LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Kuncevičius Albinas


El. paštas: a.kuncevicius@gmail.com

Albinas Kuncevičius

 

Gimimo data: 1957-11-05

Mokslinis laipsnis, vardas: humanitarinių mokslų daktaras (HP), profesorius.

Aukštasis išsilavinimas: Vilniaus universitetas, 1980 m.

Daktaro disertacija: Vilniaus žemutinės pilies kokliai. (VU, 1993 m.).

Habilitacija: Vilniaus universitetas (VU, 2008 m.).

Habilitacijos tema: Lietuvos viduramžių archeologija  (VU, 2006 m.).

 

Darbo veikla:

1980-1988 m. Lietuvos kultūros paminklų apsaugos įstaigose: Mokslinėje metodinėje kultūros paminklų apsaugos taryboje (archeologas, Koordinacijos skyriaus viršininkas), Kultūros ministerijos archeologijos paminklų apsaugos inspektorius (1987-1988).

1989-1993 m. Vilniaus Žemutinės pilies tyrimų grupė vyr. mokslinis bendradarbis. 

2005-2008 m. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius.

1994-2021 m Vilniaus universitetas (dėstytojas, nuo 1999 m. docentas, nuo 2008 m. profesorius, nuo 2015 m. VU Istorijos fakulteto, Archeologijos katedros vedėjas).

Nuo 2021 – Lietuvos Mokslų akademijos narys

 

Mokslinių interesų sritys:

Lietuvos viduramžių ir istorinių laikų archeologija; paveldosauga ir paminklosauga.

 

Mokslo politikos formavimo ir mokslo bei ekspertinio darbo patirtis

- Lietuvos mokslo tarybos Valdybos narys (nuo 2020 m.)

- Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos krypties  doktorantūros komiteto narys (nuo 2011 m.)

- Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (2017-2020 m.)

- Lietuvos kultūros tarybos ekspertas (nuo 2014 m)

- Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys (1995-2002 m. ir 2012 -2015 m.)

- Kultūros paveldo departamento Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys ir pirmininkas (2012-2018 m.)

- Mokslinės archeologinės komisijos  (prie Kultūros paveldo departamento) narys (2012-2019 m. ir nuo 1921 m.)

- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos paveldosaugos trečios kategorijos ekspertas (Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė, taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija – archeologiniai tyrimai).

 

Moksliniai projektai:

- 2010-2015 m. mokslinio projekto „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikororegiono tyrimų duomenimis“ vadovas (projektas finansuotas ES struktūrinės paramos lėšomis - Visuotinė dotacija).

- 2017-2019 m. mokslinio projekto „Valstybingumo kraštovaizdis: aplinkos transformavimas Lietuvos istorinėse sostinėse“ vadovas (projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos programa: Mokslininkų grupių projektas).

- 2017-2021 m. projekto „Urbanizuotų vietovių paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D vaizdo technologijas“ (projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę  „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“) vadovas.

- 2020 -2021 m. vykdomo AB „Amber Grid“ ir UAB “Alvora” projekto „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“, kuriuose archeologinius tyrimus atlieka Vilniaus universitetas (vadovaujanti institucija) ir partneriai: Klaipėdos universitetas, VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, UAB ,,Kultūros vertybių paieška“, Lietuvos istorijos institutas - archeologinių tyrimų vadovas.

 

Dalyvavimas mokslo draugijose:

Lietuvos archeologijos draugijos narys (nuo 1989 m, 1995 - 2001 m. Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkas, nuo 2018 m LAD tarybos narys.

Europos archeologijos asociacijos (The European Association of Archaeologists - EAA narys, 2016 m. EAA metinės  konferencijos, kuri vyko Vilniaus universitete mokslinio ir organizacinio komiteto pirmininkas.

Narystė leidinių redakcinėse kolegijose:

Archaeologia Lituana (Vilniaus universitetas Archeologijo,s katedra vyriausiasis redaktorius)

Achaeologia Baltica“ (Klaipėdos universitetas redakcinės kolegijos narys).

 

Kiti svarbesni tyrinėjimo darbai:

1988-1994 m Vilniaus valdovų rūmų tyrimų grupės archeologas ir archeologinės tyrimų grupės direktoriaus pavaduotojas.

1994-2019 m (su pertraukomis) Senųjų Trakų piliavietėsarcheologinių tyrimų vadovas. 2001-2003 m. Napoleono karių masinė kapavietės Vilniuje tyrimų vadovas.

2004 – 2015 m. Dubingių piliavietės (Molėtų r.) tyrimų vadovas.

2015-2016 m. Vilniaus bazilijonų Švč. Trejybės bažnyčios unitų palaidojimų  archeologinių tyrimų vadovas.

 

Valstybiniai apdovanojimai:

Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ - Karininko kryžius (2017m.)

Mokslo premijos:

Nacionalinė mokslo pažangos premija 2009 m „už Dubingių piliavietės ir Radvilų kapavietės kompleksinius tyrimus (2003–2009 m.), atliktų tyrimų sklaidą visuomenei ir kolektyvinę mokslinę monografiją „Radvilų tėvonija Dubingiuose“ (kartu su R.Jankausku ir R.Laužiku).

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

 

Monografijos ir/arba kolektyvinių monografijų dalys:

A.Kuncevičius, R.Laužikas, R.Jankauskas, R.Šmigelskas,  R.Augustinavičius.  Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos. Vilnius, 2015,362p. - ISBN9786094204296.

A.Kuncevičius, R.Laužikas, I.Rutkauskaitė, R.Šmigelskas. Radvilų rūmai Dubingiuose. Vilnius. 2011, 158 p. – ISBN 978-609-459-017-7.

A.Kuncevičius, R.Jankauskas, R.Laužikas, D.Stankevičiūtė, I.Rutkauskaitė. Radvilų tėvonija Dubingiuose. Vilnius. 2009, 150 p. – ISBN 978-9955-854-65-4.

A.Kuncevičius. Lietuvos viduramžių archeologija. Vilnius. 2005, 200 p. – ISBN 9955-601-65-5.

Z.Kiaupa, J.Kiaupienė, A.Kuncevičius. Lietuvos istorija iki 1795 metų. Vilnius. 1995, p.15-53 (antras, papildytas leidimas 1998 ir 2000) – ISBN 9986-09-082-2 ir 9986-491-52-5.; Z.Kiaupa, J.Kiaupienė, A.Kuncevičius. The History of Lithuania before 1795. Vilnius. 2000, p.15-41; Z.Kiaupa, J.Kiaupienė, A.Kuncevičius. Historia Litwy. Od czasow najdawniejszch do 1795 roku. Warszawa. 2007, p.15-47 – ISBN 978-83-01-15190-4.

A. Kuncevičius. Die Kacheln aus dem Palast des Großfürsten in Vilnius.  Archäologische Schätze aus Litauen. Duisburg. 1992, p.71-135 – ISBN 3-923576-07-2. 

 

Moksliniai straipsniai

R. Laužikas, A. Kuncevičius, D. Amilevičius, T. Žižiūnas, R. Šmigelskas.  Nekilnojamojo kultūros paveldo monitoringas taikant 3D ir dirbtinio intelekto technologijas. Archaeologia Lituana. Vilnius, 2019, t. 20, p. 151-166.

J. Volungevičius, V. Feiza, K. Amalevičiūtė-Volungė, I. Liaudanskienė, A. Šlepetienė, A. Kuncevičius, R.Vengalis, G. Vėlius, R. Prapestienė, J. Poškienė. Transformation of different soils under material and anthropogenized land managment. Žemdirbyste-Agriculture.  2019. 106(1), p. 3-14.

A.Kuncevičius, et al., Landscape Transformations in the Historical Capitals of Lithuania during the 13th-14th centuries.  Acta Archaeologica. Vol. 90, No 2, 2019, p. 181-202.

A.Kuncevičius, I.Merkytė, J.Poškienė, R. Prapestienė, R. Vengalis, G. Vėlius, J. Volungevičius. Senieji Trakai – gamtinės aplinkos transformacijos.  Archaeologia Lituana. Vilnius,  2018, t.19,  p. 120-140.

Kuncevičius A., et al., Nekropolis ir jo archeologiniai tyrimai.  Kultūrų kryžkelė Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas. Vilnius,  2017. P. 224-236.

R. Laužikas, A. Kuncevičius, V. Kurauskas, T. Žižiūnas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, E. Žilinskas. Kultūros paveldo informacijos pusiau automatinis valdymas ir tyrimai naudojant 3D technologijas.  Informacijos mokslai. Vilnius, 2017, t.77, p. 160-179 - ISSN 1392-0561.

A.Kuncevičius, et al., Crypt Archaeology: Preliminary Investigations in the Basilian Church of the Holy Trinity of Vilnius, Lithuania. Medicina Historica. Vol.1, No 2, 2017, p. 128-130.

A.Kuncevičius, J.Poškienė. Žvilgsnis į  Lietuvos archeologijos paveldo apsaugos ištakas. Archaeologia Lituana. Vilnius, 2017, t.18, p. 29-46.

A. Kuncevičius and R. Laužikas. The Dubingiai Microregion: The Radvila Family Ancestral Home. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. Volume 61:1, Spring 2015, p. 21-46  - ISSN 0024-5089.

A.Kuncevičius, R.Laužikas, R.Šmigelskas, R.Augustinavičius. Trimačio vaizdo technologijų taikymas archeologijoje. Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos pažinti. Sud. A.Merkevičius. Vilnius, 2013, p. 618-641 - ISBN 978-609-459-278-2.

R.Jankauskas, Ž.Miliauskaitė and A.Kuncevičius. Palaeopathology of German Military Hospital Remains from 1915 – 18. The Routledge Handbook of the Bioarchaeology of Human Conflict. London and New York. 2013, p. 602-620. - ISBN: 978-0-415-84219-8; ISBN: 978-1-315-88336-6.

R.Augustinavičius, R. Laužikas, A.Kuncevičius, R.Jankauskas. Territorial Model of eastern Lithuania during the 1st- 15th centuries. Funeralia lednickie. Migracje. Spotkanie 15. Poznan, 2013, p. 59-70 - ISBN – 978-83-931388-3-8.

A.Kuncevičius, R.Jankauskas, R.Laužikas, R.Augustinavičius, R.Šmigelskas. Rytų Lietuvos teritorinis modelis I-XV a. Lietuvos archeologija. Vilnius, 2013, t. 39, p. 11-40.

A.Kuncevičius, R.Laužikas. The Dubingiai Castle Site Church. Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania. Vilnius, 2012, p. 260-266. – ISBN 978-9955-9913-7-3.

A.Kuncevičius, R.Laužikas. The Excavation of the Radziwill Palace at the Dubingiai Castle Site.  Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, Vilnius, 2012, p. 234-238 – ISBN 978-9955-9913-7-3.

A.Kuncevičius. The 1994-1997 and 2009 Excavation of the Senieji Trakai Castle Site. Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, Vilnius, 2012, p. 190-195.

A.Kuncevičius, J.Poškienė. The 2002 Excavation of the Vilnius Mass Grave of Soldiers from Napoleon‘s Grande Armee. Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, Vilnius, 2012, p. 160-164.

A.Kuncevičius, R.Laužikas, R.Šmigelskas, R. Augustinavičius. Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje. Archaeologia Lituana. Vilniaus. 2012, t. 13, p. 7-28.

A.Kuncevičius, R.Laužikas, R.Šmigelskas, R.Augustinavičius. Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių ar lietuvių pilkapių teritorija.  Lituanistica. Vilnius. 2012,  t.58, Nr.1(87), p.13-35.

Jankauskas R., Miliauskienė Ž., Stankevičiūtė D., Kuncevičius A. Im Osten etwas Neues: Anthropological analysis of remains of German soldiers from 1915-1918. Anthropologischer Anzeiger. Stuttgart, 2011, vol. 68, no. 4, p. 393-414 - ISSN 0003-5548.

A.Kuncevičius. Senųjų Trakų pilis. Vytautas Didysis ir jo epocha. Straipsnių rinkinys. Trakai. 2010, p. 7-20 – ISBN 978-9955-9767-9-0.

A.Kuncevičius, R.Laužikas, D.Stankevičiūtė, R.Šmigelskas. Radvilų rūmai Dubingiuose. Archaeologia Lituana. Vilnius, 2010, t.11, p.169-187.

A.Kuncevičius. Lietuva 1009 metais archeologų ir istorikų darbuose – Florilegium Lithuanum (in honorem eximii atgue academici Lithuanni domini Eugenii Jovaiša anniversarii sexagesimi causa dicatum. Vilnius. 2010, p.127-150 – ISBN 978-9955-20-518-0.

A.Kuncevičius. Chapitre premier. Les Origines.  Historiore de la Lituanie un Millenaire. Sous la direction de Yves Plasseraud. Paris.  2010 – ISBN: 978-2-910878-36-8.

A.Kuncevičius. Lietuvos viduramžių archeologija. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Humanitariniai mokslai, istorija (05H). Vilnius. 2008. 30 p. - ISBN 978-9955-33-218-3.

A.Kuncevičius, R.Laužikas, R.Jankauskas, D.Stankevičiūtė, G.Striška. Archeologiniai tyrimai Dubingių piliavietėje 2003-2007 metais. Archaeologia Lituana. Vilnius, 2008, t. 9, p. 109-140.

A.Kuncevičius, R.Laužikas, D.Stankevičiūtę, R.Žilinskas. Dubingių piliavietės bažnyčia. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 300-303.

R.Jankauskas, A.Kuncevičius, G.Striška. Badančia archeologiczne na zamczysku w Dubinkach – dawnej rezydencji Radziwillow. Barok. Historia–Literatūra–Sztuka. Warszawa, 2006, p. 155-165 - ISSN 1234-3233.

A. Kuncevičius. Prabyla senosios Kernavės miestiečiai. Lietuvos istorijos studijos. Vilnius, 2006, t.17, p.115-119 – ISSN 1392-0448.

Signoli M, Ardagna Y, Adalian P, Devriendt W, Lalys L, Rigeeade c, Vette T, Kuncevičius A, Poškienė J, Bartkus A, Palubeckaitė Z, Garmus A, Pugačiauskas V, Jankauskas R, Dutour O. Discovery of mass grave of Napoleonic period in Lithuania (1812, Vilnius) - Source: COMPTES RENDUS PALEVOL 3(3): 219-227 MAY 2004. To cite this article: M.Signoli et al., C.R.Palevol 3 (2004). (C) 2004 Academie des sciences. Published by Elsevier - Subject

A.Kuncevičius. Lietuvos viduramžių kulto paminklų archeologiniai tyrinėjimai. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija.  Vilnius, 2003, t. LVIII, p. 16-24.

A.Kuncevičius. Lietuvos mūrinės pilys. Lietuvos istorijos vadovėlis „Gimtoji istorija 2“. 2003,CD.

A.Kuncevičius.  Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (1).  Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. Vilnius, t. L111, 2002,  p. 3-14.

A.Kuncevičius.  Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (2). Lietuvos viduramžių miestų raida archeologijos duomenimis. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. 2002, t. LIV, p.17-27.

A.Kuncevičius.  Dar kartą dėl sąvokos ir terminijos – “Kas yra Lietuvos viduramžių archeologija?” Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. Vilnius, t. LII, 2002, p. 3-7.

A.Kuncevičius. Senieji Trakai. Lietuvos pilių archeologija. Klaipėda, 2001, p. 128-149.

A. Kuncevičius.  Baltų karyba. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, t. LXLIX, 2001, p. 66-77.

A. Kuncevičius.  Lietuvos pilių raida. Iš baltų kultūros istorijos. Vilnius. 2000, p. 27-33 – ISBN-9986-23-078-0.

A.Kuncevičius, E.Ivanauskas. Livonijos monetų spaudai Vilniaus žemutinėje pilyje. Numizmatika. Vilnius, 2000, t. 1, p.189-196.

A.Kuncevičius. Iron Age. Lithuanian archaeology: Investigations and Findings. Vilnius, 1998, p. 8-11 – ISBN 9986-9264-8.

A.Kuncevičius. Old Trakai.  Lithuanian archaeology: Investigations and Findings. Vilnius, 1998, p. 24 – ISBN 9986-9264-8.

A.Kuncevičius, A.Luchtanas. Lietuvos proistorė ir Lietuvos istorija: Lūžio problema.  Lietuvos istorijos studijos. Vilnius, 1997, t. 4,  p. 86-91. 

A.Kuncevičius. Why Vilnius become the Capital of Lithuania ? Castella Maris Baltici.  Nykoping, 1996, Vol. II, p. 93-96 – ISSN  1236-5882.

A.Kuncevičius. Senųjų Trakų pilis. Kultūros barai. 1996, Nr.1, p.74-76.

A.Kuncevičius. First investigation records about the Lower castle palace of Vilnius erected by Vytautas, the Grand Duke of Lithuania. Fasciculi Archeologiae Historicae. Lodz, 1994, Nr.7, p. 61-66.

A.Kuncevičius. Pirmieji duomenys apie Vytauto laikų Vilniaus Žemutinės pilies rūmus. Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai. Vilnius. 1993, p. 215-239.

A.Kuncevičius, V.Aleksiejūnas.  Pirmosios lietuviškos monetos ir plombos. Kultūros barai. 1992, Nr.2, p. 67-69.

A.Kuncevičius. Renesanso epochos krosnys Vilniaus Žemutinėje pilyje.  Kultūros barai. 1991, Nr. 2, p. 65-67.

A.Kuncevičius. Livonijos pinigų spaudai Vilniuje.  Kultūros barai. 1991, Nr.5, p. 74-75.

A.Kuncevičius. Kokliai su herbais ir figūrinėmis kompozicijomis.  Kultūros barai. 1991, Nr.10, p. 71-76.

A.Kuncevičius, S.Zakarauskas. Loviniai kokliai. Kultūros barai. 1991, Nr.11, p. 74-76.

A.Kuncevičius, S.Zakarauskas. Stačiakampiai kokliai. Kultūros barai. 1991, Nr.12, p. 58-59.

A.Kuncevičius. Livlandske montstompler fundet in den nedre borg in Vilnius.  Nordisk numismatik unions medlemsbland (Kobenhvan), 1991, Nr.4, p. 62-67.

A.Kuncevičius,  A.Tautavičius, V.Urbanavičius. Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1989 metų tyrimai). Vilnius, 1991, p. 8-51, 110-122, 134-146.

A.Kuncevičius, A.Tautavičius, V.Urbanavičius. Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1988 metų tyrimai). Vilnius, 1989, p.10-49, 90-96, 111-116.

 

2021-04-22


Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas