LMA | Asmeninės svetainės

Tamulevičius Sigitas


El. paštas: sigitas.tamulevicius@ktu.lt

1. Vardas:                             SIGITAS

2. Pavardė:                          TAMULEVIČIUS              

3. Pilietybė:                          Lietuvos Respublikos

4. Adresas namų:                Vydūno alėja 57-1, LT-50292 Kaunas

                  darbo:                 KTU Medžiagų mokslo institutas, Baršausko g. 59,

                                                 LT-51423 Kaunas

5. Telefonai:                        darbo: +370 37 313432, +370 37 327601;
                                                asm.: +370 686 12300, +370 37795590

6. El. paštas:                        Sigitas.Tamulevicius@ktu.lt 

7. URL                                    https://scholar.google.com/citations?user=yKf2yXMAAAAJ&hl=en

http://orcid.org/0000-0002-9965-2724

 

8. Išsilavinimas

Maskvos inžinerinis fizikos institutas 1979, Kietojo kūno fizika, Inžinierius -fizikas

Kauno technologijos universitetas    1984, Fizinių mokslų daktaras (VU taryba)

Kauno technologijos universitetas 1994, Technologijos mokslų habilituotas daktaras

 

 

9. Darbo patirtis

2010 -  iki dabar, KTU Medžiagų mokslo institutas, Direktorius (pagrindinės pareigos)

2001 - 2010 m. KTU Fizikinės elektronikos Institutas, Direktorius (pagrindinės pareigos)

nuo  1996 m. - iki dabar, KTU Fizikos katedra, profesorius

1987 -1996 m., KTU Fizikos katedra, docentas

1979 - 1987 m., KTU Fizikos katedra, asistentas10. Kita patirtis
(Dalyvavimas organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, apdovanojimai)

nuo 2002 m. Lietuvos MA narys-ekspertas, Lietuvos MA tikrasis narys (nuo 2010)

2000 m. Lietuvos Nacionalinės mokslo premijos laureatas (kartu su bendraautoriais) 2000 m.

1997m. JAV Senato Fulbright programos komiteto pažymėjimas

2000m. Rektoriaus padėkos raštas

2002m. Rektoriaus padėkos raštai

2003 m. Lietuvos ŠMM padėkos raštas 2003m

2010m. Europos Medžiagotyros draugijos (EMRS) prezidento padėkos raštas 2010m.

2001 – 2010 m. Europos Bendrosios programos FP5 programos ekspertas (2001 m.), FP6 ekspertas (2003 m., 2004 m., 2005 m., 2006 m.), FP7 Ekspertas (2010 m., 2011m.), Horizon 2020 ekspertas

2004 m.,  2005 m. Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas (2004 m., 2005 m.),

2004 m. Projektų valdymo agentūros ekspertas (2004 m.)

2009 – 2019 m. Europos programų Eurostars, Eureka ekspertas

nuo 2000 Žurnalo “Materials Science (Medžiagotyra)” vyriausiasis redaktorius

2008 – 2018 Lietuvos Medžiagų tyrėjų asociacijos (LtMRS) prezidentas

2016m.          Pietų Danijos universiteto garbės daktaras

2017m.          Kauno miesto mokslininko konkurso laureatas

 

Ekspertinė veikla

Nuo 2001m.. Europos Bendrosios programos FP5 programos ekspertas (2001 m.), FP6 ekspertas (2003 m., 2004 m., 2005 m., 2006 m.), FP7 Ekspertas (2010 m., 2011m., 2012m. , 2013m..), Horizon 2020 (2014m., 2015m., 2016, 2017, 2018, 2019)

2004m., 2005 m. Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas (2004 m., 2005 m.),

2004 m.    Projektų valdymo agentūros ekspertas (2004 m.)

2009 - 2018 m.   Europos programų Eurostars, Eureka ekspertas

2017m.          Agence Nationale de la Recherche, Prancūzija

2010-2012m. ES 7BP komiteto “Nanomokslai “Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos“ Lietuvos atstovas – ekspertas

 

11. Kita svarbi informacija 

Mokslininkų rengimas (vadovauta apgintoms daktaro disertacijoms):

2018 m.         D.Virganavičius „Tvarkių dvimačių nanometrinių matmenų struktūrų formavimas ir tyrimai“ (Technologijos mokslai)

2017 m.         J. Sakaliūnienė, “Medžiagos ir struktūros kietojo oksido kuro mikroelementams” (Technologijos mokslai)

2012m.          A.Tamulevičienė , daktaro disertacija „Amorfinės anglies nanokompozitai optiniams taikymams“ (Technologijos mokslai)

2009 m.         T. Grinys, daktaro disertacija “YSZ-NiO-Ni keraminių dangų formavimas vakuuminiu plazminiu purškimu” (Fiziniai mokslai)

2009 m.         A. Giedraitis, daktaro disertacija,  “Garinamo bario sugėriklio dangų augimo kinetika (Technologijos mokslai)

200 8 m.        R. Jarimavičiūtė-Žvalionienė, daktaro disertacija,  “Silicio optinių struktūrų formavimas elektrocheminio ėsdinimo būdu “ (Technologijos mokslai)

2008 m.         B. Abakevičienė, daktaro disertacija,  “Polimerų ir metalizuotų polimerų mechaninės savybės: metalo užauginimas ant polimerinio paviršiaus” (Fiziniai mokslai)

2005 m.         A. Guobienė, daktaro disertacija, „Periodinių struktūrų polimeruose formavimas ir tyrimas“ (Fiziniai mokslai)

2004 m.         R. Kriūkienė, daktaro disertacija „Temperatūros ir cheminės aplinkos įtaka termoporinių lydinių mikrostruktūrai bei metrologinėms charakteristikoms“ (Technologijos mokslai)

2004 m.         J. Puišo, daktaro disertacija,  „Nuosekliu jonų sluoksnių įgerties ir reakcijos metodu formuojamų švino sulfido plonųjų sluoksnių ant kristalinio silicio augimo kinetika ir savybės“ (Fiziniai mokslai)

2001 m.         R. Dargis, daktaro disertacija, „Plazminio purškimo žemame vakuume parametrų įtaka formuojamų Ni-Al dangų elektrofizinėms charakteristikoms“ (Technologijos mokslai)

2001 m.         A.Užupis, daktaro disertacija,  „Indžio oksido legiruotu alavu, sluoksnių formuojamų magnetroniniu dulkinimu, terminis modifikavimas“ (Fiziniai mokslai)

1993 m.         K.Babilius, daktaro disertacija „Titano nitrido, formuojamo elektros lanko išlydyje, tribologinės savybės“ (Technologijos mokslai)

1990m.          J.Budinavičius, daktaro disertacija „Procesai metalo ir silicio sistemoje plonų plėvių technologijoje naudojant nusodinimą ir vienalaikį didelių energijų joninį švitinimą“ (Technologijos mokslai)

 

Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose

2005-2006 m. LVMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projekto „Naujų mikroreljefo formavimo technologijų tobulinimas ir diegimas“ (MINATECH) (Kartu su KTU, VU, FI, UAB „Lodvila“) vadovas

2005-2006 m. NEXUS miniproject  (together with the University of Southern Denmark)  “Imprinting of ordered organic nanofibers”, dalyvis, Lietuvos tyrimų vadovas

2007-2008 m. NordForsk finansuojamas projektas “ Imprinted plasmonic active surfaces” (kartu su Pietų Danijos ir Helsinkio universitetais),  dalyvis (koordinatorius Lietuvai)

2008-2011 m. COST MP0604 projekto “Optical Micro-Manipulation by Nonlinear Nanophotonics” Lietuvos atstovas

2008-2012 m COST MP0803 projektas „Plazmoniniai komponentai ir prietaisai“,  Lietuvos atstovas

2008-2010 m . LVMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projekto „Naujų holograminių apsaugos elementų kūrimas ir diegimas” (HOLOKID)  (Kartu su KTU, Fizikos institutu ir UAB “Lodvila”)“ vadovas .

2007-2009 m. LVMSF finansuojamas Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programos projektas „Nanostruktūriniai terahercinės fotonikos komponentai“ (NanoKomponentai) (Kartu su Puslaidininkių fizikos institutu), dalyvis

2010-2011m. LMT Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas “Mikro- ir nanostruktūros kietojo oksido mikro kuro elementams“, vadovas

2010-2011m. LMT finansuotas mokslininkų grupės projektas „Naujų spektroskopinių metodų ir struktūrų, skirtų optiniams jutikliams, kūrimas (GLRS)“, vadovas

2011 – 2013m. MITA finansuojamas ATP projektas, Nanostruktūrinės deimanto tipo anglies dangos šiuolaikiniams optinės metrologijos komponentams (NanoDLC), vadovas

2004-2007 m. FP6 projekto „Nanoimprint lithography for novel 2 and 3 dimensional nanostructures“ (3D NANOPRINT) COOP-CT-2004-5112667 dalyvis, koordinatorius Lietuvai.

2004-2006 m. FP6 projekto „Micro and Nanotechnologies going to Eastern Europe through Networking“ Proposal No: 510470 (Programme – Integrating and strengthening the European Research Area,  identifier: FP6-2003-ACC-SSA-GENERAL) dalyvis

2010 – 2012m.  Technet_nano - Transnational network of public clean rooms and research facilities in nanotechnology making accessible innovation resources and services to SMEs in the BSR, Baltic State Region programme , dalyvis,  valdymo komiteto narys, Lietuvos atstovas

2011- 2014m. LMT Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas “ Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams “(MIKROKOKE-2)  , vadovas (kartu su VU ir FTMC), vadovas

2014 - 2015  LMT finansuojamas projektas „Nanokompozitinių plonasluoksnių difrakcinių gardelių jutiklių modeliavimas ir sukūrimas“, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje 2011-2015 metų programą, vadovas.

2013 – 2015m. Projektas „Paviršiaus reljefo ir molekulinių jėgų įtakos nanodalelių saviorganizacijos procesams fundamentiniai moksliniai tyrimai ir šioje srityje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas“ (PARMO), įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“. Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-028 (2013-2015), vadovas

2013-2015m. Projektas „Biologinio kardio stimuliatoriaus kūrimas, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas“ (BIOKARDIOSTIM), įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“. Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-029 (Kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu „Inovatyvios medicinos centras“), KTU dalies vadovas.

2013-2015m. LMT finansuojamas mokslininkų grupės projektas „Tvarkios tūrinės struktūros optiniams jutikliams” (3Dsens), dalyvis

2015-2016m. LMT Lietuvos-Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos projektas „Iš garų fazės chemiškai nusodinto grafeno nanostruktūrų elektroninės ir plazmoninės savybės“,vadovas

2015-2017m. LMT Lietuvos-Japonijos dvišalio bendradarbiavimo  mokslo ir technologijų srityje programos projektas „Sidabro nanodalelių ir jų klasterių saviorganizacija ir plazmoninės  savybės“, vadovas

2017-2018m. Regular metal oxide nanowire arrays for gas sensing, Gilibert programme, Common project of Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN), CNRS, France  and Kaunas University of Technology, dalyvis

2016-2018m. Power Electronics for Green Energy Efficiency (led by Southern Denmark University) , INTEREG, Baltic Sea Region Programme, European Regional Development Fund. KTU dalies vadovas

2017m. „Mažos antrinių elektronų emisijos dangos CERN superprotonų sinchrotronui“,Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) bendradarbiavimo programos projektas, vadovas

2017 - 2019m. Europos kosmoso agentūros projektas Graphene/silicon Schottky contact based plasmonic infrared sensors, dalyvis

2018- 2020   Physical principles of the creation of novel SPINtronic materials on the base of MULTIlayered metal-oxide FILMs for magnetic sensors and MRAM, H2020-MSCA-RISE-2017, MSCA-RISE, Proposal number: 778308, koordinatorius Lietuvai

2018-2020m. Tarptautinis  Bendradarbiavimo  tarp  Lietuvos  respublikos  švietimo  ir  mokslo ministerijos,  Kinijos respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministerijos  bendrų  lėšų  programos  projektas  „2D nanostruktūros  su metalų  nanodalelėmis  biojutikliams“,  projekto  vadovas 

 

Kviestiniai pranešimai/paskaitos

2001 Optical characterization of mechanical properties of thin films and structures, NATO Advanced Study Institute on Synthesis, Functional Properties & Applications of Nanostructures, Crete, Greece, 29June - 9 July 2001;

2003  Mechanical properties of nanostructured thin films, International Workshop on "Processing and Characterisation of Nanomaterials", Warsaw, Poland, May 7-9, 2003;

2006  Research in Lithuania Towards-Production and Uses of Sensors and Actuators,  Physics of Sensors and Detection Systems, 6th -7th December 2006, Joint Research Centre, Ispra , Italy

2007  Diamond Like Carbon Films: Growth And Characterization, NATO Advanced Study Institute on Functionalized Nanoscale Materials, Devices, And Systems For Chem.-Bio Sensors, Photonics, and Energy Generation and Storage, June 4-15, 2007, Sinaia, Romania;

2009 Tendencies in advanced materials, The 5th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2009)   22 - 25 October, 2009, Vilnius, Lithuania

2009 Quantitate optical evaluation of microstructures used in optically variable devices,  Security printing and alternative solutions in Central/Eastern Europe and Russia/CIS, The 9th International Conference, 27-29 January, 2009, Vilnius, Lithuania

2010  Micro- and nanotechnologies - experience in Lithuania and main collaboration guideline, “East link 2010: the way to knowledge economy”,  20-21 October, 2010 Klaipėda, Lithuania

2012  Piezorezistive properties of diamond like carbon films deposited by plasma assisted methods, European Materials Research Society Spring Meeting, Strasbourg, France, May 14- 18, 20

2012 The NATO Science and for Peace and  Security Programme, “Sensing and Detection for Safety, Security, and Sustainability“  “Novel applications of amorphous carbon as functional material for optical biosensors and piezoresistive gauges”, Yerevan , Armenia, 29 Sept - 01 October 2012

2013 Materials science in Lithuania: status, challenges and perspectives, 13th Baltic Conference on Intellectual Co-operation: European Research Area and Small Countries“ ,  Estonian Academy of Sciences, Kohtu St. 6, Tallinn, Estonia, 28-29 January 2013

2014 SME activities in Lithuania: microtechnologies and clean room applications, Technet_nano Thematic workshop,  Energy efficiency through smart microcomponents, Sønderborg, Denmark, , 17th January, 2014

2014 Diamond like carbon based nanocomposite thin films as a functional material for optical applications, Nanotechnology: Research and development, Lithuanian Academy of Sciences. Gedimino Ave. 3, Vilnius, Lithuania, 15 - 16 May, 2014

2014 Plasma Deposition of Diamond Like Carbon Based Nanocomposites for Optical and Electrical Applications, 3rd Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2014), Oct. 20-23,2014, Shanghai, the Economic center of China, China (key note speaker)

2015 Diamond like carbon based silver nanocomposites – short review of the technology and novel applications, International Conference Nanomeeting – 2015, Physics, Chemistry and Applications of Nanostructures, Minsk, Belarus, 26 – 29 May 2015

2015 Diamond like carbon nanocomposites for optical and electrical applications, 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials-  EuroNanoForum 2015  (ENF 2015), Riga, Latvia, 10-12 June 2015

2015 Laser based microfabrication techniques, The 4th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2015) Macau,  August 3-6, 2015

2015 Reactive magnetron sputtering deposition and applications of diamond like carbon based nanocomposites,  FM&NT-2015, Functional Materials and Nanotechnologies, Vilnius,  October 5 - 8, 2015

2016 Size/concentration effects on plasmon relaxation dynamics in diamond-like carbon:Cu/Ag nanocomposites, E-MRS 2016 Spring Meeting, Lille (France),  May 2 - 6, 2016

2016 Optical properties of noble nanoparticles based structures, Invited lecture at the Department of Theoretical Chemistry, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, September 13, 2016

2016 Optical properties of noble nanoparticle based structures, The 5th International Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2016), November 8th‐11st, 2016, Taichung, Taiwan

2017 Nanoparticles, nanocomposites - from optics to medicine, Invited lecture at Kiel University, Kieler Woche, 21.06 - 22.06, 2017

2017 Plasmonic properties of nanoparticles and nanocomposites 2017 Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2017), Oct 24th -27th, 2017. Beijing, China (kviestinis pranešimas).

2018 Ordered Systems of Nanoparticles: Nanocomposites, Capillary Assisted Assembly of Nanoparticles for Optical and Catalytic Applications, Advanced Research Workshop Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety and Security “FNS-CBRN Defence – 2018, The NATO Science for security and peace program, May 14 - 17, 2018, Chisinau, Moldova (kviestinis pranešimas)

2018 2-D Nanostructures for Sensor Applications, 2018 Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2018), November 2 - 4, 2018. Xi’an, China (Kviestinis pranešimas)

2019 Diamond like carbon thin films and nanostructures for sensor applications, International conference "Nanomaterials for biosensors and biomedical applications” Jurmala, Latvia, July 2-4, 2019 (Kviestinis pranešimas)

 

Mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų rengimas

Paskelbtų mokslinių straipsnių skaičius Clarivate Analytics, Web of Science duomenų bazės žurnaluose - 235 (1984-2019) (Hirsh indeksas 20, Web of Science, Clarivate Analytics), 8 mokomosios knygos, 1 Thin Solid Films specialus leidinys (kviestinis redaktorius), 3 LT patentai.

Svarbiausios  publikacijos

1.Tamulevičius, Sigitas; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Tomas; Rubahn, Horst-Günter. Diamond like carbon nanocomposites with embedded metallic nanoparticles // Reports on Progress in Physics. Bristol : IOP Publishing. ISSN 0034-4885. eISSN 1361-6633. 2018, Vol. 81, iss. 2, art. 024501, p. 1-31. DOI: 10.1088/1361-6633/aa966f. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 14.311; AIF: 2.777; IF/AIF: 5.153; quartile: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)]

2. Meškinis, Šarūnas; Čiegis, Arvydas; Vasiliauskas, Andrius; Šlapikas, Kęstutis; Gudaitis, Rimantas; Yaremchuk, Iryna; Fitio, Volodymyr; Bobitski, Yaroslav; Tamulevičius, Sigitas. Annealing effects on structure and optical properties of diamond-like carbon films containing silver // Nanoscale Research Letters. New York, NY: Springer. ISSN 1931-7573. 2016, vol. 11, Article 146, p. [1-9]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [0,157]. [IF (E): 2,584 (2015)]

3. Angioni, E.; Chapran, M.; Ivaniuk, K.; Kostiv, Nataliya; Cherpak, V.; Stakhira, P.; Lazauskas, Algirdas; Tamulevičius, Sigitas; Volyniuk, Dmytro; Findlay, N.J.; Tuttle, T.; Gražulevičius, Juozas Vidas; Skabara, P.J. A single emitting layer white OLED based on exciplex interface emission // Journal of Materials Chemistry C. London: Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7526. 2016, vol. 4, iss. 17, p. 3851-3856. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences); Current Contents (Engineering, Computing & Technology)]. [0,133]. [IF (E): 5,066 (2015)]

4. Virganavičius, Dainius; Cadarso, V.J.; Kirchner, R.; Stankevičius, Lukas; Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Schifta, H.. Patterning of diamond like carbon films for sensor applications using silicon containing thermoplastic resist (SiPol) as a hard mask // Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0169-4332. 2016, vol. 385, p. 145-152. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences); Current Contents (Engineering, Computing & Technology); Science Direct]. [0,202]. [IF (E): 3,150 (2015)]

5. Juknius, Tadas; Ružauskas, Modestas; Tamulevičius, Tomas; Šiugždinienė, Rita; Juknienė, Indrė; Vasiliauskas, Andrius; Jurkeviciute, Aušrinė; Tamulevičius, Sigitas. Antimicrobial properties of diamond-like carbon/silver nanocomposite thin films deposited on textiles: towards smart bandages // Materials. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1944. 2016, vol. 9, iss. 5, Article 371, p. [1-15]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Engineering, Computing & Technology); Academic Search Alumni Edition; Academic Search Complete; Academic Search Elite; Academic Search Premier; Academic Search Research & Development; Directory of Open Access Journals]. [0,177]. [IF (E): 2,728 (2015)]

6. Yaremchuk, Iryna; Meškinis, Šarūnas; Fitio, V.; Bobitski, Yaroslav; Šlapikas, Kęstutis; Čiegis, Arvydas; Balevičius, Zigmas; Selskis, Algirdas; Tamulevičius, Sigitas. Spectroellipsometric characterization and modeling of plasmonic diamond-like carbon nanocomposite films with embedded Ag nanoparticles // Nanoscale Research Letters. New York, NY: Springer. ISSN 1931-7573. 2015, vol. 10, iss. 1, Article no. 157, p. [1-7]. DOI: 10.1186/s11671-015-0854-y. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); PubMed]. [IF (E): 2,779 (2014)]

7. Tamulevičius, Tomas; Gražulevičiūtė, Ieva; Urbonas, Darius; Gabalis, Martynas; Petruškevičius, Raimondas; Tamulevičius, Sigitas. Numerical and experimental analysis of optical response of sub-wavelength period structure in carbonaceous film for refractive index sensing // Optics Express. Washington, DC: Optical Society of America. ISSN 1094-4087. 2014, vol. 22, iss. 22, p. 27462-27475. DOI: 10.1364/OE.22.027462. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [0,289]. [IF (E): 3,488 (2014)]

8. Juknius, Tadas; Tamulevičius, Tomas; Gražulevičiūtė, Ieva; Klimienė, Irena; Matusevičius, Algimantas Petras; Tamulevičius, Sigitas. In-situ measurements of bacteria resistance to antimicrobial agents employing leaky mode sub-wavelength diffraction grating // Sensors and Actuators B: Chemical. Lausanne: Elsevier. ISSN 0925-4005. 2014, Vol. 204, p. 799-806. DOI: 10.1016/j.snb.2014.08.049. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]. [IF (E): 4,097 (2014)]

9. Tamulevičius, Tomas; Juodėnas, Mindaugas; Klinavičius, Tomas; Paulauskas, Andrius; Jankauskas, Kęstutis; Ostreika, Armantas; Žutautas, Andrius; Tamulevičius, Sigitas. Dot-matrix hologram rendering algorithm and its validation through direct laser interference patterning // Scientific reports. London : Springer Nature. eISSN 2045-2322. 2018, vol. 8, art. no. 14245, p. 1-11. DOI: 10.1038/s41598-018-32294-5. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,122; AIF: 5,110; IF/AIF: 0,807]

10. Tamulevičius, Tomas; Šeperys, Rimas; Andrulevičius, Mindaugas; Kopustinskas, Vitoldas; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Sigitas; Mikalayeva, Valeryia; Daugelavičius, Rimantas. Application of holographic sub-wavelength diffraction gratings for monitoring of kinetics of bioprocesses // Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0169-4332. 2012, Vol. 258, iss. 23, p. 9292-9296. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. [IF (E): 2,112 (2012)]

Metodinės priemonės

  • Tamašauskas, Albinas; Tamulevičius, Sigitas. Fizikos laboratoriniai darbai: mokomoji knyga. D 1 / Albinas Tamašauskas, Sigitas Tamulevičius. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 216p. ISBN 542001341X.
  • Tamulevičius, Sigitas; Matiukas, Arvydas; Meilus, Jonas Osvaldas. Laboratory Manual for Physics / Sigitas Tamulevičius, Arvydas Matiukas, Jonas Osvaldas Meilus. Kaunas : Technologija, 1999. 190p..
  • Tamulevičius, Sigitas; Laukaitis, Giedrius; Prosyčevas, Igoris. Fizikiniai medžiagų tyrimo metodai : mokomoji knyga / Sigitas Tamulevičius, Giedrius Laukaitis, Igoris Prosičevas ; Kauno technologijos universitetas. Fizikos katedra. Kaunas : Technologija, 2004. 213, [1] p. ISBN 9955097019.
  • Stankus, Vytautas; Tamulevičius, Sigitas. Funkcinė keramika : mokomoji knyga. Kaunas : Vitae litera, 2007. 167 p. ISBN 9789955686538.
  • Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas. Medžiagų analizės metodai : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Vitae litera, 2007. 168 p. ISBN 9789955686422.
  • Tamulevičius, Sigitas; Jucius, Dalius. Medžiagų mokslas : mokomoji knyga. Kaunas : Vitae litera, 2007. 198 p. ISBN 9789955686309.
  • Vilys, Jonas Steponas; Tamulevičius, Sigitas; Grigaliūnas, Viktoras; Meškinis, Šarūnas; Guobienė, Asta. Paviršiaus inžinerija ir nanotechnologijos : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Vitae litera, 2007. 225 p. ISBN 9789955686330.
  • Grivickas, Vytautas; Orliukas, Antanas Feliksas; Žindulis, Aloyzas; Tamulevičius, Sigitas. Medžiagų mokslas : [metodinė priemonė]. Vilnius : Progretus poligrafijos centras, 2008. 311 p. ISBN 9789955781158.

 

 

Kvalifikacijos kėlimas

1990 - 1991 m. Švedijos Instituto stipendiatas (Swedish Institute Fellowship) Mokslinė stažuotė Stokholmo Karališkajame Technologijos Institute (Department of Solid State Electronics, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).

1993 m. Sorošo  fondo mokslinių tyrimų grantas paskirtas Amerikos fizikų draugijos (Recipient of Soros Foundation Research Grant, Awarded by American Physical Society)

1994 m. Fulbraito stipendiatas, Mokslinė stažuotė Masačiusetso Technologijos Institute (Research Scholar, Fulbright Scholarship, Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology), 1994 m. 1996 m. Individualus Tempus programos  grantas, stažuotė Poitiers Universitete (Tempus Individual Mobility Grant (Phare program), Faculty of Sciences, Poitiers University (France)) 1996 m.

1999 – 2009 m. Socrates grantai (Socrates Individual Mobility Grant, Faculty of Sciences, Poitiers University), Poitiers universitetas 1999, 2000, 2001, 2002, 2009 m.


12. Kalbų mokėjimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji kalba)

Kalba            Skaitymas     Kalbėjimas    Rašymas

Anglų kalba          5                    5                5

Rusų kalba           5                    4                5

Lenkų kalba         4                    3                3

Prancūzų kalba     4                    3                3

 

2019.0712

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas