LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Sederevičius Antanas


El. paštas: antanas.sederevicius@lsmuni.lt

GYVENIMO IR MOKSLINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

               (Curriculum vitae)

Vardas, pavardė:  Antanas Sederevičius

Gimimo duomenys: 1950-11-11,  Pariebių  kaimas, Šakių rajonas.

Darbovietė: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, Anatomijos ir fiziologijos katedra.

Pareigos: Profesorius Antanas Sederevičius – LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedros profesorius, LSMU prorektorius veterinarinei medicinai ir gyvulininkystei.

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

1974 – Lietuvos veterinarijos akademija, veterinarijos gydytojas.

1983 – Apgynė biologijos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją „Labai produktyvių karvių didžiojo prieskrandžio turinio normalūs biocheminiai rodikliai ir jų kitimas alimentinių distonijų atvejais“.

2005 – Atlikta habilitacijos procedūra.

Mokslo laipsniai ir pedagoginiai vardai:

1983–1993 – Biologijos mokslų kandidato laipsnis.

1988 – Vyriausiojo mokslinio bendradarbio vardas.

1993 – Nostrifikuotas gamtos mokslų daktaro laipsnis.

1990–2005 – Docentas (LVA).

2003 – Akademiko vardas (Rusijos federacijos Medicinos-technikos akademija).

2005 – Profesorius (LVA, LSMU).

2014 – LMA tikrasis narys.

Mokslo kryptis: Veterinarinė medicina (12 B); veterinarija (02A).

Mokslo šaka: Fiziologija, mikrobiologija, gyvūnų gerovė.

Mokslo sritis: Biomedicinos mokslai (B 000); žemės ūkio mokslai (A 000).

Mokslo interesų kryptys: Atrajotojų virškinimo fiziologija ir patologija, didžiojo prieskrandžio mikrobiologija, pašaro virškinamumas atrajotojų virškinimo trakte, fermentacinių procesų optimizacija galvijų didžiojo prieskrandžio turinyje.

Dėstomi dalykai ir kursai: Gyvūnų fiziologija, Fiziologija, Įvairių rūšių gyvūnų fiziologinių funkcijų ypatumai (12B; 02A) ir Gyvūnų palyginamoji fiziologija (13B; 03A).

Profesinė patirtis:

1974–1976 – Veterinarijos gydytojas ordinatorius.

1977–1985 – Mokslinis bendradarbis.

1985–1989 – Žinybinės fermentinių preparatų taikymo veterinarijoje ir gyvulininkystėje mokslinės laboratorijos vedėjas.

1989–1992 – Probleminės biotechnologijos laboratorijos vadovas.

Nuo 1992 – Virškinimo fiziologijos ir patologijos mokslinio centro vadovas.

1993–2002 – Fiziologijos ir patologijos katedros docentas.

1993–1998 – Fiziologijos ir patologijos katedros vedėjas.

1998–2010 – LVA Prorektorius mokslui.

2002–2004 – Fiziologijos ir patologijos katedroje einantis profesoriaus pareigas.

2004–2005 – Anatomijos ir fiziologijos katedroje einantis profesoriaus pareigas.

Nuo 2005 – Anatomijos ir fiziologijos katedros profesorius.

2010-2014 – LSMU prorektorius veterinarijai.

Nuo 2015 – LSMU prorektorius veterinarinei medicinai ir gyvulininkystei.

Valstybės apdovanojimai:

2000 - ŽŪM ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padėka.

2006 - LR ŽŪM padėka už aktyvią pedagoginę ir mokslinę veiklą.

2008 - LR ŽŪM padėka už aktyvią pedagoginę ir mokslinę veiklą; VMVT I laipsnio garbės ženklas; LR ŠMM padėkos raštas už vadovėlį "Naminių gyvūnų mikroskopinė anatomija“; VMVT apdovanojimas I laipsnio Tarnybos garbės ženklu „Už pavyzdingą ir nepriekaištingą tarnybą“.

2010 - Jubiliejinis atminimo medalis “Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio proga” už ypatingus nuopelnus veterinarijai.

Mokslinio pripažinimo lygis:

Parengtos 3 monografijų dalys, aukštojo mokslo vadovėlis, 2 žinynai, 3 žodynai, paskelbtos 326 publikacijos, 26 straipsniai leidiniuose MII duomenų bazėje (ISI Web of Knowledge), 19 iš jų leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ (citavimo vidurkis 1,21 ir indeksas 3,68). 73 straipsniai publikuoti kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir kitose referuojamose duomenų bazėse. Pateikta 11  išradimų ir patentų. 6 išradimų pagrindu pramoniniu būdu gaminamos veterinarinės diagnostinės ir gydymo priemonės. Parengti 22 studijų vadovai aukštosioms mokykloms, mokomosios knygos ir metodinės priemonės, 15 mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų. Parengta 10 mokslo daktarų, įvairiose institucijose dalyvauta 81 disertacinio darbo gynimo procese.

Mokslo premijos:

2001-2002 m. priskirta nusipelniusio mokslininko aukščiausio lygio valstybės stipendija.

2007 m. LVA aktyviausio mokslininko premija (protokolas Nr. 01-47/07-31).

2008 m. ŠMM apdovanojo II laipsnio premija už vadovėlį "Naminių gyvūnų mikroskopinė anatomija“.

Narystė profesinėse organizacijose:

Lietuvos laboratorinių gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pirmininko pavaduotojas; Lietuvos nacionalinio pienininkystės komiteto narys; Respublikinio melžėjų varžytuvių organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas ir narys; periodinio mokslinio leidinio "Veterinarija ir zootechnika" redaktorius veterinarinės medicinos krypčiai; ŽUM Švietimo tarybos narys; Lietuvos biotechnologų draugijos narys; Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos narys; Lietuvos fiziologų draugijos narys; Veislininkystės subsidijuojamų pieno ūkių paraiškų įvertinimo komisijos narys; LR pašarų įstatymo ir su juo susijusiems kitiems teisės aktams pakeisti darbo grupės narys; Žemdirbių švietimo tarybos narys, Pašarų komiteto narys; Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacijos Lietuvos atstovas veterinarijai ir gyvulininkystei; EU SCAR gyvulių sveikatingumo ir gerovės darbo grupės narys.

Dalyvavimas valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų veikloje:

Ilgalaikis EK Žemės ūkio mokslo komiteto „Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės“ grupės Lietuvos atstovas nuo 2006 m.; Lietuvos pienininkystės komiteto narys; Tarptautinės pienininkystės federacijos 2015 m. pasaulinio pienininkystės kongreso organizacinio komiteto narys; Pasaulinės 2015 m. pienininkystės kongreso mokslinės sekcijos „Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės“ darbo grupės narys; Pieno tarybos narys; ŽŪM švietimo tarybos narys.

2002-2009 m. LVA Švedijos Karališkosios žemės ūkio ir miškų akademijos programa „PhD training programme and sustainable use of natural resourses“ komiteto narys ir koordinatorius; 2003-2009  m. Rusijos federacijos Medicinos-technikos akademijos tikrasis narys; vienas iš iniciatorių mokslo, studijų, verslo slėnio „Nemunas“ įkūrėjų ir šiuo metu šio slėnio projekto „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių maisto žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ bei jungtinių tyrimų programos „Gamtos ištekliai ir žemės ūkis“ vadovas. LSMU Senato narys, Senato mokslo ir studijų komisijos pirmininkas, LSMU VA atestacinės-konkurso komisijos pirmininkas, LSMU Veterinarinės medicinos doktorantūros komiteto pirmininkas ir kt.

Šeiminė padėtis: vedęs, trys vaikai.

Darbo adresas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, LT – 47181, Kaunas; tel.: 8 37 363362, faks.: 8 37 362417; el. paštas: antanas.sederevicius@lsmuni.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas