LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Martinkus Vytautas


El. paštas: vytmart@gmail.com

 

GYVENIMO IR MOKSLINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS (CV)

Prof. dr.  Vytautas MARTINKUS, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorius, T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius, tel.: (8-5) 233 0611,  fax.:  (8-5) 233 5299, el. paštas:  vytautas.martinkus@vpu.lt, LMA svetainė: http://lma.lt

Gimimo data ir vieta: 1943 m. gegužės  28 d., Jerubiškiai (Jurbarko raj.) , Lietuva

Pilietybė: Lietuvos pilietis

Šeimyninė padėtis: vedęs, žmona –  Violeta Kamilė, dvi dukros (Lina ir Milda) 

Išsilavinimas: 1965 m., Kauno politechnikos institutas (dabar – Kauno technologijos universitetas), inžinierius elektrikas, elektros tinklų ir sistemų specialybė

1971 – 1974  m.  Lietuvos MA Istorijos  instituto  Filosofijos, sociologijos ir teisės aspirantūra,  1981 m. Vilniaus universitetas, filosofijos mokslų kandidatas,  tema  ,,Sociologinė inžinerinės  kūrybos problema” , vadovas  doc. dr.  Justinas Karosas.

Darbinė veikla, pareigos, vardai:

1964–1971 Žemės ūkio projektavimo institutas, technikas, grupės vadovas

1966–1971 Kauno politechnikos instituto  filosofijos katedros asistentas

1974–1982 LSSR Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus atsakingasis sekretorius

1982–1986  Kauno politecnikos instituto  filosofijos katedros docentas 

1986–1988  LSSR Rašytojų sąjungos  valdybos sekretorius

1988–1990  LSSR Rašytojų sąjungos  valdybos pirmininkas

1990–1994  Lietuvos  Rašytojų sąjungos   pirmininkas

1995–2005  Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas

1994  m.  Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas

1998–2009  Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjas

1998 – 2011 Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto  Literatūrinės teksto analizės laboratorijos vadovas

2008 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedros profesorius

2011 m.  iki šiol Vilniaus pedagoginio universiteto  (dabar Lietuvos edukologijos universiteto) Lietuvių ir lyginamosios  literatūros katedros profesorius

1998 m.  iki šiol  Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto tarybos natys

1999–  2011  Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto tarybos pirmininkas

2005 m. iki šiol  Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos narys, kolegijos narys

2009 m. iki šiol Europos  lyginamųjų tyrimų  tinklo (European Network of Comparative Studies) narys

1998–2011 Tęstinio LEU  mokslo darbų leidinio „Teksto slėpiniai“ (ISSN 1648-6390) sudarytojas ir  atsakingasis redaktorius, 1998 m. iki šiol –  redakcinės kolegijos narys  

2010 m.  iki šiol LEU mokslo darbų „Žmogus ir žodis“ (Literatūrologija), ISSN 1392-8600,  redakcinės kolegijos narys

1991 m. iki šiol –  Kultūros žurnalo „Santara“ redakcinės kolegijos narys  

1995 m. iki šiol –  Kultūros ir literatūros almanacho „Varpai“ redakcinės kolegijos narys  

1997-2003 Vyriausybės meno (dabar –  kultūros ir meno)  premijų komisijos narys

2005–2007 Lietuvos Respublikos  meno kūrėjų statuso ir  meno kūrėjų organziacijų statuso suteikimo tarybos narys, pirmininkas

2004–2006 Kultūros ministerijos Ekspertų komisijos Meno kūrėjų organizacijų kūrybinėms programoms remti narys, pirmininkas

2005– 2009 Lietuvos vardo tūkstantmečio koordinacinės tarybos narys

2005–2008 Lituanistikos  tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys

2008–2012 Lietuvos kultūros rėmimo fondo tarybos narys

 2008 Lietuvos rašytojų sąjungos premijos vertinimo komisijos narys

2009  Europos  Sąjungos  literatūros  premijos (European Union Prize for Literature)  nacionalinės  vertinimo komisijos pirmininkas

2010  Literatūrinės Liudo Dovydėno premijos  vertinimo komisijos narys

1994  m. iki šiol Literatūrinės Antano Vaičiulaičio  premijos  vertinimo komisijos narys, pirmininkas

2009–2011 Lietuvių kalbos instituto kvalifikacinės atestacinės komisijos narys

2010 m iki šiol – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo tarybos narys

1990– 2006, 2010 m. iki šiol – Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys

1995–2005 Nacionalinės  UNESCO komisijos narys

2003–2004 Europos  menininkų tarybos (European Council or Artists) Vykdomojo komiteto narys  

 

Apdovanojimai:

1985 m. LSSR valstybinė (respublikinė) premija už romaną ,,Medžioklė draustinyje”

1986 m. ,,Garbės ženklo”  ordinas

1997 m. Literatūrinė Juozo Paukštelio premija už romaną ,,Simonija”

2003 m. Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai” Karininko kryžius

2003 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno (dabar – kultūros ir meno)  premija

2008 m. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos ,, Aukso žvaigždė” už  kūrybinius pasiekimus  ir nuoplenus

2010 m. Liudo Dovydėno literatūrinė premija už romaną ,,Žemaičio garlėkys“

2011 m. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija už monografiją ,,Estetinė literatūros gyvybė“ ir  novelių rinkinį ,,Dvylika lieptų“

 

Įstatymų ir teisės projektai:

1994, 1999 m.  Autorių ir gretutinių teisių įstatymas ( LR CK 4 it 5 skyrius, 1994 m.; LR autorių  teisių ir gretutinių teisių įsttymas, 1999 m.)

1996 m. Lietuvos respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymas

2004 m. Lietuvos respublikos meno kūrėjo  ir meno kūrėjų  organizacijų statuso  įstatymas

2001 m. Lietuvos kultūros politikos nuostatos

 

Moksliniai interesai:

Meno ir literatūros filosofija,  literatūros aksiologija, vertybiniai  lietuvių prozos aspektai, lyginamoji  lietuvių literatūra, naujausioji  lietuvių literatūra

Dėstomi dalykai:

Literatūros aksiologija, Kognityvinis  literatūros matmuo, Įvadas į šiuolaikinę filosofiją, Estetika (Įvadas į šiuolaikinę meno filosofiją), Naujausioji lietuvių literatūra, Lietuvių literatūros klasika: Juozas Grušas

 

Mokslinės publikacijos (2002 – 2011):

1. Monografijos, studijos, specializuoti žinynai

Martinkus V., Vertybinė šiuolaikinės lietuvių prozos samprata. Apžvalga. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011. P.52. ISBN 978-9955-20-633-0.

Martinkus V., Estetinė literatūros gyvybė: Aksiologinis šiuolaikinės lietuvių prozos spektras: Mokslo monografija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. P. 334. ISBN 978- 9955-20-584-5.

Martinkus V. Istorija – dabarties citadelė: lietuvių istorinio romano transformacijos. Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Lyginamieji aspektai. Lituanistinės studijos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 157–197. ISBN 978-9955-20-476-3.

Martinkus V. Vertybinė tautinės tapatybės atvertis lietuvių romane (Ramūno Klimo Maskvos laike ir Petro Dirgėlos Karalystėje). Tapatybės problema XX amžiaus lietuvių literatūroje. Mokslo straipsniai ir studijos. Vilnius, 2008, p. 105–154. ISBN 978-9955-20-377-3.

Martinkus V. Essays. Vilnius: Lithuanian Association  of Artists, 2004. P.72. ISBN 9955-9731-0-2.

Martinkus V. Literatūra ir paraliteratūra: mokslo straipsniai ir esė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003. P.453.ISBN 9986-39-284-5.

 

2. Moksliniai straipsniai

Martinkus V. Lietuvių romanas, parašytas Pasaulio poeto. In  Vincas Mykolaitis-Putinas, ,,Altorių šešėly“. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius. Nr. 27. ISSN 1822-2307. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012,  p. 5–22.

Martinkus V. Elitologinio rakto Juozo Grušo kūrybai beieškant. Inveniens quaero: Ieškoti, rasti, nenurimti. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011. ISBN 978-9955-20-655-2. p.  421- 436.

Martinkus V. Aksiologinis tautinės sąmonės virsmas XX a. pab.–XXI a. pr. Lietuvos ir išeivijos lietuvių literatūroje. Teksto slėpiniai: lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. Vilnius: leidykla „Edukologija“, 2011, Nr. 14, p. 7–29. ISSN 1648-6390. (EBSCO sąrašas, MLA International Bibliography, OCLC sąrašas).

Martinkus V. Drama tėvynėje. Antarsi kvėpavimas ir visa kita. In Juozas Grušas, ,,Laimingasis“. Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius. Nr. 24. ISSN 1822-2307. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012,  p. 5–22.

Martinkus V. Axiological Aspect in the European Literature of the 21th Century: In Pursuit of Theseus (from Lithuania ?) / Aksiologinis aspektas XXI amžiaus Europos literatūroje: Tesėjo (iš Lietuvos?) beieškant. Acta litteraria comparativa: Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai. Mokslo darbai, nr. 5–6, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010–2011, p. 65–73. ISSN 1822-5608. (MLA International Bibliography).

Martinkus V.  Apie vertybinį literatūros kūrinio spektrą. Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. Vilnius: VPU leidykla, 2010, Nr. 13, p. 164–189. ISSN 1648-6390. (EBSCO sąrašas, MLA International Bibliography, OCLC sąrašas).

Martinkus V. Įvairėjantys dvasingumo matmenys, arba estetologijos link [Juozo Mureikos monografijos „Pajaustos mintys. Estetikos virsmas estetologija“ (2006) recenzija]. Soter: Religijos mokslo žurnalas, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, nr. 35 (63), p. 123–126. ISSN 1392-7450. (The Philosophers Index, OCLC sąrašas, CEEOL)

Martinkus V. Estetinė lietuvių Laimos laimė nuo Jono Biliūno „Laimės žiburio“ iki Ramūno Kasparavičiaus „Lietuvių Laimos teismo“. Teksto slėpiniai: Lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 57–76. ISSN 1648-6390. (EBSCO sąrašas, MLA International Bibliography, OCLC sąrašas).

Martinkus V. Istorija – dabarties citadelė: lietuvių istorinio romano transformacijos. Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Lyginamieji aspektai. Lituanistinės studijos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 157–197. ISBN 978-9955-20-476-3.

Martinkus V. European Union Prize for Literature 2009: Writing is Breathing (L. S. Černiauskaite, „Kvėpavimas į marmurą“ (Breathing into Marble)//

http://awards.readme.cc/books/book-tip/showbooktip/6154/projekt/51/

Martinkus V. Apie filosofijos ir meno sąsajas ( Apie Leonardos Jekentaitės De profundis: psichoanalitinės filosofijos žvilgsniu apie mąstytojus ir menininkus, Vilnius: LLTI, 2007). Problemos. Vilniaus universiteto mokslo darbai. 2008, Nr. 74, p. 178–182. ISSN 1392-1126. (The Philosophers Index, OCLC sąrašas, CEEOL)

Martinkus V. Istoriografinė metafikcija šiandienos lietuvių istoriniame romane. Colloquia. 2008, Nr. 21, p. 78–95. ISSN 1822–3737. (MLA International Bibliography, OCLC sąrašas).

Martinkus V. Petro Bražėno Juozas Aputis, arba atvirkščiai. Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. Vilnius: VPU leidykla, 2008, Nr. 11, p. 128–141. ISSN 1648-6390.

Martinkus V. Ateities barbarybė politinėse Petro Dirgėlos epo „Karalystė“ vertybėse. Acta litteraria comparativa. Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje. Vilnius, 2008, Nr. 3, p. 215–227. ISSN 1822–5608.

Martinkus V. Trilypė Alberto Zalatoriaus lituanistikos vizija. Lituanistikos keleivis. Albertas Zalatorius: literatūrologas, kritikas, pedagogas, kultūrininkas. Mokslo straipsniai ir šaltiniai. Atsiminimai, Klaipėda: Eglė, 2007, p. 20–33. ISBN 978-9955-542-61-2.

Martinkus V. Syndrome of a Critical Criticism. The Situation in Lithuania. Teksto slėpiniai: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, Nr. 9, p. 126–132. (perspausdinta anglų k. iš Writing Europe, Amsterdam 13&14 October 2006. Meeting literary critics, De Brakke Grond,14 October 2006.) ISSN 1648-6390. (EBSCO sąrašas, MLA International Bibliography, OCLC sąrašas).

Martinkus V. Lituanistikos intertekstai šiandienos kultūroje. Acta litteraria comparativa 1, Kultūros intertekstai. Mokslo darbai, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 9–233.

Martinkus V. Nepabaigtas ir nepabaigiamas. Teksto slėpiniai: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005, Nr. 8. ISSN 1648-6390. (MLA International Bibliography, OCLC sąrašas).

Martinkus V. Nebaigti tereiškia pabaigti. Recenzija (Albertas Zalatorius. Vincas Krėvė. Nebaigta monografija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 531 p.) Literatūra, 2005, Nr. 47 (1), http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/literatura/47_1/straipsniai/str9.pdf

Martinkus V. Czeslaw Milossz Searches  for Lost Vilnius. Lituanus: Lithuanian  Quarterly Journal of Art and Sciences, Volume 51, No 1, Spring, 2005. P. 42-53.  ISSN 0024-5089.

Martinkus V. Carinės cenzūros ypatumai ir tradicijos lietuviškos  spaudos uždraudimo išvakarėse (Cenzoriai prieš Aleksandrą Griškevičių). Lietuvių raštijos ir istorijos studijos. Iš spaudos draudimo istorijos. Mokslinių straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005, p. 18-28. ISBN 9955-516-96-8.

Martinkus V. Aksiologija ir literatūrologija. Lietuvių raštijos ir istorijos studijos. Vertybių raiška literatūroje. Mokslinių straipsnių rinkinys. T. 2, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005, p. 26-43. ISBN 9955-516-98-4.

Martinkus V. Literatūros atsisakymas, arba literatūros filosofija (6 tezės, kurios ir griauna, ir kuria literatūros pasaulį), Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, 26–40 p. ISBN 9955–624–26–4.

Martinkus V. Estetinių vertybių klausimai XX a. literatūros filosofijoje, Estetikos ir meno filosofijos transformacijos. Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai I. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 127–137. ISSN 182–3192. ISBN 9986–638–59–3.

Martinkus V. Estetinės vertybės ir šiandieninė literatūra, Teksto slėpiniai, nr. 7, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004, p. 83–94. ISSN 1648-6390. (MLA: Modern Language Association International Bibliography).

Martinkus V. Literatūra atvirame meno pasaulyje, in Komparatyvistika ir kultūros savivoka, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Tartu universitetas, Limožo universitetas, 2004, p. 11–19. ISBN 995-568-12-7.

Martinkus V. [su Paliuliene M.] Intelektinės nuosavybės gynimas ir jo kompleksiškumas, Mechaninė technologija: KTU mokslo darbai, T. XXXI, Kaunas: Technologija, 2003, p. 159–163. ISSN 1392-1207.

Martinkus V. Intelektinė metafora Juozo Grušo kūryboje, Colloquia: Juozas Grušas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, p. 10–22. ISBN 9955-475-27-7.

Martinkus V. Humanitarinės įžvalgos: literatūros analizė ir interpretacija, Teksto slėpiniai, nr. 5, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002, p. 90–94. ISSN 1648-6390.

Martinkus V. Šiuolaikiniai Petro Cvirkos (skaitytojų) pokštai (novelėje Deputatas), Teksto slėpiniai, nr. 4, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001, p. 82–89. ISSN 1648-6390.

Martinkus V. Menininko statusas: ką reiškia būti menininku Lietuvoje? Fotografija: menotyra, estetika, informacija. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2001, nr. 1, p. 19–21.

Martinkus V. Dvi senos naujos Juozo Grušo pjesės, in Juozas Grušas. Diktatorius. Eduardo Dargio nusikaltimas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001, p. 5–12. ISBN 9986-39-190-3

Martinkus V. Perspectives from the East, in Conditions for Creative Artists in Europe (Report from the EU Presidency Seminar in Visby, Sweden, 30 March–1 April 2001). Edited by Professor S. Beckman. - Ministry of Culture, Sweden, 2001, p. 66–72.

Martinkus V., Satutul artistului: ce înseamna sa fii artist în Lituanika. European Council of Artists. Internetinė prieiga:  http://www.anuc.ro/lituania_r.html.

Martinkus V., Baabel 21. vousisadan pilvissä. Huomioita Liettuan nykykirjallisuudesta // Paarnas, 2001, Nr. 1, p. 48–53.

 

3. Kviestiniai ir kiti svarbesni konferencijų pranešimai

Martinkus V. Filosofinis literatūros kūrinio vardiklis. Tarptautinė konferencija ,,Pasaulis sudarytas iš pasakų“. Mykolo Romerio universitetas, 2012 m. rugsėjo  13-15 d.d., Vilnius.

 Martinkus V. Aksiologinis tautinės savimonės virsmas XX a. pabaigos – XXI a. pradžios lietuvių ir išeivijos literatūroje. Aksiologinis tapatybės aspektas naujausioje išeivijos literatūroje: tarptautinė konferencija. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. 2011 m. lapkričio 23 d

Martinkus V. An Axiological Labyrinth in the European Literature of XXI Century. The Congress of the  European Network of Comparative Studies: Transformations  of the European Landscape: Encounters between the Self and Others, September 11-13, 2009, Vilnius.

Martinkuws V. Istoriografinė metafikcija: istorinis romanas vakar ir šiandien. Mokslinė konferencija „Lietuvių romano transformacijos: anarchistės išpažintis altorių šešėly“, LLTI, Vilnius,  2008-10-03.

Martinkus V. Istoriografinė metafikcija: romano apie Aleksandrą Griškevičių idėjos įgyvendinimas // Respublikinė estetikos ir meno filosofijos mokslinė konferencija „Menininkas ir meninės kūrybos procesų psichologija“, Vilnius,  2008 m. birželio 14 d

Martinkus V. Ateities barbarybė politinėse Petro Dirgėlos epo „Karalystė“ vertybėse. Tarptautinė konferencija ,,Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje“, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilnius, 2006 m.  lapkričio 9-10 d. d.

Martinkus V.  Syndrome of a Critical Criticism. The Situation in Lithuania Writing Europe, Amsterdam 13&14 October 2006. Meeting literary critics, De Brakke Grond,14 October 2006. (Rengėjų kvietimu).

Martinkus V. Labyrinths of Memory in Lithuanian Novel. – Europos šalių literatūros kritikų ir rašytojų konferencija „Writing Europe: European Literature Now“, Amsterdamas, 2006 m. spalio 14 d. (Rengėjų kvietimu).

Ar menas tebėra dorovinio tautinio tapatumo sargas? Mokslinė konferencija „Socialinė atskirtis ir kultūra“, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos kultūros politikos institutas. 2006 m. birželio 21 d.

Martinkus V. Meno kūrinio atvertis: vertybiniai paradoksai ir konfigūracijos.  Mokslinė konferencija „Estetikos ir meno filosofijos problemų sąveika“, Vilnius, 2006 m. gegužės 20 d

Martinkus V.  National Law: The Status of Artist, European Writers Congress, Annual Conference, Amsterdam,  2005, October, 5-6. (Rengėjų kvietimu).

Martinkus V.  Czeslaw Milossz Searches  for Lost Vilnius. New European  literature – 2004, Humanities festival,  Chicago, 2004,  November 14-15. (Rengėjų kvietimu).

Martinkus V. Literatūra atvirame meno pasaulyje. Komparatyvistika ir kultūros savivoka, tarptautinė konferencija, 2003, lapkričio 14-15, Vilnius.

Martinkus V., Menininko statusas Rytų ir Vidurio Europoje: baigiamasis žodis.   Tarptautinė konferencija ,,UNESCO rekomendacijos dėl menininko statuso ir Florencijos deklaracijos įgyvendinimo Rytų ir Vidurio Europoje“,  2003 m. lapkričio 28-29 d., Vilnius.

Martinkus V.  Common European Values, European Council of Artists,  tarptautinė konferencija "Menininkų bendradarbiavimas be sienų",2003, rugsėjo 5-6 d. d.,  Bucharest. (Rengėjų kvietimu). Common European Values, European Council of Artists,tarptautinė Bucharest. (Rengė

Martinkus V. Perspectives from the East.  Conditions for Creative Artists in Europe. The EU Presidency Seminar in Visby, Sweden, 30 March–1 April, 2001. (Rengėjų kvietimu).

Grožinės literatūros knygos:

1969 m. novelių  rinkinys ,,Loterija”

1972  m.  romanas ,,Akmenys”

1974 m. novelių  rinkinys ,,Rotušės laikrodžio vagis”

1977 m. apysakų  rinkinys ,,Vėtrungė šeimos šventei”

1980 m. romanas ,,Lašai: Rašmenys an klepsidros Autų gatvėje”

1983 m. Romanas ,,Medžioklė draustinyje”

1987 m. apysakų rinkinys ,Nebausti prapultimi amžina”

1988 m. romanas ,,Negęsta žvaigždė paukščio pėdoje”

1997 m. romanas ,,Simonija”

1999 m.  eseistinių apysakų rinkinys ,,Gabatos knyga”

2005 m. apysakų rinkinys ,,Šuns mazgas”

2009 m. romanas ,,Žemaičio garlėkys”

2011 m. novelių rinkinys ,,Dvylika lieptų”

 Grožiniai kūriniai versti į  anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių, latvių, lenkų,estų, rusų, slovakų, ukrainieč

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas