LMA | Asmeninės svetainės

Maslauskaitė Aušra


El. paštas: ausra.maslauskaite@vdu.lt

ASMENINĖ INFORMACIJA

1971 08 18 gimė Klaipėdoje

https://www.researchgate.net/profile/Ausra-Maslauskaite

https://ausramaslauskaite.academia.edu/

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8641-3492

TYRIMŲ KRYPTYS

Šeimos demografinė raida, šeima ir gimstamumas, šeiminiai lyčių ir kartų santykiai, šeima ir darbas, šeima ir nelygybės, paramos šeimai politika, visuomenės demografinė raida.

 

IŠSILAVINIMAS, KVALIFIKACIJA

2017 Profesorės pedagoginis vardas, Vytauto Didžiojo universitetas

2009 Habilitacijos procedūra, (sociologija (05 S)), Lietuvos socialinių tyrimų centras

2003 Socialinių mokslų daktarė (sociologija (05 S)), 

1996 Sociologijos magistras, Vilniaus universitetas (1994-95 studijos Eichstätt universitete, Vokietijoje)

1994 Sociologijos bakalauras, Vilniaus universitetas

1989 Klaipėdos m. 18-oji vid. mokykla

 

DARBO PATIRTIS

2012 - dabar Vytauto Didžiojo universitetas, Sociologijos katedra, profesorė 

2012-2017   Vytauto Didžiojo universitetas, Demografinių tyrimų centras, vyr. mokslo darbuotoja 

2003 - dabar Lietuvos socialinių mokslų centras (buv. Lietuvos socialinių tyrimų centras), Sociologijos institutas, Socialinės kaitos ir nelygybių tyrimų skyrius, vyriausioji mokslo darbuotoja (2003-2005 - Demografinių tyrimų centro jaunesn. mokslo darbuotoja, 2005-2009 - vyresn. mokslo darbuotoja, nuo 2009 - vyriaus. mokslo darbuotoja), nuo 2020 skyriaus vadovė

2004-2017 - Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, Strateginių tyrimų centras (vyresn. mokslo darbuotoja), Vadybos katedra (docentė, profesorė) 

2003-2006 - Vilniaus universitetas, Lyčių studijų centras, lektorė

2001-2003 -  Laisvosios Europos radijas (Radio Free Europe/RFL), korespondentė

2003-2004 -  BNS Užsienio naujienų skyrius, budinti redaktorė

1996-1998 - Vilniaus universitetas, Religijos studijų ir tyrimų centras, mokslo asistentė

 

APDOVANOJIMAI

2007 Lietuvos mokslo premija  už darbų ciklą „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis (1995-2005 m.)”. Kartu su V. Stankūniene, S. Mikulioniene, A. Jonkaryte.

2007 Leslie Kirkley vizituojančio mokslininko grantas, Oksfordo universitetas, JK

 

MOKSLINĖS STAŽUOTĖS

Helsinkio universitetas (2002), Oksfordo universitetas (2008), Makso Planko demografinių tyrimų institutas (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019).

 

DĖSTOMI DALYKAI

Šeimos sociologija, Lyčių sociologija, Šeimos demografinė raida, Gyventojai ir visuomenės modernizacija, Šeimos ir senėjimo politika, Gimstamumas ir šeima, Sociologinių tyrimų metodai demografijoje.

VDU Socialinės demografijos magistro programos vadovė (nuo 2019). 

 

MOKSLININKŲ RENGIMAS (DOKTORANTŪRA, PO-DOKTORANTŪRA)

Doktorantai

 • Daumantas Stumbrys “Lietuvos vyrų mirtingumo diferenciacijos sociologiniai demografiniai veiksniai”, 05S, disertacija apginta 2016 m.
 • Ernesta Platūkytė “Partnerystės kūrimas po skyrybų: sociologinių veiksnių analizė”, 05S, disertacija apginta 2020 m.
 • Deimantė Kuconytė Būdelienė (2016 – ) “Vienų vaikus auginančių socio-ekonominė gerovė: veiksniai ir politikos perspektyvos”
 • Julija Mažuolienė (2018 – ) “Moterų antreprenerystė šeimos procesų ir santykių kontekste”
 • Alina Norgėlaitė (2020 – ) “Gimstamumas ir socialinis neužtikrintumas”
 • Irma Dirsytė (2020 –) “Šeimos demografiniai procesai ir socialinis mobilumas”

Dalyvavimas disertacijų gynimo tarybose/komitetuose:

 • K. Senkuvienė (2021). "Parama gausioms šeimosm Lietuvoje: problemos ir situacija Europos Sąjungos šalių kontekste". VDU, LSTC, KTU.
 • E. Kavoliūnaitė-Rakauskienė (2017). „Visuomenės dalyvavimas formuojant šeimos politiką Lietuvoje“. LKA, KTU, KU, VDU.
 • A.Žilys (2015). „Moderniosios visuomenės miesto plėtra: rezidencinė diferenciacija Lietuvos didmiesčiuose“. KTU, LSTC, VDU.
 • R. Petkevičiūtė (2015). „Laisvės atėmimo bausme nuteistųjų vyrų adaptacija Lietuvos pataiso namuose“. KTU, LSTC, VDU.
 • V. Česnuitytė (2015). „Lietuvos šeima: sampratos ir praktikos“. VU.
 • L.Šumskaitė (2013). „Tėvystės modeliai ir tėvo vaidmenys Lietuvoje“. VU.
 • G. Rapolienė (2012). „Ar senatvė yra stigma? Senėjimo tapatumas Lietuvoje“. VU.
 • R. Ruolytė-Verschoore (2012). „Neįgaliųjų studentų dalyvavimas Lietuvos aukštosiose mokyklose“. KTU, LSTC, VDU.
 • M. Gedvilaitė-Kordušienė (2011). „Tarpgeneraciniai santykiai ir juos lemiantys veiksniai“. VU ir LSTC.

Jungtinės VDU, LSCT, KTU Doktorantūros komiteto narė (2011-2015), komiteto pirmininkė nuo 2021.

Dėstomi dalykai: Demografija, Šeimos ir gimstamumo studijos.

Podoktorantūra

Margarita Gedvilaitė-Kordušienė (2012-2014), „Tarptautinės migracijos pasekmės šeimai: Lietuvoje likusių tėvų priežiūra ir santykiai su suaugusiais vaikais“, VDU. 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

 1. Mokslininkų grupių projektas „Praeities šeimos: XIX a. vidurio lietuvos namų ūkių ir šeimų istorinės demografijos tyrimas“, LMT, Nr. S-MIP-21-29, 2021-2024, vadovė
 2. Kartų ir lyčių programa LT– tarptautinė socialinių mokslų tyrimų infrastruktūra (VDU ir LSTC), vadovė.
 3. Tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros Kartų ir lyčių programa (Generations and Gender Programme) konsorciumo tarybos narė (nuo 2019).
 4. Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP veiklas (visuotinė dotacija) projektas „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“, Europos Socialinis fondas, LMT, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0020, 2017-2021, vadovė.
 5. Horizon2020 programos projektas „Inequality, urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social model of economic growth and democratic capacity (COSHMO), H2020-REV-INEQUAL-2016. 2017-2021 Aalborg universitetas, Danija, 2017-2021, tyrėja.
 6. Mokslininkų grupių projektas Lietuvos demografinis nuosmukis ir nelygybės: modeliai ir mechanizmai kartų kaitos kontekste MIP-17-119, VDU, 2017-2019, tyrėja.
 7. Lietuvos-Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje projektas Baltarusijos ir Lietuvos šiuolaikinės demografinės problemos: variacijos, panašumai ir būdai pereiti į tvarią raidą, koordinatorius VDU, 2017-2018, tyrėja.
 8. Nacionalinė mokslo programa Gerovės visuomenė projektas Šeimos deinstitucionalizacijos iššūkiai vaikų gerovei: vaikų išlaikymas iširus tėvų partnerystei (GER-010/2015), LMT, koordinatorius VDU, 2015-2017, vadovė.
 9. Horizon 2020 COST Action programos projektas “Who cares in Europe? (CA18119), koordinatorius – Europos universiteto institutas, 2019-2023,vykdomosios tarybos narė.
 10. Nacionalinė mokslo programa Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui projektas Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, pasekmės ir gimstamumo didėjimo galimybės (SIN- 01/2010), LMT, koordinatorius LSTC, 2010-2013, vadovė.
 11. Horizon2020 COST Action programos projektas „Reducing old age social exclusion: colaborations in research and policy“ (ROSNET CA15122), koordinatorius – Nacionalinis Galvėjaus universitetas, Airija, 2015-2019, vykdomosios tarybos narė.
 12. Horizon2020 COST Action programos projektas „Intergenerational Family Solidarity in Europe“ (INTERFASOL IS1311),  koordinatorius – Porto universitetas, Portugalija, 2014-2018, vykdomosios tarybos narė.
 13. Prospects for a fertility increase in the formerly socialist countries of Central and Eastern Europe (CEEfamily), koordinatorius –  Oksfordo universitetas, JK, 2014-2015, tyrėja.
 14. Visuotinės dotacijos projektas Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-045, VDU, 2012- 2015, tyrėja.
 15. Visuotinės dotacijos projektas Demografinių procesų diferenciacija ir jos įtaka Lietuvos gyventojų raidos tvarumui, VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-067, LSTC, 2012–2015, tyrėja.
 16. Lietuvos mokslinių tyrimų prioritetinės krypties Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis projektas “Demografinės krizės grėsmės tautos išlikimui globalizacijos sąlygomis: veiksniai, sprendimai, perspektyvos”, koordinatorius STC, 2007-2009, tyrėja.
 17. EK CORDIS INTAS programos projektas Social policy towards modern family in the context of the transformation of family and marital relations – empirical evidence in two EU and two NIC countries- EU integration and its new nearest neighbours, koordinatorius – INED, Prancūzija, 2006-2008, tyrėja.
 18. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro  projektas Migracijos išskirtos šeimos,  koordinatorius STC, 2007 m, vadovė.
 19. Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida. Projekto užsakovas – Statistikos departamentas, koordinatorius – STC, 2006, tyrėja.
 20. ESF EQUAL projektas Šeimos planeta: šeimai draugiška organizacija, (EQ/2004/1130-24/500), koordinatorius – Šiaulių universitetas, 2006-2007, tyrėja.
 21. ESF EQUAL projektas Lyčių stereotipai darbo rinkoje (BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0029), koordinatorius – Vilniaus universitetas, 2006-2007, tyrėja.
 22. Valstybinio mokslo ir studijų fondo projektas Lyčių ir kartų vaidmenų kaita Lietuvoje: įtaka depopuliacijai ir senėjimui, koordinatorius – STC, 2005, tyrėja.
 23. EK 5-oji Bendroji Porgrama projektas DIALOGAS. Poreikio gyventojų politikai vertinimas (HPSE-CT-2002-00153), koordinatorius – Federalinis gyventojų tyrimų institutas, Vysbadenas, Vokietija, 2002-2005, tyrėja.
 24. “Natūralios gyventojų kaitos atstatymo galimybės”. Projekto užsakovas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2005, tyrėja.


MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

MONOGRAFIJOS AR STUDIJOS, JŲ SKYRIAI

 išleisti tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų

 1. Maslauskaitė, Aušra, Gedvilaitė-Kordušienė, Margarita. Intergenerational Family Solidarity in Lithuania: Context and Patterns. In I. Albert et al. (eds.) Families and Family Values in Society and Culture, Charlotte, NC: Information Age Publishing, pp. 255-273.
 2. Maslauskaitė, Aušra, Steinbach, Anja. 2020. Paternal Psychological Well-being after Union Dissolution: Does Involved Fatherhood Have a Protective Effect? In M. Kreyenfeld, H. Trappe (Eds.) Parental Life Courses after Separation and Divorce in Europe. Life Course Research and Social Policies, Vol. 12. Cham: Springer, pp.215-234.
 3. Maslauskaitė, Aušra, Tereškinas, Artūras. 2020. Quality of Non-resident Father-Child Relationships: Between “Caring for” and “Caring About”. In D. Mortelmans (ed.) Divorce in Europe. New Insights in Trends, Causes and Consequences of Relation Break -ups. European Studies of Population. Vol. 21. Cham: Springer, pp. 291-311.
 4. Maslauskaitė, Aušra, Platukytė Ernesta. 2019. Material Deprivation and Personal Wellbeing of Single Mothers in Lithuania. In V. Cesnuityte, G. Meil (Eds.) Families in Economicaly Hard Times. Emerald Publishing Limited, pp. 73-98.
 5. Ališauskienė Milda, Maslauskaitė, Aušra. 2019. Attitudes towards the right to life and religiosity of young people in Lithuania. In Ziebertz HG, Zaccaria F. (Eds.) Eutanasia, Abortion, Death Penalty and Religion – The Right to Life and its Limitations. Religion and Human Rights, Vol. 4. Springer, Cham, pp. 187-207.
 6. Maslauskaitė, Aušra, Baublytė, Marė. 2018. Education and transition from cohabitation to marriage in Lithuania. In Dalia Leinarte, Jan Kok (eds.) Cohabitation in Europe? A Revenge of History. Abingdon: Routledge, pp.75-90 (pakartotinas leidimas).
 7. Kudinavičiūtė-Michailovienė, Inga; Maslauskaitė, Aušra. Lithuania: Children’s maintenance fund in Lithuania: legal and sociological aspects of its activities. In Bill Atkin, Fareda Banda (Eds.) International survey of family law: Bristol: Jordan publishing, 2016, pp. 305-322.
 8. Stankuniene Vlada., Maslauskaite A. 2008. Family Transformation in the Post-Communist Countries. Assessment of Changes. In: Hoehn Ch., Avramov D., Kotowska I. (Eds.) People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy Acceptance Study. Dodrecht: Springer, pp.113-141.
 9. Tomka, Miklós, Maslauskaitė, Aušra, Navickas, Andrius, Toš, Niko, Potocnik, Vinko. 1999. Religion und Kirchen in Ost (Mittel)-Europa: Ungarn, Litauen, Slowenien. Ostfindlrens: Schwabenverlag, 363 p. (indėlis 4 a.l.)

 išleistos Lietuvos leidyklų

 1. Maslauskaitė, Aušra. 2015. Santuokų ir ištuokų diferenciacija. In Jasilionis, D., Stankūnienė, V., Maslauskaitė, A., Stumbrys, D. Lietuvos demografinių procesų diferenciacija.  Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, pp. 73-108.
 2. Maslauskaitė, Aušra. 2015. Vienišos motinos, materialinė deprivacija ir gyvenimo kokybė. In A.Tereškinas, J. Bučaitė-Vilkė (sud.). Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, pp. 73–120.
 3. Gruževskis, Boguslavas; Maslauskaitė, Aušra; Korsakienė, Renata; Novagrockienė, Jūratė; Smaliukienė, Rasa; Šakočius, Alvydas. 2014. Pareigūnų ir karių antroji karjera. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 264 p. (indėlis 3 a.l.)
 4. Stankūnienė, Vladislava; Maslauskaitė, Aušra; Baublytė, Marė. 2013. Ar Lietuvos šeimos bus gausesnės? Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 263 p. (indėlis 2, 5 a.l.)
 5. Maslauskaitė, Aušra; Baublytė, Marė. 2012. Skyrybų visuomenė: ištuokų raida, veiksniai, pasekmės. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 130 p. (indėlis 6 a.l.)
 6. Maslauskaitė Aušra. 2009. „Doing a family“: the construction of family relations in Lithuanian transnational families, in Stankūnienė V., Jasilionis D. (ats.red.) The Baltic Countries: Population, Family and Family Policy. ISR: Vilnius, pp. 163-183.
 7. Maslauskaitė Aušra. 2009. Lithuanian Households at the Turn of the 21st Century, in Stankūnienė V., Jasilionis D. (ats.red.) The Baltic Countries: Population, Family and Family Policy. ISR: Vilnius, pp. 183-198.
 8. Maslauskaitė Aušra. 2009. Family Status Differencials and Trends of Lithuanian Family De-institutionalization, in Stankūnienė V., Jasilionis D. (ats.red.) The Baltic Countries: Population, Family and Family Policy. ISR: Vilnius, pp. 199-210.
 9. Maslauskaitė Aušra. 2009. „Kohabitacija Lietuvoje: šeimos formavimo etapas ar „nauja šeima“?, in Stankūnienė V., Maslauskaitė A. (ats. red. ir sud.) Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės. STI: Vilnius, pp. 37-98.
 10. Maslauskaitė Aušra. 2008. „Moterų užimtumas ir lyčių kultūra: lyginamoji Lietuvos ir Europos šalių analizė“, in Marcinkevičienė D. (ats. red.) Lyčių vaidmenys užimtumo sferoje: sociokultūrinis aspektas. Vilnius: VU, pp. 5-38.
 11. Maslauskaitė Aušra, Stankūnienė Vlada. 2007. Šeima abipus sienų. Lietuvos transnacionalinės šeimos genezė, funkcijos, raidos perspektyvos. Vilnius: TMO, STI, 230 p. (indėlis 7,8 a.l.)
 12. Maslauskaitė Aušra, 2004. Meilė ir santuoka pokyčių Lietuvoje. Vilnius: STI, 240 p.
 13. Maslauskaitė Aušra. 2003. Pora, santuoka, lytis: tarpasmeninių santykių perspektyva, in V. Stankūnienė, A. Jonkarytė, S. Mikulionienė, A.A. Mitrikas, A. Maslauskaitė Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai. Vilnius: STI, pp. 122-138.

MOKSLO STRAIPSNIAI

 leidiniuose referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) ir (ar) Scopus duomenų bazėse

 1. Maslauskaitė, Aušra. Cultural Capital, Gender and Intergenerational Educational Mobility in post-communist Space. Societites, 2021, 11 (4). https://doi.org/10.3390/soc11010004
 2. Steinbach, Anja, Maslauskaitė, Aušra.  Childcare in Lithuania and Belarus: how gendered is parenting in Eastern European countries? Journal of Family Studies, 2020, 1-17. https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1806903 [Academic Search Complete; Sage Premier; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [Citav. rod.: 1.44 (2017, SSCI)]
 3. Tereškinas Artūras, Maslauskaitė Aušra. Undoing fatherhood: postdivorce fathering practices in Lithuania// NORMA: International Journal of Masculinity Studies. 2019, 14 (1): 18-43. doi.org/10.1080/18902138.2018.1494401 [Duomenų bazės: Scopus] [CiteScore: 0,59, SNIP: 0,845, SJR: 0,213 (2018, Scopus Journal Metrics)]
 4. Maslauskaitė, Aušra. Single Mothers always loose? Union Dissolution and Perceived  Changes in Material Well-being in Lithuania. Journal of Divorce and Remarriage. 2017, Vol. 58 (8): 614-630. doi/full/10.1080/10502556.2017.1354279. Duomenų bazės: Scopus; Journal Citation Reports/Social Sciences Edition (Thomson Reuters)] [CiteScore: 0,81, SNIP: 0,691, SJR: 0,398 (2017, Scopus Journal Metrics)]
 5. Maslauskaitė, Aušra, Tereškinas Artūras. Involving Non-resident Lithuanian Fathers in Child Rearing. The Negative Impact of Income Inequalities and Socio-legal Policies. Men and Masculinities. 2017, Vol. 20 (5): 609-629. DOI: 10.1177/1097184X17727798. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; Sage Premier; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [Citav. rod.: 1,863, bendr. cit. rod.: 1,466, kvartilė: Q1 (2017, SSCI)] [CiteScore: 2,06, SNIP: 1,668, SJR: 0,990 (2017, Scopus Journal Metrics)]
 6. Frejka, Tomas; Gietel-Basten, Stuart; Abolina, Liga; Abuladze, Liili; Aksyonova, Svitlina; Akrap, Anelko; Antipova, Ekaterina; Bobic, Mirjana; Čipin, Ivan; Fakeyeva, Liudmila; Foldes, Ionut; Jasilionienė, Aiva; Kostova, Dora; Kotowska, Irena; Krimer, Boris; Lippe, Elena von der; Kurylo, Iryna; Maslauskaitė, Aušra; Mikolai, Julia; Muresan, Cornelia; Petar, Vasic; Potančoková, Michaela; Pronko, Tatyana; Puur, Allan; , Mirjana Rasevic; RybiĄska, Anna; Sakkeus, Luule; Sambt, Jože; Sobotka, Tomáš; Šprocha, Branislav; Staddon, Rebecca; Stankūnienė, Vladislava. Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990. Comparative population studies, 2016. Vol. 41, no. 1, p. 3-56. https://doi.org/10.12765/CPoS-2016-03en [Duomenų bazės: Emerging Sources Citation Index; Academic Search Complete (EBSCO); Academic Search Premier (EBSCO); Scopus] [SNIP: 0,543; SJR: 0,342 (2015, Scopus)]
 7. Puur, Allan; Rahnu, Leen; Maslauskaitė, Aušra; Stankūnienė, Vladislava. The transforming educational gradient in marital disruption in Northern Europe : a comparative study based on GGS data. Journal of Comparative Family Studies, 2016, Vol. 47 (1). p. 87-109. [Duomenų bazės: JSTOR; Journal Citation Reports/Social Sciences Edition (Thomson Reuters); Academic Search Premier; SocINDEX with Full Text] [Citav. rod.: 0,208, bendr. cit. rod.: 1,516, kvartilė: Q4 (2016, SSCI)] [CiteScore: 0,00, SNIP: 0,439, SJR: 0,218 (2016, Scopus Journal Metrics)]
 8. Maslauskaitė, Aušra; Baublytė, Marė. Education and transition from cohabitation to marriage in Lithuania. History of the Family., 2015, Vol. 20 (4), p. 563-578. doi.org/10.1080/1081602X.2014.984238. [Duomenų bazės: Scopus; Taylor & Francis (nenaudotinas); Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [Citav. rod.: 0,608, bendr. cit. rod.: 0,929, kvartilė: Q2 (2015, SSCI)] [CiteScore: 0,49, SNIP: 0,809, SJR: 0,420 (2015, Scopus Journal Metrics)]
 9. Maslauskaitė, Aušra; Baublytė, Marė. Gender and re-partnering after divorce in four Central European and Baltic countries. Sociologický časopis : Czech Sociological Review, 2015, Vol. 51, no. 6, p. 1023-1046.  DOI: 10.13060/00380288.2015.51.6.227 [Duomenų bazės: CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 0,262, bendr. cit. rod.: 1,147, kvartilė: Q4 (2015, SSCI)] [CiteScore: 0,43, SNIP: 0,749, SJR: 0,278 (2015, Scopus Journal Metrics)]
 10. Maslauskaitė, Aušra; Jasilionienė, Aiva; Jasilionis, Domantas; Stankūnienė, Vladislava; Shkolnikov, Vladimir M.. Socio-economic determinants of divorce in Lithuania: evidence from register-based census-linked data. Demographic Research, 2015,Vol. 33, p. 871-908. DOI:10.4054/DemRes.2015.33.30 [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); SocINDEX with FullText; Scopus; ProQuest Central; Academic OneFile]; [Citav. rod.: 1.221; bendr. cit. rod: 1.441 (2015, SSCI)].
 11. Puur, Allan; Rahnu, Leen; Maslauskaitė, Aušra; Stankūnienė, Vladislava; Zakharov, Sergei. Transformation of partnership formation in Eastem Europe : the legacy of the past demographic divide. Joumal of Comparative Family Studies. 2012, Vol. 43, no. 3 (2012), p. 389-417. [Duomenų bazės: Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Embase; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [Citav. rod.: 0,284, bendr. cit. rod.: 1,316, kvartilė: Q4 (2012, SSCI)] [CiteScore: 0,00, SNIP: 0,496, SJR: 0,387 (2012, Scopus Journal Metrics)]
 12. Dirsytė, Irma, Maslauskaitė, Aušra A. Šeiminio gyvenimo kelio trajektorijos: sekų analizės rezultatai. Filosofija. Sociologija, 2020,  31(2), 139-147. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); The Philosopher's Index; SocINDEX with Full Text] [Citav. rod.: 0.754 (2019, SSCI)] https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4232/3206
 13. Maslauskaitė, Aušra; Jasilionienė, Aiva; Jasilionis, Domantas; Stankūnienė, Vladislava. Skyrybos ir sutuoktinių socialiniai ekonominiai ištekliai. Filosofija. Sociologija. 2013, Vol. 24(4), 237-245. ]. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Social Sciences Citation Index (Web of Science); The Philosopher's Index; SocINDEX with Full Text] [Citav. rod.: 0.207 (2013, SSCI)]
 14. Puur, Allan; Maslauskaitė, Aušra; Rahnu, Leen; Stankūnienė, Vladislava. Past and present patterns of family formation in Eastern Europe: does Hajnal's delineation still matter? Filosofija. Sociologija. 2012, Vol. (4). 256-265. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Social Sciences Citation Index (Web of Science); The Philosopher's Index] [Citav. rod.: 0.068 (2012, SSCI)]
 15. Maslauskaitė, Aušra. Contacts between adult children and their parents in Lithuania : the effects of familial, individual and structural factors. Filosofija. Sociologija. 2011,  Vol. 4, 348-364. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); The Philosopher's Index; SocINDEX with Full Text; Sociological Abstracts] [Citav. rod.: 0.492 (2011, SSCI)] [Aut. ind.: 1,000]
 16. Maslauskaitė, Aušra. Lietuvos šeima ir modernybės projektas : prieštaros bei teorizavimo galimybės. Filosofija. Sociologija. 2010, 4, 310-319. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Social Sciences Citation Index (Web of Science); The Philosopher's Index; SocINDEX with Full Text] [Citav. rod.: 0.179 (2010, SSCI)]
 17. Stankūnienė, Vladislava; Maslauskaitė, Aušra; Baublytė, Marė; Zakharov, Sergei; Régnier-Loilier, Arnaud. La transition vers de nouvelles formes d'union en France, en Lituanie et en Russie. Revue d’études comparatives Est-Ouest. 2009, Vol. 40, No. 3-4 p. 163-208. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); IPSA]; [Citav. rod.: 0.045; bendr. cit. rod: 1.153 (2009, SSCI)].

tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Maslauskaitė, Aušra. Skyrybų motyvai: individualūs, partnersytės ir skyrybų proceso veiksniai. Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research, 2020, 11 (1): 7 – 23. https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.1.1
 2. Maslauskaitė, Aušra. 2019. Family Change and Inequality in Lithuania. Lituanus, 65(2): 28-46.
 3. Bučaitė – Vilkė, Jurga, Maslauskaitė, Aušra, Tereškinas Artūras. Territorial development in Lithuanian municipalities: a territorial capital approach. Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research, 2019, 10(1), p. 127-155.
 4. Maslauskaitė, Aušra, Baublytė, Marė. Vyrų pakartotinos partnerystės: individualūs ir ankstesnės partnerystės veiksniai. Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research, 2018, 9(2), p. 13-35.
 5. Tereškinas, Artūras, Maslauskaitė, Aušra. Išsiskyrę vyrai ir poskyrybinės tėvystės modeliai. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. 2017, nr. 8 (1), p. 11-33. dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.1.1 
 6. Maslauskaitė, Aušra; Kuconytė, Deimantė. Būti tėvu po skyrybų: tėvo kontaktai su nepilnamečiais vaikais. Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. 2016, nr. 7(1), p. 11-32. doi.org/10.7220/2335-8777.7.1.1.
 7. Stankūnienė, Vladislava; Baublytė, Marė; Maslauskaitė, Aušra. Vienų motinų su vaikais šeimos Lietuvoje: demografinės ir socioekonominės charakteristikos. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2016, 1(38), p. 64-85. doi.org/10.15388/SocMintVei.2015.2.9867.
 8. Maslauskaitė, Aušra; Jasilionis, Domantas. Vyrų išsilavinimas ir pirmoji santuoka: ar universitetas suteikia pranašumų?. Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. 2015, 6(1), p. 11-26. doi.org/10.7220/2335-8777.6.1.1.
 9. Maslauskaitė, Aušra. Vienišos motinos, vartojimas ir socialinė atskirtis. Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. 2014, nr. 5(2), p. 13-36..
 10. Maslauskaitė, Aušra. Partnerystės atkūrimas po skyrybų : tendencijos ir socialinė diferenciacija. Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. 2013, nr. 4(2), p. 103-117.
 11. Maslauskaitė Aušra. 2006. Demographic and Sociological Modernization of Lithuanian Family: the Parallel or Clash Processes?, Lyčių studijos ir tyrimai, Vol. 2: 63-72.
 12. Maslauskaitė Aušra. 2005. Tarpusavio santykių kokybė Lietuvos šeimose, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1: 122-135.
 13. Maslauskaitė Aušra. 2004. Lytis, globa ir kultūriniai gerovės kapitalizmo barjerai Lietuvoje, Sociologija. Mintis ir veiksmas. 3: 38-52.
 14. Maslauskaitė Aušra. 2004. Tarpasmeniniai santykiai poroje ir santuokoje: dvi metodologinės prieigos”. Filosofija. Sociologija. 4: 64-70.

užsienio  recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Stankūnienė, Vladislava [Станкуниене, В.]; Захаров, Сергей; Maslauskaitė, Aušra [Маслаускайте, A.]; Baublytė, Marė [Баублите, M.]; Régnier-Loilier, Arnaud. Переход к новой модели формирования брачно-партнерских союзов во Франции, Литве и России // Эволюция семьи в Европе : Восток - Запад. Выпуск 3. Москва: НИСП, 2010, P. 174-231.

Lietuvos  recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Maslauskaitė, Aušra. Nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje: raida ir erdvinė diferenciacija. Lietuvos socialinė raida = Social development of Lithuania. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2014, Nr. 3: Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: sociodemografiniai aspektai, p. 54-65.
 2. Maslauskaitė, Aušra. Kohabitacijos raida Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida = Social development of Lithuania. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 1 (2012), p. 102-120.
 3. Maslauskaitė Aušra. 2009. Transnacionalinė Lietuvos šeima: migracijos naudos ir nuostoliai, in Lietuvos socialinė raida. Lietuva Europos Sąjungoje. STI: Vilnius, 28-51.
 4. Maslauskaitė Aušra. 2006. Namų ūkiai, in Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida, ats. red. V. Stankūnienė. Vilnius: STD, STI, 78-91.
 5. Maslauskaitė Aušra. 2006. Asmeninių namų ūkių gyventojų šeiminė padėtis, in Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida,  ats. red. V. Stankūnienė. Vilnius: STD, STI,  91-101.
 6. Maslauskaitė Aušra. 2006. Moterų padėtis ir karjeros galimybės Lietuvos krašto apsaugos sistemoje, Karo archyvas T. XXI: 277-315.
 7. Maslauskaitė Aušra, Stankūnienė Vladislava. 2004. Šeimos gerovė. Bendroji dalis, in Lietuvos gyventojų politikos strategijos  metmenys, ats. red. V. Stankūnienė. Vilnius: STI, 13-19.
 8. Maslauskaitė A. 2004. Šeimos stabilumas, in Lietuvos gyventojų politikos strategijos  metmenys, ats. red. V. Stankūnienė. Vilnius: STI, 2004, 19-23.
 9. Maslauskaitė A.  2004. Šeimos deinstitucionalizacija: raida, priežastys ir iššūkiai šeimos politikai, in A. Davidavičius,  E. Platonovas (sud.) Šeimos politikos ir teisės iššūkiai Europoje, sud., Vilnius: ESTE, 4-16

EKSPERTINĖ VEIKLA

Dalyvavimas mokslo žurnalų redakcinių kolegijų darbe

Redakcinių kolegijų narė

 • Journal of Intergenerational Relations (Taylor & Francis)
 • Kultūra ir visuomenė (VDU)
 • Gyventojų studijos, vykdančioji redaktorė (LSTC), 2010-2013

 Dalyvavimas redakcinių kolegijų darbe: 

 • Population (Institut national d'études démographiques)
 • International Sociology (Sage)
 • Advancement in Life Course Research (Elsevier)
 • Families, Relationships and Societies (Policy Press))
 • Journal of Comparative Family Studies (University of Toronto Press)
 • Journal of Baltic Studies (Taylor & Francis)
 • European Journal of Aging (Springer)
 • International Journal of Comparative Sociology (Sage)

Narystė profesinėse organizacijose

Lietuvos sociologų draugija, prezidentė (2009-2015), vykdomosios tarybos narė (2015-2017)

Europos tinklas demografiniams ir sociologiniams skyrybų tyrimams, valdybos narė 

Tarptautinė sociologų asociacija (ISA), 6-asis tyrimų komitetas Šeimos tyrimai, Valdybos narė (2020-)

Europos sociologų asociacija (ESA), Nacionalinių asociacijų asamblėjos narė (2008-2014)

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas