LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Motuzas Algirdas Juozas


El. paštas: algirdas.motuzas@vdu.lt

ALGIRDAS JUOZAS MOTUZAS


Lietuvos mokslų akademijos narys


Prof. habil. dr. (biomedicinos m.)

Darbovietė ir pareigos
Lietuvos žemės ūkio universitetas, adresas, Studentų g. 11, Akademija, 53361 Kauno r. tel. 8-37-75 22 39
LŽŪU Dirvotyros ir agrochemijos katedros profesorius

Išsilavinimas, mokslo laipsniai, vardai, profesinė veikla, pareigos
1965 m. baigė LŽŪA (LŽŪU) Agronomijos fakultetą
1966–1969 – LŽŪA Dirvotyros ir agrochemijos katedroje asistentas
1969–1984 – vyresnysis dėstytojas
1971 – suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis už darbą „Drenažo vandens cheminės sudėties tyrimai Vakarų (Žemaitijos) ir Lietuvos vidurio žemumos zonose“
1984–2001 – docentas
2000 – suteiktas habilituoto daktaro mokslų laipsnis už darbą „Lietuvos dirbamų dirvožemių užterštumo mineraliniais junginiais ekologinis vertinimas dirvotyros ir agrochemijos raidos kontekste“
1984–1990 – Agronomijos fakulteto prodekanas
1992–1994 – Akademijos sekretorius (kancleris)
2001– suteiktas profesoriaus vardas
2001–2006 – Dirvotyros ir agrochemijos katedros vedėjas, profesorius
nuo 2006 – Dirvotyros ir agrochemijos katedros profesorius
2007 m. – Lietuvos MA narys ekspertas
2011 m. – Lietuvos MA tikrasis narys
2018 m. – Lietuvos MA narys emeritas
Kvalifikaciją kėlė Wageningeno universitetete (1996–1997), Tarptautiniame dirvožemio centre Wageningene (1999), Hohenheimo universitete (1995, 2001)
Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos MA Žemės ir miškų ūkio mokslų skyriaus, pirmininkas
Tarptautinės ir Europos dirvožemininkų sąjungų narys
Lietuvos agronomų sąjungos, Lietuvos mokslo istorikų asociacijos narys

Mokslinių tyrimų sritys
Dirvožemių ekologiniai tyrimai ir vertinimas, Lietuvos dirvožemių klasifikacijos tobulinimas, Lietuvos žemės ūkio mokslo istoriografiniai tyrimai.
Mokslinių darbų „Application of New Physical Chemical Methods in Soil Ecological Investigations“, „Effect of Copper, Zink and lead Acetates on Microorganizms in Soil“, „Soil Science and Plant Nutrition Development inLithuania“, „Experimental Studies on Soil Enzymes Changes the Crytical Heavy Metals Accumulation in Luvisols and Albeluvisols“ vadovas ir bendraautoris
Paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių
Lietuvos ir užsienio spaudoje, parengė kelis tarptautinius mokslinius ir studijų projektus
12 mokslinių darbų vadovas
Parengė daugiau kaip 10 studijų priemonių studentams, iš jų vadovėlius:
„Dirvožemio mokslas ir geologijos pagrindai“ (1977)
„Dirvotyra“ (1996, 2009)
dvi penkiakalbio „Sisteminio dirvotyros terminų žodynėlio“ laidas (1997)
studijų priemones „Ekologinė žemdirbystė, sodininkystė ir daržininkystė“ (išleista ir atskiru kompaktiniu disku, 2006) bei leidinio „Organic Crop Production and Horticulture“ (išleista ir atskiru kompaktiniu disku, 2006) sudarytojas ir bendraautoris
Parengė 10 mokslo istorijos knygų apie LŽŪU ir jo profesorius:
„Profesorius Viktoras Ruokis“ (1982)
„Profesorius Vincas Vilkaitis“ (1991)
„Profesorius Juozas Tonkūnas“ (1993)
„Lietuvos žemės ūkio akademija 1924–1994“ (1994)
„LŽŪA mokslo darbų 45-ąjį tematinį sąsiuvinį „Žemės ūkio akademija dviejų okupacijų metais (1940–1944) periodiniuose ir kituose leidiniuose“ (1994)
„Agronomijos mokslų raida Lietuvoje ir jos kūrėjai“ (1997)
„Profesorius Petras Vasinauskas“ (1998)
„Universitetinio žemės ūkio mokslo raida Lietuvoje“ (1999)
„Profesorius Bronius Baginskas“ (2003)
„Profesorius Antanas Stancevičius: apie gyvenimą žmones ir save“ (2010)
Rengė Lietuvos dirvožemių klasifikacijos lietuviškąją nomenklatūrą (1999)
P. Vasinausko knygos „Agronomija Lietuvoje“ (2005) vienas iš sudarytojų

Kita veikla
Bendradarbiauja su LAMMC, VU. KTU, VDU, KU, Wroclavo (Lenkija), BOCU (Austrija) ir kitais Europos universitetais. Tarptautinės TEMPUS-PHARE programos projektų, skirtų Lietuvos žemės ūkio aukštosioms mokykloms išvystyti, koordinatorius (1995–2001), Leonardo da Vinčio programos projekto „Profesinio mokymo kompetencijos perdavimas Baltijos šalių ekologiniam agrariniam sektoriui“ vadovas (2004–2007). Lietuvos MA Vytauto Vazalinsko premijos laureatas (1998), „Žemės ūkio enciklopedijos“ mokslinės redakcinės tarybos pirmininko pavaduotojas, „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ mokslinės redakcinės tarybos narys, Lietuvos MA ir LŽŪU mokslo žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ redakcinės kolegijos pirmininko pavaduotojas (nuo 2011).

2019-04-11

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas