LMA | Asmeninės svetainės

Bukantis Arūnas


El. paštas: arunas.bukantis@gf.vu.lt

Arūnas Bukantis - LMA tikrasis narys (klimatologija) nuo 2021 m.

Gimimo data: 1961-12-05

Gimimo vieta: Šakių rajonas

Šiuo metu einamos pareigos: Vilniaus universiteto Geomokslų instituto profesorius.

Mokslinių darbų sritis ir kryptis: gamtos mokslai, fizinė geografija (06 P), šaka – klimatologija: klimato kaita, klimato anomalijos, prisitaikymo prie klimato kaitos politika ir strategija, taikomoji meteorologija.

Išsilavinimas: Data / Institucija / Mokslo laipsniai, pedagoginiai vardai

1979 / Griškabūdžio vidurinė mokykla / Šakių r.

1979-1984 / Vilniaus universitetas / Geografas-meteorologas, geografijos dėstytojas

1988-1990 / Vyriausioji Geofizikos observatorija (S.Peterburgas) / Aspirantūra

1992 / Vilniaus universitetas / Gamtos mokslų daktaras (06P, geografija)

1996 / Vilniaus universitetas / Docento vardas

2004 / Vilniaus universitetas / Habilitacijos pažyma (06P, geografija)

2007 / Vilniaus universitetas / Profesoriaus vardas

 

Profesinė patirtis: Data / Įmonė, organizacija / Pareigos / Aprašymas

1984-1987 / Vilniaus universitetas / Inžinierius / Geodeziniai, meteorologiniai matavimai.

1988-1990 / Vyriausioji Geofizikos observatorija, S.Peterburgas, Rusija/Mokslo asistentas, aspirantas/ Regioninių klimato svyravimų analizė.

1991-1993 / Vilniaus universitetas / Asistentas / Mokslinis bei pedagoginis darbas Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. Dėstomi dalykai: "Klimatologija", "Agrometeorologija", "Lietuvos klimatas", "Meteorologiniai prietaisai ir stebėjimai", "Palydovinė meteorologija" ir kt.

1994-2004 / Vilniaus universitetas / Docentas / Mokslinis bei pedagoginis darbas Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. Dėstomi dalykai bakalauro ir magistro studijose: "Klimatologija", "Taikomoji meteorologija", "Lietuvos klimatas", "Klimato svyravimai", "Mikroklimatologija" ir kt. Vadovavimas moksliniams projektams. Vadovavimas (arba oficialus konsultavimas) mokslo daktarų rengimui.

1995-2004 / Geografijos institutas (nuo 2002 m. Geologijos ir geografijos institutas) / Vyr. mokslo darbuotojas, sektoriaus vadovas / Baltijos jūros regiono klimato svyravimai, ekstremalių klimato reiškinių genezė, klimato istorija, Lietuvos klimato resursų taikomieji tyrimai, vadovavimas moksliniams projektams. Vadovavimas (arba oficialus konsultavimas) mokslo daktarų rengimui.

2004-2018 / VU / Profesorius, katedros vedėjas / Mokslinis bei pedagoginis darbas Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. Dėstomi dalykai bakalauro ir magistro studijose: "Klimatologija", "Taikomoji meteorologija", "Lietuvos klimatas", "Klimato ir vandeningumo svyravimai", "Mikroklimatologija", „Hidrometeorologijos teorinis seminaras“, vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams, mokomosioms praktikoms ir kt. Vadovavimas moksliniams projektams. Vadovavimas (arba oficialus konsultavimas) mokslo daktarų rengimui, disertacijų oponavimas.

2014-2018 / VU / Fizinės geografijos doktorantūros krypties komiteto pirmininkas.

Nuo 2018 / VU / Vilniaus universiteto Geomokslų instituto profesorius.

 

Moksliniai projektai, ekspertinė veikla: Data / Įmonė, organizacija / Pareigos  / Aprašymas

1995 / Vilniaus universitetas (VU) / Projekto vadovas / Projektas: "Lietuvos agroklimatinių resursų modeliavimas klimato atšilimo kontekste".

Nuo 1996 / LR Aplinkos ministerija / Nacionalinis ekspertas / Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato Kaitos Konvencijos įgyvendinimo strategijos metinių pranešimų rengimas.

1999–2000 / VU / Projekto vadovas / Tarpinstitucinis projektas: "Klimato svyravimų įtaka dabartiniams fiziniams-geografiniams procesams Lietuvoje".

2000 / VU, VĮ „Problematika“ / Projekto vadovas / Projektas: “Automobilių kelių temperatūrinių grafikų sudarymo metodika”.

2001 / VU, VĮ „Problematika“ / Projekto vadovas / Projektas: “Automobilių kelių apledėjimo prognozavimo metodika”.

2001 / VU / Projekto vadovas / Projektas: "UV Saulės radiacijos intensyvumas ir jo fluktuacijos Lietuvoje".

2000-2003 / VU, Geologijos ir geografijos institutas / Projekto koordinatorius Lietuvoje / Europos Komisijos FP5 projektas: "An European Flood Forecasting System" (Europos potvynių prognozavimo sistema)

2001-2006 / Geologijos ir geografijos institutas, VU / Projekto vadovas Lietuvoje / Tarptautinis projektas: "Europe Climate Assessment" (Europos klimato įvertinimas)

2002-2004 / VU, Geologijos ir geografijos institutas / Temos vadovas / Mokslo programa “Urbanizuotos aplinkos kokybė ir jos kaita”

2005-2007 / VU / Projekto temos vadovas VU / Interreg IIIB Kaimynystės programos projektas “Adaptation Strategies to Climate Change for the Baltic Sea Region (ASTRA)” (Prisitaikymo prie klimato kaitos politikos ir strategijų rengimas Baltijos jūros regione)

1996-dabar / LR Aplinkos ministerija  LR nacionalinis ekspertas / Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato Kaitos Konvencijos įgyvendinimo strategijų ir metinių pranešimų rengimas.

2008 / VU / Projekto vadovas / Projektas: „Klimato kaitos poveikio modeliavimo dirvožemio hidroterminiam režimui testavimas lizimetriniais tyrimais“

2009 / VU / Projekto vadovas / Projektas: „Klimato kaitos poveikio kritulių ekstremalumui ir evapotranspiracijai kompleksinis vertinimas“

2010 / Aplinkos apsaugos agentūra / Ekspertas / Projektas „Preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose“

2009-2011 / VU / Projekto vykdytojas Baltijos jūros regiono INTERREG IV B kaimynystės programa “Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region (BaltCICA)”.

2009-2013 / VU / Projekto vadovas / Projektas: “Klimato svyravimai ir Lietuvos vandens išteklių kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai“

2012 / VU, AB „Problematika“ / Projekto vadovas / Projektas: Nuotolinio slidumo matavimo prietaiso bandymų ir duomenų analizės metodika“.

2009-dabar / LR Aplinkos ministerija / Nacionalinio klimato kaitos komiteto narys / Klimato kaitos valdymo nacionalinės politikos formavimas ir įgyvendinimas, pasiūlymų teikimas dėl strateginių dokumentų ir programų, nacionalinių teisės aktų projektų, susijusių su klimato kaitos valdymu, tyrimu ir adaptacijos priemonių įgyvendinimu.

2007-dabar / VU / Redkolegijų narys / Žurnalai: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Journal of Water Security (JWS). 

2014-2018 / VU / Projekto vadovas / Projektas: Klimato ir vandens išteklių regioninė analizė.  

2015‒2018 / LMT / VU dalies vadovas / Projektas: „Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas“.

2005-dabar / Lietuvos VMSF, COST programa / Ekspertas / Projektų ir ataskaitų ekspertas.

 

Apdovanojimai, premijos

1995 m.: Jaunųjų mokslininkų konkurso ir Valstybinės premijos laureatas už knygą "Lietuvos klimatas".

2002 m.: VU Rektoriaus mokslo premija.

Aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendija 2006–2007 metams už išskirtinius mokslo rezultatus.

 

Vadovavimas doktorantams

Keturių doktorantų daktaro disertacijas apgynusių 1998, 2000, 2003 ir 2010 m. mokslinis vadovas.

 

Publikacijos 

I. Vadovėliai, monografijos ir studijų priemonės

 1. Bukantis A.1992. Agrometeorologijos praktiniai darbai. Vilnius. VU leidykla. 25 p.
 2. Bukantis A. 1994. Lietuvos klimatas (Vadovėlis universitetų geografijos specialybės studentams). Vilnius. VU leidykla, 188 p.
 3. Bukantis A. 1997. Neįprasti gamtos reiškiniai Lietuvos žemėse XI–XX amžiuose. Vilnius. 197 p.
 4. Bukantis A. ir kt. 1998. Klimato elementų kintamumas Lietuvos teritorijoje. Kolektyvinė monografija. Vilnius, Geografijos institutas. 172 p.
 5. Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje (2001). Kolektyvinė monografija, red. A. Bukantis, K. Kilkus, E. Rimkus. Vilnius.
 6. Bukantis A. 2001. Dirvodaros veiksniai. Klimatas. Kolektyvinė monografija "Lietuvos dirvožemiai". ISSN 1392-4044. Lietuvos mokslas, 32 knyga. Vilnius. 120-131.
 7. И. Я. Аликина, В. Н. Босак, А. Букантис, Г. Валюшкявичюс, Г. А. Василенко, М. А. Верещагин, Г. В. Волубеева, М. А. Гольберг, М. И. Дарадур, Я. К. Еловичева, Л. Н. Ермакова, В. М. Жуковский, В. В. Жучкевич, Н. Н. Ивахненко, В. К. Канашкин, Е. В. Киселева, В. Н. Кисилев, П. А. Ковриго, А. С. Кожевников, В. А. Коледа, Е. В. Комаровская, Т. С. Константинова, Н. Г. Красинская, А. Н. Красовский, Я. К. Куликов, И. Г. Кулич, В. В. Лапа, В. Ф. Логинов, П. С. Лопух, А. М. Людчик, В. И. Мельник, П. А. Митрохович, М. И. Недялкова, Ю. П. Переведенцев, А. Г. Пехота, Е. Римкус, В. Я. Рейляну, П. В. Смирнов, Г. Станкунавичюс, К. М. Шанталинский, И. Н. Шарухо, В. А. Шкляев, Л. С. Шкляева, А. Е. Яротов. Изменение климата и использование климатических ресурсов. Минск: БГУ, 2001. 263p. ISBN 985-445-515-7. (0,5 lanko)
 8. Bukantis A. 2004. Taikomoji meteorologija. Klimatologija. Lietuvos klimatas. Praktikos darbai. Vilnius. VU leidykla. 71 p.
 9. Bukantis A., Kliučinskas L., Rimkus E., Taločkaitė E. 2007. Raising Awareness of Climate Change: Experience in Lithuania. In book „Information, Communication and Education on Climate Change – European Perspectives“, eds. W. L. Filho, F. Mannke, Ph. Schmidt-Thome. 175-192, International Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.
 10. Balevičius A., Bukantis A., Bukelskis E., Ignatavičius G., Kutorga E., Mierauskas P., Rimkus E., Rukšėnienė J., Sinkevičius S., Stankūnavičius G., Valiuškevičius G., Zemlys P., Žaromskis R. P. 2007. Globali aplinkos kaita. Mokomoji knyga. Vilnius.
 11. Bukantis A., Dailidienė I., Česnulevičius A. ir kt. 2007. Klimato kaita: prisitaikymas prie jos poveikio Lietuvos pajūryje. Informacinis leidinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 12. Bukantis A. 2007. Klimatologija (paskaitų konspektas, CD). www.hkk.gf.vu.lt
 13. Bukantis A., Gedžiūnas P., Giedraitienė J., Ignatavičius G., Jonynas J., Kavaliauskas P., Lazauskienė J., Reipšleger R., Sakalauskienė G., Sinkevičius S., Šulijienė G., Žilinskas G., Valiuškevičius G. 2008. Lietuvos gamtinė aplinka, būklė procesai ir raida. Aplinkos apsaugos agentūra. Vilnius.
 14. Bukantis A., Rimkus E. 2008. Klimato kaita pasaulyje ir Lietuvoje. Knygoje „Šiaudiniai namai“. Vilnius. 19-30.
 15. Bukantis A. 2009. Atmosferos reiškinių stebėjimai. Metodinė priemonė. Vilnius. VU leidykla.
 16. Vaitiekūnienė J., Virbickas T., Daunys D., Taminskas J. Gregorauskas M., Klimas A., Domaševičius A., Paukštys B., Štuopis A., Drevalienė G., Valiuškevičius G., Bukantis A., Stonevičius E., Rimkus E., Kažys J., Štaras A., Povilaitis A., Punys P., Semėnienė D., Oskolokaitė I., Langas V., Strazdaitė I. 2011.  Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis. Paukštys B. (red.).  Vilnius. ISBN 978-609-95357-0-8. (640 psl).
 17. Arustienė J., Bukantis A., Damušytė A., Jarmalavičius D., Kažys J., Kriukaitė J., Ramanauskienė V., Rimkus E., Stonevičius E., Valiuškevičius G., Satkūnas J., Taločkaitė E., Žilinskas G. 2012. Klimato kaita Klaipėdos mieste ir rajone: poveikis, kaina ir prisitaikymas. Vilnius: VU leidykla. 120 pp.
 18. Volungevičius J., Šimanauskienė R., Kažys J., Bukantis A., Baškytė R., Baltrūnas V., Česnulevičius A., Kavoliūtė F. 2013. Lietuvos gamtinė geografija. Vadovėlis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.
 19. Bukantis A., Ignatavičius G., Satkūnas J., Sinkevičius S., Šulijienė G., Vasarevičius S., Veteikis D. 2013. Lietuvos gamtinė aplinka, būklė procesai ir raida. Aplinkos apsaugos agentūra. Vilnius.
 20. Bukantis A. 2014. Kas užlopys dangų. Vilnius: Tyto alba leidykla.*
 21. Bukantis A., Kažys J., Rimkus J., Žalakevičius M. 2017. 100 klausimų apie klimato kaitą. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Vilnius. 

II. Moksliniai straipsniai 

1. Bukantis A. (1987). Vėjo įtaka Kuršių marių vandens lygio trumpalaikiams nuotakiniams-patvankinimas svyravimams. II-sios respublikinės jaunųjų mokslininkų-geografų konferencijos tezės. Vilnius. 9-11.

2. Bukantis A. (1988). Količestvennaja ocenka avekciji vozducha v formirovaniji charaktera zim Pribaltiki // Tezisy dokl. Leningradskoi obl. konf. molodyh učionyh i specialistov, Leningrad 25 - 29 aprelia 1988 / L., GGO. s. 26.

3. Sazonov B.,  Bukantis A. (1989). Heavy winters in Baltic region// Conteporary climatic changes in Poland. Proceedings of the Conference 12 - 14 December 1989/ Lodz. p. 23.

4. Bukantis A. A. (1990). Ispolzovanije meteorologičeskih kompleksov dlia diagnostiki faktorov, formirujuščih klimat v Pribaltike/ GGO im. A. I. Vojeikova. -L.,1990.- Dep. v VNIIGMI-MCD 26. II. 90, No 1024 - gm90. 1-6.

5. Bukantis A. A. (1990). Vlijanije advekciji vozduha na formirovanije temperaturnogo režima Pribaltiki v holodnoje polugodije // trudy GGO. Vyp. 531. 106-112.

6. Bukantis A. A., Sazonov B. I. (1990). Analiz uslovij anomalno tioploi zimy 1989 m. v Vostočnoi Evrope // Agroekologičeskie resursy (izmenčivostj i prognozirovanije): Sb. nauč. tr. / VASHNIL. Sib. otdelenije SibNIIZHim. Novosibirsk. 72-78.

7. Bukantis A. A., Gavrilova T.V. (1990). Kolebanija temperatury vozduha v Pribaltike pri sovremennyh izmenenijah klimata  v umerenyh širotah Severnogo polušarija / GGO im. A. I. Vojeikova. L., 1990.- Dep. V VNIIGMI-MCD 26.11.90, No 1023 gm90. 1-18.

8. Bukantis A. A., Sazonov B. I., Ševkunova E. I., Artiomenko L. A. (1990). Osobenosti formirovanija ekstremalnyh zim Severnogo polušarija // Trudy GGO. Vyp. 531. 94-99.

9. Sazonov B. I.,  Bukantis A. A. (1990). Priroda surovyh zim // Vopr. prognoza pogody, klimata i cirkuliaciji atmosf.: Mežvuz. sb. nauč. tr., Permj. 62-68.0

10.  Bukantis A. Postojanstvo anomalij srednemesečnyh temperatur vozduha v rajone Baltijskogo moria // Trudy konf. mol. uč. i spec. GGO im. A. I. Vojeikova, Leningrad 24 -25 oktiabria 1990 g. / GGO im. A. I. Vojeikova, L., 1990 - Dep. v IC VNIIGMI 05.06.91, No 1080 - gm91, S. 54-81.

11. Bukantis A. (1991). Kuršių marių vandens lygio priklausomybė nuo vėjo ir atmosferos barinių centrų padėties. Geografijos metraštis, 27 t. 101-107.

12.  Bukantis A. (1992). Oro temperatūros svyravymai Pabaltijyje globalinių ir regioninių klimato reiškinių fone. Geografija, 28 t. 23-30.

13.  Sazonov B. I.,  Bukantis A. A., Gavrilova T.V. (1992). Katastrofičeskoje povyšenije temperatury v Evraziji // Trudy GGO. Vyp. 541. 3-9.

14.   Bukantis A. (1993). Fluctuations of the air temperature in the Baltic region in connection with global and regional climatic Phenomena // Global warming and contemporary climatic changes in poland. Proceedings of the International conference 31 May - 1 June 1993 / Szczecin. p. 16.

15.   Bukantis A. (1993). 1992-ųjų metų sausra Lietuvoje. Geografija, 29t., 1993. 51-53.

16.  Bukantis A. (1993). Klimato veiksnių kiekybinis įvertinimas faktorinės analizės pagalba. Geografija, 29 t. 44-46.

17.  B.I. Sazonov, E.K. Molkentin, Bukantis A. (1994). Klimato anomalija Šiaurės Europoje 1989-1993 m. Geografija 30 t. 10-12.

18.  Bukantis A. (1994). Application of factor analysis for climate genesis and diagnosis in the Baltic Sea area. - Proceedings of the International conf. "Contemporary Climatology" 15-20 August 1994, Brno , Czech Republic. 122- 124.

19.  Bukantis A. (1994). Ekstremalios žiemos Baltijos jūros regione. Geografijos metraštis, 28 t., 1994. - 178-194 p.

20.  Bukantis A. (1995). Lietuvos klimato svyravimai XIX-XX šimtmečiuose. Atmosferos cirkuliacijos ypatumai. Geografijos instituto darbai. Klimatologija. 62-69.

21.  Bukantis A. (1995). Lietuvos klimato svyravimai XIX-XX šimtmečiuose. Klimato svyravimų priežastys. Geografijos instituto darbai. Klimatologija. 69-86.

22.  Bukantis A. (1995) .Ekstremalūs klimato reiškiniai Baltijos regione ir jų įtaka ūkiui. Geografija 31 t. 39-42.

23.  Bukantis A. (1996). Extreme Cold And Warm Winters In The Baltic Sea Area. - Vilnius: Geography in Lithuania. Special issue for the 28th International Geographical Congress on “Land, Sea and Human Efort”: 139-160.

24.  Bukantis A., Rimkus E. (1996): Lietuvos agroklimatinių resursų dinamika ir prognozės. Geografija 32 t.: 22-27.

25.  Bukantis. A., Rimkutė L. (1996). Oro temperatūros svyravimo Lietuvoje regioniniai ypatumai. Geografijos metraštis XXIX: 126-136.

26.  Bukantis A. (1996). Extreme climatic phenomenona in the Baltic Sea region and their influence into the various branches of economy. - Proceedings of the European Conference on Applied Climatology, Norrköping, Sweden 7-10 May 1996: 190-191.

27.  Bukantis. A., Rimkutė L. (1997). Kritulių klimatinių rodiklių svyravimo regioniniai ypatumai Lietuvoje 1925–1995 m. Geografijos metraštis XXX: 143–154.

28.  Bukantis A., Rimkus E. (1997). Lietuvos agroklimatinių išteklių kaita ir prognozės. Mokslinės konferencijos “Lietuvos klimato ir dirvožemio potencialo racionalaus naudojimo perspektyvos” pranešimai. Vilnius, 1997 m. vasario 20 d.: 5-11.

29.  Kilkus K., Bukantis A., Rimkus E., Valiuškevičius G. (1997). Ežerų terminio bei ledo režimo prognozė pagal oro temperatūrą. Geografijos metraštis XXX: 117–126.

30.  Kilkus K., Bukantis A., Rimkus E., Valiuškevičius G. (1998). Ežerų vandens paviršiaus temperatūrų prognozė pagal oro temperatūrą. Žuvininkystė Lietuvoje, III, 2 dalis: 141-149.

31.  Bukantis A. (1998). Character of winters in the Baltic Sea region in different phases of El Nino/Southern Oscillation. Vilnius, Geografija 34 t.: 11-14. 

32.  Bukantis A. Dependences on wind of water level fluctuations in the Curonian lagoon (Kuršių Marios). The atlas of Curonian lagoon (Kuršių Marios). Center of Agricultural and Rural development. Iova state univ. (spaud.).

33.  Bukantis A. (1998). Agroklimatinių resursų dinamika ir augalininkystės plėtros perspektyvos Lietuvoje. Mokslinių staripsnių rinkinys “Augalininkystės ir bitininkystės dabartis ir ateitis”: 17-23.

34.  Bukantis A. (1998). Extreme Cold and Warm Winters In The Baltic Sea Area. Proceedings of the Second International Conference on Climate and Water. Espoo, Finland, 17-20 August 1998: 468-478.

35.  Bukantis A. (1998). Dynamics and Forecast of Agri-climatic resources in the Baltic sea region. Proceedings of the European Conference on Applied Climatology. Viena, Austria, 19-23 October 1998. Disc compact.

36.  Bukantis A. (1998). Klimato svyravimų įtaka žmonių bendruomenių socialinei raidai. Mokslinės konferencijos “Lietuvos meteorologijos ir hidrologijos problemos XXI a. išvakarėse” pranešimai. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla: 55-61.

37.  Bukantis A. (1998). Lietuvos klimato svyravimai ir prognostiniai scenarijai. Ekologinė medicina 2 t.: 123-128.

38.  Bukantis A. (1998). Klimatiniai ekstremumai Baltijos jūros regione ir jų įtaka ūkiui. Ekologinė medicina 2 t.: 129-135. 

39.  Bukantis A. (1998). Žmonių bendruomenių socialinės raidos sąsaja su klimato svyravimais. Geografijos metraštis XXXI: 24-33.

40.  Bukantis A. (1999). Efect of climate change on dynamics of agri-climatis resources in the Baltic Searegion. Abstracts of proceedings International symposium " New approaches in irrigation, drainage and flood control management. Bratislava, Slovak Republic 12-14 May 1999.

41.  Bukantis A. (1999). Lietuvos klimatas XIX-XXI amžiuose. Lietuvos mokslas. 23 knyga: 368-378.

42.  Bukantis A., Valiuškevičienė L. (1999). Oro temperatūros anomalijos Lietuvoje. 1. Šaltasis metų laikotarpis. Geografijos metraštis XXXII: 57-64.

43.  Bukantis A., Rimkus E. (1999). “Ekstremalūs gamtos reiškiniai pasaulyje ir Lietuvoje 1998 metais”. Geografijos metraštis XXXII: 365-367.

44.  Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. (2000). Lithuanian climate change in the 18th-21th centuries. Tarptautinės mokslinės konferencijos “Nauchniye I prikladniye reaspekty ocenki izmenenij klimata i ispolzovaniya klimatitcheskich resursov” tezės. Minskas, 2000m. spalio 31 – lapkričio 3 d.: 31-33.

45.  Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. (2000). Roads thermal mapping in Lithuania. Tarptautinės mokslinės konferencijos “Nauchniye I prikladniye reaspekty ocenki izmenenij klimata i ispolzovaniya klimatitcheskich resursov” tezės. Minskas, 2000 m. spalio 31 – lapkričio 3 d.: 212-215. 

46.  Bukantis A. (2000). Oro temperatūros ekstremalumo dinamika Lietuvoje. XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo tezių rinkinys. Vilnius, 2000 m. birželio 21-26 d.:113.

47.  Bukantis A. (2000). Dynamics and Forecast of Agri-climatic Resources in the Baltic Sea Region. Abstracts of International Scientific Meeting “Detection and modelling of recent climate change and its effects on a regional scale”. Spain, Tarragona, 29-31 May 2000: 119.

48.  Bukantis A. (2000). Dynamics and forecast of agriclimatic resources in the Lithuania. Abstracts of communications of International conference “Sustainable Development in the Information Society”. Vilnius, October 2-4, 2000: 45.

49.  Bukantis A., Valiuškevičienė L., Stankūnavičius G. (2000). Oro temperatūros anomalijos Lietuvoje. 2. Šiltasis metų laikotarpis. Geografijos metraštis XXXIII: 73-80.

50.  Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. (2000). Automobilių kelių mikroklimato tyrimai Lietuvoje. Geografija 36 (2): 24-30.

51.  Bukantis A., Rimkus E., Stankunavicius G. (2000). The thermal mapping in applied road climatological stadies. Сборник статей «ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» Ред. И. Мурин, S.-Peterburg. 785-787.

52.  Bukantis A. (2001). Climatic fluctuations in Lithuania against a background of global warming. Acta Zoologica Lituanica, vol. 11 (2): 113-120.

53.  Bukantis A., Paulauskaitė S. (2001). Oro temperatūros metinio ciklo ypatumai Klaipėdoje ir juos lemiančios atmosferos cirkuliacijos formos. Geografijos metraštis XXXIV 2 dalis. 5-14.

54.  Bukantis A., Kažys J., Rimkus E., Stankūnavičius G., Valiukas D. (2001). Kelio dangos minimalios temperatūros prognozavimas. Geografijos metraštis ISSN 0132-3156, XXXIV 2 dalis: 154-163.

55.  Rimkus E., Bukantis A., Kazakevičius S. (2002) Ultravioletinės radiacijos intensyvumas Kaune ir Vilniuje 2001 m. šiltuoju laikotarpiu. Geografija ISSN 1392-1096,, T.38 (1): 15-21

56.  Bukantis A. ir bendraautoriai (2002). Daily dataset of 20th-century surface air temperature and precipitation series for the European Climate Assesment. International Journal of  Climatology, vol. 22, Issue 12. 1441-1453.

57.  Bukantis A. (2002). Application of factor analysis for quantification of climate-forming processes in the eastern part of Baltic Sea region. Climate Research, vol. 20(2): 135-140.

57.  Bukantis A., Rimkus E. (2002). Ekstremalūs gamtos reiškiniai pasaulyje ir Lietuvoje 2001 metais. Geografijos metraštis XXXV: 322-325.

58.  Bukantis A., Rimkus E. (2003). Ekstremalūs gamtos reiškiniai pasaulyje ir Lietuvoje 2002 metais. Geografijos metraštis XXXVI (1): 269-273.

59. Bukantis A., Valiuškevičienė L. (2003). Paros oro temperatūros svyravimai apie 0°C Lietuvoje. 1. Statistinė klimatinė analizė. Geografijos metraštis XXXVI (1): 5-17..

60.  Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. (2003). Atmosferos taršos kaitos urbanizuotose teritorijose prognozė, Geografijos metraštis XXXVI(1–2): 7-19

61.  Bukantis A., Kilkus K. (2004). Lietuvos upių ir ežerų hidroklimatiniai ritmai. Konferencijos „Mokslas gamtos mokslų fakultete“ pranešimai. 31–42.

62.  Bukantis A. & Rimkus E. (2004). Lithuanian climate in the 18th -21st centuries. Abstracts of “Long Term Ecological Research Baltic Conference”, 14-16 October 2004 Vilnius, Lithuania. 14.

63.  Bukantis A. (2004). Daily air temperature oscillations around 0 C in Lithuania: a statistical climatic analysis. Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences September 8–10, 2004, Istanbul, Turkey. 883–889.

64.  Valiuškevičius G., Rimkus E., Stankūnavičius G., Bukantis A. (2004). Nemuno nuotėkio Prognozavimas HBV modeliu. Geografijos metraštis 37(1-2).p.27-34.

65.  Bukantis A., Rimkus E. (2005). Climate variability and change in Lithuania, Acta Zoologica Lituanica 15 (2): 100–104.

66.  Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. (2005). Atmospheric pollution in Lithuanian cities: tendention and predictability, Landscapes – Nature and Man. University of Debrecen: 17–28.

67.  Bukantis A., Bartkeviciene G. (2005). Thermal effects of the North Atlantic Oscillation on the cold period of the year in Lithuania. Climate Research, vol. 25 (3): 221–228.

68.   Bukantis A., Valiuskeviciene L., Stankunavicius G. (2005). Daily air temperature oscillations around 0 C in Lithuania. EMS Annual Meeting/ECAM Conference Abstracts (CD, ISSN 1812–7053). Utrecht, Netherlands 12 - 16 September 2005.

69.  Bukantis A., Valiuškevičienė L. (2005). Ekstremalių oro temperatūros ir kritulių rodiklių kaita bei juos lemiantys veiksniai Lietuvoje XX amžiuje. Geografijos metraštis XXXVIII(1): 7-17.

70.  Bukantis A., Stankunavicius G., Valiuskeviciene L. (2006). Statistical parameters and weather patterns of the daily air temperature oscillations around 0°C in Lithuania. European Geosciences Union General Assembly 2006 Vienna, Austria, 02 – 07 April 2006. Geophysical Research Abstracts (CD), Vol. 8.

71.  Bauža D., Baužienė I., Bukantis A., Morkūnaitė R. (2006). Dynamics of contemporary relief of Vilnius city area. „Geographia. Studia et Dissertationes“, T. 28. Katowice. 21-30.

72.  Pankauskas M., Bukantis A. (2006). Baltijos jūros regiono klimato humidiškumo dinamika 1950-2004 metais. Geografijos metraštis XXXIX(1): 5-14.

73.  Rimkus E., Stankūnavičius G., Bukantis A. (2006). Meteorologinių veiksnių poveikis KD2.5 aerozolio koncentracijos kaitai Preiloje. Geografija, 42 (2): 56-64.

74.  Rimkus E., Bukantis A., Stankūnavičius G., (2006). Klimato kaita: faktai ir prognozės. Geologijos akiračiai, 1 (61): 10-20.

75.  Stankunavicius G., Valiuskevicius G., Rimkus E., Bukantis A., Gulbinas Z. (2007). Meteorological features behind spring runoff formation in the Nemunas River. Boreal Environment Research. 12: 643–651.

76.  Marcinkonis S., Bukantis A., Junevičiūtė, G. Stankūnavičius (2008). Extreme rainfalls in South-East Lithuania and their infiltration peculiarities. Green5 International Conference Construction for a sustainable environment: abstracts. Vilnius, Lithuania – 1 July to 4 July 2008, p. [1].

77.  Bukantis A., Marcinkonis S., Rimkus E., Valiuškevičius G. (2008). Monolithic lysimeter measurements of soil hydrothermal regimes: linkages with climate change impacts (2008) 8th annual meeting of the European Meteorological society (EMS); 7th European Conference on Applied Climatology (ECAC): abstracts, Amsterdam, September 29-October 03. Amsterdam, 2008, p. [1].

78.  Rimkus E., Bukantis A. (2008). Climate change in Lithuania. International Scientific Conference „Climate change and forest ecosystems“: Proceedings/Abstracts, Vilnius, Lithuania, october 22-23, 2008, p. 141-142.

79.  Kažys J., Rimkus E., Bukantis A. (2009). Gausūs krituliai Lietuvoje 1961–2008 metais. Geografija. T. 45, 1, 44-53.

80.  Rimkus E., Kažys J., Bukantis A. (2009). Gausių kritulių Lietuvoje prognozė XXI amžiui pagal regioninį CCLM modelį. Geografija. T. 45, 2. 122-130.

81.  Turčinienė J., Bukantis A. (2009). Oro temperatūros erdvinio lauko Lietuvoje tyrimas. Geografija. T. 45, 2. 131-138.

82.   Rimkus E., Kažys J., Bukantis A. 2010. Recent dynamics and prediction of heavy precipitation events in Lithuania, Proceedings of 6th Study Conference on BALTEX, Miedzyzdroje (Poland), 14-18 June 2010: 156-157. 

 83.   Marcinkonis S., Bukantis A. 2010. Biogeninių elementų išsiplovimo nuostoliai išplautžemiuose ekstremalių kritulių atvejais. Leidinyje: Šiuolaikinių žemdirbystės sistemų aktualijos: mokslinė konferencija : programa ir pranešimų santraukos, 2010 m. kovo 25 d. Akademija (Kauno r.) : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2010. p. 43-44.

84.   Bukantis A. Rimkus E., Stankūnavičius, Kažys J., Junevičiūtė J., Marcinkonis S. 2010. Klimato  kaitos  poveikio dirvožemio hidroterminiam režimui ir evapotranspiracijai tyrimai. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos pranešimų leidinys, Nr. 42. – Akademija, Kėdainių r., 2010. – 55 p. 

85.  Veriankaitė L., Šaulienė I., Bukantis A. (2010). Analysis of changes in flowering phases and airborne pollen dispersion of the genus Betula (birch). Journal of Environment Engineering and Landscape Management, 18(2): 137-144.

86. Veriankaitė L., Šaulienė I., Bukantis A. (2010). The modelling of climate change influence on plant flowering shift in Lithuania. Žemdirbystė-Agriculture, 97 (1): 41-48.

87. Veriankaitė, L.; Šaulienė, I.; Bukantis, A. 2011. Evaluation of meteorological parameters influence upon pollen spread in the atmosphere. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 19 (1): 5–11.

88.  Rimkus E., Kažys J., Bukantis A., Krotovas A. (2011). Temporal variation of extreme precipitation events in Lithuania, Oceanologia, 53(1-TI): 259-277. 

89.  Kažys J., Stankūnavičius G., Rimkus E., Bukantis A., Valiukas D. 2011. Long-range alternations of extreme high day and night temperatures in Lithuania. Baltica. 24 (2): 71-82.

90.  Grinevič K., Bukantis A. 2011. Gausių kritulių Lietuvos upių baseinų rajonuose tikimybė ir juos lemiančių atmosferos cirkuliacijos procesų tipizacija. Geografija. 47(2): 88-97.

91.  Ivanauskaitė J., Bukantis A., Stankūnavičius G. 2012. The application of AgroMetShell model for the analysis and prediction of spring barley productivity in Lithuania. Žemdirbystė=Agriculture, 99 (2): 213‒220.

92.   Mickevičius V., Bukantis A. 2013. Šiaurės Atlanto osciliacijos poveikis Lietuvos klimatui. Vandens ūkio inžinerija, 42 (62), 5–13.

93. Šimkevičiūtė A., Bukantis A. 2013. Šaltojo laikotarpio stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai 1971–2010 metais. Geografija, 49, 33–44.

94.  Akstinas V., Bukantis A., 2015. Quasi-biennial oscillation effect on climate indicators: Lithuania’s case. Baltica 28 (1), 19–28.

95.  Bukantis A., Akstinas V. Quasi-biennial oscillation effect on Baltic Sea region climate indicators: Lithuania’s case. HyMex-Baltic Earth Workshop “Joint regional climate system modelling for the European sea regions”, Rome, Italy, 5 to 6 November 2015. Abstracts. 21‒22. http://www.baltic-earth.eu/events/rome2015/material/IBESP_No.7_Rome2015_web.pdf

96.  A. Bukantis, J. Kazys, J. Kriauciuniene. 2016. Nacionalinė mokslo programa "Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas". Geologija. Geografija 2 (3): 165-166. https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/geologija-geografija/ar_cle/view/3390/2195 A. Bukantis

97.  D. Sarauskiene, J. Kriaučiūnienė, D. Jakimavičius, V. Akstinas, A. Bukantis, J. Kažys, L. Ložys, V. Kesminas, T. Virbickas, V. Pliuraitė, A. Povilaitis. Projection of Lithuanian rivers runoff, temperature and their extreme values under climate change. NORDIC WATER 2016 XXIX Nordic Hydrological Conference August 8-10, 2016 Kaunas, Lithuania. p. 92.

98.  Šarauskienė D., Akstinas V., Kriaučiūienė J., Jakimavičius D., Bukantis A., Kažys J., Povilaitis A., Ložys L., Kesminas V., Virbickas T., Pliūraitė V. 2018. Projection of Lithuanian river runoff, temperature and their extremes under climate change. Hydrology Research, vol. 49 (2): 344-362.

99.  Stonevičius E., Rimkus E., Kažys J., Bukantis A., Kriaučiūienė J., Akstinas V., Jakimavičius D., Povilaitis A., Ložys L., Kesminas V., Virbickas T., Pliūraitė V. 2018. Recent aridity trends and future projections in the Nemunas River basin. Climate Research 75(2), 143154. DOI: 10.3354/cr01514.

100. Povilaitis A., Widén-Nilsson E., Šarauskienė D., Kriaučiūnienė J., Jakimavičius, D., Bukantis A., Kažys J., Ložys L., Kesminas V., Virbickas T., Pliūraitė V. 2018. Potential impact of climate change on nutrient loads in Lithuanian rivers. Environmental engineering and management journal. ISSN 1582-9596. Vol. 17, no. 9, p. 2229-2240.

101. J. Kriaučiūnienė, T. Virbickas, D. Šarauskienė, D. Jakimavičius, J. Kažys, A. Bukantis, V. Kesminas, A. Povilaitis, J. Dainys, V. Akstinas, A. Jurgelėnaitė, D. Meilutytė-Lukauskienė, A. Tomkevičienė. 2019. Fish assemblages under climate change in Lithuanian rivers. Science of The Total Environment. Vol. 661: 563-574. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.142

102. Dainys, Justas, Jakubavičiūtė, Eglė, Gorfine, Harry, Pūtys, Žilvinas, Virbickas, Tomas, Jakimavičius, Darius, Šarauskienė, Diana, Meilutytė-Lukauskienė, Diana, Povilaitis, Arvydas, Bukantis, Arūnas, Kažys, Justas, and Ložys, Linas. 2019. Predicted Climate Change Effects on European Perch (Perca Fluviatilis L.) - A Case Study from the Curonian Lagoon, South-eastern Baltic. Estuarine, Coastal and Shelf Science 221 (2019): 83-89. DOI: 10.1016/j.ecss.2019.03.020.

103. Bukantis A., Valaika G. Validation of the CFSv2 model technologies for long range weather forecasts: Lithuania‘s case. EMS Annual Meeting Abstracts. Vol. 16, EMS2019-43, 2019.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas