LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Vasiliauskienė Veronika


El. paštas: veronika.vasiliauskiene@gmail.com

Prof. habil. dr. Veronika VASILIAUSKIENĖ, LMA narė emeritė

Gimimo data ir vieta:
1935 m. gruodžio 15 d., Radviliškio raj., Aukštelkų k.
Telefonai: 8 5 271 0627, 8 610 11038

Pilietybė: Lietuvos pilietė

Šeimyninė padėtis:
ištekėjusi: vyras Stasys, ekonomikos dr. (1933–2014); dukra Asta, finansininkė; sūnus Ramūnas ir marti Daiva gydytojai; vaikaičiai Tadas, Arvydas, Stasys.

Išsilavinimas, mokslo laipsniai, vardai:
1959 – aukštasis, Lietuvos žemės ūkio akademija (dabar LŽŪU), mokslinė agronomė
1970 – 1974 – aspirantūra, Lietuvos žemdirbystės institutas
1974 – žemės ūkio mokslų daktarė, Lietuvos žemės ūkio universitetas
1985 – nusipelniusi agronomė
1988 – habilituota daktarė, Latvijos žemdirbystės ir žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas
1995 – profesorė, Lietuvos žemės ūkio universitetas
1990 – Lietuvos mokslų akademijos narė ekspertė
1994 – Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė
1998 – Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė
2008 – Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar Aleksandro Stulginskio) Garbės daktarė
2009 – Radviliškio krašto Garbės pilietė
2011 – Lietuvos mokslų akademijos narė emeritė

Moksliniai interesai
Augalininkystė, žolininkystė, dirvotyra ir agrochemija

Profesinė veikla, pareigos
1959–1962 – Šilutės rajono augalų apsaugos agronomė
1962–1970 – Šilutės žemės ūkio technikumo dėstytoja
1974–1977 – Lietuvos žemdirbystės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja
1977–1980 – Lietuvos žemdirbystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
1980–1986 – Lietuvos žemdirbystės  instituto Vokės filialo vyresnioji mokslo darbuotoja
1986–1995 – Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo direktoriaus pavaduotoja mokslui
1992–1996 – Lietuvos žemdirbystės instituto tarybos pirmininkė
1995–2005 – Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų skyriaus pirmininkė, LMA Prezidiumo narė
2001–2005 04 – Lietuvos MA mokslinė sekretorė ir Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkė, LMA Prezidiumo narė
1995–2000 05 – Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo vyriausioji mokslo darbuotoja (antrinėse pareigose)
2005–2009 04 – Lietuvos MA viceprezidentė, LMA prezidiumo narė.
2009 05 – pensininkė, LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininko pavduotoja

Pedagoginė veikla:
8 apgintų dr. disertacijų mokslinė vadovė, 16 apgintų dr. disertacijų ir 10 habilitacinių darbų gynimo komitetų narė ar pirmininkė Lietuvos žemės ūkio universitete, Lietuvos žemdirbystės institute, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute
Skaitė agrochemijos kursą VU Gamtos fakultete

Publikacijos:
Paskelbė per 340 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Mokslinių tyrimų duomenys skelbti Vokietijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Rusijoje ir kitur.
Monografijos „Lietuvos dirvožemiai“ sudarytoja ir bendraautorė (M. Eidukevičienė, V. Vasiliauskienė. – V. 2001. – 1244 p.)

Mokslo organizacinis ir ekspertinis darbas:
1993 – LR Vyriausybės konsultantė žemės ūkio klausimais
1999–2003 – Lietuvos mokslo tarybos narė (biomedicinos mokslai)
1999–2006 – Lietuvos mokslo premijų komiteto mokslinė sekretorė
2000–2009 – Žemės ūkio mokslo tarybos pirmininkė prie LR Žemės ūkio ministerijos (dabar tarybos narė)
2002–2008 – LR Žemės ūkio ministerijos kolegijos narė
2002–2008 – Kaimo plėtros tarybos narė prie LR Žemės ūkio ministerijos
2003–2009 – Lietuvos žemės ūkio universiteto ir Lietuvos agrarinio ekonomikos instituto tarybų narė
2001–2009 – LMA Mokslininkų rūmų tarybos pirmininkė
2001–2009 – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė
1994–2006 – LMA žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ redakcinės kolegijos atsakingoji sekretorė
2007–2012 – LMA žurnalo  „Žemės ūkio mokslai“ redakcinės kolegijos pirmininkė, dabar – redakcinės kolegijos narė

Apdovanojimai:
2006 – Valstybės ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius
1988 – Lietuvos valstybinė mokslo premija (su bendr.)
2001 – V. Vazalinsko fondo premija
2005 – LR vyriausybės, Švietimo ir mokslo ir Žemės ūkio ministerijų padėkos raštais
2006 – LR Žemės ūkio ministerijos konkurso„Lietuvos kaimo spindulys 2006“ nominacija „Mokslo žinių skleidėja“
2010 – išrinkta į labiausiai nusipelniusių šalies žemės ūkio sektoriui 20-tuką Nepriklausomos Lietuvos metais (1990–2010)
2013 – Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimas suteikė „Lietuvos nusipelnusio agronomo vardą“

Kita veikla
Dalyvauta rengiant įvairias šalies strategijas ir programas: rengiant pirmąją Nacionalinę žemės ūkio plėtojimo programą (1993 m., atnaujinta 1996 m., Žemės ūkio m-ja), grupės vadovė rengiant „Lietuvos žemės ūkio mokslo ir mokymo plėtros programą“ (Žemės ūkio m-ja, 1995 m.); bendraaut. rengiant Lietuvos mokslų akademijos kartu su LR Ūkio m-ja programą „Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategija“ (vadovė sektoriaus „Kaimo, žemės ūkio ir žuvininkystės plėtotės iki 2015 metų strategija“) (2002); koordinatorė ir bendraautorė rengiant „Žemės ir maisto ūkio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programą“ (Žemės ūkio m-ja, 2007).
Atstovauta Lietuvos MA ir Lietuvos mokslo tarybai prie Finansų ministerijos „Stebėsenos komitete Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo, techninės paramos veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti“ (2007–2009).
VU BPD projekto „Vilniaus universiteto nenuosekliųjų studijų sistemos pritaikymas ir išplėtimas kaimo plėtros specialistų rengimui“ Valdymo grupės pirmininkė (2006–2008).

2013 m. gegužės 10 d.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas