LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Mokrik Robert


El. paštas: robert.mokrik@gf.vu.lt

 

MOKRIK ROBERT (g. 1948 m. Estijoje, Võru mieste). Hidrogeologas, habil. daktaras (fiziniai mokslai, geologija), Vilniaus universiteto (VU) profesorius ir Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros vedėjas, Lietuvos MA narys ekspertas (2009), tikrasis narys (2011).

VU Gamtos mokslų fakultetas (GMF), K. Čiurlionio 21, LT-03101, tel.:(8-5) 2398278, tel./faks.: (8-5) 2398283.

Aukštojo mokslo ir doktorantūros (aspirantūros) studijos: baigė VU Gamtos mokslų fakultetą ir įgijo inžinieriaus geologo-hidrogeologo kvalifikaciją (1966-1971); 1974-1976 m. studijavo Lietuvos Geologijos institute aspirantūroje (doktorantūroje).

Moksliniai laipsniai ir vardai: 1978 m. Maskvoje Sąjunginiame hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslų tyrimų institute (VSEGINGEO) apgynė mokslų daktaro disertaciją „Šiaurės Pabaltijo požeminio vandens eksploatacinių išteklių formavimasis ir įvertinimo ypatumai“ ir 1990 m. ten pat– habilituoto daktaro disertaciją „Pabaltijo pajūrio hidrogeologija“, vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas (1984), profesoriaus vardas (2000).

Mokslinė veikla: matematinio modeliavimo metodais įvertino šiaurinės Pabaltijo ir vakarinės Lietuvos dalies požeminio vandens eksploatacinius išteklius, Baltijos artezinio baseino pavyzdžiu patobulino platforminio tipo sedimentacinių baseinų hidrogeologinio klasifikavimo ir paleohidrogeologinių rekonstrukcijų principus, atliko Baltijos regiono geostruktūrinį hidrogeologinį rajonavimą, nagrinėjo hidrostratigrafijos unifikavimą, pateikė regioninę požeminio vandens hidrocheminę klasifikaciją ir požeminės hidrosferos evoliucijos modelį, izotopiniais-hidrogeocheminiais tyrimais pagrindė Baltijos artezinio baseino zoniškumą, išryškino ištirpusio požeminiame vandenyje helio anomalijų kilmę, jūrinių nuogulų porų tirpalų sudėties formavimosi ypatumus, požeminio nuotėkio struktūrą ir iškrovą į Baltijos jūrą.

Darbinė ir pedagoginė veikla: Estijos Mokslų akademijos Geologijos instituto inžinierius-hidrogeologas (1971-1972), Lietuvos Geologijos institute: vyr. inžinierius (1972-1973), j.m.d. (1974-1978), v.m.d. (1979-1989 ir 1995-2002), skyriaus vadovas (1989-1992), laboratorijos vadovas (1992-1994), Tartu universitete antraeilėse pareigose (1992-1998), VU profesorius (nuo 2000-iki šiol), nuo 2006 katedros vedėjas. Penki doktorantai yra apsigynę daktaro disertacijas, skaito „Hidrogeochemija“, „Hidrogeodinamika“, „Požeminio vandens išteklių įvertinimas“, „Regioninė hidrogeologija“ ir „Baltijos baseino paleohidrogeologija“ dalykus.

Publikacijos: per 150 mokslo darbų, tame tarpe 2 Baltijos regiono hidrogeologinių žemėlapių masteliu 1:500 000, 1 išradimo autorius ar bendraautorius. Monografijų ir knygų–„Baltijos šalių gėlo požeminio vandens eksploataciniai ištekliai“, rusų k. (1980), „Pabaltijo regioninė hidrogeologija”, rusų k. (1989), „Baltijos jūros sedimentogenezė”, rusų k. (1981), „Baltijos jūros geologija ir geomorfologija”, rusų k. (1991), Lietuvos Geologijos institutas, 1941-2001 (2001), „Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai“ (2004), „Evolution of Geological Environment in Lithuania“ (2005) vienas autorių. Monografijų „The Palaeohydrogeology of the Baltic Basin. Vendian & Cambrian” (1997) ir „Baltijos baseino paleohidrogeologija. Neoproterozojus ir fanerozojus”(2003) autorius.

Vadovėliai ir studijų metodinės priemonės–„Hidrogeochemija“ (2006), "Geoinžineriniai lauko tyrimų metodai" (2012), "Regioninė hidrogeodinamika:požeminio vandens telkiniai ir ištekliai" (2012) vienas autorių. Žemėlapiai–„Baltijos šalių prekvartero uolienų hidrogeologinis žemėlapis“ (1982), „Baltijos šalių kvartero uolienų hidrogeologinis žemėlapis“ (1980) ir jų aiškinamieji tekstai, rusų k., vienas autorių.

Kita veikla ir projektai: Lietuvos MA Geoaplinkos problemų komisijos pirmininkas, žurnalų „Geologija“ ir „Baltica“ redakcinės kolegijos narys. Reikšmingiausieji pastarojo laikotarpio moksliniai projektai– 1996-2003 m. Valstybinės mokslo programos „Litosfera” problemos „Požeminės hidrosferos evoliucija, požeminio vandens vaidmuo nuosėdų ir naudingųjų iškasenų formavimesi“ atsakingas vykdytojas, 2000-2003 m. VISBY programos projekto „Baltijos jūros baseino žemės plutos skvarbumas ir požeminio vandens iškrova: naujas tarpdisciplininis požiūris“ atsakingas vykdytojas, 2007-2010 m. LR Vyriausybės patvirtintos programos „Požeminio vandens išteklių įvertinimas Lietuvoje“ užduoties „Lietuvos tektoninių lūžių zonų hidrogeologinio aktyvumo nustatymo metodika“ atsakingas vykdytojas, 2008-2010 m. RATA radioaktyviųjų atliekų laidojimo žemės sluoksniuose geologinių tyrimų vystymo koncepcijos ir galimybių studijos projektų vykdytojas, Europos Sąjungos fondo LMA ir LKMA projekto VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-008 mokslinis ekspertas, 2010-2013 m. Nacionalinės kompleksinės programos “Tvaraus gamtinės aplinkos naudojimas“ (BIOGEONAUDA) vykdytojas.

Apdovanojimai: VLŪPP aukso medalis už Baltijos regiono hidrogeologinius žemėlapius (1985), 2004 m. VU Rektoriaus premija, 2007 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas: dabartinė sandara ir raida“ (1988-2006), 2013 m. Baltijos Asamblėjos medalis.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas