LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Fedaravičius Algimantas


El. paštas: algimantas.fedaravicius@ktu.lt

Algimantas Fedaravičius

Telefonų numeriai:  (837) 223023; 869955231

 

Išsilavinimas:

Kauno politechnikumas, rajoniniai elektros ryšiai ir radiofikacija, technikas, 1965;

Kauno politechnikos institutas, elektros pavaros ir pramonės įrenginių automatizavimas, inžinierius, 1975;

Kauno politechnikos institutas, technikos mokslų kandidatas, 1979;

Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas, technikos mokslų daktaras, 1988;

Kauno technologijos universitetas, suteiktas profesoriaus pedagoginis laipsnis, 1991;

Lietuvos mokslo taryba,nostrifikuotas habilituoto technikos mokslų daktaro laipsnis, 1993;

 

Profesinė patirtis: 

1968 12 - 1980 09 KPI mokslo centras “Vibrotechnika”; technikas, inžinierius, vyresnysis inžinierius, vyresnysis mokslinis bendradarbis;

1980 09 - 1991 10 KPI mokslo centras “Vibrotechnika”; Vibromechanizmų laboratorijos vedėjas;

1991 10 - 2004 12 KTU Teorinės mechanikos katedra; katedros vedėjas, profesorius;

2000 02 –2016 12 KTU Gynybos technologijų institutas; direktorius;

2001 12 –2012 02 KTU Mechanikos ir mechatronikos fakultetas; dekanas;

2004 12 - 2012 02 KTU Teorinės mechanikos katedra; profesorius;

2012 02 - 2020 09 KTU Transporto inžinerijos katedra; profesorius;

2020 09 – iki dabar KTU Transporto inžinerijos katedra; vyriausiasis mokslo darbuotojas.

 

Mokslinė veikla: 

Mokslinių tyrimų kryptis:  

Mechaninių, elektromechaninių ir mechatroninių sistemų dinamika,valdymas, optimali sintezė bei taikymai prietaisų gamybos, skaičiavimo technikos, mikroelektronikos, gynybos ir kitose srityse.

Tyrimai, tyrimų rezultatai:

Vadovavo 125 moksliniams tiriamiesiems darbams, programoms ir projektams.

– sukurtas miniatiūrinių ir mikrominiatiūrinių detalių vibracinio transportavimo ir orientavimo procesų, valdant sausąją trintį, būdas ir jo skaičiavimo metodika, kuri pritaikyta bortinių specialiosios paskirties skaičiavimo mašinų operatyvinės atminties įrenginių automatizuoto surinkimo technologinės įrangos sukūrimui ir praktiniam įdiegimui;

– panaudojant vibracinių ir smūginių sistemų dinamines savybes sukurti, ištirti ir įdiegti bortinės radioelektroninės aparatūros automatizuotos kontaktinės kontrolės įrenginiai;

 – sukurta sukietėjusių medžiagų uždarose bunkerinėse talpyklose birumo grąžinimo, panaudojant sprogimo energiją, technologija ir ištirta birumo grąžinimo procesų dinamika, kuri praktiškai panaudota avarinės situacijos likvidavimui Klaipėdos jūrų uoste;

– panaudojant mechaninių, lazerinių, pneumatinių ir informacinių sistemų savybes ir optimaliosios dinaminės sintezės principus, sukurta, ištirta ir praktiškai Lietuvos ir užsienio gynybos institucijose įdiegta serija lazerinių šaulių treniruoklių, leidžiančių realiai imituoti naudojamų šaulių ginklų pavienių šūvių ir šūvių serijų režimus, kovines situacijas bei visus Lietuvos kariuomenės vado aprobuotus šaulių rengimo pratimus;

– suformuoti ir ištirti nauji dviejų susijusių masių vidinės ir išorinės balistikos uždaviniai, ir nustatytos dviejų vieno sprogimo ginklo vamzdyje iššautų masių skrydžio dinaminės charakteristikos (trajektorijos, greičiai, pagreičiai), kurių pagrindu sukurta ir praktiškai įdiegta pusiau natūralaus šaudymo iš artilerinių sistemų treniruočių įranga;

– sukurtas sklandytuvo LAK-17B skaitinis modelis, pritaikytas sklandytuvo kritiniams režimams tirti, kuris leidžia įvertinti atskirų sistemos elementų parametrų kitimo įtaką bendram sistemos veikimui ir sudaryta metodika, kuri pritaikyta praktiškai sklandytuvą sertifikuojant;

 – panaudojant teorinių ir eksperimentinių tyrimų bei kompiuterinio modeliavimo metodiką, sukurta raketinių taikinių artimojo ir vidutinio nuotolio oro gynybos sistemoms teorinė ir inžinerinio konstravimo bazė; nustatyti raketos korpuso aerodinaminio aptekėjimo dėsningumai, pasipriešinimo jėgos, variklio traukos kokybinės ir kiekybinės charakteristikos, reikalingos reikiamoms išorinės balistikos charakteristikoms užtikrinti, raketos skrydžio stabilumo, trajektorijos, greičio ir pagreičio teoriniai tyrimai ir kompiuterinis modeliavimas aktyviojoje ir pasyviojoje skrydžio fazėse, sukurti eksperimentiniai pavyzdžiai ir atlikti jų poligoniniai-eksperimentiniai bandymai; tyrimų pagrindu sukurti raketiniai taikiniai įdiegti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalione ir sėkmingai panaudoti eilėje oro gynybos pratybų.

 

Publikacijos:

Paskelbtos 273 publikacijas, iš jų 73 ISI Web of Science leidiniuose.

Monografijos:

–  Volkovas, Vitalijus; Doroševas, Viktoras; Fedaravičius, Algimantas. Medžiagų bunkerinėse talpyklose birumo grąžinimo procesų dinamika: monografija. Kaunas: Technologija, 1997. p. 152.

–  Fedaravičius, Algimantas. Dynamic synthesis of functional and technological mechanisms // Virpesių mechanika ir technika : monografija. Vilnius: Lietuvos mokslas, 1998. p. 180-237.

Fedaravičius, Algimantas; Tarasevičius, Kęstutis. Miniatiūrinių detalių vibracinio transportavimo bei orientavimo mechanizmai ir jų dinamika: monografija. Kaunas: Technologija, 1998. p.148. 

–  Bakšys, Bronius; Fedaravičius, Algimantas. Vibracinės automatinio manipuliavimo sistemos ir mechanizmai: monografija. Kaunas: Technologija, 2004. p. 374.

 

Išradiminė - inovacinė veikla:

128 išradimų ir patentų (iš jų 8 patentai JAV, D. Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje) autorius ir bendraautoris.

12 sukurtiems ir įdiegtiems Lietuvos ir užsienio gynybos struktūrose įrenginiams suteikti NATO NSN kodai ir jie įtraukti į NATO Logistikos katalogą:

–   Lazerinis šaulių treniruoklis LT -2M; 6920-47-000-2840;

–   60 mm minosvaidžių pusiau natūralaus šaudymo treniruočių įranga MT- 60; 6920-47-0002835;

–   120 mm minosvaidžių pusiau natūralaus šaudymo treniruočių įranga MT-120; 6920-47-0002836;

–   Lazerinė karių ir kovinių vienetų taktikos apmokymo poligono sąlygomis įranga KLUIS; 6920-47-00028;

–    Lazerinis šaulių treniruoklis LT4; 6920-47-000-7217;

–    Lazerinis šaulių treniruoklis LT5; 6920-47-000-7909;

–    Lazerinis kulkosvaidžio treniruoklis LT-FN MAG; 6920-0000-7910;

–    Lazerinis granatsvaidžio treniruoklis LT-CARL GUSTAF; 6920-47-000-7911;

–    Mokomasis raketinis kompleksas RT-400; 6920-47-000-8331;

–    Lazerinis pistoletas LT-5M GLOCK-17; 6920-47-000-9046;

–    Automatinis lazerinis šautuvas  LT-5M- M4A1; 6920-47-000-9047;

–    Lazerinis pistoletas  LT-5M – P226; 6920-47-000-9048.

 

Sukurtos įrangos pagrindu įsteigti šaulių mokymo centrai: Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjame pulke, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Lietuvos Teisingumo ministerijoje, Latvijos Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijose, VSAT pasieniečių mokykloje, Lietuvos Šaulių sąjungos mokymo centruose Tauragėje ir Šiauliuose, Kauno karininkų ramovėje, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje; 60 mm, ir 120 mm minosvaidžių treniruočių įranga įdiegta Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje; mokomasis raketinis kompleksas RT-400 įdiegtas KOP Oro gynybos batalione ir panaudotas NATO oro gynybos pratybose „Amber Arrow: 2014, 2015, 2017 m., „Baltic Zenith“ 2018, 2019, 2020 m. ir „Tobruq Legacy 2020“.


Doktorantūra, specialistų rengimas:

Buvo mechanikos inžinerijos (09T) doktorantūros komisijos nariu (2002-2010 m.), Transporto inžinerijos (03T) doktorantūros komisijos nariu (2007-2010 m.), Transporto inžinerijos (03T) doktorantūros komisijos pirmininku (2010-2014 m.).

Dalyvavo 8 habilitacijos ir 42 doktorantūros procedūros komisijose.

Vadovavo 11 sėkmingai apgynusiems  disertacinius darbus doktorantams:

A. Sudintas. Vibracinių įtaisų, skirtų radioelektroninės aparatūros gaminių kontaktinei kontrolei sukūrimas ir tyrimas, 1989.
Z. Klimavičius. Kūnų banginio transportavimo mechanizmų sukūrimas ir tyrimas, 1991.
Ž. Jankauskas. Feromagnetinių detalių vibracinio magnetoabrazyvinio apdirbimo įrenginių kūrimas ir tyrimas, 1992.
J. Mikučionienė. Miniatiūrinių detalių vibracinio abrazyvinio apdirbimo proceso dinamikos tyrimas, 1997.
K. Tarasevičius. Vibracinio transportavimo, esant valdomai sausajai trinčiai, dinamikos tyrimas, 1998.
A. Matukas. Lazerinio šaulių treniruoklio su pilnu šūvių imitavimu kūrimas ir tyrimas, 2000.
E. Sližys. Ginklo atatrankos imitavimo pavaros kūrimas ir dinamikos tyrimas, 2005.
V. Jonevičius. Dviejų susijusių masių vidinės ir išorinės balistikos tyrimas ir taikymas, 2006.
P. Šaulys. Minosvaidžio minos imitatoriaus ir grunto sąveikos tyrimas, 2009.
M. Andrikaitis. Sklandytuvo LAK-17B konstrukcijos kritinių režimų modeliavimas ir tyrimas, 2014.
S. Račkauskas. Kietojo kuro raketinio variklio vidinės balistikos tyrimas skaitiniais ir eksperimentiniais metodais 2020.


Mokslo organizacinė ir ekspertinė veikla: 

–   Lietuvos mokslų akademijos narys;

–   Kauno technologijos universiteto Senato narys;

–   Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Senato narys;

–   Kauno technikos  kolegijos  Steigiamosios tarybos narys;

–   Lietuvos Respublikos Mokslo premijų komisijos narys (2005-2009 m.);

–   VŠĮ „S. Dariaus ir S.Girėno aerodromas” valdybos pirmininkas;

–   Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto pirmininkas;

–   inicijuotas ir parengtas projektas dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo papildymo 2006 10 09; Nr. X-852, Vilnius;

–   dalyvavimas ŠMM darbo grupėje dėl SPIN-off  įmonių steigimo 2008 m.;

–   Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko potvarkiu 2012 03 14 Nr. 78 darbo grupės dėl S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80 metų sukakties paminėjimo narys.

 

 Dalyvavimas organizuojant tarptautines mokslines konferencijas:

–   tarptautinės konferencijos „Transporto priemonės“ organizacinio komiteto narys, sekcijos „Gynybos technologijos“ pirmininkas;

–  tarptautinės konferencijos „Mechanika“ organizacinio komiteto narys, sekcijos „Mechaninių sistemų dinamika“ pirmininkas;

–  tarptautinės konferencijos „Balttechmaš: mašinų gamybos progresyviosios technologijos, mašinos ir mechanizmai“ (Rusija) organizacinio komiteto narys;

–  tarptautinės konferencijos „Paviršiaus inžinerija ir gaminių renovavimas“ (Ukraina) organizacinio komiteto narys;

–   tarptautinės konferencijos „Mechatroninės sistemos ir medžiagos“ (MSM 2011) mokslinio komiteto pirmininko pavaduotojas.

 

Periodinių mokslo leidinių leidybos organizavimas: 

–    mokslo žurnalas „Mechanika“; redakcinės kolegijos narys;

–    mokslo žurnalas „Vibroengineering“; redakcinės kolegijos narys;

–   mokslo žurnalo „Problems of Mechatronics (Armament, Aviation, Safety Technology)“ (Lenkija); redakcinės kolegijos narys;

–   periodinio mokslinių straipsnių rinkinio „Baltijos šalių mechanikos inžinerijos asociacijos (BAME) mokslinių straipsnių rinkinys“ (Rusija, Kaliningradas) redakcinės kolegijos narys.

 

Studijos: 

Skaito šiuos  bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų modulius lietuvių ir anglų kalbomis:

–   P190B231  Teorinė mechanika  6 kr. (bakalauro studijos);

–   T310B107 Aerodinamikos pagrindai 6 kr. (bakalauro studijos);

–   T310B113 Orlaivių aerodinamika ir skrydžio dinamika 9 kr. (bakalauro studijos);

–   T310M010 Skaičiuojamoji aerodinamika 6 kr. (magistrantūros studijos);

–   T310M102 Orlaivių stabilumas ir valdumas 6 kr. (magistrantūros studijos);

–   T280M631  Transporto priemonių aerodinamika 6 kr. (magistrantūros studijos);

–   T320M001 Raketų technika ir judėjimas 6 kr. (magistrantūros studijos);

–   P190D217  Analizinė mechanika  6 kr. (doktorantūros studijos);

–   T330D001   Gynybos sistemų dinamika  6 kr. (doktorantūros studijos).

 

 Parengė šiuos studijų vadovėlius ir mokomąsias knygas aukštosioms mokykloms:

 Vadovėliai: 

–  Fedaravičius A., Jurkauskienė E., Mikučionienė J., Rudgalvienė N. Teorinė mechanika: teorijos pagrindai ir uždaviniai. Kaunas: Technologija, 2010, – 647.

–   Bakšys B., Fedaravičius A. Robotų technika: vadovėlis / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2004, - 496.

Mokomosios  knygos: 

–   Fedaravičius A., Jurkausienė E., Rudgalvienė N. Teorinės mechanikos uždavinių sprendimo vadovas (I d. Statika). Mokomoji knyga. - Kaunas, Technologija, 1997, -168.

–  Fedaravičius A., Jurkauskienė E., Rudgalvienė N. Teorinės mechanikos uždavinių sprendimo vadovas (II d. Kinematika). Mokomoji knyga. - Kaunas: Technologija, 2000, - 173.

–  Fedaravičius A., Jurkauskienė E., Rudgalvienė N. Teorinės mechanikos uždavinių sprendimo vadovas (III d. Taško ir sistemos dinamika). Mokomoji knyga. - Kaunas: Technologija, 2003, - 191.

–  Fedaravičius A., Jurkauskienė E., Rudgalvienė O.N. Teorinės mechanikos uždavinių sprendimo vadovas. D. 4. Standaus kūno dinamika ir analizinės mechanikos elementai: mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Teorinės mechanikos katedra. Kaunas: Technologija, 2005, -130.

 

Apdovanojimai: 

–   Medalis už geriausią studentišką mokslinį darbą Sovietų Sąjungoje 1973 m.;

–   Lietuvos Valstybinė mokslo premija 1983 m. (bendraautoriai J.Gecevičius, V.Ragulskienė, V.Paliūnas);

–   Lietuvos mokslo premija 2005 m. (bendraautoriai B.Bakšys, M.Ragulskis);

–   Lietuvos mokslų akademijos Kazimiero Simonavičiaus premija (mechanika) 2010 m.;

–   Prizas „Eureka“ už efektyviausią išradimą Respublikoje 1983 m.;

–   Pasaulinės intelektualiosios nuosavybės organizacijos (WIPO) aukso medalis 1985 m.;

–   Kauno technologijos universiteto rektoriaus padėkos: 1997, 1999, 2000, 2004, 2016 m.;

– Aukso medaliai „Lietuvos metų gaminys“ mašinų ir įrenginių srityje  2000, 2005, 2007, 2010, 2013, 2014, 2016 m. už sukurtą ir įdiegtą įrangą Lietuvos ir užsienio gynybos institucijose;

–   Baltijos šalių mašinų gamintojų asociacijos Emanuelio Kanto medalis 2004 m.;

–   Lietuvos pramoninkų konfederacijos ženklas „Profesijos riteris“ 2006 m.;

–   Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro padėkos: 2007, 2016 m.;

–   Kauno apskrities viršininko „Garbės ženklas“ 2009 m.;

–   Kauno m. savivaldybės II-ojo laipsnio Santakos Garbės ženklas 2011 m.;

–   Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis civiliams „Už nuopelnus“ 2016 m.;

–  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vado padėka už bendradarbiavimą kuriant ir įdiegiant naujus inžinerinius sprendimus, padedančius tobulinti LK Karinių oro pajėgų oro gynybos pasirengimą, 2019 m.;

–  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vado padėka už techninį aprūpinimą ir dalyvavimą NATO oro gynybos pratybose „TOBRUQ LEGACY 2020“.

 

Laisvalaikis:

grožinė literatūra, fizinė kultūra ir sportas, mėgėjiška aviacija (asociacijos “Aero Pilot “ narys, piloto LT.FCL.PPL-419 licencija).

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas