LMA | Asmeninės svetainės

Zavadskas Edmundas Kazimieras


El. paštas: edmundas.zavadskas@vgtu.lt

Prof. Habil. Dr. ED­MUN­DAS KA­ZI­MIE­RAS ZA­VAD­SKAS

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) profesorius


                                     
Darbo adresas:
Vil­niaus Gedimino technikos universitetas
Sau­lė­te­kio al. 11                                                                                     
10223 Vil­nius, Lietuva                                            
tel. 8 5 274 4910                                                                                   
faks.  8 5 270 0112
El.paštas: edmundas.zavadskas@vgtu.lt  
Google Scholar: 
http://scholar.google.lt/citations?user=ShJjiFAAAAAJ&hl=lt

Namų adresas:
Žygimantų g. 5a-11 
01102 Vil­nius, Lietuva
Tel.: 8 5 212 3807
Gimimo data:  1944 m. Gegužės 12 d.
Šeima: vedęs 1967 m., žmona Sta­sė Za­vad­skie­nė - ekonomistė
Užsienio kalbos: vokiečių, lenkų, rusų, anglų

Mokslinių interesų sritys: 

pastatų gyvavimo ciklas, sprendimų paramos sistemos, daugiakriteriniai optimizavimo metodai statybos technologijoje ir vadyboje.

Išsilavinimas:

 • Kauno Politechnikos institutas, Vilniaus filialas (KPI, VF), 1962–1967. Kvalifikacija: inžinierius – statybininkas. 
 • Aspirantūra, Vilniaus inžinerinis statybos institutas (VISI, dabar VGTU) 1969–1972. Technikos mokslų kandidatas (daktaras), 1973 m. (statybinės konstrukcijos) (1993 m. nostrifikuotas technikos mokslų daktaras).
 • Vyr. mokslinis bendradarbis (doktorantūra), VISI statybos darbų technologijos katedra (1985–1987). 
 • Technikos mokslų daktaro disertacija, Maskvos inžinerinis statybos institutas. Technikos mokslų daktaras, technikos mokslai, statybos technologija ir organizavimas (01.02.08), 1988 m. (1993 m. nostrifikuotas habilituotas technikos mokslų daktaras).

 Moks­lo var­dai:

 • Docentas 1978 (nostrifikuotas 1993).
 • Pro­fe­so­rius, 1988 (nost­ri­fi­kuo­tas 1993).

 Darbo veikla:

 • Operacijų tyrimo laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, VGTU, nuo2017 07 iki dabar.
 • Tvariosios statybos instituto direktorius, VGTU, nuo 2017 07 iki dabar.
 • Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjas, VGTU, nuo 2001 09 iki2017 06.
 • Išmaniųjų pastatų technologijų mokslo instituto vyriausias mokslo drabuotojas nuo 2014 01-iki dabar.
 • Internetinių ir intelektualiųjų technologijų  instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas nuo 2011 09 -2014 01.
 • VGTU pirmasis prorektorius, 2002.09-2011 09.
 • Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjas, VGTU, 2001.09-iki dabar.
 • Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius, 1996.08-2002.08
 • Lietuvos mokslo tarybos narys (tuo pat metu), 1991-1999
 • Vil­niaus tech­ni­kos universiteto rek­to­rius, VTU, 1990.10 – 1996.08
 • Vilniaus inžinerinio statybos instituto rektorius, 1990.02-1990.10
 • Sta­ty­bos dar­bų tech­no­lo­gi­jos ka­ted­ros vedėjas- pro­fe­so­rius, ten pat, 1988.06-1990.02
 • Sta­ty­bos dar­bų tech­no­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­jas- docentas, VI­SI, 1987.02-1988.06.
 • Vyr. moksl. ben­dra­dar­bis (dok­to­ran­tūra), 1985.02-1987.02
 • Sta­ty­bos dar­bų tech­no­lo­gi­jos ka­ted­ros do­cen­tas (1977.01-1985.02), vyr. dėstytojas (1974.09-1977.01), asis­ten­tas (1973.01-1974.09), aspirantas (1969.12-1972.12), VISI
 • Me­cha­ni­kos ka­ted­ros la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jas, KPI VF, 1968.11-1969.12
 • Sta­ty­bi­nių kon­struk­ci­jų ka­ted­ros vyr. la­bo­ran­tas, KPI VF, 1968.01-1968.11
 • Vilniaus ir Utenos statybos trestų darbininkas (1963.09-1964.08)
 • Matematikos mokytojas Ignalinos raj. Gubavos aštuonmetėje mokykloje (1962.09-1963.07)

 

 Redkolegijų narys, vyr. redaktorius:

 • Journal of Civil Engineering and Management“ (Thomson Reuters Web ofScience), VGTU ir „Taylor&Francis“ periodinis mokslo žurnalas, steigėjas irvyr. redaktorius, 1995–. ISSN 1392–1525.
 • „International Journal Strategic Property Management“ (Thomson ReutersWeb of Science), VGTU ir „Taylor&Francis“ periodinis mokslo žurnalas, steigėjasir vyr. redaktorius, 1995–2011. ISSN 1648–715X.
 • „International Journal Strategic Property Management“ (Thomson ReutersWeb of Science), VGTU ir „Taylor&Francis“ periodinis mokslo žurnalas, redkolegijosnarys, 2011–. ISSN 1648–715X.
 • „Computer Aided Civil and Infrastructure Engineering“ (Thomson ReutersWeb of Science) redakcinės kolegijos narys, nuo 2014 (ISSN 1467–8667), Wiley.
 • „International Journal of Information Technology & Decision Making“(Thomson Reuters Web of Science), redakcinės kolegijos narys, Singapūras,World Scientific, 2010–.
 • „Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research“(Thomson Reuters Web of Science), redakcinės kolegijos narys, Rumunija(ISSN 1842–3264), 2004–.
 • „International Journal of Computers Communications & Control“, (ThomsonReuters Web of Science), redakcinės kolegijos narys, Rumunija (ISSN1841–9836), 2010–.
 • „Technological and Economic Development of Economy“ (Thomson ReutersWeb of Science), VGTU ir „Taylor&Francis“ periodinis mokslo žurnalas, steigėjasir vyr. redaktorius, 1994–. ISSN 1392–8619.
 • „Journal of Business Economics and Management“ (Thomson Reuters Web ofScience), VGTU ir „Taylor&Francis“ periodinis mokslo žurnalas, redkolegijosnarys, 2002–2017. ISSN 1611–1699.
 • „The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering“ (Thomson Reuters Webof Science), VGTU periodinis mokslo žurnalas, redkolegijos narys, 2006–.ISSN 1822–427X.
 • „Inžinerinė ekonomika“ – „Engineering Economics“ (Thomson Reuters Webof Science), KTU periodinis mokslo žurnalas, redkolegijos narys, 2008–.ISSN 1822–6515.
 • „International Journal Information Technology and Decision Making“(Thomson Reuters Web of Science), Singapūras, World Scientific PublishingCompany, redkolegijos narys, 2011–. ISSN 0219–6220.
 • „Automation in Construction“ (Thomson Reuters Web of Science), Elsevier,redkolegijos narys nuo 2007 m. ISSN 0926–5805.
 • „Informatica“ (VU, Matematikos ir informatikos institutas) (Thomson ReutersWeb of Science), redkolegijos narys, 2005–. ISSN 0868–4952.
 • „Ekonomska Istrazivanja“ – „Economic Research“, Kroatija (Thomson ReutersWeb of Science), redkolegijos narys, ISSN 1331–677X.––„Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research“,Rumunija (Thomson Reuters Web of Science), redkolegijos narys, ISSN 1842–3264.
 • „Transformations in Business and Economics“ (Thomson Reuters Web of Science),redkolegijos narys, 2005–. ISSN 1648–4460.
 • „Panoeconomicus“, Serbija (Thomson Reuters Web of Science), redkolegijosnarys, ISSN 1452–595X.
 • „The Scientific World Journal“ (Thomson Reuters Web of Science), HindawiPublishing corporation, ISRN Civil Engineering, redkolegijos narys, 2013–2014.
 • „Studies in Informatics and Control“, Rumunija (Thomson Reuters Web ofScience), Publishing House of the National Institute for R&D in Informatics,redkolegijos narys, 2012–. ISSN 1220–1766.
 • „Archives of Civil and Mechanical Engineering“ (Thomson Reuters Web ofScience), „Elsevier“, redkolegijos narys, 2003–2017. ISSN 1644–9665.
 • „Economics and Management“, KTU, redkolegijos narys, 2004–. ISSN 1822–6515.
 • „Journal of Engineering, Project, and Production Management“, Taiwan(Pingtung), redkolegijos narys, 2011–. ISSN 2221–6529.
 • „Archives of Civil Engineering“, Polish Academy of Sciences, redkolegijos narys,2011–. ISSN 1644–9665.
 • „Vestnik“, Kijevo tarptautinis civilinis aviacijos universitetas, redkolegijosnarys, 2001–.
 • „Computer Modeling and New Technologies“, Rygos transporto institutas,redkolegijos narys, iki 2018. ISSN 1407–5804.
 • „The Open Civil Engineering Journal“, Bentham open, redkolegijos narys,ISSN 1874–1495.
 • „Foundations of Civil and Enwironmental Engineering“, Poznanės TU, redkolegijosnarys, ISSN 1642–9303, iki 2012.
 • „Modern Industrial and Civil Construction Journal“, The Donbas NationalAcademy of Civil Engineering and Architecture, redkolegijos narys, 2005–2017. ISSN 1993–3495.
 • „Management and Production Engineering Review“, Production EngineeringCommittee of the Polish Academy of Sciences, redkolegijos narys, 2011–. ISSN2082–1344.
 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo žurnalas „Journalof Security and Sustainability“, rekolegijos narys, 2013–. ISSN 2029–7017.
 • „Multiple Criteria Decision Making“, International Scientific Journal, Katovicai,Lenkija, redkolegijos narys, 2013–.
 • „Organization, Technology & Management in Construction: An InternationalJournal“, Kroatija, redkolegijos narys, 2012–. ISSN 1847–5450.
 • „Business: Theory and Practice“ – „Verslas: teorija ir praktika“, VGTU, redkolegijosnarys, 2004–2017. ISSN 1648–0627.
 • „International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment“, EmeraldLtd, redkolegijos narys, ISSN 1759–5908, iki 2018.
 • „Mokslo ir technikos raida“ „Evaluation of Science and Technology“, redkolegijosnarys, ISSN 2029–2449, iki 2013.
 • „Intelektinė Ekonomika“ – „Intellectual Economics“, Mykolo Romerio universitetas,redkolegijos narys, ISSN 1822–8011, iki 2009.
 • „Informatics in Education“, Vilniaus universitetas. Matematikos ir informatikosinstitutas; redkolegijos narys, ISSN 1392–4952, 2002–.
 • „Mokslas ir technika“, Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos inžinierių sąjungosmėnesinis žurnalas, redkolegijos narys, 1993 –2016.
 • „Magazine of Civil Engineering“, Sankt Peterburgas, redkolegijos narys,2011– .
 • „Technikos enciklopedijos“ redaktorių tarybos pirmininkas, 1993– .
 • „Sapere Aude“ redaktoriaus pavaduotojas, iki 2012.
 • „Mokslo Lietuva“: Lietuvos mokslininkų laikraštis, patariamosios tarybosnarys, 1989–2017.
 • „Lietuvių tauta“ (Lithuanian national), patariamosios tarybos narys, 1997–.
 • „Inžinierių rengimas Lietuvoje“, VGTU mokslo darbų rinkinys, redkolegijosnarys, 1993–1994.
 • „Lithuania“ redkolegijos narys, 2004–.
 • „Facilities“, Jungtinė Karalystė, Centrinės ir Rytų Europos regiono redaktorius,1997–2002. ISBN 9986053560.
 • „Real Estate Valuation and Investment“, VGTU, redkolegijos narys, 1997–2000. ISSN 1392–3447.

Garbės vardai, narystė mokslų akademijose:

 • Tarptautinės organizacijos „Grey System“ (IEEE organizacijos dalis) išrinktas garbės nariu, 2016.
 • Tarptautinės asociacijos „Neutrosophic Science - International Association“išrinktas garbės nariu už pasiekimus neutrosofinių mokslų srityje, 2016.
 • VGTU rektorius emeritas, 2014.
 • VGTU tarybos narys, 2012 iki dabar.
 • VGTU profesorius emeritas, 2009.
 • Uk­rai­nos tech­no­lo­gi­nės ki­ber­ne­ti­kos aka­de­mi­jos užsienio na­rys - akademikas, 1992
 • Lietuvos mokslo akademijos narys korespondentas, 1993
 • Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos na­rys eks­per­tas, 1991-1993
 • Europos menų, mokslų ir profesijų akademijos garbės narys, 1996
 • Rusijos architektūros ir statybos akademijos užsienio narys, 1996
 • Tarptautinės informatikos akademijos narys, 1997
 • Poznanės technologijos universiteto Garbės daktaras (Statybos inžinerija), 2001
 • Rusijos inžinierinės akademijos užsienio narys (akad.), 2001
 • Rusijos Gerceno universiteto (Sankt Peterburgo) Garbės daktaras (Informatica), 2003
 • Ukrainos (Kijevo) nacionalinio aviacijos universiteto Garbės daktaras (Statybos inžinerija), 2003
 • Baltarusijos Architektūros akademijos užsienio narys, 2003
 • Tarptautinės valdymo akademijos narys, 2005
 • Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, 2011
 • Taivano Nacionalinio technikos universiteto Garbės profesorius, 2012-2020

Mokslinės stažuotės:

 • Škotijos Napiero universitetas (2002)
 • Mokslinė stažuotė, Reino Vestfalijos aukštoji technikos mokykla (TH Aachen) (1990)
 • Mokslinė stažuotė, Leipcigo aukštoji technikos mokykla (1980 – 1981)
 • Mokslinė stažuotė, Maskvos inžinerinis institutas (1977)

 Da­ly­va­vi­mas Lietuvos ir  tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se:

 • Lietuvos operacijų tyrimo asociacijos prezidentas, 2001-2011
 • Lietuvos statinių ir projektų  ekspertų sąjungos prezidentas, 2000
 • Lietuvos mokslo premijų komiteto narys, 2000  - 2002, 2006-2009
 • Lietuvos mokslų akademijos fondo “Mokslas ir visuomenė” valdybos narys
 • Lietuvos rektorių konferencijos narys 1994-2002
 • Europos Sąjungos mokslo ekspertas, 2000 –
 • Baltijos valstybių rektorių konferencijos narys, 1995 – 2002
 • Lenkijos mokslų akademijos statybos  ir hidrotechnikos komiteto narys, 2001 –
 • Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondo vienas steigėjų
 • Tarptautinės tiltų ir antžeminės statybos asociacijos narys (IABSE – International Association for Bridges and Structural Engineering), 1998 –
 • UNESCO remiamo Tarptautinio inžinerinio mokymo centro - International Centre for Engineering Education (UICEE) Akademinių patarėjų komiteto narys, 1997 –
 • CON­FIRM (sta­ty­bi­nių fir­mų ty­ri­mo or­ga­ni­za­ci­ja), narys, 1993
 • Cooperation Bureau for Economic Research on Eastern Europe, Berlin - ekspertas
 • IL­GEE (tarp­tau­ti­nių ryšių grupė in­ži­nie­rių mokymui), va­do­vau­jan­čio­jo ko­mi­te­to narys, 1992 –
 • Tarptautinės statinių ir statybos mokslo bei inovacijų organizacijos (International Council for Research and Inovation in Building and Construction (CIB) narys
 • Literaty club narys (Bradford West Yorkshire, England)
 • Baltijos valstybių operacijų tyrimo asociacijos prezidentas, 2003
 • Europos MCDA darbo grupės narys
 • Europos EWG HCP darbo grupės narys
 • „EWG–ORSDCE, OR in Sustainable Development and Civil Engineering“,darbo grupės pirmininkas ir žurnalo leidėjas

 Apdovanojimai, padėkos:

 • Apdovanotas LR Aplinkos ministerijos Garbės ženklu "Už visuomeninę veiklą", 2014.
 • Apdovanotas LR Švietimo ir Mokslo ministerijos Atminimo medaliu, už ilgametį ir nuoširdų akademinį ir mokslinį darbą bei nuopelnus vystant statybos inžinerijos mokslus šalyje, 2014.
 • Apdovanotas Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta nominacija "Profesijos riteris", 2014.
 • Apdovanotas "Thomson Reuters" sertifikatu, už patekimą į daugiausiai cituojamų mokslininkų sąrašą, 2014.
 • Apdovanotas LR Seimo Pirmininko padėkos raštu, 2013.
 • Apdovanotas S. Dariaus ir S. Girėno medaliu už nuopelnus Lietuvos aviacijai, 2013.
 • Apdovanotas tarptautinės leidyklos "Elsevier" sertifikatu už išskirtinį indėlį recenzuojant straipsnius žurnalui "Automation in Construction", 2013.
 • 2010 m. - apdovanotas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos "Statybos inžinieriaus Garbės ženklu"
 • 2007 m. apdovanotas Lietuvos statybininkų asociacijos Lietuvos Statybininko Garbės ženklu.
 • VGTU antroji premija už vadovėlių komplektą „Pastatų statybos technologija“ ir „Statybos organizavimas“, 2006.
 • VGTU pirmoji premija už monografijų „Sprendimų paramos sistemos statyboje“ ir „Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė“ teminį komplektą, 2005
 • VGTU pirmoji premija už monografijų „Sprendimų paramos sistemos statyboje“ ir „Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė“ teminį komplektą, 2005
 • Lietuvos mokslo premija skirta Edmundui Kazimierui Zavadskui, Artūrui Kaklauskui už darbų ciklą „Statybos šakos modeliavimas (metodai, modeliavimas, sprendimų paramos ir informacinės sistemos, internetinės technologijos, praktiniai taikymai)“ (1996-2003 m.), 2004
 • Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos paskatinamoji premija už vadovėlių leidybą, 2004
 • Lenkijos ir Lietuvos parlamentinės asamblėjos premija, 2004
 • I-ojo laipsnio kryžius “Artimo pagalbon”, 2000
 • Medalis “Integralusis humanizmas”, Lenkijos žurnalo „Lithuania“ ir Lietuvos žurnalo „Kultūros barai“ apdovanojimas, 2000
 • Atminimo ženklas “Vidaus reikalų ministerijai 80 metų” VRM 80-mečio proga už nuopelnus stiprinant teisėtvarką, 1999
 • UNESCO UICEE garbės raštas ir sidabro atminimo ženklas už nuopelnus ruošiant inžinierius, 1997
 • Lietuvos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas “Tėvynės labui”, 1996
 • Lietuvos Gamtos apsaugos ministerijos premija, 1996
 • Lietuvos 1996 metų Valstybinė mokslo premija (individualiai)
 • IV laipsnio Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinas, 1996
 • Liau­dies ūkio pa­sie­ki­mų pa­ro­da, Mask­va, si­dab­ro me­da­lis, 1987
 • 2 TSRS aukštojo mokslo ministerijos garbės raštai už gerą vadovavimą studentų moksliniams darbams, pelniusiems aukso medalius (1978, 1979)
 • Lie­tu­vos aukš­to­jo ir spe­cia­lio­jo vi­du­ri­nio moks­lo m-jos gar­bės raš­tai už sėkmingą vadovavimą studentų moksliniams darbams, 1977, 1978  
 • Są­jun­gi­nė mokslinė-techninė drau­gi­ja, Garbės raštas, 1976

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • LMT mokslininkų grupių projektai. „Energetiškai efektyvaus, saugaus ir sveikobūsto didelių duomenų personalizuota analitinė-rekomendacinė sistema“.VGTU: Edmundas Kazimieras Zavadskas (2014 m. gruodžio mėn.).
 • "Lietuvos statybų technologijų platformos galimybių studijos, vizijos ir strateginio tyrimo plano 2007–2030 parengimas”
 • Europos komisijos programa FRAMEWORK – 5. Inovacijų skatinimas statybos šakos SVV įmonėse. CONSTRINNONET (Promoting Innovation in Construction Industry SMES, Shared-cost RTD project). Partneriai užsienyje: VTT Suomija (koordinatorius), CARSA Ispanija, USAL JK, BBRI Belgija, CSTB Prancūzija, PARAGON Graikija; Vykdymo terminai: 2001–2004 m. m.
 • Europos komisijos programos Framework – 5 projekto “Subalansuota statyba” (Performance Base Building, Thematic Network, PeBBu) 2001–2005, VGTU projekto dalies vadovas
 • Europos komisijos programa FRAMEWORK – 5 Global education in manufacturing – EUROPE (thematic network. Project acronym: GEM – EUROPE). / Partneriai užsienyje – 14; Vykdymo terminai: 2003–2005 m.
 • Europos komisijos programa FRAMEWORK – 6. Projektas „Visuomeninių pastatų atnaujinimas taikant inovacijas“ (Bringing retrofit innovation to application in public buildings (BRITA in PuBs)). / partneriai užsienyje – 23; Vykdymo terminai: 2004–2007 m.
 • “Statybos sektoriaus plėtotės iki 2015 metų strategija”
 • “Visuotinės kokybės valdymas statyboje” (EC PHARE – ACE programa 1994–1995 m.)

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS 

nuo 2011-01-01 iki 2019-09-16

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „Clarivate Analytics Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį (svarbiausios publikacijos) 

 1. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kirvaitis, Raimundas; Dagienė, Eleonora. Scientific publications released in the Baltic states // Scientometrics. Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0138-9130. Vol. 88, no. 1 (2011), p. 179-190. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; SCOPUS; ProQuest]; [M.kr.: 03S; 02T]; [Citav. rod.: 1,966(S), 1,966(F) (2011)]; [Aut. ind.: 0,333].
 2. Kalibatas, Darius [Kalibatas, D.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Kalibatienė, Diana [Kalibatiene, D.]. The concept of the ideal indoor environment in multi-attribute assessment of dwelling-houses // Archives of civil and mechanical engineering Wroclaw : Wroclaw University Technology. ISSN 1644-9665. Vol. 11, iss. 1 (2011), p. 89-101. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 0,855(F) (2011)]; [Aut. ind.: 0,333].
 3. Medineckienė, Milena [Medineckiene, M.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Turskis, Zenonas [Turskis, Z.]. Dwelling selection by applying fuzzy game theory // Archives of civil and mechanical engineering Wroclaw : Wroclaw University Technology. ISSN 1644-9665. 2011, Vol. 11, iss. 3, p. 681-697. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 0,855(F) (2011)]; [Aut. ind.: 0,333].
 4. Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Turskis, Zenonas [Turskis, Z.]; Tamošaitienė, Jolanta [Tamosaitiene, J.]. Selection of construction enterprises management strategy based on the SWOT and multi-criteria analysis // Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw : Wroclaw University Technology. ISSN 1644-9665. 2011, Vol. 11, iss. 4, p. 1063-1082. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 0,855(F) (2011)]; [Aut. ind.: 0,333].
 5. Brauers, Willem Karel M.; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. From a centrally planned economy to multiobjective optimization in an enlarged project management the case of China // Economic computation and economic cybernetics studies and research Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. 2011, Vol. 1, p. 167-188. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,303(S), 0,303(F) (2011)]; [Aut. ind.: 0,500].
 6. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Turskis, Zenonas; Tamošaitienė, Jolanta [Tamosaitiene, Jolanta]; Kalibatas, Darius. Assessment of the indoor environment of dwelling houses by applying the COPRAS-G method: Lithuania case study // Environmental engineering and management journal Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 10, no. 5 (2011), p. 637-647. [Duomenų bazės: CAB Abstracts; Scopus; IndexCopernicus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 1,004(F) (2011)]; [Aut. ind.: 0,200].
 7. Kaklauskas, Artūras; Kelpšienė, Loreta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Bardauskienė, Dalia; Kaklauskas, Gintaris; Urbonas, Mindaugas; Sorakas, Vidmantas. Crisis management in construction and real estate: conceptual modeling at the micro-, meso- and macro-levels // Land use policy. Oxon, England : Elsevier SCI Ltd. ISSN 0264-8377. Vol. 28, iss. 1 (2011), p. 280-293. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 2,292(S) (2011)]; [Aut. ind.: 0,143].
 8. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Pruskus, Valdas; Vlasenko, Andrej [Vlasenko, A.]; Bartkienė, Lina [Bartkiene, L.]; Pališkienė, Rasa [Paliskienė, R.]; Žemeckytė, Lina [Zemeckyte, L.]; Gerstein, V.; Dzemyda, Gintautas [Dzemyda, G.]; Tamulevičius, Gintautas [Tamulevičius, G.]. Recommended biometric stress management system // Expert systems with applications Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 5 (2011), p. 14011-14025. [Duomenų bazės: Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 03S; 05S; 07T]; [Citav. rod.: 2,203(F) (2011)]; [Aut. ind.: 0,100].
 9. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Seniut, Mark [Seniut, M.]; Dzemyda, Gintautas [Dzemyda, G.]; Stankevič, Voitech; Šimkevičius, Česlovas [Simkevicius, C.]; Stankevič, Tomaš [Stankevic, T.]; Pališkienė, Rasa [Paliskienė, R.]; Matuliauskaitė, Agnė; Kildienė, Simona [Kildiene, S.]; Bartkienė, Lina [Bartkiene, L.]; Ivanikovas, Sergejus [Ivanikovas, S.]; Gribniak, Viktor [Gribniak, V.]. Web-based biometric computer mouse advisory system to analyze a user’s emotions and work productivity // Engineering applications of artificial intelligence. London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 24, iss. 6 (2011), p. 928-945. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]; [M.kr.: 07T; 06S; 09P]; [Citav. rod.: 1,665(F) (2011)]; [Aut. ind.: 0,077].
 10. Kanapeckienė, Loreta [Kanapeckiene, Loreta]; Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, Edmundas Kazimieras]; Raslanas, Saulius. Method and system for multi-attribute market value assessment in analysis of construction and retrofit projects // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 11 (2011), p. 14196-14207. [Duomenų bazės: Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 02T; 03S]; [Citav. rod.: 2,203(F) (2011)]; [Aut. ind.: 0,250].
 11. Peldschus, Friedel; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Equilibrium approaches for construction processes – multi-objective decision making for construction projects E // Bauingenieur. Dusseldorf : Springer-VDI Verlag. ISSN 0005-6650. Jg. 87, no. 5 (2012), p. 210-215. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLINK]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 0,196(F) (2012)]; [Aut. ind.: 0,500].
 12. Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, Jurgita]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Zakarevičius, Algimantas [Zakarevicius, Algimantas]. Ranking redevelopment decisions of derelict buildings and analysis of ranking results // Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, no. 2 (2012), p. 37-62. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index®; Social Scisearch®; Journal Citation Reports/Social Sciences Edition]; [M.kr.: 02T; 04T; 10T]; [Citav. rod.: 0,274(S), 0,274(F) (2012)]; [Aut. ind.: 0,333].
 13. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Rutė, Jevgenija [Rutė, Jevgenija]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Daniūnas, Alfonsas [Daniunas, Alfonsas]; Pruskus, Valdas; Bivainis, Juozas; Gudauskas, Renaldas; Plakys, Vytautas. Passive house model for quantitative and qualitative analyses and its intelligent system // Energy and buildings. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2012, Vol. 50, p. 7-18. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Citav. rod.: 2,679(F) (2012)]; [Aut. ind.: 0,125].
 14. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, Jurgita]; Šaparauskas, Jonas [Saparauskas, Jonas]; Turskis, Zenonas. MCDM methods WASPAS and MULTIMOORA: verification of robustness of methods when assessing alternative solutions // Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 47, no. 2 (2013), p. 5-20. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index®; Social Scisearch®; Journal Citation Reports/Social Sciences Edition]; [M.kr.: 02T; 07T; 04S]; [Citav. rod.: 0,420(S), 0,420(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,250].
 15. Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kutut, Vladislavas. Model based on ARAS-G and AHP methods for multiple criteria prioritizing of heritage value // International journal of information technology & decision making. Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 12, no. 1 (2013), p. 45-73. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 1,890(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,333].
 16. Kaklauskas, Artūras; Vlasenko, Andrej; Raudonis, Vidas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Gudauskas, Renaldas; Seniut, Mark; Juozapaitis, Algirdas; Jackutė, Ieva; Kanapeckienė, Loreta [Kanapeckiene, Loreta]; Rimkuvienė, Silva [Rimkuviene, Silva]; Kaklauskas, Gabrielius. Student progress assessment with the help of an intelligent pupil analysis system // Engineering applications of artificial intelligence. London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 26, iss.1 (2013), p. 35-50. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]; [M.kr.: 09P; 03S]; [Citav. rod.: 1,962(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,091].
 17. Staniūnas, Mindaugas [Staniunas, M.]; Medineckienė, Milena [Medineckiene, M.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E. K.]; Kalibatas, Darius [Kalibatas, D.]. To modernize or not: ecological-economical assessment of multi-dwelling houses modernization // Archives of civil and mechanical engineering. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 13, iss. 1 (2013), p. 88-98. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 02T; 04T; 03B]; [Citav. rod.: 1,331(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,250].
 18. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Volvačiovas, Robertas; Kildienė, Simona. Multi-criteria assessment model of technologies // Studies in Informatics and Control. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 22, iss. 4 (2013), p. 249-258. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; DOAJ]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 0,605(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,250].
 19. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Seniut, Mark [Seniut, M.]; Stankevič, Voitech [Stankevic, V.]; Raistenskis, Juozas [Raistenskis, J.]; Šimkevičius, Česlovas [Simkevicius, C.]; Stankevič, Tomaš [Stankevic, T.]; Matuliauskaitė, Agnė [Matuliauskaite, A.]; Bartkienė, Lina [Bartkiene, L.]; Žemeckytė, Lina [Zemeckyte, L.]; Pališkienė, Rasa [Paliskiene, R.]; Čerkauskienė, Rimantė [Cerkauskiene, R.]; Gribniak, Viktor. Recommender system to analyze student’s academic performance // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 40, iss. 15 (2013), p. 6150-6165. [Duomenų bazės: Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 09P; 03S]; [Citav. rod.: 1,965(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,077].
 20. Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė, Rūta. Integrated multi-criteria decision making model based on wisdom-of-crowds principle for selection of the group of elite security guards // Archives of Budo. New York : INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 9, iss. 2 (2013), p. 135-147. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; IndexCopernicus; DOAJ]; [M.kr.: 03S; 07S]; [Citav. rod.: 0,839(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,250].
 21. Zolfani, Sarfaraz Hashemkhani; Aghdaie, Mohammad Hasan; Derakhti, Arman; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, Edmundas Kazimieras]; Varzandeh, Mohammad Hossein Morshed. Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 40, iss. 17 (2013), p. 7111-7121. [Duomenų bazės: Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 03S]; [Citav. rod.: 1,965(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,200].
 22. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, Jurgita]; Hajiagha, Seyed Hossein Razavi; Hashemi, Shide Sadat. Extension of weighted aggregated sum product assessment withinterval-valued intuitionistic fuzzy numbers (WASPAS-IVIF) // Applied soft computing. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1568-4946. Vol. 24 (2014), p. 1013-1021. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); ScienceDirect]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Citav. rod.: 2,679(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,250].
 23. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Bagočius, Vygantas. Multi-criteria selection of a deep-water port in the Eastern Baltic Sea // Applied soft computing. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1568-4946. Vol. 26 (2015), p. 180-192. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); ScienceDirect]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 2,679(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,333].
 24. Krylovas, Aleksandras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kosareva, Natalja; Dadelo, Stanislavas. New KEMIRA method for determining criteria priority and weights in solving MCDM problem // International journal of information technology & decision making. Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 13, no. 6 (2014), p. 1119-1134. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus]; [M.kr.: 01P; 03S; 07T]; [Citav. rod.: 1,890(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,250].
 25. Zagorskas, Jurgis; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Burinskienė, Marija; Blumberga, Andra; Blumberga, Dagnija. Thermal insulation alternatives of historic brick buildingsin Baltic Sea Region // Energy and buildings. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2014, Vol. 78, p. 35–42. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]; [M.kr.: 02T; 04T]; [Citav. rod.: 2,465(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,167].
 26. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Vilutienė, Tatjana; Turskis, Zenonas; Šaparauskas, Jonas. Multi-criteria analysis of Projects' performance in construction // Archives of civil and mechanical engineering. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss.1 (2014), p. 114–121. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Academic Search Complete]; [M.kr.: 02T; 03S]; [Citav. rod.: 1,331(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,250].
 27. Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė, Rūta [Dadeliene, Ruta]. Multi-criteria assessment and ranking system of sport team formation based on objective-measured values of criteria set // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 41, iss. 14 (2014), p. 6106–6113. [Duomenų bazės: Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 03S; 05S]; [Citav. rod.: 1,965(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,250].
 28. Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Skibniewski, Mirosaw J. [Skibniewski, M.J.]; Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, J.]. Performance analysis of civil engineering journals based on the Web of Science® database // Archives of civil and mechanical engineering. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss.4 (2014), p. 519-527. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Academic Search Complete]; [M.kr.: 07T; 02T]; [Citav. rod.: 1,331(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,333].
 29. Kutut, Vladislavas [Kutut, V.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Lazauskas, Marius [Lazauskas, M.]. Assessment of priority alternatives for preservation of historic buildings using model based on ARAS and AHP methods // Archives of civil and mechanical engineering. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss. 2 (2014), p. 287-294. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Academic Search Complete]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 1,331(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,333].
 30. Chakraborty, Shankar; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, Jurgita]. Applications of WASPAS method as a multi-criteria decision-making tool // Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 49, no. 1 (2015), p. 5-22. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index®; Social Scisearch®; Journal Citation Reports/Social Sciences Edition]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Citav. rod.: 0,420(S), 0,420(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,333].
 31. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Kuzminskė, Agnė [Kuzminske, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E. K.]; Daniūnas, Alfonsas [Daniunas, A.]; Kaklauskas, Gabrielius [Kaklauskas, G.]; Seniut, Mark [Seniut, M.]; Raistenskis, Juozas [Raistenskis, J.]; Safonov, Andrej [Safonov, A.]; Kliukas, Romualdas [Kliukas, R.]; Juozapaitis, Algirdas [Juozapaitis, A.]; Radzevičienė, Asta [Radzeviciene, A.]; Čerkauskienė, Rimantė [Cerkauskiene, R.]. Affective tutoring system for built environment management // Computers & Education. Oxford : Elsevier LTD. ISSN 0360-1315. Vol. 82 (2015), p. 202-216. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]; [M.kr.: 03S; 02T]; [Citav. rod.: 2,630(S), 2,630(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,083].
 32. Medineckienė, Milena [Medineckiene, M.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Björk, Folke [Björk, F.]; Turskis, Zenonas [Turskis, Z.]. Multi-criteria decision-making system for sustainable building assessment/certification // Archives of civil and mechanical engineering. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 1 (2015), p. 11-18. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Academic Search Complete]; [M.kr.: 02T; 04T; 03B]; [Citav. rod.: 1,331(F) (2013)]; [Aut. ind.: 0,250].
 33. Bagočius, Vygantas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas. Sequence determining of construction of the offshore wind farm construction applying permutation method // E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 17, no. 3 (2014), p. 50-61. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science)]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 1,021(S) (2014)]; [Aut. ind.: 0,333].
 34. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, Jurgita]; Hajiagha, Seyed Hossein Razavi; Hashemi, Shide Sadat. The interval-valued intuitionistic fuzzy MULTIMOORA method for group decision making in engineering // Mathematical problems in engineering. New York: Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1024-123X. Vol. 2015 (2015), p. [1-13]. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ProQuest; INSPEC; EBSCO]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Citav. rod.: 0,644(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,250].
 35. Baušys, Romualdas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras. Application of neutrosophic set to multicriteria decision making by COPRAS // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest: Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 49, no. 2 (2015), p. 91-106. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Journal Citation Reports/Social Sciences Edition]; [M.kr.: 03S; 02T; 07T]; [Citav. rod.: 0,317(S), 0,317(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 36. Baušys, Romualdas [Bausys, Romualdas]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Multicriteria decision making approach by VIKOR under interval neutrosophic set environment // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest: Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 49, no. 4 (2015), p. 33-48. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science)]; [M.kr.: 04S; 07T; 02T]; [Citav. rod.: 0,317(S), 0,317(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,500].
 37. Lazauskas, Marius; Kutut, Vladislavas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Multicriteria assessment of unfinished construction projects // Graevinar : Journal of the Croatian Association of Civil Engineers (HSGI). Zagreb: HSGI. ISSN 0350-2465. Vol. 67, iss. 4 (2015), p. 319-328. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 0,158(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 38. Mardani, Abbas; Jusoh, Ahmad; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Fuzzy multiple criteria decision-making techniques and applications – Two decades review from 1994 to 2014 // Expert systems with applications. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 42, iss. 8 (2015), p. 4126-4148. [Duomenų bazės: Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 03S; 07T]; [Citav. rod.: 2,981(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 39. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, Jurgita]. Selecting a contractor by using a novel method for multiple attribute analysis: Weighted Aggregated Sum Product Assessment with grey values (WASPAS-G) // Čereška, Audrius; Podvezko, Valentinas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Operating characteristics analysis of rotor systems using MCDM methods // Studies in Informatics and Control. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 1 (2016), p. 59-68. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; DOAJ]; [M.kr.: 01P; 07T; 09T]; [Citav. rod.: 0,723(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 40. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 24, iss. 2 (2015), p. 141-150. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; DOAJ]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Citav. rod.: 0,723(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 41. Prasad, Kanika; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Chakraborty, Shankar. A software prototype for material handling equipment selection for construction sites // Automation in construction : an international research journal. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 0926-5805. Vol. 57 (2015), p. 120-131. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Citav. rod.: 2,442(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 42. Martinaitis, Vytautas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Motuzienė, Violeta; Vilutienė, Tatjana. Importance of occupancy information when simulating energy demand of energy efficient house: a case study // Energy and buildings. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2015, Vol. 101, p. 64-75. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]; [M.kr.: 06T; 02T]; [Citav. rod.: 2,973(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,250].
 43. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas; Lazauskas, Marius. Sustainable assessment of alternative sites for the construction of a waste incineration plant by applying WASPAS method with single-valued neutrosophic set // Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 7, iss. 12 (2015), p. 15923-15936. [Duomenų bazės: EBSCOhost; INSPEC; Scopus; DOAJ; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 03S; 02T; 07T]; [Citav. rod.: 1,343(S), 1,343(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 44. Čereška, Audrius; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Cavallaro, Fausto; Podvezko, Valentinas; Tetsman, Ina; Grinbergienė, Irina. Sustainable assessment of aerosol pollution decrease applying multiple attribute decision-making methods // Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 7, 586 (2016), p. 1-12. [Duomenų bazės: EBSCOhost; INSPEC; Scopus; DOAJ; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 04T; 09P; 09T]; [Citav. rod.: 1,343(S), 1,343(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,167].
 45. Cavallaro, Fausto; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Raslanas, Saulius. Evaluation of Combined Heat and Power (CHP) Systems Using Fuzzy Shannon Entropy and Fuzzy TOPSIS // Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 6 (2016), p. [1-21]. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus; DOAJ]; [M.kr.: 02T; 07T; 03S]; [Citav. rod.: 1,343(S), 1,343(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 46. Liou, J. H. James; Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tzeng, Gwo-Hshiung. New hybrid COPRAS-G MADM Model for improving and selecting suppliers in green supply chain management // International journal of production research. Special issue: Supply chain dynamics, control and disruption management/ International Foundation for Production Research (IFPR) Abingdon: Taylor & Francis Ltd. ISSN 0020-7543. Vol. 54, iss. 1 (2016), p. 114-134. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete; INSPEC; Scopus]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 1,693(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,250].
 47. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Podvezko, Valentinas. Integrated determination of objective criteria weights in MCDM // International journal of information technology & decision making. Singapure: World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 15, no. 2 (2016), p. 267-283. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus]; [M.kr.: 01P; 07T; 04S]; [Citav. rod.: 1,183(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,500].
 48. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Mardani, Abbas; Turskis, Zenonas; Jusoh, Ahmad; Nor MD, Khalil. Development of TOPSIS method to solve complicated decision-making problems — an overview on developments from 2000 to 2015 // International journal of information technology & decision making. Singapure: World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 15, no. 3 (2016), p. 645-682. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus]; [M.kr.: 07T; 03S]; [Citav. rod.: 1,183(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,200].
 49. Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, Jurgita]; Kosareva, Natalja. A hybrid model based on Fuzzy AHP and Fuzzy WASPAS for construction site selection // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC) : special issue on fuzzy sets and applications (celebration of the 50th anniversary of fuzzy sets). Oradea: Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 10, iss. 6 (2015), p. 873-888. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Citav. rod.: 0,627(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,250].
 50. Kosareva, Natalja; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Krylovas, Aleksandras; Dadelo, Stanislav. Personnel ranking and selection problem solution by application of KEMIRA method // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora: Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 1 (2016), p. 51-66. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus]; [M.kr.: 03S; 01P; 07H]; [Citav. rod.: 0,627(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,250].
 51. Ghorabaee, Mehdi Keshavarz [Ghorabaee, M. Keshavarz]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Amiri, Maghsoud [Amiri, M.]; Turskis, Zenonas [Turskis, Z.]. Extended EDAS method for fuzzy multi-criteria decision-making: an application to supplier selection // International journal of computers, communications & control (IJCCC). Agora: Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 3 (2016), p. 358-371. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus]; [M.kr.: 07T; 03S]; [Citav. rod.: 0,627(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,250].
 52. Hashemi, Shide Sadat; Hajiagha, Seyed Hossein Razavi; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Mahdiraji, Hannan Amoozad. Multicriteria group decision making with ELECTRE III method based on interval-valued intuitionistic fuzzy information // Applied mathematical modelling. New York, USA: Elsevier Science INC. ISSN 0307-904X. Vol. 40, iss. 2 (2016), p. 1554-1564. [Duomenų bazės: COMPENDEX; EMBASE; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus]; [M.kr.: 07T]; [Citav. rod.: 2,291(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,250].
 53. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas; Stanujkic, Dragisa; Magdalinovic-Kalinovic, Marija. Selection of lead-zinc flotation circuit design by applying WASPAS method with single-valued neutrosophic set // Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technical University of Košice. ISSN 1335-1788. Vol. 21, iss. 2 (2016), p. 85-92. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 07T; 02T]; [Citav. rod.: 0,390(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,250].
 54. Krylovas, Aleksandras; Kosareva, Natalja; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Statistical analysis of KEMIRA type weights balancing methods // Romanian Journal of Economic Forecasting (RJEF). Bucharest: Institute for Economic Forecasting (IPE). ISSN 1582-6163. Vol. 19, iss. 3 (2016), p. 19-39. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EconLit]; [M.kr.: 01P; 09P]; [Citav. rod.: 0,348(S) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 55. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Govindan, Kannan; Antuchevičienė, Jurgita; Turskis, Zenonas. Hybrid multiple criteria decision-making methods: a review of applications for sustainability issues // Economic research = Ekonomska istraživanja. Oxon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 29, iss. 1 (2016), p. 857-887. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science)]; [M.kr.: 02T; 04T; 07T]; [Citav. rod.: 0,466(S) (2015)]; [Aut. ind.: 0,250].
 56. Krylovas, Aleksandras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kosareva, Natalja. Multiple criteria decision-making KEMIRA-M method for solution of location alternatives // Economic research = Ekonomska istraživanja. Pula: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 29, iss.1 (2016), p. 50-65. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); CAB Abstracts; Taylor & Francis]; [M.kr.: 01P; 03S]; [Citav. rod.: 0,466(S) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 57. Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Kalibatas, Darius [Kalibatas, D.]; Kalibatienė, Diana [Kalibatiene, D.]. A multi-attribute assessment using WASPAS for choosing an optimal indoor environment // Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp. ISSN 1644-9665. Vol. 16, iss. 1 (2016), p. 76-85. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Academic Search Complete]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Citav. rod.: 2,194(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333].
 58. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; Kalibatas, Darius; Kalibatienė, Diana. Achieving Nearly Zero-Energy Buildings by applying multi-attribute assessment // Energy and buildings. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 0378-7788. eISSN 1872-6178. 2017, Vol. 143, p. 162-172. DOI: 10.1016/j.enbuild.2017.03.037. [Scopus; Compendex; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,T 002] [Citav. rod.: 4,457 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 59. Mardani, Abbas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Štreimikienė, Dalia; Jusoh, Ahmad; Khoshnoudi, Masoumeh. A comprehensive review of data envelopment analysis (DEA) approach in energy efficiency // Renewable and sustainable energy reviews. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 1364-0321. 2017, vol. 70, p. 1298-1322. DOI: 10.1016/j.rser.2016.12.030. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Science Citation Index; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,T 006,S 004] [Citav. rod.: 9,184 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 60. Yazdani, Morteza; Zarate, Pascale; Coulibaly, Adama; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. A group decision making support system in logistics and supply chain management // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0957-4174. eISSN 1873-6793. 2017, Vol. 88, p. 376-392. DOI: 10.1016/j.eswa.2017.07.014. [Scopus; SciSearch; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003,S 003,T 002] [Citav. rod.: 3,768 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 61. Keshavarz Ghorabaee, Mehdi; Amiri, Maghsoud; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Antuchevičienė, Jurgita. A new hybrid simulation-based assignment approach for evaluating airlines with multiple service quality criteria // Journal of air transport management. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0969-6997. eISSN 1873- 2089. 2017, Vol. 63, p. 45-60. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2017.05.008. [RePec; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: T 003,T 007,T 002] [Citav. rod.: 2,038 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,200]
 62. Keshavarz Ghorabaee, Mehdi; Amiri, Maghsoud; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Antuchevičienė, Jurgita. A new multi-criteria model based on interval type-2 fuzzy sets and EDAS method for supplier evaluation and order allocation with environmental considerations // Computers & Industrial Engineering. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-8352. eISSN 1879-0550. 2017, Vol. 112, p. 156-174. DOI: 10.1016/j.cie.2017.08.017. [Civil Engineering Abstracts; Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; Business Source Premier; Compendex; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,T 002] [Citav. rod.: 3,195 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 63. Kazemilari, Mansooreh; Mardani, Abbas; Štreimikienė, Dalia; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. An overview of renewable energy companies in stock exchange: Evidence from minimal spanning tree approach // Renewable energy. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0960-1481. 2017, vol. 102, Part A, p. 107-117. DOI: 10.1016/j.renene.2016.10.029. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,T 006,S 004] [Citav. rod.: 4,900 (2017, InCites JCR SCIE)]
 64. Seker, Sukran; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Application of fuzzy DEMATEL method for analyzing occupational risks on construction sites // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2017, Vol. 9, iss. 11, art. no. 2083, p. 1-19. DOI: 10.3390/su9112083. [DOAJ; Scopus; AGORA; Social Sciences Citation Index (Web of Science); AGRICOLA; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002] [Citav. rod.: 2,075 (2017, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,075 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,500]
 65. Mardani, Abbas; Štreimikienė, Dalia; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Cavallaro, Fausto; Nilashi, Mehrbakhsh; Jusoh, Ahmad; Zare, Habib. Application of structural equation modeling (SEM) to solve environmental sustainability problems: a comprehensive review and meta-analysis // Sustanability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2017, Vol. 9, iss. 10, p. 1-63. DOI: 10.3390/su9101814. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 2,075 (2017, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,075 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,142]
 66. Mardani, Abbas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Khalifah, Zainab; Zakuan, Norhayati; Jusoh, Ahmad; Md Nor, Khalil; Khoshnoudi, Masoumeh. A review of multi-criteria decision-making applications to solve energy management problems: Two decades from 1995 to 2015 // Renewable & sustainable energy reviews. Amsterdam : Elsevier Ltd. ISSN 1364-0321. 2017, Vol. 71, p. 216-256. DOI: 10.1016/j.rser.2016.12.053. [RePec; Scopus; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 006,S 003,T 002] [Citav. rod.: 9,184 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,142]
 67. Kianpour, Kamyar; Jusoh, Ahmad; Mardani, Abbas; Štreimikienė, Dalia; Cavallaro, Fausto; Nor, Khalil Md.; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Factors influencing consumers' intention to return the end of life electronic products through reverse supply chain management for reuse, repair and recycling // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2017, vol. 9, iss. 9, art. no. 1657, p. 1-23. DOI: 10.3390/su9091657. [DOAJ; Scopus; AGORA; Social Sciences Citation Index (Web of Science); AGRICOLA; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002,T 006] [Citav. rod.: 2,075 (2017, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,075 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,142]
 68. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Vilutienė, Tatjana; Lepkova, Natalija. Integrated group fuzzy multi-criteria model: Case of facilities management strategy selection // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier. ISSN 0957-4174. eISSN 1873-6793. 2017, Vol. 82, p. 317-331. DOI: 10.1016/j.eswa.2017.03.072. [Scopus; SciSearch; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002] [Citav. rod.: 3,768 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 69. Yazdani, Morteza; Chatterjee, Prasenjit; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz. Integrated QFD-MCDM framework for green supplier selection // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2017, Vol. 142, Part. 4, p. 3728-3740. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.10.095. [GEOBASE; Scopus; FLUIDEX; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002] [Citav. rod.: 5,651 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 70. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Cavallaro, Fausto; Podvezko, Valentinas; Ubartė, Ieva; Kaklauskas, Artūras. MCDM assessment of a healthy and safe built environment according to sustainable development principles: a practical neighborhood approach in Vilnius // Sustainability. Basel : MDPI AG. eISSN 2071-1050. 2017, vol. 9, iss. 5, art. no. 702, p. 1-30. DOI: 10.3390/su9050702. [DOAJ; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 007] [Citav. rod.: 2,075 (2017, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,075 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,200]
 71. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas; Juodagalvienė, Birutė; Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Model for residential house element and material selection by neutrosophic MULTIMOORA method // Engineering applications of artificial intelligence. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. eISSN 1873-6769. 2017, vol. 64, p. 315-324. DOI: 10.1016/j.engappai.2017.06.020. [Zentralblatt MATH (zbMATH); EI Compendex Plus; Current Contents / Engineering, Computing & Technology; PubMed; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 007] [Citav. rod.: 2,819 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 72. Meimand, Sajad Ebrahimi; Khalifah, Zainab; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Mardani, Abbas; Najafipour, Amir Abbas; Ahmad, Ungku Norulkamar Ungku. Residents' attitude toward tourism development: a sociocultural perspective // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2017, vol. 9, iss. 7, art. no. 1170, p. 1-29. DOI: 10.3390/su9071170. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; DOAJ; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC; Chemical abstracts; CAB Abstracts] [M.kr.: T 002,T 007,S 003] [Citav. rod.: 2,075 (2017, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,075 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,166]
 73. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas; Kaklauskas, Artūras; Ubartė, Ieva; Kuzminskė, Agnė; Gudienė, Neringa. Sustainable market valuation of buildings by the single-valued neutrosophic MAMVA method // Applied soft computing. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 1568-4946. eISSN 1872-9681. 2017, Vol. 57, p. 74-87. DOI: 10.1016/j.asoc.2017.03.040. [Scopus; CompuMath Citation Index; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002,T 007] [Citav. rod.: 3,907 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,170]
 74. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kalibatas, Darius; Kalibatienė, Diana. A multi-attribute assessment using WASPAS for choosing an optimal indoor environment // Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw : Elsevier urban & partner sp. ISSN 1644-9665. eISSN 2083-3318. 2016, Vol. 16, iss. 1, p. 76-85. DOI: 10.1016/j.acme.2015.10.002. [Academic Search Complete; Scopus; ScienceDirect; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,T 002] [Citav. rod.: 2,216 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,334]
 75. Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz; Maknoon, Reza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. An introduction to Prospective Multiple Attribute Decision Making (PMADM) // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2016, Vol. 22, no. 2, p. 309-326. DOI: 10.3846/20294913.2016.1150363. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 003,T 007,S 004] [Citav. rod.: 2,628 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333]
 76. Turskis, Zenonas; Daniūnas, Alfonsas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Medzvieckas, Jurgis. Multicriteria evaluation of building foundation alternatives // Computer-aided civil and infrastructure engineering. Hoboken, New Jersey : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 1093-9687. eISSN 1467-8667. 2016, Vol. 31, iss. 9, p. 717-729. DOI: 10.1111/mice.12202. [FLUIDEX; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002] [Citav. rod.: 5,786 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 77. Keshavarz Ghorabaee, Mehdi; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Amiri, Maghsoud; Esmaeili, Ahmad. Multi-criteria evaluation of green suppliers using an extended WASPAS method with interval type-2 fuzzy sets // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2016, vol. 137, p. 213-229. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.07.031. [GEOBASE; Scopus; FLUIDEX; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 007,T 004] [Citav. rod.: 5,715 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 78. Hashemi, Shide Sadat; Razavi Hajiagha, Seyed Hossein; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Mahdiraji, Hannan Amoozad. Multicriteria group decision making with ELECTRE III method based on interval-valued intuitionistic fuzzy information // Applied mathematical modelling. New York, USA : Elsevier Science INC. ISSN 0307-904X. eISSN 1872-8480. 2016, Vol. 40, iss. 2, p. 1554-1564. DOI: 10.1016/j.apm.2015.08.011. [Scopus; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007] [Citav. rod.: 2,350 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 79. Liou, James Jiann Haw; Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tzeng, Gwo-Hshiung. New hybrid COPRAS-G MADM Model for improving and selecting suppliers in green supply chain management // International journal of production research. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0020-7543. eISSN 1366-588X. 2016, vol. 54, iss. 1, p. 114-134. DOI: 10.1080/00207543.2015.1010747. [Academic Search Complete; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002] [Citav. rod.: 2,325 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 80. Mardani, Abbas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Štreimikienė, Dalia; Juson, Ahmad; Nor, Khalil M.D; Khoshnoudi, Masoumeh. Using fuzzy multiple criteria decision making approaches for evaluating energy saving technologies and solutions in five star hotels: A new hierarchical framework // Energy. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. eISSN 1873-6785. 2016, vol. 117, p. 131-148. DOI: 10.1016/j.energy.2016.10.076. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Science Citation Index; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004,T 002,T 006] [Citav. rod.: 4,520 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166]
 81. Šikšnelytė, Indrė; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Achievements of the European Union countries in seeking a sustainable electricity sector // Energies. Basel : MDPI AG. ISSN 1996-1073. 2019, vol. 12, iss. 12, art. no. 2254, p. [1-16]. DOI: 10.3390/en12122254. [RePec; DOAJ; Current Contents; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 006,T 007,S 004] [Citav. rod.: 2,707 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,500]
 82. Fereira, Fernando A. F.; Meidutė-Kavaliauskienė, Ieva; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Jalali, Marjan S.; Catarino, Sandra M.J. A judgment-based risk assessment framework for consumer loans // International journal of information technology & decision making. Singapore : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. eISSN 1793-6845. 2019, vol. 18, no. 1, p. 7-33. DOI: 10.1142/S021962201850044X. [RePec; Scopus; CompuMath Citation Index; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,S 003] [Citav. rod.: 2,862 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 83. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Bardauskienė, D.; Čerkauskas, Justas; Ubartė, Ieva; Seniut, Mark; Dzemyda, Gintautas; Kaklauskaitė, Marija; Vinogradova, Irina; Velykorusova, Anastasiia. An affect-based built environment video analytics // Automation in construction. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 0926-5805. eISSN 1872-7891. 2019, vol. 106, art. no. 102888, p. 1-22. DOI: 10.1016/j.autcon.2019.102888. [Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: N 009,T 007,T 002] [Citav. rod.: 4,313 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,100]
 84. Stanujkic, Dragisa; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Karabasevic, Darjan; Milanovic, Dragan; Maksimovic, Mladjan. An approach to solving complex decision-making problems based on IVIFNs: a case of comminution circuit design selection // Minerals engineering. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0892-6875. eISSN 0892-6875. 2019, vol. 138, p. 70-78. DOI: 10.1016/j.mineng.2019.04.036. [Scopus; Metals Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,T 002] [Citav. rod.: 3,315 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 85. Panchal, Dilbagh; Singh, Anupam K.; Chatterjee, Prasenjit; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; KeshavarzGhorabaee, Mehdi. A new fuzzy methodology-based structured framework for RAM and risk analysis // Applied soft computing. London : Elsevier Ltd. ISSN 1568-4946. 2019, vol. 74, p. 242-254. DOI: 10.1016/j.asoc.2018.10.033. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 007] [Citav. rod.: 4,873 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 86. Mati, Bojan; Jovanovi, Stanislav; Das, Dillip Kumar; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Stevi, Željko; Sremac, Siniša; Marinkovi, Milan. A new hybrid MCDM model: sustainable supplier selection in a construction company // Symmetry: Special Issue: Multi-Criteria Decision-Making Techniques for Improvement Sustainability Engineering Processes. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-8994. eISSN 2073-8994. 2019, vol. 11, iss. 3, art. no. 353, p. 1-24. DOI: 10.3390/sym11030353. [Zentralblatt MATH (zbMATH); DOAJ; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002] [Citav. rod.: 2,143 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,142]
 87. Dahooie, J. Heidary; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Firoozfar, H.R.; Vanaki, Amir Salar; Mohammadi, N.; Brauers, Willem Karel M. An improved fuzzy MULTIMOORA approach for multi-criteria decision making based on objective weighting method (CCSD) and its application to technological forecasting method selection // Engineering applications of artificial intelligence. London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. 2019, vol. 79, p. 114-128. DOI: 10.1016/j.engappai.2018.12.008. [Zentralblatt MATH (zbMATH); PubMed; Scopus; ScienceDirect; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 007] [Citav. rod.: 3,526 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166]
 88. Stojči, Mirko; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Pamučar, Dragan; Stevi, Željko; Mardani, Abbas. Application of MCDM methods in sustainability engineering: a literature review 2008–2018 // Symmetry: Special Issue: MultiCriteria Decision-Making Techniques for Improvement Sustainability Engineering Processes. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-8994. eISSN 2073-8994. 2019, vol. 11, iss. 3, art. no. 350, p. 1-24. DOI: 10.3390/sym11030350. [Zentralblatt MATH (zbMATH); DOAJ; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,T 002] [Citav. rod.: 2,143 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 89. Cavallaro, Fausto; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Štreimikienė, Dalia; Mardani, Abbas. Assessment of concentrated solar power (CSP) technologies based on a modified intuitionistic fuzzy topsis and trigonometric entropy weights // Technological forecasting and social change. New York : Elsevier Inc. ISSN 0040-1625. eISSN 1873-5509. 2019, vol. 140, p. 258-270. DOI: 10.1016/j.techfore.2018.12.009. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC] [M.kr.: S 004,T 006,T 002] [Citav. rod.: 3,815 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250]
 90. Pamucar, Dragan; Chatterjee, Kajal; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Assessment of third-party logistics provider using multi-criteria decision-making approach based on interval rough numbers // Computers & industrial engineering. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0360-8352. eISSN 1879-0550. 2019, vol. 127, p. 383-407. DOI: 10.1016/j.cie.2018.10.023. [Scopus; PASCAL/CNRS; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 007] [Citav. rod.: 3,518 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,333]
 91. Morkūnaitė, Žydrūnė; Podvezko, Valentinas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas. Contractor selection for renovation of cultural heritage buildings by PROMETHEE method // Archives of civil and mechanical engineering. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1644-9665. 2019, vol. 19, iss. 4, p. 1056-1071. DOI: 10.1016/j.acme.2019.05.008. [Scopus; BazTech; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: N 001,T 007,T 002] [Citav. rod.: 2,846 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 92. Jahan, Ali; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. ELECTRE-IDAT for design decision-making problems with interval data and target-based criteria // Soft computing. Berlin : Springer. ISSN 1432-7643. eISSN 1433-7479. 2019, vol. 23, iss. 1, p. 129-143. DOI: 10.1007/s00500-018-3501-6. [Zentralblatt MATH (zbMATH); Scopus; Gale's Academic OneFile; Applied Science & Technology Source; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 007] [Citav. rod.: 2,784 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,500]
 93. Ijadi Maghsoodi, Abteen; Azizi-ari, Iman; Barzegar-Kasani, Zahra; Azad, Mehdi; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita. Evaluation of the influencing factors on job satisfaction based on combination of PLS-SEM and F-MULTIMOORA Approach // Symmetry. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-8994. eISSN 2073-8994. 2019, vol. 11, iss. 1, art. no. 24, p. 1-24. DOI: 10.3390/sym11010024. [Zentralblatt MATH (zbMATH); Genamics Journal Seek; DOAJ; Scopus; INSPEC; Chemical abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 007,T 002] [Citav. rod.: 2,143 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166]
 94. Šikšnelytė, Indrė; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas; Štreimikienė, Dalia. Implementation of EU energy policy priorities in the Baltic sea region countries: sustainability assessment based on neutrosophic MULTIMOORA method // Energy policy. London : Elsevier Ltd. ISSN 0301-4215. 2019, vol. 125, p. 90-102. DOI: 10.1016/j.enpol.2018.10.013. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,S 004,S 003] [Citav. rod.: 4,880 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 4,880 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250]
 95. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Čereška, Audrius; Matijošius, Jonas; Rimkus, Alfredas; Baušys, Romualdas. Internal combustion engine analysis of energy ecological parameters by neutrosophic MULTIMOORA and SWARA methods // Energies. Basel : MDPI AG. ISSN 1996-1073. eISSN 1996-1073. 2019, vol. 12, iss. 8, art. no. 1415, p. 1- 26. DOI: 10.3390/en12081415. [RePec; Scopus; AGORA; Agris; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,T 009,T 003] [Citav. rod.: 2,707 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 96. Dehghani, Majid; Riahi-Madvar, Hossein; Hooshyaripor, Farhad; Mosavi, Amir; Shamshirband, Shahaboddin; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Chau, Kwok-wing. Prediction of hydropower generation using grey wolf optimization adaptive neuro-fuzzy inference system // Energies. Basel : MDPI AG. ISSN 1996-1073. eISSN 1996- 1073. 2019, vol. 12, iss. 2, art. no. 289, p. 1-20. DOI: 10.3390/en12020289. [RePec; DOAJ; Scopus; AGORA; Agris; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 007] [Citav. rod.: 2,707 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,142]
 97. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas; Mažonavičiūtė, Ingrida. Safety evaluation methodology of urban public parks by multi-criteria decision making // Landscape and urban planning. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0169-2046. eISSN 1872-6062. 2019, vol. 189, p. 372-381. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2019.05.014. [Zoological Record; Elsevier Biobase; Biological Abstracts; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: N 012,T 007] [Citav. rod.: 5,144 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 5,144 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,334]
 98. Krishankumar, R.; Ravichandran, K. S.; Kar, Samarjit; Cavallaro, Fausto; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Mardani, Abbas. Scientific decision framework for evaluation of renewable energy sources under q-rung orthopair fuzzy set with partially known weight information // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. eISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 15, art. no. 4202, p. 1-21. DOI: 10.3390/su11154202. [Scopus; AGORA; Agris; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,S 004,T 002] [Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,166]
 99. Nasirian, Araz; Arashpour, Mehrdad; Abbasi, Babak; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Akbarnezhad, Ali. Skill set configuration in prefabricated construction: hybrid optimization and multicriteria decision-making approach // Journal of construction engineering and management. Reston : American Society of Civil Engineers (ASCE). ISSN 0733-9364. eISSN 1943-7862. 2019, vol. 145, iss. 9, art. no. 04019050, p. 1-10. DOI: 10.1061/(ASCE)CO.1943- 7862.0001677. [Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,S 003,T 002] [Citav. rod.: 2,734 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 100. Nosratabadi, Saeed; Mosavi, Amir; Shamshirband, Shahaboddin; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Rakotonirainy, Andry; Chau, Kwok Wing. Sustainable business models: a review // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071- 1050. eISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 6, art. no. 1663, p. 1-30. DOI: 10.3390/su11061663. [DOAJ; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002,T 007] [Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,166]
 101. Kumar, Anil; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Mangla, Sachin Kumar; Agrawal, Varun; Sharma, Kartik; Gupta, Divyanshu. When risks need attention: adoption of green supply chain initiatives in the pharmaceutical industry // International journal of production research. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0020-7543. eISSN 1366-588X. 2019, vol. 57, iss. 11, p. 3554-3576. DOI: 10.1080/00207543.2018.1543969. [Zentralblatt MATH (zbMATH); OCLC Article First; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,S 003] [Citav. rod.: 3,199 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166]
 102. Krishankumar, Raghunathan; Ravichandran, Kattur Soundarapandi; Premaladha, Jayaraman; Kar, Samarjit; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita. A decision framework under a linguistic hesitant fuzzy set for solving multi-criteria group decision making problems // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2018, vol. 10, iss. 8, art. no. 2608, p. 1-21. DOI: 10.3390/su10082608. [DOAJ; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 007] [Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,592 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,166]
 103. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Banaitis, Audrius; Meidutė-Kavaliauskienė, Ieva; Liberman, Amir; Dzitac, Simona; Ubartė, Ieva; Binkytė, Arūnė; Čerkauskas, Justas; Kuzminskė, Agnė; Naumčik, Andrej. A neuro-advertising property video recommendation system // Technological forecasting and social change. New York : Elsevier Science INC. ISSN 0040-1625. eISSN 1873-5509. 2018, Vol. 131, p. 78-93. DOI: 10.1016/j.techfore.2017.07.011. [Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Engineering Index; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC; Sociological Abstracts] [M.kr.: T 007,T 002,S 003] [Citav. rod.: 3,815 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,090]
 104. Keshavarz Ghorabaee, Mehdi; Amiri, Maghsoud; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita. A new hybrid fuzzy MCDM approach for evaluation of construction equipment with sustainability considerations // Archives of Civil and Mechanical Engineering. Wroclaw : Elsevier B.V. ISSN 1644-9665. eISSN 2083-3318. 2018, vol. 18, iss. 1, p. 32-49. DOI: 10.1016/j.acme.2017.04.011. [Scopus; BazTech; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,T 002] [Citav. rod.: 2,846 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 105. Zolfani, Sarfaraz Hashemkhani; Yazdani, Morteza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. An extended stepwise weight assessment ratio analysis (SWARA) method for improving criteria prioritization process // Soft computing. Berlin : Springer. ISSN 1432-7643. eISSN 1433-7479. 2018, vol. 22, iss. 22, p. 7399-7405. DOI: 10.1007/s00500-018-3092- 2. [Zentralblatt MATH (zbMATH); Scopus; Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 007] [Citav. rod.: 2,784 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,333]
 106. Šikšnelytė, Indrė; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Štreimikienė, Dalia; Sharma, Deepak. An overview of multicriteria decision-making methods in dealing with sustainable energy development issues // Energies. Basel : MDPI AG. ISSN 1996-1073. eISSN 1996-1073. 2018, vol. 11, no 10, art. no 2754, p. 1-21. DOI: 10.3390/en11102754. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,S 004] [Citav. rod.: 2,707 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 107. Hosseini, M. Reza; Martek, Igor; Chileshe, Nicholas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Arashpour, Mehrdad. Assessing the influence of virtuality on the effectiveness of engineering project networks: “Big five theory” perspective // Journal of construction engineering and management. Reston : ASCE. ISSN 0733-9364. eISSN 1943- 7862. 2018, vol. 144, iss. 7, art. no. 04018059, p. 1-12. DOI: 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001494. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002] [Citav. rod.: 2,734 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 108. Cavallaro, Fausto; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Štreimikienė, Dalia. Concentrated solar power (CSP) hybridized systems. Ranking based on an intuitionistic fuzzy multi-criteria algorithm // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2018, Vol. 179, p. 407-416. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.12.269. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Engineering, Computing & Technology; GEOBASE; Scopus; FLUIDEX; ScienceDirect; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004,T 002,T 006] [Citav. rod.: 6,395 (2018, InCites JCR SCIE)] 
 109. Hosseini, M. Reza; Martek, Igor; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Aibinu, Ajibade A.; Arashpour, Mehrdad; Chileshe, Nicholas. Critical evaluation of off-site construction research: a Scientometric analysis : review // Automation in construction. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0926-5805. eISSN 1872-7891. 2018, vol. 87, p. 235-247. DOI: 10.1016/j.autcon.2017.12.002. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Engineering Index; Scopus; SciSearch; Metals Abstracts; Engineered Materials Abstracts; ScienceDirect; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002] [Citav. rod.: 4,313 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166]
 110. Mardani, Abbas; Nilashi, Mehrbakhsh; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Awang, Siti-Rahmah; Zare, Habib; Jamal, Noriza Mohd. Decision making methods based on fuzzy aggregation operators: three decades review from 1986 to 2017 // International journal of information technology & decision making. Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. eISSN 1793-6845. 2018, vol. 17, iss. 2, art. no. 391, p. 391-466. DOI: 10.1142/S021962201830001X. [RePec; Scopus; CompuMath Citation Index; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002] [Citav. rod.: 2,862 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166]
 111. Kapse, Chanduraj Pious; Kumar, Anil; Dash, Manoj Kumar; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Luthra, Sunil. Developing textile entrepreneurial inclination model by integrating experts mining and ISM-MICMAC // International journal of production research. Oxon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0020-7543. eISSN 1366-588X. 2018, vol. 56, iss. 14, p. 4709-4728. DOI: 10.1080/00207543.2018.1443523. [Zentralblatt MATH (zbMATH); Zetoc; OCLC Article First; Scopus; Zentralblatt fur Mathematik/ Mathematics Abstracts; CSA (ProQuest); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002] [Citav. rod.: 3,199 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 112. Zolfani, Sarfaraz Hashemkhani; Pourhossein, Morteza; Yazdani, Morteza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Evaluating construction projects of hotels based on environmental sustainability with MCDM framework // Alexandria engineering journal. New York : Elsevier Science Inc. ISSN 1110-0168. eISSN 2090-2670. 2018, vol. 57, iss. 1, p. 357-365. DOI: 10.1016/j.aej.2016.11.002. [DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002] [Citav. rod.: 3,696 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 113. Chatterjee, Kajal; Pamucar, Dragan; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Evaluating the performance of suppliers based on using the R'AMATEL-MAIRCA method for green supply chain implementation in electronics industry // Journal of cleaner production. London : Elsevier Ltd. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2018, Vol. 184, p. 101- 129. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.02.186. [Scopus; ScienceDirect; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002] [Citav. rod.: 6,395 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,333]
 114. Pamučar, Dragan; Stevi, Željko; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Integration of interval rough AHP and interval rough MABAC methods for evaluating university web pages // Applied soft computing. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 1568-4946. eISSN 1872-9681. 2018, Vol. 67, p. 141-163. DOI: 10.1016/j.asoc.2018.02.057. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; CompuMath Citation Index; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 007] [Citav. rod.: 4,873 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,333]
 115. Kaklauskas, Artūras; Herrera-Viedma, Enrique; Echenique, Vladimir; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Ubartė, Ieva; Mostert, Andre; Podvezko, Valentinas; Binkytė, Arūnė; Podviezko, Askoldas. Multiple criteria analysis of environmental sustainability and quality of life in post-Soviet states // Ecological indicators. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1470-160X. eISSN 1872-7034. 2018, vol. 89, p. 781-807. DOI: 10.1016/j.ecolind.2017.12.070. [Zoological Record; Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Biological Abstracts; Scopus; Metals Abstracts; BIOSIS Previews; ScienceDirect; Chemical abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,S 004,S 003] [Citav. rod.: 4,490 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,111]
 116. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Radzevičienė, Asta; Ubartė, Ieva; Podviezko, Askoldas; Podvezko, Valentinas; Kuzminskė, Agnė; Banaitis, Audrius; Binkytė, Arūnė; Bučinskas, Vytautas. Quality of city life multiple criteria analysis // Cities. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0264-2751. eISSN 1873-6084. 2018, vol. 72, Part A, p. 82-93. DOI: 10.1016/j.cities.2017.08.002. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002,T 007] [Citav. rod.: 3,853 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,100]
 117. Štreimikienė, Dalia; Šikšnelytė, Indrė; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Cavallaro, Fausto. The impact of greening tax systems on sustainable energy development in the Baltic States // Energies. Basel : MDPI AG. ISSN 1996-1073. eISSN 1996-1073. 2018, vol. 11, iss. 5, art. no. 1193, p. 1-29. DOI: 10.3390/en11051193. [Genamics Journal Seek; RePec; DOAJ; Current Contents / Engineering, Computing & Technology; EconPapers; Scopus; INSPEC; CAB Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 006,T 002] [Citav. rod.: 2,707 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]

 

Clarivate Analytics duomenų bazės „Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

 1. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Vainiūnas, Povilas; Turskis, Zenonas; Tamošaitienė, Jolanta. Multiple criteria decision support system for assessment of projects managers in construction // International journal of information technology & decision making. Singapure: World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 11, no. 2 (2012), p. 501-502. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus; Academic Search Complete]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,250].
 2. Brauers, Willem Karel M. [Brauers, Willem K.M.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Ginevičius, Romualdas [Ginevicius, Romualdas]. Multi-objective decision making in macro- and micro-economics with application of the MULTIMOORA method // International journal of applied nonlinear science. Geneva: Inderscience publishers. ISSN 1752-2862. Vol. 2, iss. 1/2 (2015), p. 75-99. [Duomenų bazės: Emerging Sources Citation Index (Web of Science); INSPEC]; [M.kr.: 03S; 04S; 07T]; [Aut. ind.: 0,333].

 

Clarivate Analytics duomenų bazės „Conference Proceedings“ leidiniuose

 1. Medineckienė, Milena [Medineckiene, Milena]; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Life-cycle analysis of a sustainable building, applying multi-criteria decision making method // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, ISBN 9789955288299. p. 957-961. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,333].
 2. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Seniut, Mark; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dzemyda, Gintautas; Stankevič, Voitech; Šimkevičius, Česlovas [Simkevicius, Ceslovas]; Ivanikovas, Sergejus; Stankevič, Tomaš [Stankevic, Tomas]; Matuliauskaitė, Agnė [Matuliauskaite, Agnė]; Žemeckytė, Lina [Zemeckyte, Lina]. Recommender system to analyse students’ learning productivity // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2012. (Lecture notes in electrical engineering, Vol. 133, ISSN 1876-1100), ISBN 9783642259913. p. 161-164. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Springer LINK]; [M.kr.: 09P; 03S]; [Aut. ind.: 0,100].
 3. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Vlasenko, Andrej; Raudonis, Vidas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Intelligent pupil analysis of student progress system // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China. Vol. 2 Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2012. (Lecture notes in electrical engineering, Vol. 133, ISSN 1876-1100), ISBN 9783642259913. p. 165-168. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Springer LINK]; [M.kr.: 07T; 03S]; [Aut. ind.: 0,250].
 4. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Trinkūnas, Vaidotas; Tupėnaitė, Laura; Čerkauskas, Justas; Kazokaitis, Paulius. Recommender system to research students’ study efficiency // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2012, Vol. 51, p. 980-984. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Science Direct]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,167].
 5. Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas. Multi-criteria risk assessment of a construction project // Procedia Computer Science : first international conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2013), Suzhou, China, 16-18 May Berlin: Springer, 2013. (Procedia Computer Science, vol. 17, ISSN 1877-0509). ISSN 1877-0509. 2013, vol. 17, p. 129-133. [Duomenų bazės: SpringerLINK; Science Direct; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,333].
 6. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kazokaitis, Paulius; Bivainis, Juozas; Galinienė, Birutė; d'Amato, Maurizio; Naimavičienė, Jurga; Urbanavičienė, Vita; Vitas, Artūras; Čerkauskas, Justas. Crisis management model and recommended system for construction and real estate // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012. Berlin Heidelberg: Springer. (Studies in Computational Intelligence, Vol. 457, ISSN 1860-949X). ISSN 1860-949X, ISBN 9783642342998. Vol. 457 (2013), p. 333-343. [Duomenų bazės: SCOPUS; MathSciNet; Zentralblatt Math; Springerlink; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T; 09P; 03S]; [Aut. ind.: 0,100].
 7. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Seniut, Mark; Vlasenko, Andrej; Kaklauskas, Gintaris; Juozapaitis, Algirdas; Matuliauskaitė, Agnė; Kaklauskas, Gabrielius; Žemeckytė, Lina; Jackutė, Ieva; Naimavičienė, Jurga; Čerkauskas, Justas. Biometric and intelligent student progress assessment system // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012. Berlin Heidelberg: Springer. (Studies in Computational Intelligence, Vol. 457, ISSN 1860-949X). ISSN 1860-949X, ISBN 9783642342998. Vol. 457 (2013), p. 59-69. [Duomenų bazės: SCOPUS; MathSciNet; Zentralblatt Math; Springerlink; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,083].
 8. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, Jurgita]; Šaparauskas, Jonas; Turskis, Zenonas. Multi-criteria assessment of facades’ alternatives: peculiarities of ranking methodology // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 107-112. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Aut. ind.: 0,250].
 9. Kutut, Vladislavas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Lazauskas, Marius. Assessment of priority options for preservation of historic city centre buildings using MCDM (ARAS) // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 657-661. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,333].
 10. Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. The multi-stage decision making system for complicated problems // Procedia - Social and Behavioral Sciences. World Conference on Psychology and Sociology 2012. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. Vol. 82, (2013), p. 215-219. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Science Direct]; [M.kr.: 03S; 02T]; [Aut. ind.: 0,500].
 11. Bagočius, Vygantas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas. Multi-criteria selection of a deep-water port in Klaipeda // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 144-148. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,333].
 12. Zolfani, Sarfaraz Hashemkhani; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Sustainable development of rural areas’ building structures based on local climate // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 1295-1301. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,500].
 13. Juozapaitis, Algirdas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Vainiūnas, Povilas. Preface // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 1. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,333].
 14. Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Liou, J. H. James; Tzeng, Gwo-Hshiung. Selecting suppliers in green supply chain management // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576522. p. 770-776. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,250].
 15. Aghdaie, Mohammad Hasan; Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Sales branches performance evaluation: a multiple attribute decision making approach // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576508. p. 1-7. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Aut. ind.: 0,333].
 16. Brauers, Willem Karel M.; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kildienė, Simona. Was the construction sector in 20 European countries anti-cyclical during the recession years 2008-2009 as measured by multicriteria analysis (MULTIMOORA)? // Procedia Computer Science : 2nd international conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2014), Moscow, Russia, June 3-5, 2014. Amsterdam: Elsevier science BV, 2014. (Procedia Computer Science, vol. 31, ISSN 1877-0509). ISSN 1877-0509. 2014, vol. 31, p. 949-956. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; SpringerLINK; Science Direct]; [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. ind.: 0,333].
 17. Juozapaitis, Algirdas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė, Jolanta; Navickas, Arūnas Aleksandras; Sakalauskienė, Lina; Gedvilas, Dalius. Preliminaries of the professional engineer’s multi-criteria assessment model in Lithuania // Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 235-238. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; ScienceDirect; Scopus]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,167].
 18. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Juozapaitis, Algirdas; Tamošaitienė, Jolanta; Turskis, Zenonas. Leadership strategy selection in construction industry // Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 191-195. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; ScienceDirect; Scopus]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,250].
 19. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Čerkauskas, Justas; Ubartė, Ieva [Ubarte, Ieva]; Banaitis, Audrius; Krutinis, Mindaugas; Naimavičienė, Jurga [Naimaviciene, Jurga]. Housing health and safety decision support system with augmented reality // Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 143-150. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; ScienceDirect; Scopus]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,143].
 20. Gudauskas, Renaldas; Jokūbauskienė, Saulė [Jokubauskiene, Saulė]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Binkytė, Arūnė [Binkyte, Arune]; Pečiūrė, Lina [Peciure, Lina]; Budrytė, Loreta [Budryte, Loreta]; Prialgauskas, Darius. Intelligent decision support system for leadership analysis // Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 172-180. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; ScienceDirect; Scopus]; [M.kr.: 03S; 02T]; [Aut. ind.: 0,125].
 21. Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz; Maknoon, Reza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. MADM and futures studies; a necessity // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. 2016, p. 1-7. DOI: 10.3846/bm.2016.62. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)] [M.kr.: T 007,S 003] [Aut. ind.: 0,333]
 22. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Vilutienė, Tatjana; Tamošaitienė, Jolanta. Harmonization of cyclical construction processes: a systematic review // 2nd International Joint Conference on Innovative Solutions in Construction Engineering and Management and 2nd International Workshop on flexibility in sustainable construction, ORSDCE 2017, 24-26 April 2017, Poznan-Puszczykowo, Poland. Amsterdam : Elsevier BV. 2017, p. 190-202. (Procedia engineering, ISSN 1877-7058 ; vol. 208). DOI: 10.1016/j.proeng.2017.11.038. [Scopus; Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science); ScienceDirect] [M.kr.: T 002] [Aut. ind.: 0,334]
 23. Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Šileikaitė, Inga; Turskis, Zenonas. A novel hybrid MCDM approach for complicated supply chain management problems in construction // Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam : Elsevier Ltd. ISSN 1877-7058. 2017, Vol. 172, p. 1137-1145. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.02.168. [Scopus; Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [M.kr.: T 002] [Aut. ind.: 0,250]

 

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 1. Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Vainiūnas, Povilas. Multi-criteria complex for construction profitability analysis of construction projects // Ekonomika ir vadyba = Economics and management Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, Nr. 16, p. 969-973. [Duomenų bazės: Business Source Complete; Academic Search Complete]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,250].
 2. Kazokaitis, Paulius; Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Bivainis, Juozas; Galinienė, Birutė; Vitas, Artūras. Construction and real estate crisis management model and recommended system // International journal of civil and structural engineering. Naples: Integrated Publishing Association (IPA). ISSN 0976-4399. Vol. 1, no. 1 (2012), p. [1-7]. [Duomenų bazės: EBSCO; DOAJ; ProQuest; Index Copernicus]; [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. ind.: 0,167].
 3. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Vilutienė, Tatjana. Operations research in areas of civil engineering and sustainable development: EURO working group activities // Organization, technology & management in construction: an international journal. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-5450. Vol. 5, iss. 1 (2013), p. 650-653. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,500].
 4. Aghdaie, Mohammad Hasan; Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Synergies of data mining and multiple attribute decision making // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", 24 January 2014. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. Vol. 110 (2014), p. 767-776. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S]; [Aut. ind.: 0,333].
 5. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; KapliĄski, Oleg. Multi-criteria decision making in civil engineering: Part I – a state-of-the-art survey // Engineering structures and technologies. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 7, no. 3 (2015), p. 103-113. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; ProQuest; EBSCOhost]; [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,333].
 6. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; KapliĄski, Oleg. Multi-criteria decision making in civil engineering. Part II – applications // Engineering structures and technologies. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 7, no. 4 (2015), p. 151-167. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; ProQuest; EBSCOhost]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Aut. ind.: 0,333].
 7. Karande, Prasad; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Chakraborty, Shankar. A study on the ranking performance of some MCDM methods for industrial robot selection problems // International journal of industrial engineering computations. North Vancouver BC, Canada: Growing Science Ltd. ISSN 1923-2926. Vol. 7, no. 3 (2016), p. 399-422. [Duomenų bazės: ProQuest; Scopus; DOAJ]; [M.kr.: 03S; 07T]; [Aut. ind.: 0,333].
 8. Stanujkic, Dragisa; Smarandache, Florentin; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Karabasevic, Darjan. Multiple criteria evaluation model based on the single valued neutrosophic set // Neutrosophic sets and systems. Gallup : University of New Mexico. ISSN 2331-6055. eISSN 2331-608X. 2016, Vol. 14, p. 3-6. DOI: 10.5281/zenodo.570884. [Gale/Cengage: Academic One File; DOAJ; ProQuest Central; Index Copernicus (IC)] [M.kr.: T 002] [Aut. ind.: 0,250]
 9. Karande, Prasad; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Chakraborty, Shankar. A study on the ranking performance of some MCDM methods for industrial robot selection problems // International journal of industrial engineering computations. North Vancouver BC, Canada : Growing Science Ltd. ISSN 1923-2926. eISSN 1923-2934. 2016, Vol. 7, no. 3, p. 399-422. DOI: 10.5267/j.ijiec.2016.1.001. [DOAJ; Scopus; ProQuest Central] [M.kr.: S 003,T 007] [Aut. ind.: 0,333]
 10. Chatterjee, Kajal; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Roy, Jagannath; Kar, Samarjit. Performance evaluation of green supply chain management using the grey DEMATEL–ARAS model // Operations Research and Optimization: 1st international conference on Frontiers in Optimization: Theory and Applications". FOTA 2016, Kolkata, India, November 24-26 / editors: Kar, Samarjit, Maulik, Ujjwal, Li, Xiang. Singapure : Springer, 2018. ISBN 9789811078132. eISBN 9789811078149. p. 347-363. (Springer proceedings in mathematics & statistics, ISSN 2194- 1009 ; Vol. 225). DOI: 10.1007/978-981-10-7814-9_24. [Scopus; SpringerLink] [M.kr.: S 003,T 002] [Aut. ind.: 0,250]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

 1. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras. Statybos ir nekilnojamojo turto krizės valdymas // Šiuolaikinis mokslas visuomenei: Lietuvos mokslo sektorių apžvalgos. T. 1 / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvių katalikų mokslo akademija Vilnius: LMA, 2011, ISBN 9789986080510. p. 211-220. [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. ind.: 0,500].
 2. Brauers, Willem; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Multi-objective decision making with a large number of objectives. An application for Europe 2020 // International Journal of Operations Research (IJOR). Taichung City: Operations Research Society of Taiwan (ORSTW). ISSN 1813-713X. Vol. 10, no.2 (2013), p. 67-79. [M.kr.: 04S; 03S]; [Aut. ind.: 0,500].
 3. Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Dvidešimt metų kartu // Rytdiena prasideda šiandien. VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas Vilnius: Technika, 2015, ISBN 9786094577758. p. 82-93. [M.kr.: 03S; 08S; 05H]; [Aut. ind.: 1,000].
 4. Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Завадскас, Э.]; Kaklauskas, Artūras [Каклаускас, A.]. Анализ процесса жизненного цикла застроенной среды как сложной и постоянно изменяющейся системы // Недвижимость: экономика, управление : международный научно-технический журнал. Москва: «Издательство АСВ». ISSN 2073-8412. No. 3 (2015), p. 82-86. [M.kr.: 02T; 03S; 04S]; [Aut. ind.: 0,500].
 5. Kaklauskas, Artūras [Каклаускас, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Завадскас, Э.]. Оценка знаний студентов с использованием инновационных подходов и технологий // Недвижимость: экономика, управление : международный научно-технический журнал. Москва: «Издательство АСВ». ISSN 2073-8412. No. 4 (2015), p. 87-96. [M.kr.: 03S; 04S; 02T]; [Aut. ind.: 0,500].

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

 1. Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Words of chairman // Newsletter 7 of EWG ORSDCE. December 2016 [elektroninis išteklius]. Vilnius : VGTU. 2016, p. 2. [M.kr.: S 003,T 002] [Aut. ind.: 1,000]
 2. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Šaparauskas, Jonas; Antuchevičienė, Jurgita. Sustainability in construction engineering : editorial // Sustainability. Basel : MDPI. eISSN 2071-1050. 2018, vol. 10, iss. 7, art. no. 2236, p. 1-7. DOI: 10.3390/su10072236. [GEOBASE; Scopus; AGORA; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC; Chemical abstracts; CAB Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002] [Aut. ind.: 0,334]
 3. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita. The 25th anniversary of the Journal of Civil Engineering and Management: editor’s introduction // Journal of civil engineering and management. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1392-3730. eISSN 1822-3605. 2019, vol. 25, iss. 5, p. 399-401. DOI: 10.3846/jcem.2019.9924. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002] [Aut. ind.: 0,500]
 4. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Šaparauskas, Jonas. The 25th anniversary of the journal: editor’s introduction // Technological and economic development of economy. Vilnius : VGTU Press. ISSN 2029-4913. eISSN 2029-4921. 2019, vol. 25, iss. 3, p. 365-368. DOI: 10.3846/tede.2019.10191. [Scopus; TOC Premier; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 0,500]
 5. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Antuchevičienė, Jurgita. Solution models based on symmetric and asymmetric information : editorial // Symmetry. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-8994. eISSN 2073-8994. 2019, vol. 11, iss. 4, art. no. 500, p. 1-9. DOI: 10.3390/sym11040500. [DOAJ; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,T 007] [Aut. ind.: 0,334]
 6. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; Chatterjee, Prasenjit. Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM) techniques for business processes information management : editorial // Information. Basel : MDPI. eISSN 2078-2489. 2019, vol. 10, iss. 1, art. no. 4, p. 1-7. DOI: 10.3390/info10010004. [EI Compendex Plus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus] [M.kr.: T 007,T 002] [Aut. ind.: 0,334]
 7. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; Kar, Samarjit. Multi-objective and multi-attribute optimization for sustainable development decision aiding : editorial // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071- 1050. eISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 11, art. no. 3069, p. 1-6. DOI: 10.3390/su11113069. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 007,T 002] [Aut. ind.: 0,334]
 8. Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Foreword // The 17th colloquium Sustainable decisions in built environment and Meeting of EURO working group “OR in sustainable development and civil engineering”, 15 May, 2019 Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius : VGTU Publishing house Technika, 2019. ISBN 9786094761690. p. 9. DOI: 10.20334/2019-013-M. [M.kr.: T 002] [Aut. ind.: 1,000]
 9. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas; Antuchevičienė, Jurgita. Civil engineering and symmetry : editorial // Symmetry. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-8994. eISSN 2073-8994. 2019, vol. 11, iss. 4, art. no. 501, p. 1- 6. DOI: 10.3390/sym11040501. [DOAJ; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,T 002] [Aut. ind.: 0,334]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 1. Medineckienė, Milena [Medineckiene, Milena]; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Life-cycle analysis of a sustainable building, applying multi-criteria decision making method // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011, ISBN 9789955288312. p. 957-961. [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,333].
 2. Aviža, Donatas; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Vienbučio gyvenamojo pastato grindų ant grunto tipinės detalės termoizoliacinio sluoksnio storio koreliacinė analizė // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, ISBN 9786094572159. p. [1-6]. [M.kr.: 02T; 04S]; [Aut. ind.: 0,333].
 3. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė, Jolanta. The scientific achievements of collaboration between German-Lithuanian-Polish scientific triangle // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“ : konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius, Lithuania, 15th May 2013. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2335-8645, ISBN 9786094574955. p. 9-16. [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,500].
 4. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras; Tamošaitienė, Jolanta. Intelligent library model and system // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“ : konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius, Lithuania, 15th May 2013. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2335-8645, ISBN 9786094574955. p. 45-52. [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,333].
 5. Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Merkuryeva, Galina; Merkuryev, Yuri. The concept of sustainable supply chain management in construction // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“ : konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius, Lithuania, 15th May 2013. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2335-8645, ISBN 9786094574955. p. 59-63. [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,200].
 6. Heidarzade, Fahime; Varzandeh, Mohammad Hossein Morshed; Rahbari, Omid; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Vafaeipour, Majid. Placement of wind farms based on a hybrid multi criteria decision making for Iran // The 4th World Sustainability Forum, 1-30 November 2014 : conference proceedings paper. Basel: MDPI AG, 2014. (Sciforum Electronic Conference Series, vol. 4). p. [1-8]. [M.kr.: 02T]; [Aut. ind.: 0,200].
 7. Brauers, Willem Karel M. [Brauers, Willem K.M.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, Edmundas K.]. MULTIMOORA as systems engineering for modern business and industry // Economic and social development. 17th international scientific conference on Economic and social development – "Managerial issues in modern business", Warsaw, 20-21 October 2016 : book of proceedings / editors: Miroslaw Przygoda, Mihaela Mikic and Petar Kurecic. Varazdin; Warsaw; Koprivnica: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, University North, Koprivnica, Croatia, 2016. ISSN 1849-7535. p. 279-288. [M.kr.: 04S; 03S; 07T]; [Aut. ind.: 0,500].
 8. Santos, Fabiana R.R.L.; Ferreira, Fernando A.F.; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Meidutė-Kavaliauskienė, Ieva. Perceived key determinants of payment instrument usage: a fuzzy cognitive mapping-based approach // Proceedings of the International Conference on Business and Information (BAI 2016), Nagoya, Japan July 03-05, 2016 / International Business Academics Consortium, Japan Society for Production Management, Nagoya Institute of Technology, Japan, National Taipei University, Taiwan. Taipei, Taiwan: IBAC&ATISR, 2016. ISSN 1729-9322. p. 314-330. [M.kr.: 03S; 04S]; [Aut. ind.: 0,250].
 9. Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz; Maknoon, Reza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. MADM and futures studies; a necessity // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. p. 1-7. [M.kr.: 07T; 03S]; [Aut. ind.: 0,333].
 10. Santos, Fabiana R.R.L; Ferreira, Fernando A.F; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Meidutė-Kavaliauskienė, Ieva. Perceived key determinants of payment instrument usage: a fuzzy cognitive mapping-based approach // Proceedings of the International Conference on Business and Information (BAI 2016), Nagoya, Japan July 03-05, 2016 / International Business Academics Consortium, Japan Society for Production Management, Nagoya Institute of Technology, Japan, National Taipei University, Taiwan. Taipei, Taiwan : IBAC&ATISR. ISSN 1729-9322. 2016, p. 314-330. [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 0,250]
 11. Brauers, Willem Karel M; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. MULTIMOORA as systems engineering for modern business and industry // Economic and social development. 17th international scientific conference on Economic and social development – "Managerial issues in modern business", Warsaw, 20-21 October 2016 : book of proceedings / editors: Miroslaw Przygoda, Mihaela Mikic and Petar Kurecic. Varazdin; Warsaw; Koprivnica : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, University North, Koprivnica, Croatia. ISSN 1849-7535. 2016, p. 279-288. [M.kr.: S 004,S 003,T 007] [Aut. ind.: 0,500]
 12. Ferreira, Fernando A. F.; Jalali, Marjan S.; Meidutė-Kavaliauskienė, Ieva; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Catarino, Sandra M. J. A cognition-driven risk evaluation framework for consumer loans // Proceedings of the international conference on Business and Information (BAI 2018), Seoul, Korea July 6-8, 2018. Taipei : Int'l Business Academics Consortium. ISSN 1729-9322. 2018, p. 33-50. [M.kr.: S 004,S 003] [Aut. ind.: 0,200]

 

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 1. Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras; Turskis, Zenonas. MCDM techniques for problem solution // Inynieria przedsięwzię budowlanych elastyczne scenariusze w zrównowaonym rozwoju, Poznan - agów Lubuski, 26-29.09.2012 : konferencja Poznan, 2012. [M.kr.: 02T].

 

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

 1. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (aut., interviu); Jučiūtė, Edita. Prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas: "Užsienio kolegos stebisi ir džiaugiasi mūsų mokslininkų pasiekimais" // Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2011, Nr. 11, p. 38-39, 43. [M.kr.: 03S].
 2. Kaklauskas, Artūras (aut., interviu); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (aut., interviu); Norkienė, Daiva. Biometrinės technologijos padeda. išgyventi : [žurn. Daivos Norkienės pokalbis su VGTU mokslininkais prof. habil. dr. A. Kaklausku ir E.K. Zavadsku] // Aplinka: darna, atsakomybė, apsauga : [žurnalas]. Vilnius: Kultūros idėjų centras. ISSN 2029-5375. 2011, Nr. 7, p. 32-35. [M.kr.: 07T; 02B].
 3. Jučiūtė, Edita; Zavadskas, Edmundas, Kazimieras (aut., interviu). Kiekvienas gali padaryti tiek daug, kad jam pačiam atrodys, jog įvyko stebuklas // Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2011, nr. 1(2), p. 18-25.
 4. Jučiūtė, Edita; Kirvaitis, Raimundas (aut., interviu); Štaras, Stanislovas (aut., interviu); Čižas, Algirdas Edurdas (aut., interviu); Marčiukaitis, Jonas Gediminas (aut., interviu); Baltrėnas, Pranas (aut., interviu); Vekteris, Vladas (aut., interviu); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (aut., interviu); Vanagas, Jurgis (aut., interviu); Jakovlevas-Mateckis, Konstantinas (aut., interviu). Ilgi darbo dešimtmečiai universitete: galima mokytis tik iš savo klaidų / : žurn. Editos Jučiūtės pokalbis su profesoriais emeritais Raimundu Kirvaičiu, Stanislovu Štaru, Algirdu Čižu, Gediminu Marčiukaičiu, Pranu Baltrėnu, Vladu Vekteriu, Edmundu Kazimieru Zavadsku, Jurgiu Vanagu, Konstantinu Jakovlevu-Mateckiu // Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 1-2, p. 70-81.
 5. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Skibniewski, Mirosaw J.; Antuchevičienė, Jurgita. The 20th anniversary of Journal of civil engineering and management // Newsletter 5 of EWG ORSDCE [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU. 2014, p. 5-7. [M.kr.: 02T].
 6. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Antuchevičienė, Jurgita. Recent approaches to extend the crisp WASPAS method into a fuzzy environment in order to deal with uncertain information // Newsletter 6 of EWG ORSDCE [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2015. p. 28-34. [M.kr.: 02T; 07T].
 7. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Baušys, Romualdas. Recent development of the new MCDM methods under neutrosophic set environment // Newsletter 6 of EWG ORSDCE [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2015. p. 35-46. [M.kr.: 07T; 02T].
 8. Daniūnas, Alfonsas (aut., interviu); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (aut., interviu); Ginevičius, Romualdas (aut., interviu); Jučiūtė, Edita. VGTU rektoriai: nepriklausomybės metai universitetui – milžiniškos kaitos ir proveržių metai : kalbėjosi Edita Jučiūtė // Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 1(12), p. 22-31, 188. [M.kr.: 03S].
 9. Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Words of chairman // Newsletter 8 of EWG ORSDCE. Vilnius : VGTU. 2017, [no] 8, p. 2. [M.kr.: T 002]
 10. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; Vilutienė, Tatjana; Adeli, Hojjat. Sustainable decisionmaking in civil engineering, construction and building technology // Newsletter 8 of EWG ORSDCE. Vilnius : Technika. 2017, p. 23-25. [M.kr.: T 002]
 11. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; Šaparauskas, Jonas; Baušys, Romualdas. Journal Special Issues related to sustainable decision-making in technology and economy // Newsletter 8 of EWG ORSDCE. Vilnius : VGTU. 2017, p. 20-22. [M.kr.: T 002]
 12. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Vilutienė, Tatjana; Tamošaitienė, Jolanta. Harmonization of cyclical construction processes: a systematic review // Newsletter 8 of EWG ORSDCE. Vilnius : VGTU. 2017, p. 16-19. [M.kr.: T 002]
 13. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė, Jurgita; Vilutienė, Tatjana. Journal Special Issues aimed at optimization of processes in engineering and management // Newsletter 9 of EWG ORSDCE. Vilnius : VGTU. 2018, December, p. 12-17. [M.kr.: T 007,T 002]
 14. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (aut., duod. inter.); Kirliauskaitė, Eglė (aut., imant. inter.). 50 metų profesinės veiklos jubiliejų minintis E.K. Zavadskas: "VGTU man yra viskas" = E.K. Zavadskas on the 50th anniversary of his professional activ “VGTU means everything to me” // Sapere Aude. Vilnius : VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(16), p. 30-35. [M.kr.: H 005,S 003,T 002]

 

TEZĖS

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Tamošaitienė, Jolanta [Tamosaitiene, Jolanta]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Vainiūnas, Povilas [Vainiunas, Povilas]. Complex multi-criteria technique for construction projects' profitability analysis // 16th International Conference "Economics and Management" (ICEM), April, 27-29th 2011: program and reviewed abstract book Brno: Brno University of Technology, 2011, ISBN 9788021442795. p. 315-316. [M.kr.: 02T].
 2. Tamošaitienė, Jolanta [Tamosaitiene, J.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas. Multi-criteria assessment method for construction price assessment // 13-th German-Lithuanian-Polish Colloquium, Bialystok-Augustow-Vilnius and XXXV Scientific-Technical Conference, 9-12 October 2011 Bialystok: Bialystok Technical University, 2011. p. 28. [M.kr.: 02T; 03S].
 3. Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Security personnel psychomotor competencies influence determination, using multiple criteria evaluation method // 5-th Baltic sport science conference: Current issues and new ideas in sport science. 18-19 April, 2012, Kaunas, Lithuania : abstracts. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012, ISBN 9786098040708. p. 51. [M.kr.: 01P; 07S; 03S].
 4. Brauers, Willem Karel M. [Brauers, Willem K.M.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, Edmundas K.]. MULTIMOORA as systems engineering for modern business and industry // Economic and social development. 17th international scientific conference on Economic and social development – "Managerial issues in modern business", Warsaw, 20-21 October 2016 : book of abstracts / editors: Miroslaw Przygoda, Mihaela Mikic and Petar Kurecic. Varazdin; Warsaw; Koprivnica: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, University North, Koprivnica, Croatia, 2016. ISSN 1849-7543. p. 37. [M.kr.: 04S; 03S; 07T].
 5. Podviezko, Askoldas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Podvezko, Valentinas. Objective estimation of weights based on the FCILOS and FIDOCRIW methods, comprising uncertainty and fuzzy numbers // The 17th Colloquium „Sustainable decisions in built environment“ and Meeting of EURO working group "OR in sustainable development and civil engineering", 15 May, 2019, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius : VGTU Publishing house Technika, 2019. ISBN 9786094761690. p. 20-21. DOI: 10.20334/2019-013-M. [M.kr.: N 001,T 007,T 002]
 6. Podviezko, Askoldas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Podvezko, Valentinas. Objective estimation of weights based on the fcilos and fidocriw methods, comprising uncertainty and fuzzy numbers // Sustainable decisions in built environment : The 17th Colloquium 2019-05-15 Vilnius, Lithuania / Edited by T. Vilutienė. Vilnius : Technika, 2019. ISBN 9786094761690. p. 20-21. [M.kr.: N 001,S 003,S 004]
 7. Yazdani, Morteza; Doval Hernandez, Violeta; Chatterjee, Prasenjit; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. A statistical approach for improvement of Best Worst Method (BWM) // The 17th Colloquium „Sustainable decisions in built environment“ and Meeting of EURO working group "OR in sustainable development and civil engineering", 15 May, 2019, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius : VGTU Publishing house Technika, 2019. ISBN 9786094761690. p. 17. DOI: 10.20334/2019-013-M. [M.kr.: S 003,T 002]

 

Nerecenzuojamuose leidiniuose

 1. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras; Turskis, Zenonas; Tamošaitienė, Jolanta. Application MCDM techniques for problems solution // Workshop and conference "Complexity and crisis management in society and environment", Tallinn, Estonia, 28–29 May 2012. Tallinn: Estonian Academy of Sciences, 2012. p. [1-11]. [M.kr.: 02T; 03S].
 2. Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas. Sustainability assessment model of supplier selection problem // 25-th European conference on operational research (EURO-2012, XXV), 2012, 8-11 July, Vilnius, Lithuania. Vilnius: UAB "AIM Group Baltic", 2012. p. 235. [M.kr.: 02T; 03S].
 3. Tamošaitienė, Jolanta; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Vilutienė, Tatjana. Harmonization of cyclical construction processes: a systematic review // 2nd International joint conference on innovative solutions in construction engineering and management - flexible approach, May 24th, 2017, Poznan, Poland : book of abstracts. Poznan : Poznan University of Technology. 2017, p. 40-41. [M.kr.: T 002]

 

MONOGRAFIJOS

 1. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Биометрическая и интеллектуальная поддержка решений : монография / Артурас Каклаускас, Эдмундас-Казимерас Завадскас ; Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса. Вильнюс : Техника, 2012. 344 p. : iliustr. ISBN 9786094570735. [M.kr.: 03S; 09P]; [Aut. lankų sk.: 21,450]; [Aut. ind. aut. lankais: 10,725].
 2. Kaklauskas, Artūras [Каклаускас, Артурас]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Завадскас, Эдмундас-Казимерас]. Биометрическая и интеллектуальная поддержка решений : монография / Артурас Каклаускас, Эдмундас-Казимерас Завадскас. 2-е дополненное издание. Vilnius : Technika, 2013. 411 p. ISBN 9786094575532. [M.kr.: 03S; 09P]; [Aut. lankų sk.: 25,240]; [Aut. ind. aut. lankais: 12,620].
 3. Kaklauskas, Artūras [Каклаускас, А.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Завадскас, Э.]; Ubartė, Ieva [Убарте, И.]; Dargis, Robertas [Даргис, Р.]; Bardauskienė, Dalia [Бардаускене, Д.]; Staniūnas, Eugenijus Kęstutis [Станюнас, Э.]; Laurinavičius, Alfredas [Лауринавичюс, А.]; Statulevičius, Mindaugas [Статулявичюс, М.]; Raslanas, Saulius [Расланас, С.]; Siniak, Nikolai [Синяк, Н.]; Шавров, С.А.. Гармоничное развитие недвижимого имущества : [монография] / А. Каклаускас, Э. Завадскас, И. Убарте, Р. Даргис, Д. Бардаускене, Э. Станюнас, А. Лауринавичюс, М. Статулявичюс, С. Расланас, Н.Г. Синяк, С.А. Шавров ; [под общей редакцией А. Каклаускаса, Э. Завадскаса, Д. Бардаускене, Р. Даргиса] ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2014. 423 p. : iliustr. ISBN 9786094577642. [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. lankų sk.: 18,540]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,685].
 4. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Lepkova, Natalija; Raslanas, Saulius; Šliogerienė, Jūratė; Bartkienė, Lina; Pečiūrė, Lina; Rimkuvienė, Silva. Multiple criteria analysis of the life cycle of the built environment : monografija / editors A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas. Vilnius : Technika, 2015. 448 p. ISBN 9786094578403. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 26,250]; [Aut. ind. aut. lankais: 4,780].
 5. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Dargis, Robertas [Dargis, R.]; Bardauskienė, Dalia [Bardauskiene, D.]; Avulis, Arvydas; Laurinavičius, Alfredas; Statulevičius, Mindaugas; Raslanas, Saulius; Siniak, Nikolai; Shavrov, Sergey; Rogova, Olga; Zinkina, Diana; Binkytė, Arūnė; Kelpšienė, Loreta; Stasiukynas, Andrius; Staniūnas, Eugenijus Kęstutis; Pečiūrė, Lina. Sustainable development of real estate : monografija / editors A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas, R. Dargis, D. Bardauskienė. Vilnius : Technika, 2015. 512 p. ISBN 9786094578427. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 31,310]; [Aut. ind. aut. lankais: 6,410].

 

KITOS KNYGOS IR JŲ DALYS, DISERTACIJOS

 1. Brauers, Willem Karel M.; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Robustness in economic development studies: the case of Tanzania // New State of MCDM in the 21st Century. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 648, ISSN 0075-8442). ISSN 0075-8442. Vol. 648, iss. 3 (2011), p. 199-213. [Duomenų bazės: SpringerLINK]; [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 1,071]; [Aut. ind. aut. lankais: 0,536].
 2. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Banaitis, Audrius [Banaitis, A.]; Banaitienė, Nerija [Banaitiene, N.]; Kanapeckienė, Loreta [Kanapeckiene, L.]. Knowledge management in construction project management // Advances in engineering research New York: Nova Science Publishers. ISSN 2163-3932, ISBN 9781621002147. 2012, Vol. 3, p. 1-91. [M.kr.: 02T; 03S; 04S]; [Aut. lankų sk.: 6,500]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,300].
 3. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Ginevičius, Romualdas; Tamošaitienė, Jolanta; Banaitis, Audrius. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) methods in civil engineering: overview and trends // Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung : Schriftenreihe des Lehrstuhl für Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung. Band. 33 Munchen: Technische Universitat Munchen, 2013. (Lehrstuhl fur Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung, Band 33), ISBN 9783939956242. p. 341-350. [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. lankų sk.: 0,714]; [Aut. ind. aut. lankais: 0,179].
 4. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Lapinskienė, Vilūnė; Šliogerienė, Jūratė; Gudauskas, Renaldas; Raistenskis, Juozas; Čerkauskienė, Rimantė; Jackutė, Ieva; Kumžaitė, Sigita. Multiple-criteria analysis of life cycle of energy-efficient built environment // Nearly Zero Energy Building Refurbishment : A Multidisciplinary Approach. London: Springer, 2013, ISBN 9781447155225. p. 299-324. [Duomenų bazės: Springer LINK]; [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. lankų sk.: 1,857]; [Aut. ind. aut. lankais: 0,206].
 5. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Banaitis, Audrius [Banaitis, A.]; Banaitienė, Nerija [Banaitiene, N.]; Kanapeckienė, Loreta [Kanapeckiene, L.]. Knowledge management in construction project management // Knowledge management: technology, applications and impact. New York: Nova Science Publishers, 2013, ISBN 9781622578283. p. 91-188. [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. lankų sk.: 7,000]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,400].
 6. Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Neprarastų dienų metai / : [prisiminimai] // Permainų ir iššūkių keliu : Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorių emeritų prisiminimai Vilnius: Technika, 2016, ISBN 9786094579394. p. 302-319. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 1,286]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,286].

 

SUDARYTAS IR /AR REDAGUOTAS MOKSLO DARBAS

 1. Vilutienė, Tatjana (sudaryt.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (sudaryt.). Newsletter 2 of EWG ORSDCE / editorial board: Tatjana Vilutienė, Edmundas Kazimieras Zavadskas; The OR in Sustainable Development and Civil Engineering Working Group of EURO. Vilnius : EWG-ORSDCE, 2011. 31 p. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 2,214]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,107].
 2. Kaklauskas, Artūras (sudaryt.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (sudaryt.); Bardauskienė, Dalia (sudaryt.); Dargis, Robertas (sudaryt.). Darnus nekilnojamojo turto vystymas : vadovėlis / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; redaktorių kolegija: A. Kaklauskas, E. K. Zavadskas, D. Bardauskienė, R. Dargis. Vilnius : Technika, 2012. 880 p. : iliustr. ISBN 9786094571985. [M.kr.: 02T; 03S; 03H]; [Aut. lankų sk.: 51,880]; [Aut. ind. aut. lankais: 12,970].
 3. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (sudaryt.); Keliotienė, Regina (sudaryt.); Liekis, Algimantas (sudaryt.). Metai ir dienos : VGTU 2009 m. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytojai: E. K. Zavadskas, R. Keliotienė, A. Liekis. Vilnius : Technika, 2012. 608 p. ISSN1822-0576. [M.kr.: 05H]; [Aut. lankų sk.: 43,429]; [Aut. ind. aut. lankais: 14,476].
 4. Vilutienė, Tatjana (sudaryt.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (sudaryt.). Newsletter 3 of EWG ORSDCE / editorial board: Tatjana Vilutienė, Edmundas Kazimieras Zavadskas; The OR in Sustainable Development and Civil Engineering Working Group of EURO. Vilnius : EWG-ORSDCE, 2012. 28 p. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 2,000]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,000].
 5. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (sudaryt.); Vilutienė, Tatjana (sudaryt.); Tamošaitienė, Jolanta (sudaryt.). The 14th German-Lithuanian-Polish colloquium "Innovative Solutions in Construction Technology and Management" and Meeting of EURO working group “OR in Sustainable Development and Civil Engineering” EWG-ORSDCE meeting. 15 May, 2013 Vilnius, Lithuania / edited by Edmundas Kazimieras Zavadskas (chairman of International program committee), Tatjana Vilutienė, Jolanta Tamošaitienė. Vilnius : Technika, 2013. 72 p. ISBN 9786094574955. ISSN2335-8645. [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. lankų sk.: 5,143]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,714].
 6. Juozapaitis, Algirdas (sudaryt.); Vainiūnas, Povilas (sudaryt.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (sudaryt.). 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST): May 16–17, 2013, Lithuania: conference programme. (Procedia Engineering) / Faculty of Civil Engineering of Vilnius Gediminas Technical University, International Association for Bridge and Structural Engineering (Lithuanian group), European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, The Association of European Operational Research Societies (EWG-ORSDCE), The Lithuanian Academy of Sciences; edited by Algirdas Juozapaitis, Povilas Vainiūnas and Edmundas Kazimieras Zavadskas. Vilnius : VGTU SF, 2013. 32 p. ISSN1877-7058. [M.kr.: 02T; 08T; 03S]; [Aut. lankų sk.: 2,286]; [Aut. ind. aut. lankais: 0,762].
 7. Vilutienė, Tatjana (sudaryt.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (sudaryt.). Newsletter 4 of EWG ORSDCE. DECEMBER 2013 / [elektroninis išteklius] The OR in Sustainable Development and Civil Engineering Working Group of EURO; editorial board: Tatjana Vilutienė, Edmundas Kazimieras Zavadskas. Vilnius : EWG-ORSDCE, 2013. 28 p. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 2,000]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,000].
 8. Kaklauskas, Artūras [Каклаускас, А.] (sudaryt.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Завадскас, Э.] (sudaryt.); Bardauskienė, Dalia [Бардаускене, Д.] (sudaryt.); Dargis, Robertas [Даргис, Р.] (sudaryt.). Гармоничное развитие недвижимого имущества : [монография] / под общей редакцией А. Каклаускаса, Э. Завадскаса, Д. Бардаускене, Р. Даргиса ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2014. 423 p. : iliustr. ISBN 9786094577642. [M.kr.: 02T; 03S]; [Aut. lankų sk.: 18,540]; [Aut. ind. aut. lankais: 4,635].
 9. Vilutienė, Tatjana (sudaryt.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (sudaryt.). Newsletter 5 of EWG ORSDCE. DECEMBER 2014 / [elektroninis išteklius] The OR in Sustainable Development and Civil Engineering Working Group of EURO; editorial board: Tatjana Vilutienė, Edmundas Kazimieras Zavadskas. Vilnius : EWG-ORSDCE, 2014. 33 p. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 2,357]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,179].
 10. Vilutienė, Tatjana (sudaryt.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (sudaryt.). Newsletter 6 of EWG ORSDCE. December 2015 / [elektroninis išteklius] The OR in Sustainable Development and Civil Engineering Working Group of EURO; editorial board: Tatjana Vilutienė, Edmundas Kazimieras Zavadskas. Vilnius : EWG-ORSDCE, 2015. 56 p. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 4,000]; [Aut. ind. aut. lankais: 2,000].
 11. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (sudaryt.); Vilutienė, Tatjana (sudaryt.). Newsletter 7 of EWG ORSDCE. December 2016 / [elektroninis išteklius] editorial board: Edmundas Kazimieras Zavadskas, Tatjana Vilutienė. Vilnius : EWG-ORSDCE, 2016. 32 p. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 2,286]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,143].
 12. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexibility insustainable construction / edited by Oleg KapliĄski, Jerzy Paslawski, EdmundasKazimieras Zavadskas, Marcin Gajzler. Amsterdam: Elsevier Ltd, 2017. 210 p.(Procedia engineering; vol. 208).
 13. Newsletter 8 of EWG ORSDCE. December 2017 / edited by Tatjana Vilutienė,Edmundas Kazimieras Zavadskas. Vilnius: EWG-ORSDCE, 2017. 43 p.
 14. 12th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques(MBMST 2016), Vilnius, Lithuania, on 26–27 May 2016 / edited by AlgirdasJuozapaitis, Alfonsas Daniūnas, Edmundas Kazimieras Zavadskas. Amsterdam:Elsevier Ltd, 2017. 1310 p. (Procedia engineering; vol. 172).
 15. Newsletter 9 of EWG ORSDCE. December 2018 / edited by Tatjana Vilutienė,Edmundas Kazimieras Zavadskas. Vilnius: VGTU, 2018. 35 p.
 16. Sustainability in construction engineering: printed edition of the special issue publishedin Sustainability / edited by Edmundas Kazimieras Zavadskas, Jonas Šaparauskas,Jurgita Antuchevičienė. Basel: MDPI, 2018. 494 p. (Sustainability; special issue).
 17. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (red.); Vilutienė, Tatjana (red.). Newsletter 8 of EWG ORSDCE. December 2017. Vilnius : EWG-ORSDCE, 2017. 43 p. [M.kr.: T 002] [Aut. lankų sk.: 3,071] [Aut. ind. aut. lankais: 1,536]
 18. Kaplinski, Oleg (red.); Paslawski, Jerzy (red.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (red.); Gajzler, Marcin (red.). Innovative solutions in construction engineering and management. Flexibility in sustainable construction. Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier Ltd, 2017. 210 p. (Procedia engineering, ISSN 1877-7058 ; vol. 208). DOI: 10.1016/j.proeng.2017.11.012. [M.kr.: S 003,T 002] [Aut. lankų sk.: 15,000] [Aut. ind. aut. lankais: 3,750]
 19. Juozapaitis, Algirdas (red.); Daniūnas, Alfonsas (red.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (red.). 12th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques (MBMST 2016), Vilnius, Lithuania, on 26–27 May 2016. Amsterdam : Elsevier Ltd, 2017. 1310 p. (Procedia engineering, ISSN 1877-7058 ; vol. 172). DOI: 10.1016/j.proeng.2017.02.009. [M.kr.: T 002] [Aut. lankų sk.: 93,571] [Aut. ind. aut. lankais: 31,159]
 20. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (red.); Šaparauskas, Jonas (red.); Antuchevičienė, Jurgita (red.). Sustainability in construction engineering : printed edition of the special issue published in Sustainability. Basel : MDPI, 2018. 494 p. (Sustainability, eISSN 2071-1050 ; special issue). ISBN 9783038971665. eISBN 9783038971672. DOI: 10.3390/books978-3-03897-167-2. [M.kr.: T 002] [Aut. lankų sk.: 35,286] [Aut. ind. aut. lankais: 11,786]
 21. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (red.); Vilutienė, Tatjana (red.). Newsletter 9 of EWG ORSDCE. December 2018. Vilnius : EWG-ORSDCE, 2018. 35 p. [M.kr.: T 002] [Aut. lankų sk.: 2,500] [Aut. ind. aut. lankais: 1,250]
 22. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (red.); Turskis, Zenonas (red.); Antuchevičienė, Jurgita (red.). Solution models based on symmetric and asymmetric information : special issue. Basel : MDPI, 2019. 202 p. (Symmetry, ISSN 2073- 8994 ; vol. 11, iss. 4). ISBN 9783039210060. DOI: 10.3390/books978-3-03921-007-7. [M.kr.: T 007,T 002] [Aut. lankų sk.: 14,429] [Aut. ind. aut. lankais: 4,819]
 23. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (red.); Antuchevičienė, Jurgita (red.); Chatterjee, Prasenjit (red.). Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM) techniques for business processes information management : printed edition of the special issue published in Information. Basel : MDPI, 2019. 320 p. ISBN 9783038976424. eISBN 9783038976431. DOI: 10.3390/books978-3-03897-643-1. [M.kr.: S 003,T 007,T 002] [Aut. lankų sk.: 22,857] [Aut. ind. aut. lankais: 7,634]
 24. Zavadskas, Edmundas Kazimieras (red.); Baušys, Romualdas (red.); Antuchevičienė, Jurgita (red.). Civil engineering and symmetry : printed edition of the Special Issue published in Symmetry. Basel : MDPI, 2019. 198 p. (Symmetry, ISSN 2073-8994). ISBN 9783039210022. eISBN 9783039210039. DOI: 10.3390/books978-3-03921-003-9. [M.kr.: T 007,T 002] [Aut. lankų sk.: 14,143] [Aut. ind. aut. lankais: 4,724]

 

STUDIJŲ LITERATŪRA

Vadovėliai

 1. Bardauskienė, Dalia; Dargis, Robertas; Jackutė, Ieva; Kaklauskas, Artūras; Kanapeckienė, Loreta; Krutinis, Mindaugas; Kutut, Vladislavas; Laurinavičius, Algimantas; Naimavičienė, Jurga; Raslanas, Saulius; Staniūnas, Eugenijus Kęstutis; Statulevičius, Mindaugas; Šliogerienė, Jūratė; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Žemeckytė, Lina. Darnus nekilnojamojo turto vystymas : vadovėlis / D. Bardauskienė, R. Dargis, I. Jackutė, A. Kaklauskas, L. Kanapeckienė, M. Krutinis, V. Kutut, A. Laurinavičius, J. Naimavičienė, S. Raslanas, E. Staniūnas, M. Statulevičius, J. Šliogerienė, E.K. Zavadskas, L. Žemeckytė. Vilnius : Technika, 2012. 880 p. : iliustr. ISBN 9786094571985. [M.kr.: 02T; 03S; 03H]; [Aut. lankų sk.: 51,880]; [Aut. ind. aut. lankais: 5,188]

 

2019 09 16

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas