LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Andrijauskas Antanas


El. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Andrijauskas Antanas    

 

      Antanas ANDRIJAUSKAS (1948 m.) – Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys,  LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas, vyriausias mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų srities filosofijos istorijos krypties habilituotas daktaras, Lietuvos estetikų asociacijos prezidentas. 1973 m. Maskvos Lomonosovo universitete baigė filosofijos studijas, 1978 m. apgynė filosofijos daktaro, 1990 m. – habilituoto daktaro disertaciją. 1981–1982 m. stažavo L'Université de Paris-1 (Panthéon-Sorbonne) ir Collège de France, 1996 m. dirbo mokslinį darbą L'institute d'art et d'archéologie (L'Université de Paris-1), o 1998 m. – Centre de Recherches sur l'art Paryžiuje. Vizituojančio profesoriaus teisėmis skaitė paskaitas įvairiuose Lietuvos, Prancūzijos, Japonijos, Kanados, Belgijos, Šveicarijos, Suomijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų šalių universitetuose. Nuo 1993 m. KMI vadovavo probleminei orientalistinių ir komparatyvistinių studijų grupei, kuri 1996 m. virto Komparatyvistinės kultūrologijos, estetikos, meno teorijos skyriumi, nuo 2002 m. vadovauja KFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyriui, nuo 2010 LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriui.

       A. Andrijauskas – vienas iš Lietuvos humanitarinių mokslų lyderių, universalių enciklopedinių interesų mokslininkas, ryškiausias estetikos, meno filosofijos, idėjų istorijos, civilizacijos teorijos ir komparatyvistinių tyrimų atstovas šalyje. Jo gausūs mokslo darbai (23 monografijos, 36 sudarytos knygos, per 650 mokslo straipsnių), pasižymintys teorinių įžvalgų gelme, žvilgsnio platumu, išskirtine erudicija, aukšta humanitarine kultūra, yra reikšmingas nacionalinio mokslo ir kultūros fenomenas. Novatoriškos metodologinės akademiko taikomos tyrimų prieigos iš esmės pakeitė lietuviškosios humanitarikos peizažą, leido jai radikaliai atsinaujinti, suteikė šiuolaikiškumo ir pakylėjo į teorines aukštumas. Jis daug nuveikė Lietuvos, Rytų ir Vakarų kultūrų, estetikos, meno tradicijų lyginamųjų tyrinėjimų srityje. Mokslininko darbai, kuriuose įvairiais pjūviais aiškinami šiuolaikinėje civilizacijoje, kultūroje, filosofijoje, meno teorijoje ir praktikoje vykstantys procesai, yra itin reikšmingi: jie kelia piliečių sąmoningumo lygį, skatina pilietines iniciatyvas, formuoja šalies elito ir platesnių visuomenės sluoksnių požiūrį svarbiais valstybės gyvenimo klausimais. Didžia dalimi būtent Andrijausko moksliniai pasiekimai lėmė, kad Lietuvos humanitarika atsikratė provincialumo, praplėtė savo akiračius ir įsiliejo į pasaulinį dabartinės humanistikos tyrimų kontekstą. Tarp savo srities specialistų profesorius yra plačiausiai pasaulyje žinomas ir didžiausią tarptautinį autoritetą turintis Lietuvos mokslininkas. Tai rodo užsienyje paskelbtų profesoriaus mokslo darbų bei tarptautinėse konferencijose perskaitytų pranešimų gausa, jo veikalų citavimas užsienio mokslininkų tekstuose. Itin svarūs jo nuopelnai ruošiant naują Lietuvos komparatyvistų, orientalistų, kultūrologų, estetikos, meno filosofijos specialistų ir menotyrininkų kartą.

 

 

Dalyvavimas šalies ir tarptautinių mokslo institucijų bei organizacijų veikloje 

Lietuvos estetikų asociacijos prezidentas

Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos narys

Įvairių  Lietuvos ir užsienio fondų, komisijų, redkolegijų ekspertas

 

Dalyvavimas tęstinių ir periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

 

Testinio leidinio Non-Classical Aesthetics redaktoriaus pavaduotojas ir redkolegijos narys

Tęstinio leidinio The Neigbourhoods of Cultures, the Borderlines of Arts  redkolegijos narys

Žurnalo Aesthetica Universalis redkolegijos narys

Leidinių serijos Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos - redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai –  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos  Bibliotheca Orientalia et Comparativa –  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos  Kultūrologija –  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos  Neklasikinė filosofija –  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos   Lietuvos kultūros tyrinėjimai –  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos  Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai –  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos  Neklasikinė ir XX a. filosofija –  redkolegijos pirmininkas

Žurnalo „Sovijus“ –  vyr. redaktorius

Žurnalo „Logos“  –   redkolegijos narys

Žurnalo “Acta Orientalia Vilnensia” –  redkolegijos narys

Žurnalo „Eidos“ –   redkolegijos narys

Žurnalo „Limes“ –  redkolegijos narys

 

Konferencijos - organizavo per 120 nacionalinių ir tarptautinių konferencijų. Dalyvavo daugelyje pasaulinių ir tarptautinių kongresų, simpoziumų, konferencijų, perskaitė per 360 mokslinių  pranešimų.

 

Vadovavavimas  disertacijoms: parengė per 30 mokslo daktarų, du mokiniai praėjo habilitacijos procedūras  

 

Mokslinių tyrimų sritys: Filosofijos istorija, estetika, meno filosofija, komparatyvistinė kultūrologija, civilizacinė komparatyvistika, kultūros istorija ir teorija, Lietuvos kultūra, menotyra, orientalistika, idėjų istorija.

 

 

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS

(Paskelbė 23 monografijas ir per 650 mokslo straipsnių įvairiomis kalbomis, sudarė 36 knygas)

 

MONOGRAFIJOS:

 

Andrijauskas A. Meno filosofija (kritinė XVIII-XX a. koncepcijų analizė), Mintis, Vilnius, 1990.-308 p. ISBN 5-417-00335-2

 

Andrijauskas A. Grožis ir menas. Estetika ir meno filosofijos idėjų istorija (Rytai-Vakarai), Vilnius, VDA l-kla, 1995.- 702 p.  ISBN 9986-571-08-1

 

Andrijauskas A. Grožis ir menas. Estetika ir meno filosofijos idėjų istorija (Rytai-Vakarai), (antrasis pataisytas leidimas), Vilnius,  VDA l-kla, 1996.- 707 p. ISBN 9986-571-08-1

 

Andrijauskas A. Civilizacijos teorijos metamorfozės ir komparatyvizmo idėjų sklaida // Kultūra ir civilizacija, Vilnius, Gervelė, 1999.- 156 p. ISBN 9986-638-12-7

 

Andrijauskas A.  Kultūros universumas: morfologinės analizės prolegomenai // Kultūrologija 6, Vilnius, Gervelė, 2000.- 165 p. ISBN 9986-638-19-4

 

Andrijauskas A. Tradicinė japonų estetika ir menas, Vaga, Vilnius, 2001.- 670 p.

 

Andrijauskas A. Orientalistika ir komparatyvistinės studijos // Kultūrologija 7,  Vilnius, 2001. - 168 p. ISBN 9986-638-23-2

 

Andrijauskas A. Lyginamoji civilizacijos idėjų istorija, Vilnius, VDA l-kla,  2001.- 628 p. ISBN 9986-571-74-X

 

Andrijauskas A. Istorinė Rytų ir Vakarų civilizacijų santykių raida // Kultūrologija 8, KFMI l-kla, Vilnius, 2002. - 195 p. ISBN 9986-638-36-4

 

Andrijauskas A. Kultūrologijos istorija ir teorija, VDA l-kla, Vilnius, 2003. - 634 p. ISBN 9986-571-91-X

 

Andrijauskas A. Kultūros, filosofijos ir meno profiliai (Rytai-Vakarai-Lietuva), Vilnius, KFMI l-kla,  2004.- 623 p. ISBN 9986-638-41-0

 

Andrijauskas A. Komparatyvistinė vizija:Rytų estetika ir meno filosofija, KFMI l-kla, Vilnius, 2006. – 138 p. ISBN 1822-3192

 

Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, Kolektyvinė monografija,  KFMI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 288 p. ISBN 9986-638-71-2

 

Andrijauskas  A.  Litvakų dailė L’école de Paris aplinkoje. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2008. – 312  p. ISBN 978-609-8014-00-6

 

Andrijauskas  A.  Litvak Art in the Context of L’école de Paris. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2008. – 312  p. ISBN 978-609-8014-01-3

 

Andrijauskas A. Neklasikinės ir postmodernistinės filosofijos metamorfozės. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2010. – 648  p. ISBN 978-609-8014-06-8

 

Andrijauskas A. Adomas Galdikas: Lyrinės abstrakcijos erdvių link. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2014. – 336  p.  ISBN  978-609-8014-14-3

 

Andrijauskas A. Amžinybės ilgesys: Tradicinė indų kultūra, estetika ir menas. Vilnius: LKTI l-kla, 2015.- 608 p.  ISBN 978-9955-868-75-0

 

Andrijauskas A. Vaizduotės erdvės: Tradicinė kinų  estetika ir menas. Vilnius: LKTI l-kla, 2015.- 608 p.  ISBN 978-9955-868-80-4

 

Andrijauskas Antanas ir Andrijauskas Konstantinas. Civilizacijos istorijos metamorfozės: Komparatyvistinis požiūris į neeuropinį pasaulį. Vilnius: LKTI, 2018. – 608 p. ISBN 978-609-8231-06-9

 

Andrijauskas A. Meno psichologija: nuo kūrybingumo ištakų iki psichopatologijos. Vilnius: LKTI, 2019.- 840 p. ISSN 1822-3192;  ISBN 978-609-8231-19-9

 

SUDARYTOS KNYGOS: 

  

1. Rydas H. Trumpa moderniosios tapybos istorija. Sudarė A. Andrijauskas, Vaga, Vilnius, 1994. – 146 p.

 

2. Estetikos istorija. Antologija, t. 1: Senovės Rytai / Antika. Sudarė A. Andrijauskas, Pradai, Vilnius, 1999. - 708 p.

 

3. Ortega y Gasset J. Mūsų laikų tema ir kitos esė. Sudarė A. Andrijauskas, Vaga, Vilnius, 1999. - 549 p.

 

4. Jung C. G. Psichoanalizė ir filosofija. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, Pradai, 1999. - 439 p.

 

5. Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos – I, Vaga. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2002. - 495 p.

 

6. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – II. Kultūrologija-7, KFMI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2001. - 384 p.

 

7. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – III. Kultūrologija-8, KFMI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2002. – 591 p.

 

8. Rytai-Vakarai: Kultūrų sąveika, Lumen fondas. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2002.- 357 p.

 

9. Estetikos ir meno filosofijos transformacijos, Vilnius, KFMI l-la. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2005.- 700 p.

 

10. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – IV. Kultūrologija-12, KFMI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2005. – 591 p.

 

11. Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofinės interpretacijos, Versus Aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 336 p.

 

12. Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, Kolektyvinė monografija,  KFMI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 288 p.

 

13. Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita, KFMI l-la. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006.- 600 p.

 

14. Vytenis Lingys: tapyba, piešiniai, Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2006.- 156 p.

 

15. Gyvenimo apologija: Nietzsche‘ės interpretacijos, Versus Aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 496 p.

 

16. Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika, KFMI l-la. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006.- 543 p.

 

17. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – V . Kultūrologija -14, Vilnius,  KFMI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 511 p.

 

18. Solomonas Teitelbaumas: tapyba, piešiniai, Vilnius, Maldis, Sudarė A. Andrijauskas, 2007. – 111 p.

 

19. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VI, Vilnius,  KFMI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2007. – 496 p.

 

20. Valios metafizika: Schopenhaurio filosofijos interpretacijos, Versus Aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2007. – 528 p.

 

21. Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika, KFMI l-la. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008.- 544 p.

 

22. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VII, Vilnius,  KFMI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008. – 512 p.

 

23. Gyvybinis polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos, Versus Aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008. – 537 p.

 

24. Nacionalino tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis, Sudarė A. Andrijauskas, V. Rubavičius,  Kronta, Vilnius, 2008. – 288 p.

 

25. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VIII, Vilnius,  KFMI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008. – 432 p.

 

26. Žydų kultūros paveldas: istorija ir dabartis, Vilnius, Kronta, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2009. – 452 p.

 

27. Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, Vilnius, Versus aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2009. – 602 p.

 

28. Valentinas Algirdas Kaliūnas. Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai: Tapyba, piešiniai,

fotografijos, Bitutes, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2010. – 108 p.

 

29. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – IX, Vilnius,  LKTI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2010.- 512 p.

 

30. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – X. Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas, Vilnius,  LKTI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2010.- 600 p.

 

31. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XI. Kultūrų sąveikos, Vilnius,  LKTI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2011.- 592 p.

 

32. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XII. Algio Uždavinio fenomenas, Vilnius,  LKTI l-kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2012.- 576 p.

 

33. Lietuvos žydų kultūros paveldas: Kasdienybės pasaulis, Vilnius, LKTI L-la, Sudarė A. Andrijauskas, 2013. – 576 p.

 

34. Kultūrologija 19. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos– XIII.  Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI l-kla, 2014.- 704 p. ISBN 978-9955-868-73-6

 

35. Psichoanalizės fenomeno interpretacijos, Vilnius, Vilniaus aukciono biblioteka, Sudarė A. Andrijauskas, V. Rubavičius, Vilnius, 2016. – 592 p. ISBN 978-609-8014-18-1

 

36. Kultūrologija 20. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos– XIV.  Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI l-kla, 2016.- 608 p. ISBN 978-9955-868-90-3

 

37. Soutine and L’école de Paris. From Shmuel Tatz’s Art Collection. New York- Vilnius, 2016.

 

38. Valentinas Algirdas Kaliūnas. Varėnos kraštas: Kūrybos versmės. Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius:

Bitutės, 2019.  ISBN 978-9986-439-54-7, ISSN 978-83-65342-80-5

 

39. Iššūkis metafizikai: Lietuviškos Heideggerio filosofjos interpretacijos. Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius:

LKTI l-kla, 2019.- 608 p. ISSN 1822-6523, ISBN 978-609-8231-17-5

 

40. Albertas Gurskas. Kaligrafijos meno versmės: Tekstai Lietuvai. Sudarė A. Andrijauskas,

Daliūtė Ivanauskaitė. Vilnius, Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2020 –  176 p. ISBN 978-609-478-037-0

 

41. Meda Norbutaitė. Tapyba. Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla, 2020. ISBN 978-609-8154-17-7

 

42. Comparative Culture Studies in Philosophy and Aesthetics. Guest-editor. – Antanas Andrijauskas // Dialogue and Universalism, Journal of the International Society for Universal Dialogue, Vol. XXX.  No. 3/2020. – 300 p. ISSN 1234-5792

 

APDOVANOJIMAI

 

Japan Fondation nominacija už knyga “Tradicinė japonų estetika ir menas” (2001),

Už mokslo darbų ciklą ,,Lyginamieji kultūros, filosofijos, estetikos ir meno tyrinėjimai“ apdovanotas  Lietuvos mokslo premija (2003),

Lumen fondo premija (2005)

Lietuvos studentų atstovybių sąjungos tūkstantmečio proga  geriausio

dėstytojo nominacija (2009)

Premija „Varpai“ (2010)  

 

2021-03-26

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas