LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Armolaitis Kęstutis


El. paštas: kestutis.armolaitis@lammc.lt

LMA tikrasis narys (miškotyra) nuo 2021 m.


Kęstutis Armolaitis, agrarinių mokslų daktaras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Miškų instituto Ekologijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, VDU Gamtos mokslų fakulteto profesorius (antraeilės pareigos).

 

LAMMC Miškų institutas

Liepų g. 1, LT-53101 Girionys, Kauno r.

 

Gimimo data 1954 m. lapkričio 02 d.

 

Išsilavinimas

1972 m. Babtų vidurinė mokykla.

1977 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, Miškų ūkio fakultetas, miškų ūkio inžinierius.

 

Mokslo laipsnis

1984 m. Baltarusijos S. Kirovo technologijos institutas (Minskas), žemės ūkio mokslų kandidatas; laipsnis 1993 m. LMT nostrifikuotas į agrarinių mokslų daktaro laipsnį.

 

Profesinė patirtis

1977-1986 m. - Lietuvos miškų ūkio mokslinių tyrimų institutas (LMŪMTI), jaunesnysis

                        mokslo darbuotojas.

1986-2010 m. - LMŪMTI, vyresnysis mokslo darbuotojas.

2001-2002 m. - Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakultetas, lektorius.

2001-2004 m. - Lietuvos miškų instituto Miško dirvožemių, tipologijos ir hidrologijos

                        skyriaus vedėjas.

2007-2008 m. - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, lektorius.

2010-2012 m. - Šiaulių universitetas, docentas.

2010-2014 m. - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Miškų institutas,

                          vyresnysis mokslo darbuotojas.

2010-2019 m. - LAMMC Perlojos bandymų stotis, vyresnysis mokslo darbuotojas.

2014-2015 m. - VDU Gamtos mokslų fakultetas, docentas.

Nuo 2014 m. - LAMMC Miškų institutas, vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Nuo 2015 m. - VDU Gamtos mokslų fakultetas, profesorius (antraeilės pareigos).

 

Mokslinių tyrimų sritys ir kryptys

Žemės ūkio mokslai, Miškotyra (A 004); Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra (N 012).

Miško dirvožemių kokybė ir tvarumas, organinės anglies ir augalų maisto medžiagų apytaka agro- ir miško ekosistemose, miško kuro tvari ruoša, anglies sekvestracija bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos skirtingoje žemėnaudoje.

 

Dalyvavimas kitose veiklose, narystė

Šiaurės šalių miškų tyrimo komiteto (SNS-Nordic Forest Research) ekspertas (nuo 2011 m.); Europos biologinės įvairovės išsaugojimo ir gausinimo mokslinių tyrimų tinklui BiodivERsA/FACCE-JPI EPSS pateiktų projektų vertinimo komiteto narys (2014 m.); Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų 2022 m. apskaitos ataskaitos ŽNŽNKM sektoriaus žemės ūkio naudmenų dalies ekspertas. Lietuvos Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) 2014 m. įvertintų Miškininkystės krypties studijų programų Miškininkystė (ASU) bei Miškų ūkis (KMAIK) tarptautinės komisijos narys (2014 m.). VDU/LAMMC MI doktorantų komisijos narys (iki 2011 m.); ASU doktorantūros komiteto narys (2011-2020 m.); Lietuvos dirvožemininkų draugijos narys prie Lietuvos mokslo akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus; Lietuvos miškininkų sąjungos narys.

 

Dalyvavimas rengiant mokslininkus

8 doktorantų mokslinis vadovas ar konsultantas (4 apsigynę); 33 daktaro disertacijų gynimo tarybų ir komitetų narys, pirmininkas, oponentas.

 

Dalyvavimas projektuose

Dalyvauta 19 tarptautinių projektų ir programų vykdyme ir 2-ose COST veiklose, 4 nacionalinių mokslo programų vykdyme. Šiuo metu koordinuoja Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projekto Life OrgBalt (2019-2023 m.) ir Jungtinės trijų Baltijos valstybių mokslo programos projekto SUCC (2020-2023 m.) vykdymą Lietuvoje, dalyvauja HORIZON 2020 programos projekte EPJ SOIL (2020-2024 m.). Vykdyti (daugeliui iš jų vadovauta) 10 valstybinių institucijų užsakomieji darbai ir 8 projektai su Lietuvos ūkio subjektais.

 

Mokslinės publikacijos

32 straipsniai CA WoS leidiniuose su citavimo indeksu; 45 straipsniai recenzuojamuose leidiniuose; 29 – kituose leidiniuose ar konferencijų medžiagoje; 7-ių kolektyvinių monografijų ar mokslinių knygų bendraautorius.

 

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose

Dalyvavo 6 tarptautinių konferencijų organizacinių komitetų veikloje; nuo 2010 m. 41 pranešimas tarptautiniuose kongresuose, simpoziumuose ir konferencijose; per pastaruosius 5 metus 15 paskaitų visuomenei ir verslui.

 

Apdovanojimai

Gauta LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokslo populiarinimo darbų konkurso (2004 m.) I-oji premija už mokomąją knygą jauniesiems miško bičiuliams ir visuomenei  „Pažink mišką“ (2000; 2003, K. Armolaitis – knygos sudarytojas ir atsakingasis redaktorius).

 

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Armolaitis K.E., Vaichis M.V., Kubiartavichene L.V., Raguotis A.D. 1996. Influence of cement-mill emission on physicochemical properties of forest soils near the mill. Eurasian Soil Science, 28 (11): 212-220.
 2. Armolaitis K. 1998. Nitrogen pollution on the local scale in Lithuania: vitality of forest ecosystems. Environmental Pollution, 102, S 1: 55-60.
 3. Vaichis M., Raguotis A., Armolaitis K., Kubertavichene L. 1998. Total content of heavy metals in forest soils of Lithuania. Eurasian Soil Science, 31 (12): 1358-1363.
 4. Čeburnis D., Šakalys J., Armolaitis K., Valiulis D., Kvietkus K. 2002. In-stack emissions of heavy metals estimated by moss biomonitoring method and snow-pack analysis. Atmospheric Environment, 36: 1465-1474.
 5. Armolaitis, K., Stakėnas, V., Raguotis, A., 2003. Changes in forest ecosystems under the influence of alkalizing the environment pollutants. Ekológia (Bratislava), 22, Supplement 1: 24-29.
 6. Hagen-Thorn, A., Callesen, I., Armolaitis, K., Nihlgård, B. 2004. The impact of six European tree species on the chemistry of mineral topsoil in forest plantation on former agricultural land. Forest Ecology and Management, 195: 373-384.
 7. Hagen-Thorn, A., Armolaitis, K., Callesen, I., Stjernquist, I., 2004. Macronutrients in tree stems and foliage: a comparative study of six temperate forest species planted at the same sites. Annals of Forest  Science, 61: 489-498.
 8. Hagen-Thorn, A., Varnagirytė, I., Nihlgård, B., Armolaitis, K., 2006. Autumn nutrient resorption and losses in four deciduous forest tree species. Forest Ecology and Management, 228: 33-39.
 9. Mikšys V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Møller I.S., Armolaitis K., Kukkola M., Wójcik J. 2007. Above-ground biomass functions for Scots pine in Lithuania. Biomass&Bioenergy, 31 (10): 685-692.
 10. Stupak I., Asikainen A., Jonsell M., Karltun E., Lunnan A., Mizaraitė D., Pasanen K., Pärn H., Raulund-Rasmussen K., Röser D., Schrøder M., Varnagirytė I., Vilkriste L., Callesen I., Clarke N., Gaitnieks T., Ingerslev M., Mandre M., Ozolincius R., Saarsalmi A., Armolaitis K., Helmisaari H.S., Indriksons A., Kairiukstis L., Katzensteiner K., Kukkola M.,  Ots K., Ravn H.P., Tamminen P. 2007. Sustainable utilisation of forest biomass for energy – possibilities and problems, policy, legislation, certification and recommendations. Biomass & Bioenergy, 31 (10): 666-684.
 11. Nabuurs G.J., Thurig E., Heidema N., Armolaitis K., Biber P., Cienciala E., Kaufmann E., Makipaa R., Nilsen P., Petritsch R., Pristova T., Rock J., Schelhaas M.J., Sievanen R., Somogyi Z., Vallet P. 2008. Hotspots of the European forests carbon cycle. Forest Ecology and Management, 256 (3): 194-200.
 12. Armolaitis K., Žėkaitė V., Aleinikovienė J., Česnulevičienė R. 2011. Renaturalization of Arenosols in the land afforested with Scots pine (Pinus sylvestris L.) and abandoned arable land. Žemdirbystė=Agriculture, 98 (3): 275-282.
 13. Marozas V., Armolaitis K., Aleinikovienė J. 2013. Changes of ground vegetation, soil chemical properties and microbiota following the surface fires in Scots pine forests. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management,  21 (1): 67-75.
 14. Armolaitis K., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stupak I., Kukkola M., Mikšys V., Wójcik J. 2013. Carbon and nutrients of Scots pine stands on sandy soils in Lithuania in relation to bioenergy sustainability. Biomass & Bioenergy, 54: 250-259.
 15. Armolaitis K., Aleinikovienė J., Lubytė J., Žėkaitė V., Garbaravičius P. 2013.Stability of soil organic carbon in agro and forest ecosystems on Arenosol. Zemdirbyste=Agriculture, 100 (3): 227-234.
 16. Marozas V., Augustaitis A., Armolaitis K., Kliucius A., Pilkauskas M. 2014. Effects of planted European beech on the understory in Scots pine forests of Lithuania. iForest 7: 12-18.
 17. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Armolaitis K.,  Stupak I., Kukkola M., Wójcik J., Mikšys V., 2014. Some metals in aboveground biomass of Scots pine in Lithuania. Biomass & Bioenergy, 66: 434-441.
 18. Vanguelova E. I., Bonifacio E., De Vos B., Hoosbeek M. R., Berger T. W., Vesterdal L., Armolaitis K., Celi L., Dinca L., Kjønaas O. J., Pavlenda P., Pumpanen J., Püttsepp Ü., Reidy B., Simončič P., Tobin B., Zhiyanski M. 2016. Sources of errors and uncertainties in the assessment of forest soil carbon stocks at different scales – review and recommendations. Environmental Monitoring and Assessment, 188: 630. DOI: 10.1007/s10661-016-5608-5.
 19. Jurkšienė G., Janušauskaitė D., Armolaitis K., Baliuckas V. 2017. Leaf litterfall decomposition of pedunculate (Quercus robur L.) and sessile (Q. petraea [Matt.] Liebl.) oaks and their hybrids and its impact on soil microbiota. Dendrobiology, 78: 51–62. DOI: 10.12657/denbio,078.006.
 20. Ostonen I., Truu M., Helmisaari H-S., Lukac M., Borken W., Vanguelova E., Godbold D., Lõhmus K., Zang U., Tedersoo L., Preem J-K., Rosenvald K., Aosaar J., Armolaitis K., Frey J., Kabral N., Kukumägi M., Leppälammi-Kujansuu J., Lindroos A-J., Merilä P., Napa Ü., Nöjd P., Parts K., Uri V., Varik M. & Truu J. 2017. Adaptive root foraging strategies along a boreal-temperate forest gradient. New Phytologist, 3: 977–991. DOI: 10.1111/nph.14643.
 21. Aleinikovienė J., Armolaitis K., Česnulevičienė R., Žėkaitė V., Muraškienė M. 2017. The status of soil organic matter decomposing microbiota in afforested and abandoned arable Arenosols. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (3): 195–202. DOI: 10.13080/z-a.2017.104.025.
 22. Čiuldienė, D., Aleinikovienė, J., Muraškienė, M., Marozas, V., Armolaitis, K. 2017. Release and retention patterns of organic compounds and nutrients after the cold period in foliar litterfall of pure European larch, common beech and red oak plantations in Lithuania. Eurasian Soil Science, 50 (1): 49–56. DOI: 10.1134/S1064229316110028.
 23. Armolaitis K., Stakėnas V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Gudauskienė A., Žemaitis P. 2018. Leaching of Organic Carbon and Plant Nutrients at Clear Cutting of Scots Pine Stand on Arenosol. Baltic Forestry, 24 (1): 50–59.
 24. Marozas V., Sasnauskienė J., Dautartė A., Gavenauskas A., Sabienė N., Armolaitis K. 2018. Effect of shelterwood cuttings on soil chemical properties in scots pine (Pinus sylvestris l.) forests in Europe's hemiboreal zone, in Lithuania. Journal of Elementology, 23 (1): 353–367.
 25. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Lukminė D., Mizaras S., Beniušienė L., Armolaitis K. 2019. Lithuanian forest biomass resources: legal, economic and ecological aspects of their use and potential. Energy, Sustainability and Society, 9: 41. https://doi.org/10.1186/s13705-019-0229-9
 26. Čiuldienė D., Vigricas E., Belova O., Aleinikovas M., Armolaitis K. 2020 The effects of beaver dams on organic carbon, nutrients and methyl mercury distribution in impounded waterbodies. Wildlife Biology, 3. doi: 10.1111wlb.00678.
 27. Mingaila J., Čiuldienė D., Viškelis P., Bartkevičius E., Vilimas V., Armolaitis K. 2020. The Quantity and Biochemical Composition of Sap Collected from Silver Birch (Betula pendula Roth) Trees Growing in Different Soils. Forests, 11 (4): 365. DOI:10.3390/f11040365.
 28. Muraškienė M., Aleinikovienė J., Skuodienė R., Tomchuk D., Armolaitis K. 2020. Soil respiration and microbial biomass peculiarities as influenced by different land use intensity. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (1): 3–10. DOI 10.13080/z-a.2020.107.001.
 29. Stakėnas V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Sirgedaitė-Šežienė V., Armolaitis K., Araminienė V., Muraškienė M., Žemaitis P. 2020. Dead wood carbon density for the main species in the Lithuanian hemiboreal forest. European Journal of Forest Research. DOI 10.1007/s10342-020-01306-3.
 30. Slepetiene A., Kadziuliene Z., Feiziene D., Liaudanskiene I., Amaleviciute-Volunge K., Slepetys J., Velykis A., Armolaitis K., Skersiene A. 2020. The distribution of organic carbon, its forms and macroelements in agricultural soils. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (4): 291-300. DOI 10.13080/z-a.2020.107.037.
 31. Titus B. D., Brown K., Helmisaari H-S., Vanguelova E., Stupak I., Evans A., Clarke N., Guidi C., Bruckman V. J., Varnagiryte-Kabasinskiene I., Armolaitis K., de Vries W., Hirai K., Kaarakka L., Hogg K., Reece P. 2021. Sustainable forest biomass: a review of current residue harvesting guidelines. Energy, Sustainability and Society, 11, Article number: 10 (2021).
 32. Clarke N., Kiær L. P., Janne Kjønaas O., Bárcena T. G., Vesterdal L., Stupak I., Finér L., Jacobson S., Armolaitis K., Lazdina D., Stefánsdóttir H. M., Sigurdssonghi B. D. 2021. Effects of intensive biomass harvesting on forest soils in the Nordic countries and the UK: A meta-analysis. Forest Ecology and Management, 482, 15 February 2021, 118877.

 

 

Daugiau informacijos: https://www.lammc.lt/kontaktai/1744/ekologijos-skyrius/d31

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas