LMA | Asmeninės svetainės

Staugaitis Gediminas


El. paštas: staugaitis@agrolab.lt

 

Prof. habil. dr. Gediminas STAUGAITIS

Gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas

 

Gimė 1952 m. kovo 27 d. Kaune. Mokėsi Kauno IV vidurinėje mokykloje. 1975 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą (mokslinio agronomo specialybė). Baigęs 1975-1979 m. dirbo Respublikinės agrochemijos laboratorijoje dirvožemininku. 1979 m. Lietuvos bitininkų draugijos pirmininko pavaduotojas, 1979-1980 m. - Vilkaviškio rajono ‚Gražiškiečio“ kolūkio agronomas. 1980-1984 m. Respublikinės agrochemijos laboratorijos dirvožemio operatyvinės grupės viršininkas. Nuo 1978 m. studijavo LŽŪA neakivaizdinėje aspirantūroje ir 1980 m. apgynė disertaciją „Įvairių sėjomainos grandžių įtaka miežių grūdų kokybei“ (vadovas prof. A. Stancevičius).

1984-2000 m. dirbo Vytėnų bandymų stotyje, vėliau reorganizuotame Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute: biochemijos, vėliau - agrochemijos, po to - agronominių analizių laboratorijos vedėju, daržovių agrotechnikos skyriaus vedėju, vyresniuoju mokslo darbuotoju. Mokslo sritis buvo daržovių kokybė, tręšimo ir daržovių mitybos klausimai, ekologija. 1991-2003 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto tarybos narys, 1999 m. institute apgynė habilituoto daktaro disertaciją "Lauko ir šiltnamių daržovių tręšimo azoto trąšomis optimizavimas".

2001-2008 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedroje, 2008 m. suteiktas profesoriaus vardas. 2003-2009 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centro direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas, tose pačiose pareigose nuo 2010 m. šią įstaiga reorganizavus į Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialą Agrocheminių tyrimų laboratoriją. 2014-2016 m. laikotarpiu antraeilėse pareigose dirbo LAMMC Žemdirbystės instituto Agrobiologijos laboratorijos vedėju.

Per 1979-2018 m. laikotarpį Gediminas Staugaitis parengė 196 mokslines publikacijas, o per pastaruosius 10 metų parašė 23 straipsnius leidiniuose su citavimo indeksu, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje ir 16 straipsnių recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose. Populiarioje spaudoje išspausdino virš šimtą straipsnių, parengė 21 rekomendaciją. Parengė leidinį su J. Jurkšaičiu "Daržovių tręšimas" (1994), tarptautinę monografiją su užsienio bendraautoriais „Soil testing methods and fertilizer recommendation in Central-Eastern European contries“ (2008), knygas su bendraautoriais „Agroekosistemų komponentų valdymas“ (2011), „Lietuvos žemės našumas“ (2011 m.), „Inovatyvūs dirvotyros ir agrochemijos mokslo sprendimai“ (2015 m).

Gediminas Staugaitis yra parengęs dešimt doktorantų, šiuo metu vadovauja trims. Nuo 2004 m. jis yra Lietuvos standartizacijos departamento Trąšų komiteto (TK 57) pirmininkas, nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro tarybos narys bei Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro agronomijos krypties doktorantūros tarybos narys. Gediminas Staugaitis buvo  Lietuvos šiltnamių asociacijos vienas iš įkūrėjų, 1997-1998 m. pirmasis jos direktorius, 1998 m. - Lietuvos bulvių ir daržovių asociacijos įkūrimo iniciatorius, steigėjas ir įstatų rengėjas. 2012 m. apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“, o 2015 m. kartu su prof. Zigmu Jonu Vaišvila už darbų ciklą „Lietuvos žemės našumo vertinimas ir augalų mitybos optimizavimas“ Vytauto Vazalinsko premija.

Gedimino Staugaičio mokslinių tyrimų kryptys: 1) agrochemija ir dirvotyra, 2) daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė, 3) ekologija, 4) žemdirbystė. Nuo 1987 m. vykdė 30 tarptautinių ir šalies stambių mokslo projektų, iš jų 22 dalyvavo kaip vadovas.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas