LMA | Asmeninės svetainės

Blažienė Grasilda


El. paštas: grasilda.blaziene@lki.lt

Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė prof. Grasilda Blažienė

GYVENIMO APRAŠYMAS

Vardas, pavardė GRASILDA BLAŽIENĖ 
Gimimo data 1949 08 15
Telefonas +37 5 2331783
El. paštas grasilda.blaziene@lki.ltgrablaz@mail.comDarbovietė Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas, tel. 234 71 94, 8652 10641

Išsilavinimas ir profesija
1975 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas filologė, vokiečių kalbos dėstytoja

Mokslo laipsniai ir vardai
1993 12 27 Humanitarinių mokslų filologijos daktarė (Vilniaus universitetas)
2001 06 27 Humanitarinių mokslų filologijos docent (Vilniaus universitetas)
2007 09 14 Atlikta habilitacijos procedūra Vilniaus universitete
2012 12 24 Lietuvos edukologijos universiteto profesorė

Profesinė patirtis (darbovietės ir pareigos) (svarbiausios pareigos nuo darbinės veiklos pradžios)
1975 m. ,,Žinijos“ draugija, referentė
1975–1977 m. Vilniaus pedagoginis institutas Užsienio kalbų fakultetas Užsienio kalbų katedra, asistentė
1977 12 31–1982 08 30  Vilniaus universitetas stacionarinė baltų kalbų aspirantūra
1982 08 30–1991 05 15  Vilniaus pedagoginis universitetas Užsienio kalbų fakultetas Užsienio kalbų katedros asistentė ir vyr. asistentė
1991 05 15–2001 06 27 Vokiečių kalbos katedros vyr. asistentė
nuo 2001 06 27 Vokiečių kalbos katedros docentė
nuo 2004 04 22 Vokiečių kalbos katedros vedėja
nuo 2007 12 21  Vilniaus pedagoginio universiteto Vokiečių kalbos katedros profesorė, dabar Vokiečių filologijos ir didaktikos katedra
nuo 2008 01 02  Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja
nuo 2008 01 10 Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams

Dalyvavimas rengiant mokslininkus (2008–2013 m.)
2005–2009 m. 
Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantės Dalios Kačinaitės disertacijos „Priesaginės darybos lietuvių oronimai“ mokslinė vadovė. Disertacija apginta 2009 m. birželio 29 d.
nuo 2008 m.gruodžio mėn. iki 2010 m. spalio mėn. 
 Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantės Erlandos Polekaitės disertacijos ,,Linkuvos rajono vardyno raida nuo XVI iki XXI a.“ mokslinė vadovė
nuo 2009 m.
 Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantės Irenos Dukavičienės disertacijos ,,Prūsų asmenvardžiai” mokslinė vadovė
Nuo 2010 m. gegužės mėn.
 VU doktoranto Aleksej Burov disertacijos „Laiko prieveiksmis – leksinė priemonė laiko suvokimo modeliams reikšti. Tarpdalykinė Nybelungų giesmės (B rankraštis) analizė“ mokslinė vadovė. Disertacija apginta 2011 m. rugsėjo 23 d.
Nuo 2013 m. spalio 1 d.
 Jungtinės VDU, KU, ŠU ir LKI doktorantūros doktorantės Dalios Sviderskienės  disertacijos ,,Marijampolės apskrities vietovardžių daryba ir motyvacija“ mokslinė vadovė.
Jungtinės VDU, KU, ŠU ir LKI doktorantūros doktoranto Dariaus Ivoškos disertacijos  ,,Baltiškieji tikriniai vardai Vokiečių ordino dokumentuose“ mokslinė vadovė

Dalyvavimas mokslinėse konferencijose (2008–2013 m.)
2008 m.birželio 4–6 d. Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos institutes, Šveicarijos lietuvių bendruomenė, Vilniaus universitetas,  Šveicarija
 Lietuvių kalbos ir literatūros konferencija Lietuvių kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste. Fribūras, Bernas , Ciurichas, Šveicarija: Lietuvių vardyno tyrimai Europos kontekste.
2008 m. rugsėjo 18–20 d. Getingeno mokslų akademija, Vokietija
 Getingeno mokslų akademijos Onomastikos kolokviumas Namen und Appellative der älteren Sprachschichten zwischen Rhein und Elbe und benachbarter Gebiete. Getingenas, Vokietija: Altpreußische Toponymie als Gegenstand selbstständiger Untersuchungen. Kviestinė paskaita
2008 m. rugsėjo 26–27 d. Vilniaus universitetas, Lietuva
 Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Vilnius: Dėl prūsų vardyno medžiagos.
2008 m. spalio 16–17d Lietuvių kalbos institutas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, Rusija
 Tarptautinė mokslo konferencija ,,Lingvistinės minties raida XVI–XXI amžiuje”. Danieliaus Kleino Gammaticae Litvanicae 355 metų sukakčiai paminėti. 2008 m. spalio 16–17 d. Kaliningradas: K baltijskim oikonimam Kaliningradskoj oblasti
2008 m. lapkričio 26–30 d. Pasaulio lietuvių bendruomenė, JAV
 XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Lemontas: Prūsų vardyno tyrimo problemos
2008 m. gruodžio 8–9 d Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institutas, Lietuvos Respublikos ambasada Maskvoje, Maskva
 Tarptautinė mokslo konferencija Toporovskije čtenija – III. Maskva: Drevneprusskaja onimija v rabotach V. N. Toporova
2009 m. kovo 20–21 d. Latvijos universitetas, Latvija
 Mokslo konferencija 45-oji A. Ozolo dienos konferencija. Baltų kalbų diachroninis ir aeralinis aspektas. J. Plakio (1869–1942) 140-osioms gimimo metinėms. Ryga: Altpreussische Eigennamen als Quelle der altpreussischen Lexik
2009 m. birželio 19–20 d. Oslo universitetas,  Sankt-Peterburgo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Norvegija
 Tarptautinė mokslo konferencija Baltų kalbos ir Šiaurės šalys. Oslas, Norvegija: Stand und Aufgaben der Pruthenistik. Plenarinis pranešimas
2009 m. spalio 15–16 d. Lietuvių kalbos institutas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, Rusija
 Tarptautinė mokslo konferencija Rytų Prūsijos kultūros paveldas. Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Kaliningradas: Dėl Kaliningrado srities prūsiškų oikonimų. Plenarinis pranešimas
2010 m. vasario 22–23 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija
 Tarptautinė mokslo konferencija No vrda lūdz vrdnicai. Akademiko J. Endzelyno 137-osioms gimimo metinėms. Rūga: Dėl prūsų vardyno medžiagos J. Endzelyno Senprūšu valoda. Plenarinis pranešimas.
2010 m. birželio 21–23 d. Rusijos mokslų akademijos Lingvistinių tyrimų institutas,  Rusija
 Tarptautinė mokslo konferencija Indoevropeijskoje jazykoznanije i klassičeskaja filologija –XIV. Profesoriaus J. M. Tronskio atminimui. Sankt-Peterburgas: Einige Bemerkungen zur altpreußischen Namenforschung.
2010 m. rugsėjo 27–30 d. Latvijos universitetas, Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija
 XI tarptautinis baltistų kongresas  Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis. Rūga: Dėl latvių ir prūsų hidronimų atitikmenų. Plenarinis pranešimas.
2011 kovo 18–19 d. Latvijos universitetas, Latvija
 47-osios tarptautinė Arturo Ozolo dienos konferencija Baltų kalbų istorija ir dialektologija. Jakobo Langės 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Rūga: Dėl prūsiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos. Plenarinis pranešimas.
2011 m. rugsėjo 5–9 d. Barselonos universitetas, Tarptautinė onomastikos mokslų taryba, Ispanija
 XXIV tarptautinis onomastikos kongresas. Barcelona: Zum Problem der altpreußischen Ortsnamen im Sprachkontakt. Sekcijos pirmininkė. Kviestinė dalyvė
2011 m. rugsėjo 14–15 d. Vilniaus universitetas, Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuva
 Tarptautinė mokslo konferencija akademikui Vladimirui Toporovui atminti. Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Vilnius: Prūsiški onimai lenkų kalbos aplinkoje. Kviestinė dalyvė
2011 m. rugsėjo 29–30 d. Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva
 Mokslinė konferencija Iš baltų etninės istorijos, skirta Marijai Alseikaitei–Gimbutienei. Vilnius: Dar kartą apie vakarines baltų ribas
2011 m. lapkričio 10–11 d. VU Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva
 Tarptautinė mokslinė konferencija Regioninė onomastika; ką sužinome iš vardyno.Kaunas: Prūsų asmenvardžiai Ordino Foliante Nr. 107. Plenarinis pranešimas
2012 m. gegužės 3–4 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuva
 Tarptautinė mokslinė konferencija Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir inovacijų sąlygomis. Skiriama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 100-ečiui. Vilnius: Prūsų kalbos liudininkai istorijos šaltiniuose
2012 m. gegužės 10–12 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija
 Tarptautinė mokslinė konferencija Onomastikos tyrimai, skirta latvistės ir onomastės Vallijos Dambės (1912–1995) 100-čiui. Rūga: Vallija Dambe und die Forschungen zum altpreußischen Namengut
2012 m. birželio 7–9 d. Klaipėdos universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas, Lietuva
 Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros. Klaipėda: Prūsų vardyno tyrimai Europos kontekste: dabartiniai tyrimai, jų svarba ir perspektyvos. Plenarinis pranešimas
2012 m. birželio 18–19 d. Rusijos mokslų akademijos Lingvstinių tyrimų institutas,  Rusijos mokslų akademijos Klasikinės filologijos, lyginamųjų kalbų ir literatūrų studijų mokslo taryba, Rusija
 Tarptautinė mokslo konferencija Indoevropeijskoje jazykoznanije i klassičeskaja filologija –XVI. Profesoriaus J. M. Tronskio atminimui. Sankt-Peterburgas: Altpreußische Eigennamen in den auf Latein und Mitteldeutsch verfassten Quellen. Plenarinis pranešimas
2013 m.  vasario 21–22 d. LEU, VU, VDU, Lietuva
 Tarptautinė mokslinė konferencija Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste: In aliquid aspirat baltistica saeculo vicesimo primo?. Plenarinis pranešimas
2013 m. kovo 15 d. Latvijos universitetas, Latvija
 Mokslo konferencija 49-oji A. Ozolo dienos konferencija. A. Bylenšteino gramatikai ,,Die lettische Sprache „(1683–1684) – 150: Prūsiškų tikrinių vardų gramatika
2013 m. gegužės 1–4 d. Baku Slavistikos universitetas, Azerbaidžanas
 Tarptautinė mokslo konferencija Aktualios azerbaidžanistikos problemos: Issledovanije baltijskoj onomastiki v evropejskom kontekste
2013 m. gegužės 10 d. Tomo Mano memorialinis muziejus Nida, Lietuva
 Seminaras Kristijono Donelaičio literatūrinis palikimas –  impulsas XIX–XX amžių Mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo tyrinėtojams: Kristijonas Donelaitis vardų apsuptyje
2013 m. lapkričio 21–22d. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva
 Mokslinė konferencija Senojo baltiškojo tikėjimo ir krikščionybės sąveika: Prūsų vardynas – baltų kultūros atspindys. Plenarinis pranešimas.

Dalyvavimas ekspertinėje veikloje (2008–2013 m.)
2007–    2010 m. Projekto Lituanistika ekspertė
Nuo 2010 m. iki šiol Lietuvos edukologijos universiteto humanitarinių mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos narė
2008 m. gegužės 20 d. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas
 Onos Aleknavičienės habilitacijos procedūros ,,Mažosios Lietuvos lietuvių raštija religinių ir visuomeninių sąjūdžių sąlygomis:XVI ir XVIII amžius” habilitacijos komisijos narė
2008 m. gegužės 20 d.
 Laimutės Kalėdienės habilitacijos procedūros ,,Sociolingvistiniai ir taikomieji lietuvių kalbos tyrimai” habilitacijos komisijos narė
2008 m. spalio 24 d. Vilniaus universitetas
 Hans-Harry Droessiger habilitacijos procedūros ,,Semantinių – kognityvinių erdvių modelio galimybės ir jų ribotumas – kaip indėlis į kognityvinių teorijų plėtojimą” habilitacijos komisijos pirmininkė
2008m.vasario 19 d. 
 Virginijos Masilionytės daktaro disertacijos ,,Gyvūnų simbolika vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologijoje (iš kultūros semiotikos perspektyvos) gynimo tarybos narė
2008 m. kovo 28 d. 
 Gražinos Droessiger daktaro disertacijos ,,Apie episteminio modalumo raiškos priemones vokiečių ir lietuvių kalbose. Interviu kaip pokalbio rūšies tyrimai remiantis komunikacine – pragmatine modalumo samprata” oponentė
2008 m. gegužės 16 d. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas
 Nerijos Bartkutės daktaro disertacijos ,,Joniškio rajono teritorijos toponimija: darybos ir raidos polinkiai” oponentė
2008 m. birželio 18 d. 
 Birutės Triškaitės daktaro disertacijos ,,Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico–Lithvana genezė” oponentė
2008 m. lapkričio 26 d. Vilniaus pedagoginis universitetas
 Giedrės Ilčiukienės daktaro disertacijos ,,Muzikos elementų naudojimas mokant anglų kalbos pradiniame etape” oponentė
2009 m. vasario 27 d. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas
 Ritos Miliūnaitės habilitacijos procedūros „Teoriniai ir taikomieji bendrinės lietuvių kalbos norminimo aspektai“ habilitacijos komisijos narė
2009 m. kovo 19d. 
 Sigitos Barniškienės habilitacijos procedūros „Lietuva Rytų Prūsijos literatūroje“ habilitacijos komisijos narė
2009 m. kovo 25 d. Vilniaus pedagoginis universitetas
 Gintauto Kundroto habilitacijos procedūros „Lyginamoji rusų ir lietuvių kalbų intonacinių sistemų analizė“ habilitacijos komisijos narė
2009 m. gegužės 5 d. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas
 Dalios Kiseliūnaitės habilitacijos procedūros „Kalbų ir kultūrų sąveika Lietuvos pajūryje: kuršių ir kuršininkų etninės tapatybės ir savimonės raida“ habilitacijos komisijos narė
2009 m. gegužės 18 d.
 Romos Bončkutės habilitacijos procedūros „Lietuvių literatūros modernizavimo dinamika XIX amžiaus pirma pusė“ habilitacijos komisijos narė
2009 m. gegužės 18 d.
 Dalios Pakalniškienės habilitacijos procedūros „Baltų leksikos tyrimai: morfologija ir morfonologija“ habilitacijos komisijos narė
2009 m. birželio 25 d.
 Palmiros Zemlevičiūtės daktaro disertacijos „Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje“ gynimo tarybos narė
2010 m. gegužės 20 d. Vilniaus universitetas
 Linos Plaušinaitytės daktaro disertacijos ,,Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas“ oponentė
2011 m. gegužės 03 d. 
 Dianos Babušytės daktaro disertacijos „EUROPEIZMAI: Interleksikologijos teorijos koncepcija, paremta empirinio tyrimo vokiečių, anglų, lietuvių, rusų ir ukrainiečių laikraščių tekstų rezultatais“ oponentė
2011 m. birželio 17 d. Vytauto Didžiojo universitetas,  Lietuvių kalbos institutas
 Jurgos Trimonytės Bikelienės daktaro disertacijos „Refrenų fonotaktika ir fonosemantika“ gynimo tarybos narė
2012 m. gegužės 18 d.
 Aušros Rimkutės daktaro disertacijos ,,1883–1916 metų katekizmų terminai“ gynimo tarybos narė
2012 m. lapkričio 23 d. 
 Aurelijos Tamulionienės daktaro disertacijos ,,Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po-, pa-, priesagos -ok- vediniai Lietuvių kalbos žodyne“ gynimo tarybos narė
2013 m. spalio 17 d. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas
 Lauros Niedzviegienės daktaro disertacijos ,,Apie metaforiškas ir metonimiškas emocijų konceptualizacijas Else Lasker-Schüler ir Salomėjos Nėries lyrikoje“ gynimo tarybos narė
2013 m. gruodžio 4 d. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas
 Aliaksandro Adamkovichaus daktaro disertacijos „Baltų ir slavų kalbų vardyno kontaktai Vitebsko srityje“, gynimo tarybos narė, 2013 gruodžio 4 d (LKI, VDU)
2013 m. gruodžio 18 d. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas
 Jūratės Maksvytytės daktaro disertacijos „Vertimo strategijos perteikiant realijų pavadinimus  iš vokiečių į lietuvių kalbą“ gynimo tarybos narė
2013 m. balandžio 16–18 d. 
 Getingeno mokslų akademijos finansuojamo projekto (trukmė 20 metų) ,,II. F. 12 Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen Raum“ tarptautinė ekspertė (Münster).

Dalyvavimas projektinėje veikloje (2008–2013 m.)
2008–2012 m. Tarptautinio projekto Deutsche Ortsnamen dalyvė. Projekto vykdytojai: Greifswaldo universitetas ir tarptautinis onomastų kolektyvas. Projektą  finansavo Walter de Gruyter GmbH&Co, KG, Berlin/Boston leidykla.
2009 m. Projekto Lituanistika Kaliningrado srityje vadovė. Projekto vykdytojai : Lietuvių kalbos institutas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.
2011 m. Sklaidos projekto ,,Tęstinio leidinio Baltų onomastikos tyrimai 2 leidyba“ dalyvė. Paraiškos registracijos Nr. LIT-11027, vykdomas pagal nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba.
2012 m. Projekto Donelaičio tekstų vertimas ir hiperteksto kūrimas italų kalba vadovė. Projekto vykdytojai: Pisos universitetas (Italija) ir Lietuvių kalbos institutas. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Sutarties Nr.S-191.
2012 04 02–2014 03 31 Projekto Wilhelmui Friedrichui Haackui priskiriamorankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno (XVIII a. pr.) tyrimas ir rengimas spaudai, vykdomo pagal sutartį Nr. K-4/2012 vadovė. Projekto sąmata: 105,3 tūks. Lt. Projekto vykdytojai: Lietuvių kalbos institutas, Prahos Karolio universiteto Filosofijos fakulteto Rytų Europos studijų instituto Baltistikos seminaro docentas habil dr. Ilja Lemeškinas. Projektą finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
2012 03 01–2014 03 31 Projekto Senosios lietuvių k. tekstyno (SLIEKKAS) lingvistinės anotacijos technologinė ir mokslinė bazė, vykdomo pagal sutartį  Nr. VAT-42/2012  vadovė. Projekto sąmata: 360.3 tūks. Lt. Projekto vykdytojai: Lietuvių kalbos institutas, Frankfurto prie Maino Goethes universitetas, Pisos universitetas. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.
2012–2015 m. Projekto Lituanistikos (Baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra dalyvė. Pagrindinis projekto vykdytojas: Lietuvos edukologijos universitetas.
2013 – 2015 m. Projekto Mokslo žurnalo Acta Linguistica Lthuanica (68–73) tomų leidyba 2013–2015 m. , vykdomo pagal sutartį Nr. LIT-7-48, vadovė. Projekto sąmata: 66,9 tūks. Lt. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.
2013 m. Projekto Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis vadovė. Projekto vykdytojai: Latvijos universitetas, Frankfurto prie Maino J. W. Goethes universitetas. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Sutarties Nr. S-234. Projekto sąmata: 18,0 tūks. Lt.

Dalyvavimas šviečiamojoje veikloje (2008–2013 m.)
2008 m. gegužės 30 d. Mokslinė konferencija Kalbininko Kazimiero Jauniaus asmenybė ir mokslinė veikla. Kvėdarna: Šiuolaikinės lietuvių kalbotyros kryptys ir jų plėtra Lietuvių kalbos institute. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija.
2010 m. gruodžio 14–15 d. Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui skirta lituanistų konferencija Lituanistika atkurtoje valstybėje: tapatybę keičiantys atradimai: Lituanistiko atodangos pasaulio archyvuose.  Perskaitytas kartu su bendraautoriais O. Aleknavičiene, D. Petit, I. Lemeškinu, L. Citavičiūte, N. Morozova, I. Raščiuviene, V. Vaitkevičiumi parengtas pranešimas.
2011 m. Kalba akademiko A. Gaižučio jubiliejui skirtame renginyje – knygos – Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti sutiktuvėse // Mokslas ir gyvenimas 11–12. ISSN 0134-3084, p. p. 26–27.
2011 m. gruodžio 8 d. Dalyvauta Marijos radijo laidoje ir pristatyta knyga Inveniens quaero. Ieškoti rasti nenurimti.
2012 m. gegužės 25 d. Perskaitytas pranešimas San Bartolomeo (Italija) bendruomenei ,,Italijos ir Lietuvos ryšiai, plėtojant baltistikos tyrimus“.
2008–2013 m. Dalyvavimas knygų pristatymuose Vilniaus knygų mugės renginiuose.
2013 m. balandžio  25 d. Paskaita ,,Gimtoji kalba – tautos dvasios ir minčių namai“ Aachene (Vokietija), atidarant parodą  Susipažinkime su lietuvių kalba –sena kalba moderniai komunikacija.
2013 m. birželio 21 d. Paskaita ,,Lietuvių kalba – mūsų kultūros ir identiteto pagrindas“. Apskritojo stalo diskusijos Tautinis paveldas – mūsų pasididžiavimas ir ateitis (LR Seimas).
2013 m. spalio 29 d. Paskaita ,,Lietuvių kalbos tarmės vakar, šiandien ir rytoj“. Vilniaus žemaičių kultūros draugijos susirinkimas, skirtas Tarmių metams (Mokytojų namai).

Valstybės apdovanojimai Nėra

Dalyvavimas visuomeninių ir nepolitinių organizacijų veikloje
Nuo 2000 m. iki šiol Tarptautinės onomastikos mokslų tarybos (ICOS) narė
Nuo 2000 m. iki šiol  Vokietijos onomastikos draugijos narė
Nuo 2007 m. iki šiol Regensburgo universiteto (Vokietija) Onomastikos draugijos narė korespondentė
Nuo 2008 m. iki šiol Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos narė
Nuo 2010 m. iki šiol Lietuvių kalbos instituto Mokslo darbų vertinimo komisijos pirmininkė
Nuo 2010 m. Iki šiol Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos narė
Nuo 2012 m. lapkričio 23 d. Lietuvių kalbos instituto Doktorantūros komisijos pirmininkė
2007–2008 m. Lietuvos vietovardžių žodyno I tomo redaktorių kolegijos narė
Nuo 2009 m. Lietuvos mokslų akademijos mokslo  žurnalo Lituanistika redakcinės kolegijos narė
Nuo 2010 birželio 29 d. Lietuvių kalbos instituto žurnalo Acta Linguistica Lithuanica vyriausioji redaktorė.
Nuo 2011 m. Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narė.
Nuo 2013 m. Leidinio Indoevropejskoje jazykoznanije I klassičeskaja filologija, Sankt Peterburgas, redakcinės kolegijos narė.

Darbas kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer

Kalbos Lietuvių – gimtoji, vokiečių – laisvai, rusų – laisvai, anglų – laisvai, italų, latvių, lenkų, čekų – su žodynu

Pomėgiai: grožinė literatūra, klasikinė muzika, opera ir baletas, dailė, krepšinis, futbolas, šachmatai

Lietuvių kalbos instituto vyriausiosios mokslo darbuotojos Grasildos Blažienės mokslinė veikla 2004–2013 m.

1. Mokslinio pripažinimo lygis

1.1. Monografijos ir/arba kolektyvinių monografijų dalys, specializuoti žinynai 

Blažienė G. 2005: Baltische Ortsnamen in Ostpreußen. Hydronymia Europaea. Sonderband III. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 413 p., 1 žemėlapis. ISBN 10: 3-515-08845-8 (ISBN 13: 978-3-515-088845-9).

Blažienė G. 2012: Heiligenbeil // Mamontovo. Königsberg // Kaliningrad. Tapiau // Gvardejsk. Wehlau // Znamensk. – Deutsches Ortsnamenbuch. Hrsg. Manfred Niemeyer. Berlin/Boston: Walter de Gruyter , p 253, 325, 624, 673.. ISBN 978-3-11-018908-7, e-ISBN 978-3-11-025802-8. Traktuotina kaip kolektyvinės monografijos, specialaus žinyno dalis.

Blažienė G., Trumpa E., Gelumbeckaitė J., Adamonytė V.: Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis ISBN 978-609-411-106-8. Internetinė prieiga www.lki.lt prusija.lki.lt

1.2. Moksliniai straipsniai (jei yra, jų sąraše išskirti Thomson Reuters Web of
Science duomenų bazės leidinius su citavimo rodikliu)

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazės leidiniai su citavimo rodikliu

Blažienė G. 2006: Zu den altpreussischen dehydronymischen Oikonymen // Indogermanische Forschungen. Bd. 111, Walter de Gruyter: Berlin-New York, ISBN 13: 978-3-11-018649-9, ISBN 10: 3-11-018649-7, ISSN (Print): 0019-7262, ISSN (Online): 0613-0405, 305–319.

Kiti moksliniai straipsniai

 1. Blažienė G. 2013: Noch einmal zum Altpreußischen und zu den altpreußischen Eigennamen in den geschichtlichen Quellen des Deutschen Ordens // Indoevropeijskoje jazykoznanije i klassiceskaja filologija-XVII.. Materialy  ctenij, posviacennych pamiati professora Josifa Mojseevica Tronskogo 24–26 ijunia 2013 g.  Sankt: Petersburg: Nauka. ISSN 230609015, 66–78. Internetinė prieiga:       http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2013/tronsky2013.pdf

2. Blažienė G. 2013: Altpreußische Eigennamen als Gegenstand selbstständiger Untersuchungen // Namen und Appelative der älteren Sprachschichten. Vorträge gehalten anläßlich der von der Akademie der Wissenschaften vom 18. bis 20. September in Göttingen durchgeführten Tagung ,,Namen und Appelative der älteren Sprachschichten zwischen Rhein und Elbe un benachbarten Gebiete. Ortsnamen zwichen Rhein und Elbe. Onomastik im europäischen Raum. Beiheft 1. Hrsg. von Kirstin Casemir. Münster.

3. Blažienė G. 2013: Issledovanije baltijskoj onomastiki v evropeiskom kontekste // Azərbaycanünasliin aktual problemləri. IV  Beynəlxalq elmi konfransin. Materiallari, 10–4 may 2013 cü il. Baki: Baki Slavyan universiteti, 135 – 141.

4. Blažienė G. 2013: Dar viena Jono Bretkūno duktė? // Mažoji Lietuva: Paribio kultūros tyrimai. Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 3. Sudarytojai: Grasilda Blažienė, Nadežda Morozova, Jolanta Zabarskaitė.Vilnius: EKKDTA (Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija). ISBN 978-609-420-233-2, 11–29.

5. Blažienė G. 2012: Rezension Johannes Bobrowski Pruzzische Vokabeln: An Old Prussian Glossary introduced and edited by Kristina Brazaitis. Otago German studies. Edited by August Obermayer.Vol. 25, ISSN 01111-3283, ISBN 978-0-9582716-5-3. Department of Languages and Cultures German Section University of Otago Dunedin. Printed in New Zealand 2010. Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, Bd. 20. Kempten: az-druck und Datentechnik. ISSN 1614-2608392–401, 392–401. Analitinė recenzija.

6. Blažienė G. 2012: Altpreußische Eigennamen in den auf Latein und Mitteldeutsch verfassten Quellen // Indoevropeijskoje jazykoznanije i klassiceskaja filologija-XVI. Materialy ctenij, posviacennych pamiati professora Josifa Mojseevica Tronskogo 18–20 ijunia 2012 g. Sankt:Petersburg: Nauka. ISBN 978-5-02-038298-5, 58–73. Internetinė prieiga: http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2012/tronsky2012.pdf

6. Blažienė G. 2012:. Probleme der altpreussischen Gewässernamenforschung // I nomi nel tempo e nello spazio, Atti del XXII Congresso di Scienze onomastiche, Pisa, 29 agosto-4 settembre 2005, vol. V. A cura di M.G. Arcamone, D.Bremer, D. De Camilli, B. Porcelli. Pisa: ETC. ISBN 978-884672954-5, 494–502.

 1. Blažienė G. 2011: Familiennamen aus dem Altpreußischen im Deutschen // Familiennamen im Deutschen, hrsg. Karlheinz Hengst, Dietlind Krüger. Leipzig: Universitätsverlag. ISBN 978-3-86583-500-0, 105–129.

8.Blažienė G. 2011: Dėl prūsų asmenvardžių // Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti. Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui prof. habil. dr. Algirdui Gaižučiui. Sudarytojai: Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, ISBN 978-9955-20-655-, 173–185.

9.Blažienė G. 2011: Der Begriff locus in den Ordensdokumenten // Indoevropeijskoje jazykoznanije i klassiceskaja filologija – XV. Materialy ctenij, posviacennych pamiati professora Josifa Mojseevica Tronskogo. Sankt-Petersburg: Nauka, ISBN 978-5-02-038261-9, 57–68. Internetinė prieiga:

http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2011/tronsky2011.pdf

10. Blažienė G. 2011: O baltijskich oikonimach Kalingradskoj oblasti // Kul'turnoje nasledije Vostocnoj Prussiji. I. Sostaviteli: Grasilda Blažienė, Natalija Lichina. Kaliningrad: Izdatel'sto Baltijsskogo federal'nogo universiteta im I. Kanta. ISBN 978-609-411-065-8, 78–95.

11.Blažienė G. 2011: Dėl prūsų vardyno medžiagos Rytprūsių foliante 911a // Baltų onomastikos tyrimai 2. Sudarytojai: Grasilda Blažienė, Alma Ragauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, ISBN 978-609-411-068-9, 31–39.

 1. Blažienė G. 2010: Prūsų vardyno tyrimo problemos // Florilegium Lithuanum. Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos nariui ekspertui, prof. dr. Eugenijui Jovaišai 60-mečio proga. Sudarytojai: Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISBN 978-9955-20-518-0, 173–185.
 2. Blažienė G. 2010: Dėl prūsų vardyno medžiagos // Istorija LXXIX. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0456, 17–28.
 3. Blažienė G. 2010: Einige Bemerkungen zur altpreußischen Namenforschung // Indoevropejskoje jazykoznanije i klassičeskaja filologija – IV. Materialy čtenij posviačionnych pamiatu professora Josifa Mojseeviča Tronskogo. Sankt-Peterburg: Nauka. ISBN 978-5-02-025601-9, 151–160. Internetinė prieiga:

http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2010/tronsky2010_01.pdf

 1. Blažienė G. 2010: Prusskaja onimija v rabotach V. N. Toporova // Toporovskije čtenija: I–IV. Izbrannoje. Moskva: Probel–2000. ISBN-13978-5-7576-0221-9, 291–308.
 2. Blažienė G. 2009: Zu den altpreussischen dehydronymischen Oikonymen (2) // Baltoslavianskije issledovanija XVII, ISBN 978-5-9551-0299-3, Moskva: Jazyki slavianskich kultur, 254–261.
 3. Blažienė G. 2007: Zu den lettisch-altpreussischen Entsprechungen // Onomastica Lettica 3. ISBN 978-9984-742-30-4, Rūga: Latviešu valodas institūts, 32–57.
 4. Blažienė G. 2007: Noch einmal zu den altpreussischen Oikonymen im Samland // Res Balticae 11. ISBN978-88-7997-111-9, Livorno: Books&Company, 35–43
 5. Blažienė G. 2008: Oikonimai su *kaim- Rytų Prūsijoje // Istorija 72, ISSN 1392-0456, CD ISSN 1822-6183, 10–20.
 6. Blažienė G. 2006: Dėl prūsų helonimų // Baltų onomastikos tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, ISBN 978-9955-704-16-4, 70–86.
 7. Blažienė G. 2006: Eigennamen als Quelle der altpreussischen Sprachgeschichte // Proceeding of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Språk-och folkminnesinstitutet Uppsala, 2006. ISBN 10: 91-7229-031-5; ISBN 13: 978-91-7229-031-0, 34–43.
 8. Blažienė G. 2005: Prūsų žemėvardžių tyrinėjimo problemos // Baltistica VI priedas, ISSN 0132-6503, 27–39.
 9. Blažienė G. 2004: On the Subject of Old Prussian Estate Names // Studies in Baltic and IndoEuropean Linguistics: in honor of William R. Schmalstieg (edited by Philip Baldi, Pietro U. Dini). ISSN 0304-0763; V. 254, ISBN 90 272 4768 4, 27–32.

1.3. Kviestiniai ir (svarbesni) konferencijų pranešimai

1. Blažienė G. In aliquid aspirat baltistica saeculo vicesimo primo. Plenarinis pranešimas / Tarptautinė mokslinė konferencija Baltistikos centrai ir Lietuva: Baltistika pasaulio kontekste. Vilnius: LEU, VU, VDU. 2013 m. vasario 21–22 d.

2. Blažienė G. Prūsiškų tikrinių vardų gramatika / Mokslo konferencija 49-oji A. Ozolo dienos konferencija. A. Bylenšteino gramatikai „Die lettische Sprache“ (1683–1684) – 150. Ryga: Latvijos universitetas. 2013 m. kovo 15 d.

3. Blažienė G. Issledovanije baltijskoj onomastiki v evropejskom kontekste / Tarptautinė mokslo konferencija Aktualios azerbaidžanistikos problemos. Baku Slavistikos universitetas. 2013 m. gegužės 1–4 d.

4. Blažienė G. Prūsų vardynas – baltų kultūros atspindys. Plenarinis pranešimas / Mokslinė konferencija Senojo baltiškojo tikėjimo ir krikščionybės sąveika: Vilnius Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2013 m. lapkričio 21–22 d.

5. Blažienė G. Prūsų kalbos liudininkai istorijos šaltiniuose / Tarptautinė mokslinė konferencija Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir inovacijų sąlygomis. Skiriama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 100-ečiui. Vilnius: LMA Vrublevskių biblioteka. 2012 m. gegužės 3–4 d.

6. Blažienė G. Vallija Dambe und die Forschungen zum altpreußischen Namengut / Tarptautinė mokslinė konferencija Onomastikos tyrimai, skirta latvistės ir onomastės Vallijos Dambės (1912–1995) 100-čiui. Rūga: 2012 gegužės 10–12 d.

7. Blažienė G. Prūsų vardyno tyrimai Europos kontekste: dabartiniai tyrimai, jų svarba ir perspektyvos. Plenarinė paskaita / Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros.Klaipėda. 2012 m. birželio 7–9 d.

8. Blažienė G. Altpreußische Eigennamen in den auf Latein und Mitteldeutsch verfassten Quellen. Plenarinis pranešimas / Tarptautinė mokslo konferencija Indoevropeijskoje jazykoznanije i klassičeskaja filologija – XVI. Profesoriaus J. M. Tronskio atminimui. Sankt Peterburgas. 2012 birželio18–20 d.

9. Blažienė G. Dėl prūsiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos. Plenarinis pranešimas / 47-osios tarptautinė Arturo Ozolo dienos konferencija Baltų kalbų istorija ir dialektologija. Jakobo Langės 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Ryga: Latvijos universitetas. 2011 m. kovo 18–19 d..

10. Blažienė G. Zum Problem der altpreußischen Ortsnamen im Sprachkontakt / XXIV tarptautinis onomastikos kongresas. Barselona: Barselonos universitetas, ICOS. 2011 m. rugsėjo 5–9 d.

11. Blažienė G. Prūsiški onimai lenkų kalbos aplinkoje / Tarptautinė mokslo konferencija akademikui Vladimirui Toporovui atminti. Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Vilnius:Vilniaus universitetas, Rusijos mokslų akademijos slavistikos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos Respublikos Seimas. 2011 m. rugsėjo 14–15 d..

12. Blažienė G. Dar kartą apie vakarines baltų ribas / Mokslinė konferencija Iš baltų etninės istorijos, skirta Marijai Alseikaitei – Gimbutienei. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas. 2011 m. rugsėjo 29–30 d.

13. Blažienė Grasilda. Prūsų asmenvardžiai Ordino Foliante Nr. 107. Plenarinis pranešimas / Tarptautinė mokslinė konferencija Regioninė onomastika; ką sužinome iš vardyno.Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuvių kalbos institutas. 2011 m. lapkričio 10–11 d.

14.Blažienė G. Dėl prūsų vardyno medžiagos J. Endzelyno Senprūšu valoda / Tarptautinė mokslo konferencija: No vrda lūdz vrdnicai. Akademiko J. Endzelyno 137-osioms gimimo metinėms. Rūga: Latvijos universiteto Latvių. kalbos institutas. 2010 m. spalio 22–23.

15.Blažienė G. Dėl latvių ir prūsų hidronimų atitikmenų. Plenarinė paskaita / XI tarptautinis baltistų kongresas: Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis. Rūga: Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas. 2010 m. rugsėjo 27–30 d.

16.Blažienė G., Aleknavičienė O., Petit D., Lemeškin I., Citavičiūtė L., Morozova N., Raščiuvienė I., Vaitkevičius V. Lituanistikos atodangos pasaulio archyvuose / Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui skirta lituanistų konferencija. Lituanistika atkurtoje valstybėje: tapatybę keičiantys atradimai. Vilnius. 2010 m. gruodžio 14–15 d.

17. Blažienė G. Altpreußische Eigennamen als Quelle der altpreußischen Lexik / 45-oji A. Ozolo dienos konferencija Baltų kalbų diachroninis ir aeralinis aspektas. J. Plakio (1869–1942) 140-osioms gimimo metinėms. Ryga: Latvijos universitetas. 2009 m. kovo 20–21 d.

18.Blažienė G. Stand und Aufgaben der Pruthenistik / Tarptautinė mokslo konferencija Baltų kalbos ir Šiaurės šalys. Oslas: Oslo universitetas. 2009 m. birželio 19–20 d.

19.Blažienė G. Dėl Kaliningrado srities prūsiškų oikonimų. Plenarinė paskaita / Tarptautinė mokslo konferencija Rytų Prūsijos kultūros paveldas. Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Kaliningradas: Lietuvių kalbos institutas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas. 2009 m. spalio 15–16 d..

20.Blažienė G. Lietuvių vardyno tyrimai Europos kontekste / Tarptautinė mokslo konferencija: Lietuvių kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste. Fribūras, Bernas, Ciurichas: Šveicarijos lietuvių bendruomenė, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas. 2008 m. birželio 4–6 d.

21.Blažienė G. Altpreußische Toponymie als Gegenstand selbstständiger Untersuchungen. Paskaita Getingeno mokslų akademijos kvietimu / Getingeno mokslų akademijos Onomastikos kolokviumas Namen und Appellative der älteren Sprachschichten zwischen Rhein und Elbe und benachbarter Gebiete. Getingenas: Getingeno mokslų akademija. 2008 m. rugsėjo 18–20 d.

22.Blažienė G. Dėl prūsų vardyno medžiagos / Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: Etimologija ir onomastika. Vilnius: Vilniaus universitetas. 2008 m. rugsėjo 26–27 d.

23.Blažienė G. K baltijskim oikonimam Kaliningradskoj oblasti / Tarptautinė mokslo konferencija: Lingvistinės minties raida XVI–XXI amžiuje. Danieliaus Kleino Gammaticae Litvanicae 355 metų sukakčiai paminėti. Kaliningradas: Lietuvių kalbos institutas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas. 2008 m. spalio 16–17 d.

24.Blažienė G. Prūsų vardyno tyrimo problemos / XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Lemontas: Pasaulio lietuvių bendruomenė. 2008 m. lapkričio 26–30 d.

25.Blažienė G. Drevneprusskaja onimija v rabotach V. N. Toporova / Tarptautinė mokslo konferencija: Toporovskije čtenijaIII. Maskva: .Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institutas, J. Baltrušaičio namai. 2008 m. gruodžio 8–9 d.

26.Blažienė G. Dėl XVI a. Prūsijos kunigaikštystės raštijos vokiečių kalba ir jos reikšmės prūsistikai / Tarptautinė konferencija, skirta žymaus kalbininko, profesoriaus. Anatolijaus Nepokupno 75-osioms gimimo metinėms: Baltų kalbos ir tarmės vidurio Europos erdvėje. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2007 m. kovo 27–30 m..

27.Blažienė G. Altpreußische Ortsnamen als Quelle der Geschichte des Kaliningrader Gebietes / VII tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: Dabartinė Rusijos švietimo strategija ir jos relizavimas Kaliningrado srityje. Kaliningradas: Rusijos valstybinis I. Kanto universitetas. 2007 m. balandžio 18–19 d.

28.Blažienė G. Dėl prūsų vardyno medžiagos Rytprūsių foliante 911a. / Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija: Vardas kalboje, istorijoje ir savimonėje: Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2007 m. spalio 26–27 d.

29.Blažienė G. Prūsų vardyno duomenų interpretacija M. Pretorijaus veikalo Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla (1996–2002) komentaruose / Tarptautinė K. Būgos konferencija: Etimologija ir onomastika. Vilnius: Vilniaus universitetas 2006 m. rugsėjo 15–16 d.

30.Blažienė G. Probleme der altpreussischen Flurnamenforschung / Tarptautinis baltistų kongresas Baltų kalbos: istorija ir tipologija. Vilnius: Vilniaus universitetas 2005 m. rugsėjo 23–24 d.

31.Blažienė G. Probleme der altpreussischen Gewässernamenforschung / XXII tarptautinis onomastikos kongresas. Piza: ICOS, Pizos universitetas 2005 m. rugpjūčio 28– rugsėjo 4 d.

32.Blažienė G. Dėl prūsų helonimų ir Dabartinė baltų onomastika: pasiekimai / problemos ir perspektyvos. Plenarinė paskaita / Tarptautinė A. Vanago konferencija Baltų onomastikos tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2004 m. lapkričio 11–12 d.

2. Sukurta mokslinė mokykla arba esantys akivaizdūs jos brandos požymiai (parengtų mokslo daktarų skaičius, dalyvavimas vykdant mokslo programas ir projektus)

2.1 .Parengtų mokslo daktarų skaičius

 1. Nuo 2010 m. gegužės mėn. VU doktoranto Aleksej Burov disertacijos „Laiko prieveiksmis – leksinė priemonė laiko suvokimo modeliams reikšti. Tarpdalykinė Nybelungų giesmės (B rankraštis) analizei“ mokslinė vadovė. Disertacija apginta 2011 m. rugsėjo 23 d.
 2. 2005–2009 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantės Dalios Kačinaitės disertacijos „Priesaginės darybos lietuvių oronimai“ mokslinė vadovė. Disertacija apginta 2009 m. birželio 29 d.

Nuo 2009 m. – Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantės Irenos Dukavičienės disertacijos ,,Prūsų asmenvardžiai” mokslinė vadovė. Nuo 2013 m. spalio 1 d. – Jungtinės VDU, KU, ŠU ir LKI doktorantūros doktorantės Dalios Sviderskienės  disertacijos ,,Marijampolės apskrities vietovardžių daryba ir motyvacija“ mokslinė vadovė. . Nuo 2013 m. spalio 1 d. – Jungtinės VDU, KU, ŠU ir LKI doktorantūros doktoranto Dariaus Ivoškos disertacijos ,,Baltiškieji tikriniai vardai Vokiečių ordino dokumentuose“ mokslinė vadovė.

2.2.     Dalyvavimas vykdant mokslo programas ir projektus

Prūsų ir kitų baltų kalbų vardyno tyrimai. Prūsų kalba, išnyko iš Europos ir pasaulio kalbų žemėlapio XVII a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje. Pavyko surasti duomenų, kad prūsų kalba kalbančiųjų buvo gyventa dar 1709 metais Semboje. Prūsų kalba tiriama iš negausių rašto paminklų. Kitas svarbus prūsų kalbos tyrimo šaltinis yra jos vardynas, užfiksuotas daugybėje rankraštinių šaltinių XIII–XVII a. ir , be jokios abejonės, padedantis rekonstruoti prūsų kalbos leksiką ir galbūt dialektologiją. Daug metų dirbant su rankraštiniais šaltiniais pavyko praturtinti prūsų kalbos kartų ir baltų kalbų vardyną naujais duomenimis (publikuota ir išnagrinėta beveik 700 kitų tyrėjų neužfiksuotų prūsiškų vietovardžių). Prūsistika yra ne tik prūsų kalba Jos vardyno tyrimas teikia autentiškų duomenų ne tik apie pačią kalbą, bet ir apie išnykusios tautos arealą, sudėtingą istoriją ir apskritai apie baltų etnogenezę. Prūsų vardyno tyrimas yra labai svarbus kalbų kontaktų analizei, nes jis egzistavo toje erdvėje, į kurią skleidėsi vokiečių kalbos tarmės, lenkų kalba, be to, ir lietuvių kalba. Skleidimosi procesas lėmė, kad prūsų vardynas įgijo minėtų svetimų kalbų elementų, taigi prūsų vardyno tyrimas yra ne tik prūsistikos ir baltistikos objektas, bet ir Europos kalbų raidos dalykas, todėl į jo tyrimus greitai reaguoja vokiečių, lenkų, lietuvių, latvių onomastai ir kalbos istorikai, tarmėtyrininkai.

 1. Tarptautinio projekto Hydronymia Europaea dalyvė 1995–2005 m. Projektą vykdė Mainco mokslų ir literatūros akademija, Vokietija, Lenkijos mokslų akademijos Lenkų kalbos institutas Krokuvoje, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Parašytos ir išleistos 2 monografijos.
 2. Tarptautinio projekto Deutsche Ortsnamen dalyvė nuo 2008 m. iki 2011 m. gruodžio 31. Projektą vykdė Greifswaldo universitetas, Vokietija, Walter de Gruyter leidykla Berlynas, Niujorkas
 3. Projekto Lituanistika Kaliningrado srityje vadovė 2009 m. Projekto vykdytojai:Lietuvių kalbos institutas ir Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.

4. 2011 m. Sklaidos projekto ,,Tęstinio leidinio Baltų onomastikos tyrimai 2 leidyba“ dalyvė. Paraiškos registracijos Nr. LIT-11027. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba.

5. 2012 m. Projekto Donelaičio tekstų vertimas ir hiperteksto kūrimas italų kalba vadovė. Projekto vykdytojai: Pisos universitetas (Italija) ir Lietuvių kalbos institutas. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Sutarties Nr.S-191.

6. 2012 04 02–2014 03 31. Projekto Wilhelmui Friedrichui Haackui priskiriamorankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno (XVIII a. pr.) tyrimas ir rengimas spaudai, vykdomo pagal sutartį Nr. K-4/2012 vadovė. Projekto sąmata: 105,3 tūks. Lt. Projekto vykdytojai: Lietuvių kalbos institutas, Prahos Karolio universiteto Filosofijos fakulteto Rytų Europos studijų instituto Baltistikos seminaro docentas habil dr. Ilja Lemeškinas. Projektą finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

7. 2012 03 01–2014 03 31. Projekto Senosios lietuvių k. tekstyno (SLIEKKAS) lingvistinės anotacijos technologinė ir mokslinė bazė, vykdomo pagal sutartį  Nr. VAT-42/2012 vadovė. Projekto sąmata: 360.3 tūks. Lt. Projekto vykdytojai: Lietuvių kalbos institutas, Frankfurto prie Maino Goethes universitetas, Pisos universitetas. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

8. 2012–2015 m. Projekto Lituanistikos (Baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra dalyvė. Pagrindinis projekto vykdytojas: Lietuvos edukologijos universitetas.

9. 2013–2015 m. Projekto ,,Mokslo žurnalo Acta Linguistica Lthuanica (68–73) tomų leidyba“, vykdomo pagal sutartį Nr. LIT-7-48, vadovė. Projekto sąmata: 66,9 tūks. Lt. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

10. 2013. Projekto Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis vadovė. Projekto vykdytojai: Latvijos universitetas, Frankfurto prie Maino J. W. Goethes universitetas. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Sutarties Nr. S-234. Projekto sąmata: 18,0 tūks. Lt.

3. Mokslo organizacinė veikla ir mokslo žinių sklaida (indėlis į mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimą, dalyvavimas konferencijų organizacinių komitetų, mokslo žurnalų redakcinių kolegijų darbe, mokslo populiarinimo straipsniai, viešos paskaitos)

3.1. Mokslo organizacinė veikla

Vilniaus pedagoginio universiteto Užsienio kalbų fakulteto mokslo tarybos narė (2004 –2007), Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos narė nuo 2008 m. iki šiol; LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo tarybos narė nuo 2010 m. iki šiol, Lietuvių kalbos instituto Mokslo darbų vertinimo komisijos pirmininkė nuo 2010 m. iki šiol, Lietuvių kalbos instituto Doktorantūros komisijos pirmininkė nuo 2012 m. iki šiol

3.2.    Dalyvavimas gynimo tarybose ir habilitacijos komisijose

Oponuotos disertacijos

 1. VPU doktorantės Dianos Babušytės daktaro disertacija „EUROPEIZMAI: Interleksikologijos teorijos koncepcija, paremta empirinio tyrimo vokiečių, anglų, lietuvių, rusų ir ukrainiečių laikraščių tekstų rezultatais“ 2011 m. gegužės 3 d.
 2. VU doktorantės Linos Plaušinaitytės daktaro disertacija ,,Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas“. 2010 m. gegužės 20 d.
 3. VPU doktorantės Gražinos Droessiger daktaro disertacija „Apie episteminio modalumo raiškos priemones vokiečių ir lietuvių kalbose. Interviu kaip pokalbio rūšies tyrimai remiantis komunikacine – pragmatine modalumo samprata“. 2008 m. kovo 28 d
 4. VDU ir ŠU doktorantės Nerijos Bartkutės daktaro disertacija ,,Joniškio rajono teritorijos toponimija: darybos ir raidos polinkiai“, 2008 m. gegužės 16 d.
 5. VDU ir LKI doktorantės Birutės Triškaitės daktaro disertacijos „Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico–Lithvana genezė“, 2008 m. birželio 18 d.
 6. VPU doktorantės Giedrės Ilčiukienės daktaro disertacija „Muzikos elementų naudojimas mokant anglų kalbos pradiniame etape“ 2008 m. lapkričio 26 m.
 7. VU doktoranto Rolando Kregždžio daktaro disertacija „Paveldėtieji baltų kalbų kūno dalių pavadinimai (/ kamienai) 2005 m. spalio 26 d.
 8. VDU doktorantės Renatos Endzelytės disertacija „Šiaurės vidurio Lietuvos vietovardžiai“ 2005 m. gruodžio 16
 9. VU doktorantės Kristinos Mačiulytės daktaro disertacija „Švietimo idėjos XVIII a. antros pusės LDK proginiuose pamoksluose“ 2004 m. birželio 15 d.

Disertacijos gynimų tarybos narė

1. VU doktorantės Lauros Niedzviegienės daktaro disertacijos ,,Apie metaforiškas ir metonimiškas emocijų konceptualizacijas Else Lasker-Schüler ir Salomėjos Nėries lyrikoje“ gynimo tarybos narė. 2013 m. spalio 17 d.

2. VDU ir LKI doktoranto Aliaksandro Adamkovichaus daktaro disertacijos „Baltų ir slavų kalbų vardyno kontaktai Vitebsko srityje“ gynimo tarybos narė. 2013 gruodžio 4 d. (LKI, VDU).

3. VU doktorantės Jūratės Maksvytytės daktaro disertacijos „Vertimo strategijos perteikiant realijų pavadinimus  iš vokiečių į lietuvių kalbą“ gynimo tarybos narė (VU Kauno humanitarinis fakultetas). 2013 m. gruodžio 18 d.

4. VDU ir LKI doktorantės Aušros Rimkutės daktaro disertacijos ,,1883–1916 metų katekizmų terminai“ gynimo tarybos narė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas). 2012 m. gegužės 18 d

5. VDU ir LKI doktorantės Aurelijos Tamulionienės daktaro disertacijos ,,Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po-, pa-, priesagos -ok- vediniai Lietuvių kalbos žodyne“ gynimo tarybos narė (VDU, LKI). 2012 m. lapkričio 23 d.

 1. VDU ir LKI doktorantės Jurgos Trimonytės Bikelienės daktaro disertacijos „Refrenų fonotaktika ir fonosemantika“ gynimo tarybos narė. 2011 m. birželio 17 d.
 2. VDU ir LKI doktorantės Palmiros Zemlevičiūtės daktaro disertacijos „Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje“ gynimo tarybos narė. 2009 06 25.

8. VU doktoranto Vytauto Rinkevičiaus daktaro disertacijos ,,Prūsų kalbos kirčiavimo sistema“ daktaro disertacijos gynimo tarybos narė. 2009 m. gruodžio 18 d

 1. VU doktorantės Virginijos Masilionytės daktaro disertacijos ,,Gyvūnų simbolika vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologijoje (iš kultūros semiotikos perspektyvos) gynimo tarybos narė. 2008 m. vasario 19 d.
 2. VPU doktorantės Eglės Petronienės daktaro disertacijos ,,Thematic structure of the Lithuanian sentence and its realisation in English” gynimo tarybos narė. 2007 m. kovo 16 d.
 3. VPU doktorantės Jurgos Cibulskienės daktaro disertacijos „Konceptualioji metafora Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkimų diskursuose“ gynimo tarybos narė. 2006 m. kovo 3 d.
 4. VDU ir LKI doktoranto Alvydo Umbraso disertacijos „Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais (pagrindinių kodeksų terminai)“ gynimo tarybos narė. 2005 m. birželio 21 d.
 5. doktorantės Žydronės Kolevinskienės daktaro disertacijos „Nelė Mazalaitė: pasakojimo ypatumai“ gynimo tarybos narė. 2005 m. gruodžio 20 d.
 6. VU doktorantės Daivos Sinkevičiūtės daktaro disertacijos „Senųjų dvikamienių lietuvių asmenvardžių trumpinių struktūra“ gynimo tarybos narė. 2004 m. rugsėjo 20 d.

Habilitacijos procedūros komisijos pirmininkė

Hans-Harry Droessiger habilitacijos procedūra ,,Semantinių – kognityvinių erdvių modelio galimybės ir jų ribotumas – kaip indėlis į kognityvinių teorijų plėtojimą”, 2008 m. spalio 24 d.

Habilitacijos procedūros komisijos narė

1. Ritos Miliūnaitės habilitacijos procedūra „Teoriniai ir taikomieji bendrinės lietuvių kalbos norminimo aspektai“. 2009 m. vasario 27 d.

 1. Sigitos Barniškienės habilitacijos procedūra „Lietuva Rytų Prūsijos literatūroje“. 2009 m. kovo 19 d.
 2. Gintauto Kundroto habilitacijos procedūra „Lyginamoji rusų ir lietuvių kalbų intonacinių sistemų analizė“. 2009 m. kovo 25 d.
 3. Dalios Kiseliūnaitės habilitacijos procedūra „Kalbų ir kultūrų sąveika Lietuvos pajūryje: kuršių ir kuršininkų etninės tapatybės ir savimonės raida“. 2009 m. gegužės 5 d.
 4. Romos Bončkutės habilitacijos procedūra „Lietuvių literatūros modernizavimo dinamika XIX amžiaus pirma pusė“ habilitacijos komisijos narė. 2009 m. gegužės 18 d..
 5. Dalios Pakalniškienės habilitacijos procedūra „Baltų leksikos tyrimai: morfologija ir morfonologija“. 2009 m. gegužės 18 d.
 6. Onos Aleknavičienės habilitacijos procedūra ,,Mažosios Lietuvos lietuvių raštija religinių ir visuomeninių sąjūdžių sąlygomis:XVI ir XVIII amžius“.  2008 m. gegužės 20 d.
 7. Laimutės Kalėdienės habilitacijos procedūra „Sociolingvistiniai ir taikomieji lietuvių kalbos tyrimai“, 2008 m. gegužės 20 d.

Mokslinės stažuotės

Archyvinės medžiagos paieškos Prahos bibliotekose bei archyvuose (14 d. stažuotė Prahoje, 2013 m. gegužės 19–26, lapkričio 3–9 d.). Stažuotės tikslas kaupti medžiagą apie Prahos baltistinį palikimą ir skaityti paskaitas Prahos Karolio universiteto studentams ir dėstytojams tema Prūsistika vakar, šiandien ir rytoj. (Finansavo projektas Lituanistikos (Baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra).

Archyvinės medžiagos paieškos Halle’s bibliotekose bei archyvuose (11 d. stažuotė Hallėje, 2012 m. lapkričio 7–17 d.). Stažuotės tikslas kaupti medžiagą studijai apie vadinamojo Hacko žodyno savininkus ir atsiradimo aplinkybes. (Finansavo VLKK).

2004, 2007, 2011 metais vieno ir dviejų mėnesių stažuotės Slaptajame valstybiniame archyve ,,Prūsijos kultūros paveldas“ Berlyne ir Getingeno universiteto Kalbotyros seminare (finansavo Vokietijos akademinių mainų tarnyba  – DAAD, 2004 m. stažuotę – baronas Wolfgang Hermann von Stetten). Pagal ERASMUS programą dėstyta Getingeno universiteto Kalbotyros seminare 2004–2007 m. ir Pizos universiteto Lingvistikos departamente 2005, 2007, 2012 m.

3.3. Dalyvavimas mokslo žurnalų redakcinių kolegijų darbe

LKI mokslo žurnalo Acta Linguistica Lithuanica vyriausioji redaktorė nuo 2010 06 29.

LMA mokslo žurnalo Lituanistika redakcinės kolegijos narė.

Tęstinio leidinio Indoevropejskoje jazykoznanije I klassičeskaja filologija, Sankt Peterburgas, redakcinės kolegijos narė nuo 2013 metų.

Tęstinio leidinio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskų biblioteka 2009/2010 redaktorių kolegijos narė

3.4. Dalyvavimas tarptautinių mokslinių konferencijų organizaciniuose komitetuose

1. Tarptautinė mokslinė konferencija Baltistikos centrai ir Lietuva: Baltistika pasaulio kontekste. 2013 m. Vilnius: LEU, VU, VDU. 2013 m. vasario 21–22 d. Mokslinio komiteto narė.

2. XXIV tarptautinis onomastikos kongresas. Barselona:. Barselonos universitetas, ICOS. 2011 rugsėjo 5–9 d. Sekcijos vadovė.

3. Tarptautinė mokslinė konferencija Regioninė onomastika; ką sužinome iš vardyno. Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuvių kalbos institutas. 2011 m. lapkričio 10–11 d.

4. 47-oji tarptautinė Arturo Ozolo dienos konferencija Baltų kalbų istorija ir dialektologija. Jakobo Langės 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Ryga: Latvijos universitetas. 2011 kovo 18–19 d.

 1. Tarptautinė mokslo konferencija Rytų Prūsijos kultūros paveldas. Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Kaliningradas: Lietuvių kalbos institutas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas. 2009 10 15-16.
 2. Tarptautinė mokslo konferencija Baltų kalbos ir Šiaurės šalys. Oslas: Oslo universitetas. 2009 06 19-20.
 3. Tarptautinė mokslo konferencija: Lietuvių kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste. Fribūras, Bernas, Ciurichas: Šveicarijos lietuvių bendruomenė, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas. 2008 06 04-06.
 4. Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija: Vardas kalboje, istorijoje ir savimonėje. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2007 10 26–27.
 5. Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija Baltų onomastikos tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2004 11 11–12.

3.5. Ekspertinė veikla:

Nuo 2004 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertų komiteto narė ir ekspertė.

Nuo 2006 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertų komiteto narė ir ekspertė.

 2006, 2007 Studijų kokybės vertinimo centro ekspertė, ekspertų grupės vadovė. Vertintos Vertimo studijų programos.

2007–2010 Projekto Lituanistika ekspertė.

Nuo 2010 m. iki šiol Lietuvos edukologijos universiteto humanitarinių mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos narė.

2013 m. balandžio 16–18 d. Getingeno mokslų akademijos finansuojamo projekto (trukmė 20 metų) ,,II. F. 12 Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen Raum“ (projekto būstinė Münsterio universitetas) tarptautinė ekspertė.

3.6. Mokslo žinių sklaida:

viešosios paskaitos visuomenei, radijo ir televizijos laidos, interviu ir kt.

1. Dalyvavimas knygų pristatymuose Vilniaus knygų mugės renginiuose. 2008–2013 m.

2. Paskaita ,,Gimtoji kalba – tautos dvasios ir minčių namai“ Aachene (Vokietija), atidarant parodą  Susipažinkime su lietuvių kalba –sena kalba moderniai komunikacija. 2013 m. balandžio 25 d.

3. Paskaita ,,Lietuvių kalba – mūsų kultūros ir identiteto pagrindas“. Apskritojo stalo diskusijos Tautinis paveldas – mūsų pasididžiavimas ir ateitis (LR Seimas). 2013 m. birželio 21 d

4. Paskaita ,,Lietuvių kalbos tarmės vakar, šiandien ir rytoj“. Vilniaus žemaičių kultūros draugijos susirinkimas, skirtas Tarmių metams (Mokytojų namai). 2013 m. spalio 29 d

5. Paskaita San Bartolomeo (Italija) bendruomenei ,,Italijos ir Lietuvos ryšiai, plėtojant baltistikos tyrimus“. 2012 m. gegužės 25 d.

6. Dalyvauta Marijos radijo laidoje ir pristatyta knyga Inveniens quaero. Ieškoti rasti nenurimti. 2011 m. gruodžio 8 d.

7. Vieša paskaita Šiuolaikinės lietuvių kalbotyros kryptys ir jų plėtra Lietuvių kalbos institute konferencijoje Kalbininko Kazimiero Jauniaus asmenybė ir mokslinė veikla. Kvėdarna. 2008 m. gegužės 30 d.

8. Paskaita Ostpreussische Familiennamen altpreussischer Herkunft Academia Baltica suvažiavime Malente. 2007 m. vasario 10 d.

9. Paskaita Altpreußische Eigennamen – Quelle der altpreußsischen Lexik Florencijos lingvistų draugijos suvažiavime. 2007 m. sausio 22 d.

10. Paskaita Archive und Forschungsmöglichkeiten nach altpreußisschen Schätzen in Berlin Tolkemita draugijos suvažiavime Berlyne. 2004 m. lapkričio 28 d.

11. Paskaita Altpreußische Eigennamen und ihre Bedeutung für die Pruthenistik Tolkemita draugijos suvažiavime Berlyne. 2004 m. lapkričio 27 d. 

3.7. Mokslo žinių sklaida: kitos publikacijos

Straipsniai

1. Blažienė G. 2013: Ilgas laiškas seneliui // Viekšniai. Istorija ir kultūra. Žemaičių praeitis 16. Vilnius: Dailės akademijos leidykla. ISBN 978-609-447-096, 811–819.

2. Blažienė G. 2013: Die Sprache – Heimstätte des Geistes und der Gedanken des Volkes // EU – quo vadis? Verleihung des Internationales Karlspreises zu Aachen an Dalia Grybauskaitė. Hrsg. Von Olaf Müller und Bernd Vincken. Aachen: einhart. ISBN 978-978-3-943748-15-4, 9–104.

3. Blažienė G. 2012: Pamirštas, bet neužmirštas Petras Mikolainis // Knygnešys, leidėjas, publicistas Petras Mikolainis (1868–1934) laiškuose ir atsiminimuose. Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 2. Sudarytoja: Danguolė Mikulėnienė. Vilnius: EKDDA (Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija). ISBN 978-609-420-218-6,11–13.

4. Blažienė G. 2012: Žaižaruojančio talento maestro // Liepsnojantis maestro. Apie choreografą Elegijų Bukaitį. Vilnius: Krantai. ISBN 978-9955-857-14-3, 8–18. 

5. Mureika J., Blažienė G. 2011: Nedūžtančios vertybės dūžtančiame gyvenime // Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti. Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui prof. habil. dr. Algirdui Gaižučiui. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISBN 978-9955-20-655-2, 22–31.

6.Blažienė G. 2011: Kalba akademiko A. Gaižučio jubiliejui skirtame renginyje – knygos – Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti sutiktuvėse // Mokslas ir gyvenimas 11–12. ISSN 0134-3084, 26–27.

7.Blažienė G. 2011: Prūsų kalba // Visuotinė lietuvių enciklopedija XIX. ISBN 978-5-420-01695-4 (19 tomas), 212.

8.Blažienė G. 2011: Išrautas kalbotyros ąžuolas. Alekso Stanislovo Girdenio atminimui // Gimtoji kalba 11 ISSN 0868-5134, 18–20.

9.Blažienė G. 2011: Corollarium magistro certissimo et devotissimo a sodalibus et amicis. Profesoriaus Rainerio Eckerto aštuoniasdešimtmečiui // Acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV,  ISSN 9771648444013, 191–193.

9.Blažienė G. 2010: Išėjęs, kad pasiliktų // Acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII,  ISSN 9771648444013, 201–204.

10. Blažienė G. 2010: In memoriam Viri doctissimi, Professoris et Amici. Wolfgangas P. Schmidas (1929 10 25–2010 10 22) // Acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII, ISSN 9771648444013, 205–209.

11.Blažienė G. Klimka L. 2010: Per praeitį ir dabartį – į ateitį // Florilegium Lithuanum. Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos nariui ekspertui, prof. dr. Eugenijui Jovaišai 60-mečio proga. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISBN 978-9955-20-518-0, 19–23.

12. Blažienė G. 2007: Kazimiero Kuzavinio onomastikos ir etimologijos darbai 80-osioms gimimo metinėms // Gimtoji kalba 6. ISSN 0868-5134, 10–12.

13.Blažienė G. 2006: Prūsiški asmenvardžiai, prūsų antroponimai // Mažosios Lietuvos enciklopedija III. ISBN 5-420-01612-5 (3 tomas), 760.

14.Blažienė G. 2006: Prūsiški vietovardžiai, prūsų toponimai // Mažosios Lietuvos enciklopedija III. ISBN 5-420-01612-5 (3 tomas), 760–761.

15.Blažienė G. 2005: Internationale Konferenz „Forschungen zur baltischen Onomastik" zu Ehren von Aleksandras Vanagas. Vilnius/Litauen, 11. und 12. November 2004 // Namenkundliche Informationen 87/88. ISSN 0943-0849. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 375-379.

Sudaryti leidiniai

1. 2013. Acta Linguistica Lithuanica LXIX. ISSN 1648-4444, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Grasilda Blažienė. 339 p.

2. 2013. Acta Linguistica Lithuanica LXVIII. ISSN 1648-4444, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Grasilda Blažienė. 166 p.

3. 2012. Acta Linguistica Lithuanica LXVII. ISSN 1648-4444, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Grasilda Blažienė. 198 p.

4. 2012. Acta Linguistica Lithuanica LXVI. ISSN 1648-4444. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Grasilda Blažienė. 190 p.

5. 2012. Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai. Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 3. Mokslo straipsnių rinkinys. ISBN 978-609-420-232-2. Vilnius: EKDDA (Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija). Sudarytojai : Grasilda Blažienė, Nadežda Morozova, Jolanta Zabarskaitė. 271 p.

6.   2011: Acta Linguistica Lithunica LXIV–LXV. ISSN 9771648444013, 206 p.

7. 2011: Kul'turnoje nasledije Vostocnoj Prussiji. I, II. ISBN 978-609-411-065-8. Kaliningrad: Izdatel'sto Baltijsskogo federal'nogo universiteta im I. Kanta. Sostaviteli: Grasilda Blažienė, Natalija Lichina, I t. 165 p., II t. 145 p.

8. 2011: Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti. Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui prof. habil. dr. Algirdui Gaižučiui. ISBN 978-9955-20-655-2. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. Sudarytojai: Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas, 988 p.

9. 2011: Baltų onomastikos tyrimai 2. ISBN 978-609-411-068-9. Vilnius:Lietuvių kalbos institutas. Sudarytojai: Grasilda Blažienė, Alma Ragauskaitė, 253 p.

10. 2010: Florilegium Lithuanum. Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos nariui ekspertui, prof. dr. Eugenijui Jovaišai 60-mečio proga. ISBN 978-9955-20-518-0. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. Sudarytojai: prof. dr. Grasilda Blažienė, doc. dr. Sandra Grigaravičiūtė, prof. dr. Aivas Ragauskas, 418 p.

4. Narystė užsienio šalių nacionalinėse mokslų akademijose ir mokslo draugijose, tarptautinėse mokslo organizacijose; tarptautinį pripažinimą liudijanti informacija; garbės vardai; valstybės apdovanojimai ir kita:

Tarptautinės onomastikos mokslų tarybos (ICOS) narė nuo 2000 metų iki dabar.

Vokietijos onomastikos draugijos narė nuo 2000 metų iki dabar.

Regensburgo universiteto (Vokietija) Onomastikos draugijos narė korespondentė nuo 2007 metų iki dabar.

5. Numatomas kandidato įnašas vykdant Lietuvos mokslų akademijos misiją

1. Ekspertiniu ir tiriamuoju darbu prisidėčiau prie LMA ekspertinės kompetencijos ir siekio plėtoti Europos mokslinių tyrimų erdvę bei pritraukti užsienio partnerius;

2. Inicijuočiau veiklas, kurios padėtų sustiprinti šiuo metu susilpnėjusią vieną svarbiausių humanitarinių mokslo sričių baltistiką resp. prūsistiką ir atgaivinti jos reikšmę pasaulio humanitarinių mokslų kontekste;

3. Aktyviai dalyvaučiau Socialinių ir humanitarinių mokslų komiteto veikloje, orientuotoje į socialinę ir kultūrinę krašto plėtrą, skleidžiant visuomenei kalbotyros mokslo žinias, inicijuojant taikomuosius projektus, bendradarbiaujant su kitų mokslo sričių, kultūros, švietimo, verslo atstovų bendruomene.

 2014 03 12        Grasilda Blažienė

Mokslinė veikla 1994–2003 m.

1. Mokslinio pripažinimo lygis

1.1. Monografijos ir/arba kolektyvinių monografijų dalys, specializuoti žinynai

Blažienė G. 2000: Die baltischen Ortsnamen im Samland. Hydronymia

Europaea; Sonderband II. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 187 p., 1 žemėlapis. ISBN 3-515-07830-4.

1.2. Moksliniai straipsniai (jei yra, jų sąraše išskirti Thomson Reuters Web of
Science duomenų bazės leidinius su citavimo rodikliu)

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazės leidiniai su citavimo rodikliu

Blažienė G. 2003: Zur altpreussischen Namenforschung // Indogermanische Forschungen, Bd. 108 Walter de Gruyter: Berlin-New York, ISSN 0019-7262, 267–278.

Kiti moksliniai straipsniai

1. Blažienė G. 2003: Zu den neu entdeckten altpreussischen Ortsnamen südlich vom Pregel // Res Balticae 9. ISBN 88-7545-916-4, Pisa: Tep, 33–55.

2. Blažienė G. 2002, Sembos vietų vardai – istorijos šaltinis // Istorija LIII. ISSN 1392-0456, 15–21.

3. Blažienė G. 2002. Sembos oikonimų variantai ir jų santykis su krašto raidos istorija // Istorija LIV. ISSN 1392-0456, 34–40.

4. Blažienė G, 2001:  Die altpreussischen Ortsnamen im Samland mit dem Suffix *it- // Res Balticae 7. ISBN 88-7545-916-9. Pisa: ECIG, 33–55.

5. Blažienė G. 2001: Stand und Aufgaben der altpreussichen Onomastik // Namenkundliche Beiträge Wolfgang P. Schmid zum 70. Geburtstag. ISBN 3-515-07925-4 / ISSN 0002-2977. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz: Franz Steiner Verlag Stuttgart, 47–60.

6. Blažienė G. 1999: Zu den altpreussischen Ortsnamen des Samlandes // Darbai ir dienos. ISSN 1392-0588 1999 10 (19), 59–69.

7. Blažienė G. 1999: Sembos vietovardžiai Rytprūsių foliantuose // Acta Linquistica Lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai) XLI. ISSN 0130-0172, 96–100.

8. Blažienė G. 1998: Dėl XVI-XVII a. Sembos vietovardžių // Baltistica V priedas. ISSN 0132-6503, 59–78.

9. Blažienė G. 1998: Die altpreussischen Ortsnamen anthroponymischer

Herkunft // Colloqium pruthenicum secundum. ISBN 85-7052-4 Krakow Universitas, 25–37.

10.Blažienė G. 1995. Nauji prūsų vardyno duomenys // Baltistica XXX(2). ISSN 0132-6503, 93–104. 

1.3. Kviestiniai ir (svarbesni) konferencijų pranešimai

1. Blažienė G. Eigennamen als Quelle der altpreussischen Sprachgeschichte / XXI tarptautinis onomastikos kongresas. Uppsala: Uppsalos universitas, ICOS. 2002 m. rugpjūčio 19–24 d.

2. Blažienė G. Zu den altpreussischen Ortsnamen im Samland / Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija Etimologija ir onomastika. Vilnius: Vilniaus universitetas. Zu den altpreussischen Ortsnamen im Samland. 2001 m. lapkričio 9 d.

3. Blažienė G. Deappellativische Ortsnamen im Samland / Tarptautinė konferencija Colloquium Pruthenicum tertium, Zakopanė: Krokuvos universitetas. 2001 m. rugsėjo 26–30 d.

4. Blažienė G. Die altpreussischen Ortsnamen des Samlandes mit dem Suffix *-it- / IX tarptautinis baltistų kongresas Baltų kalbos amžių kaitoje. Ryga: Latvių kalbos institutas, Latvijos universitetas. 2000 m. spalio 3–6 d.

5. Blažienė G. Stand und Aufgaben der altpreussischen Onomastik. Kviestinis pranešimas / Tarptautinis simpoziumas, skirtas prof. dr. W. P. Schmido 70-mečiui. Getingenas: Getingeno universitetas. 1999 m. spalio 25 d.

7. Blažienė G. Dėl XVI–XVII a. Sembos vietovardžių / VIII tarptautinis baltistų kongresas. Vilnius: Vilniaus universitetas. 1997 m. spalio 7–9 d.

8. Blažienė G. Die altpreussischen Ortsnamen anthroponymischer Herkunft / Tarptautinė konferencija Colloquium Pruthenicum secundum. Kraków: Krokuvos universitetas. 1996 m. spalio 3–6 d.

9. Blažienė G. Nauji prūsų vardyno duomenys / VII tarptautinis baltistų kongresas, Ryga: Latvių kalbos institutas, Latvijos universitetas. 1995 m. birželio 13–15 d.

2. Sukurta mokslinė mokykla arba esantys akivaizdūs jos brandos požymiai (parengtų mokslo daktarų skaičius, dalyvavimas vykdant mokslo programas ir projektus)

2.1 .Parengtų mokslo daktarų skaičius 

1998–2001 m Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto doktorantės D. Deltuvienės humanitarinių mokslų krypties kalbotyros srities daktaro disertacijos Mažosios Lietuvos oikonimai XIII–XVII a. mokslinė vadovė. Disertacija apginta  2001 m. balandžio 25 d.

2.2.    Dalyvavimas vykdant mokslo programas ir projektus

Tarptautinio projekto Hydronymia Europaea dalyvė 1995–2005 m. Projektą vykdė Mainco mokslų ir literatūros akademija, Vokietija, Lenkijos mokslų akademijos Lenkų kalbos institutas Krokuvoje, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.

3. Mokslo organizacinė veikla ir mokslo žinių sklaida (indėlis į mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimą, dalyvavimas konferencijų organizacinių komitetų, mokslo žurnalų redakcinių kolegijų darbe, mokslo populiarinimo straipsniai, viešos paskaitos)

3.1. Dalyvavimas gynimo tarybose ir habilitacijos komisijose

Oponuotos disertacijos

1. VDU doktorantės Ilonos Mickienės  daktaro disertacija ,,Telšių rajono toponimų daryba“ oponentė. 2001 m. vasario 19 d.

2. LKI eksternu gynusios Marijos Razmukaitės daktaro disertacija ,,Lietuvos priesaginiai oikonimai“ oponentė. 1998 m. lapkričio 24 d.

Disertacijos gynimų tarybos narė

1. VU Kauno humanitarinio fakulteto doktorantės Daivos Deltuvienės disertacijos ,,Mažosios Lietuvos oikonimai XIII–XVII a.“ gynimo komiteto narė. 2001 m. balandžio 25 d.

Mokslinės stažuotės

2000, 2001 metais ilgalaikės stažuotės (vieno ir dviejų mėnesių) Slaptajame valstybiniame archyve ,,Prūsijos kultūros paveldas“ Berlyne ir Getingeno universiteto Kalbotyros seminare (finansavo Vokietijos akademinių mainų tarnyba  – DAAD ir Franz Thyssen fondas). Pagal ERASMUS programą dėstyta Getingeno universiteto Kalbotyros seminare 2001–2003 m. ir Pizos universiteto Lingvistikos departamente 2003 m.

3.2. Ekspertinė veikla:

2002–2003 m. Studijų kokybės vertinimo centras Išorinis filologijos krypties vertimo studijų programų vertinimas.

3.3. Mokslo žinių sklaida: kitos publikacijos

Straipsniai

1. Blažienė G., Bilkis L. 2001: Litauische Namenforschung seit 1990 // Namenkundliche Informationen 79/80. ISSN 0943-0849. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 245–260.

2. Blažienė G. 1996: Rec kn.: Rozalia Przybytek. Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreußens. (Nazvy miejscowe pochodzenia batyckiego w poludniowej częi Prus Wschodnich). Hydronymia Europaea. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1993. 361 S. // Baltistica XXX(2). ISSN 0132-6503, 273–275.

3. Blažienė G. 1994: Rec. kn.: M. Biolik. Hydronymia dorzecza Pregoy z terenu Polski. Olsztyn: Wydaw. wyzszej szkoly pedagogicznej w Olsztyne, 1987. - 391 S. // Baltistica XXIX(2). ISSN 0132-6503, 223–225.

4. Blažienė G. 1994: Sembos vietovardžių klausimu // Prūsijos kultūra. Vilnius: Academia. ISBN 9986-08-014-2, 10–17.

4. Narystė užsienio šalių nacionalinėse mokslų akademijose ir mokslo draugijose, tarptautinėse mokslo organizacijose; tarptautinį pripažinimą liudijanti informacija; garbės vardai; valstybės apdovanojimai ir kita:

Tarptautinės onomastikos mokslų tarybos (ICOS) narė nuo 2000 metų iki dabar.

Vokietijos onomastikos draugijos narė nuo 2000 metų iki dabar.

2014-10-17         Prof. Grasilda Blažienė

 

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas