LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Žalakevičius Mečislovas


El. paštas: mecislovas.zalakevicius@gamtc.lt

Mečislovas Žalakevičius, Lietuvos MA tikrasis narys

 

Gimimo laikas ir vieta: 1949 05 19, Dotnuva, Lietuva.

 

Darbovietė: buvo - Gamtos tyrimų centras. Nuo 2019 m. neturiu darbinių santykių su jokia įstaiga ar organizacija.

 

Išsilavinimas: 1972 m. Vilniaus universitetas, biologas (zoologas), biologijos ir chemijos dėstytojas.

 

Mokslo laipsniai ir vardai: 1982 m. Gamtos mokslų daktaras; 1987 m. Vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas; 1990 m. Gamtos mokslų habilituotas daktaras; 1996 m. Lietuvos MA narys ekspertas; 2000 m. Lietuvos MA narys korespondentas; 1998 m. Tarptautinės Gamtos ir visuomenės mokslų akademijos tikrasis narys; Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus biuro narys, Bendrosios biologijos mokslų sekcijos pirmininkas.

 

Profesinė patirtis (darbovietės ir pareigos): 1972-1973 m. Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos institutas, inžinierius; 1973-1976 m. Ten pat, aspirantas; 1976-1977 m. Ten pat, vyr. inžinierius; 1977-1979 m. Ten pat, jaunesnysis mokslinis bendradarbis; 1979-1984 m. Ten pat, vyresnysis mokslinis bendradarbis; 1984-1992 m. Zoologijos ir parazitologijos institutas (nuo 1989 m. Ekologijos institutas), Ornitologijos laboratorijos vadovas; 1992-2003 m. Ekologijos institutas, direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, Sausumos ekosistemų skyriaus vadovas, Paukščių ekologijos laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas; 2003-2010 Vilniaus universiteto Ekologijos instituto direktorius, Sausumos ekosistemų skyriaus vadovas, Paukščių ekologijos laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas; 2010-2013 - Gamtos tyrimų centro direktorius; 2008-2013 - vyriausiasis mokslo darbuotojas; nuo 2013 - mokslo darbuotojas ir Gamtos tyrimų centro Paukščių ekologijos laboratorijos vadovas, nuo 2018 - Gamtos tyrimų centro Paukščių ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 2019 m. nedirbu.

 

Dalyvavimas rengiant mokslininkus: 8 apgintų daktaro disertacijų (S.Švažas, A.Mačikūnas, R.Idzelis, B.Šablevičius, G.Vaitkus, R.Žydelis, L.Balčiauskienė - konsultantas, R.Treinys) vadovas; kelių dešimčių daktarinių ir habilitacinių procedūrų gynimo tarybų ir komitetų pirmininkas, narys, oponentas.

 

Dalyvavimas ekspertinėje veikloje: 1997-1998 m. Valstybinės Biologinės įvairovės apsaugos strategijos rengimo darbo grupės narys ir ekspertas; Jungtinių Tautų vystymo programos (UNDP) konsultantas; EC 5FP komiteto Aplinka ir tvari plėtra narys, Lietuvos delegatas (2001-2002 m.); Nuo 1998 m. Valstybinės aplinkos monitoringo programos Priežiūros komisijos narys; Nuo 1998 m. biologinės įvairovės komiteto narys, gyvūnijos grupės vadovas; 1998-2002 m. Standartizacijos technikos komiteto “Aplinkosauga” TK 36 narys; 1999 m. Globalinės klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje Antrojo ir Trečiojo-Ketvirtojo Nacionalinių pranešimų rengimo vadovas ir autorius; Lietuvos mokslo premijų komiteto sekcijos pirmininkas (dirbau 7 metus); Studijų kokybės vertinimo centro Aplinkos inžinerijos ir Ekologijos ir aplinkotyros studijų programų (Lietuvos ir Tarptautinės) ekspertų komisijų pirmininkas ir narys nuo 2000 m.

 

Dalyvavimas visuomeninėse nepolitinėse organizacijose: Nacionalinio  Klimato kaitos komiteto narys; Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kolegijos narys; Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys; Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus biuro narys, Bendrosios biologijos sekcijos pirmininkas; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos narys; Lietuvos Ornitologų draugijos (BirdLife International filialas) prezidentas (1984-89; 1997-2000 m.); Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro paskyrimu eilę metų dirbau Nacionalinės Lietuvos raudonosios knygos komisijos pirmininku; Tarptautinių konferencijų organizacinio komiteto pirmininkas ir narys.

 

Valstybės apdovanojimai, kiti apdovanojimai: 1996 m. Lietuvos mokslo premija; 2007 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinė T.Ivanausko premija, 2019 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimai "Sraige" ir diplomais už lietuvių kalbos terminų kūrimą - Paukščių pavadinimų žodyną (kartu su žmona Irena Žalakevičiene). 2021 m. Lietuvos mokslų akademijos Atminimo medalis už svarų indėlį į biologijos, ornitologijos, ekologijos mokslo ir globalinės klimato kaitos poveikio biologinei įvairovei tyrimus Lietuvoje, mokslo populiarinimą, išskirtines kompetencijas ir jaunosios kartos ugdymą, už rezultatyvų darbą ir organizacinius gebėjimus šešerius metus vadovaujant LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Bendrosios biologijos mokslų sekcijai, už LMA tęstinės konferencijos "Šiuolaikiniai biologijos tyrimai Lietuvoje" iniciavimą- ir organizavimą.

 

Tarptautinių mokslinių organizacijų narys: Tarptautinės organizacijos “Wetlands International” Lietuvos atstovas ir valdybos narys; Lėktuvų susidūrimų su paukščiais tarptautinio komiteto (IBSC) Lietuvos atstovas; Tarptautinio Ornitologinio komiteto narys, Lietuvos atstovas.

 

Dalyvavimas moksliniuose projektuose: Darbo grupės narys rengiant Valstybinę Aplinkos apsaugos strategiją (1994-95 m.); Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo Pirmos Nacionalinės strategijos (1995-96 m.) bendraautorius; Darbo grupės narys rengiant Valstybinę Biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją (1996-97 m.); Darbo grupės narys rengiant Valstybinę Aplinkosauginio švietimo, informavimo ir mokymo strategiją (1996-97 m.); „Ilgalaikių ekologinių tyrimų tinklo Lietuvoje sukūrimas“, projekto parengimas ir dalyvavimas jame. JAV Valstybės Departamento užsakymas, 2003-2004; Nacionalinė mokslo programa „Ekologinis monitoringas: gyvūnijos monitoringas“; „Paukščių migracijų monitoringas“ (1993-2004); Projektas „Biologinės įvairovės studijos nuostatų ir programos parengimas“, užsakytas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos (1999); Projektas „Lietuvos rezervatų biologinės įvairovės įvertinimas“, finansuotas Pasaulinio Aplinkos Apsaugos Fondo ir Jungtinių Tautų Aplinkosaugos Programos (GEF/UNEP) (2001-2002); Pasaulinio Aplinkos Apsaugos Fondo ir Jungtinių Tautų Vystymo Programos (GEF/UNDP) projekto „Lietuvos pelkių biologinės įvairovės išsaugojimas“ dokumentų parengimas LR Aplinkos ministerijai bei dalyvavimas projekte (2000-2003); Pasaulinio Aplinkos Apsaugos Fondo ir Jungtinių Tautų Aplinkosaugos Programos (GEF/UNEP) projekto „Afrikos-Eurazijos migruojančių paukščių kelio sustojimo vietų apsaugos stiprinimas“ dokumentų parengimas LR Aplinkos ministerijai bei dalyvavimas projekte (2001-2006); Projekto „Lietuvos ilgalaikių ekologinių tyrimų tinklo įkūrimas bei prisijungimas prie Tarptautinio ilgalaikių ekologinių tyrimų tinklo“ parengimas ir realizavimas per Vilniaus universiteto Ekologijos institutą (projektas finansuotas JAV Valstybės Departamento) (2003-2005); Projektas „Nacionalinio klimato kaitos pranešimo III ir IV parengimas, vykdant Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo reikalavimus“, užsakytas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos (2005); Projektas “Parengti Nacionalinę išmetamų į atmosferą šiltnamio dujų apskaitos ataskaitą už 1990-2003 metus, vykdant Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo bei ES teisės aktų reikalavimus“, užsakytas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos (2006); Projektas “Parengti Nacionalinę išmetamų į atmosferą šiltnamio dujų apskaitos ataskaitą už 2005 metus, vykdant Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo bei ES teisės aktų reikalavimus”, užsakytas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos (2006); Projektas “Klimato kaitos poveikio šalies ekosistemoms, bioįvairovei, vandens ištekliams, žemės ir miškų ūkiui, žmonių sveikatai ir kt. įvertinimo studija ir pasekmių švelninimo strateginio plano parengimas“, užsakytas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos (2006); Eilės mokslinių projektų vadovas ir atsakingas vykdytojas.  

 

Skaityti moksliniai pranešimai: Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Rusijoje, Senegale, Brazilijoje, Latvijoje, Estijoje, Slovakijoje, Ukrainoje, Kazachstane.

 

Mokslinės publikacijos: Apie 200 mokslo darbų anglų, vokiečių, rusų, lietuvių kalbomis. 70 mokslinių monografijų, knygų, straipsnių rinkinių, kitų ledinių, žodynų autorius ir bendraautorius. Naujos pasaulyje biologijos mokslo šakos Klimato kaitos ornitologija kūrėjas (leidiniai 2013, 2015 ir 2017 m.).

 

Pagrindiniai mokslo darbai:

Žalakevičius, M. 2022. Akademiko Tado Ivanausko fenomenas. II kn.: Publikacijos, citavimas, veiklos atspindžiai ir atminties įamžinimas. Monografija, Kaunas, Vytauto Didžiojo universiteto leidybos centras.

Žalakevičius, M. 2022. Akademiko Tado Ivanausko fenomenas. I kn.: Gyvenimas ir veikla. Monografija, Kaunas, Vytauto Didžiojo universiteto leidybos centras.

Žalakevičius, M. 2017. Klimato kaitos ornitologija. Vilnius, Gamtos tyrimų centro leidykla.

Bukantis, A., Kažys, J., Rimkus, E., Žalakevičius, M. 2017. 100 klausimų apie klimato kaitą. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

Žalakevičius, M. 2015. Paukščių migracija. Vilnius, Gamtos tyrimų centro leidykla.

Prakas, P., Kutkienė, L., Butkauskas, D., Sruoga, A. & Žalakevičius, M. 2014. Description of Sarcocystis lari sp. n. (Apicomplexa: Sarcocystidae) from the great black-backed gull, Larus marinus(Charadriiformes: Laridae), on the basis of cyst morphology and molecular data. Folia parasitologica (IF 2.52) 61(1): 11-17.

Žalakevičius, M. 2013. Ornitologijos raida: nuo pirmųjų sieninių olų piešinių iki klimato kaitos ornitologijos. Vilnius, Gamtos tyrimų centro leidykla.

Prakas, P., Kutkienė, L., Butkauskas, D., Sruoga, A. & Žalakevičius, M. 2013. Molecular and morphological investigations of Sarcocystis corvusi sp. nov. from the Jackdaw (Corvus monedula). Parasitology Research 112 (3): 1163-1167.

Žalakevičius M., Stanevičius V., Švažas S., Bartkevičienė G. 2012. The importance of potential impact of climate change on bird species composition in designing effective ways of bird protection and management: a case study from the Eastern Baltic region. - Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 20(2): 138-146.

Butkauskas D., Ragauskas A., Sruoga A., Kesminas V., Lozys L., Rashal I., Tzeng W.N., Žalakevičius M. 2012. Investigation into genetic diversity of the perch inhabiting Ignalina nuclear power plant cooler and other inland water bodies of Lithuania on the basis of MtDNA analysis. Veterinarija ir zootechnika 60(82): 7-15.

Žalakevičius M., Žalakevičienė I. 2012. Paukščių pavadinimų žodynas (antras papildytas ir pataisytas leidimas)Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centras leidykla, Vilnius, pp. 1257.

Žalakevicius M. 2010. Pasaulio paukščių lietuviškų pavadinimų sinonimų žodynas. Vilnius, Gamtos tyrimų centro leidykla.

Žalakevicius M. 2009. Paukščių pavadinimų žodynas. Vilnius, Vilniaus universiteto Ekologijos instituto leidykla.

Žalakevicius M. & Žalakevičienė I. 2009. Šiuolaikinių paukščių poklasės (Neornithes) dabartinė klasifikacinė sistema: naujai aprobuoti lietuviški pavadinimai ir naujausia statistika. Acta Zoologica Lituanica 19(4): 330-341.

Žalakevičius M., Bartkevičienė G., Ivanauskas F. & Nedzinskas V. 2009. The response of spring arrival dates of non-passerine migrants to climate change: a case study from Eastern Baltic. Acta Zoologica Lituanica 19(3): 155-171.

Sruoga A., Rashal I., Butkauskas D., Viksne J., Žalakevicius M., Švažas S. & Kaminskaitė M. 2009. Haplotypic variability and population genetic structure of Garganey and Common Pochard in the Western Palearctic. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences 63(3): 104-110.

Žalakevicius M. 2008. Klimato kaitos poveikio ekosistemoms ir jų sudėtinėms dalims pastarųjų dešimtmečių tyrimai Lietuvoje. Biota ir globali kaita II: 8-33. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas.

Žalakevicius M. 2007. Climate-induced alterations in the Lithuanian migratory avifauna: regional and species-specific aspects. Ekologija, 1: 6-14.

Zalakevicius M., Bartkeviciene G., Raudonikis L., and Janulaitis J. 2006. Spring arrival response to climate change in birds: a case study from eastern Europe. Journal of Ornithology, 147:326-343.

Žalakevičius M., Stanevičius V., Bartkevičienė G. 2006. Trends in the composition of breeding bird communities: anthropogenic or climate change induced process? Acta Zoologica Lituanica 16(3): 165-176.

Žalakevičius M. (ed.) 2006. Lithuania’s Report on Demonstrable Progress in Line with Decisions 22/CP.7 and 25/CP.8 of the UNNFCCC. Vilnius: Petro Ofsetas, 1-39. ISBN 9986-443-37-7.

Švažas S., Žalakevičius M., Dagys M. 2005. Long-term ecological research network in Lithuania. Acta Zoologica Lituanica 15(2): 179-182.

Žalakevičius M. 2005. Wildlife response to climate warming: evidence, future research and co-operation prospects. Acta Zoologica Lituanica 15(2): 199-203.

Žalakevičius M., Švažas S. 2005. Global climate change and its impact on wetlands and waterbird populations. Acta Zoologica Lituanica15(3): 211-217.

Žalakevičius M. (ed.) 2005. Lithuania’s Third and Fourth National Communication on Climate Change Under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Vilnius: Petro Ofsetas, 1-120. ISBN 9986-443-31-8.

Lehikoinen, E., Sparks, T.H. and Zalakevicius, M. 2004. Arrival and departure dates. In: Møller, A.P., Fiedler, W. & Berthold, P. Birds and climate change. Advances in Ecological Research.Vol 35. ELSEVIER Academic Press. pp. 1-31.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas